1. IPELERS Kt IBEL DIT JAAR GEEN ■vKOORD OVER KERNWAPENS Randstad stroomt vol met toeristen Vandaag In september een nieuwe puzzelaktie MENIGTE KWAAD OP ISRAËLISCHE MINISTER Cruyff na plotseling ontslag Ajax-trainer: Zonnige, maar frisse paasdagen Kissinger: binnenkort top in Moskou In Zeeland en Brabant nog genoeg logies- gelegenheid DUIZENDEN FOREEEEN VAN VERSTIKKINGS DOOD GERED Schietpartij in Almelo Bloedbesmeurd kostuum aangetroffen Kruisinga wil geen commissaris der koningin in Zeeland worden BOTENSHOW Drank Aifikel NAUWELIJKS LEGE BEDDEN Moeilijkheden Man onder wals Artsen en apothekers gaan spoedig patiënten voorlichten Wat LAGE ZWALUWE ga keiler keukens kijken r Dr. W. A. J. M. Harkx [acteur: L. Leijendekker fla'^Srt^e(01150)-79 20 «J^eTkwartaal; f 7,83 per maand. ^jRuinm e r s 40 cent. ^fcever^maaVschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW ZATERDAG 13 APRIL 1974 27e jaargang No. 8326 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze sportredactie) BREI) 1 - BARCELONA V^Kteriiu; en ontgooche ling meerste er gisteravond bij de spelers van Ajax na he^teki ndworden van het plotseli rage ontslag van trai- neHjeo- - Knobel. Het lijkt wel of Knobel het er op aan heeftfgestuurd", was de reac tie vai aanvoerder Piet Kei- ÉMiUij moet ook hebben ge weten welke consequenties zo'n fcrtikej met zich mee brengt Volgens mij wilde hij van zijn contract af. EnKulshof: ..Ik ben het er nidjni' «ens. Alles wat Kno bel he- ft verteld is waar. Ik zal ndj .t.indpunt nog wel bepak Johan Crpyff gaf vanuit Barcelona de Ajax- het advies om één frontj t" ormen. Cruyff: „De inotiferiii? van het ontslag is niet mist De spelers moeten Knobel terug eisen". 9 George Knobel. de Wit en Henk Timman aan. Jaap van Praag zei: „Hier ziet u uw artikel in „Deze Week". Dit vinden we een aantasting van de goede naam van Ajax door een leidingge vende functionaris, van onze club. bent op staande voet ontslagen". Hef drama Knobel begon ■■rmid.tig om half vier, toen de Koosendaler (51) be zweet van het trainingsveld naarzijn kamer in het Ajax- stadion liep. In 'zijn kamer wachtte zijn assiste d Bobby Haarms op hem.|„U wordt in de bestuurs kamer verwacht", zei hij. Knobel liep naar boven en trof in de bestuurskamer de heren Jaap van Praag, Arie Knobel: „Het ging voorna melijk over de kop op de voorpagina van het blad. Die luidt: Ajax gaat stuk aan drank en vrouwen. Ik zei te gen het bestuur: die kop dekt niet hetgeen ik gezegd heb. Lees me in het artikel maar eens één zin voor waarin iets staat dat deze kop rechtvaar digt. Zo'n zin vinden jullie niet. Maar het bestuur bleef bij zijn besluit. Toen ben ik terug naar mijn kamer gelo pen. Ik pakte mijn spullen bij elkaar en verliet het sta dion. Van de spelers heb ik niemand meer gezien. Die waren juist door het bestuur naar boven geroepen". Knobel: „Ze hebben na tuurlijk deze gelegenheid aangegrepen om me te ont slaan, want ze zien zelf door het bos de bomen niet meer. Ik denk dat de misgrepen van de beide keepers in de wed strijden tegen PSV de diepe re oorzaak is".. (Zie verder onze sportpagina's) (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON/MOSKOU De Amerikaanse minister van Buitenlands, Zaken, Henry ^^Kger, heeft gisteren in Washington gezegd dat Ame rika en de Sovjet-Unie niet in staat zullen zijn dit jaar een permanente overeenkomst te bereiken over beperking van de strategische kernwapens. (S. XT). Kissinger bevestigde hiermee (SALT) berichten dat bij het bezoek van president Nixon deze zomer aan Moskou geen definitief akkoord zal worden geteke i. De meest waarschijn lijke uitkomst van de- topcon ferentie zal een „toevoegsel" zijn bij de tijdelijke overeen komst die twee jaar geleden werd gesloten en die slechts in bepaalde beperkingen voorzag. Afgelopen maand nog ver klaarde president Nixon in een televisietoespraak te verwach ten dat tegen het einde van dit jaar een akkoord zou kunnen worden getekend met Moskou. Waarnemers zien met de me dedeling van Kissinger een be vestiging van de indruk dat Kissinger' jongste reis naar Moskou op een mislukking is uitgelopen. Binnenkort zal in Moskou een Russisch-Amerikaanse topcon ferentie plaatsvinden. Dit h^eft minister Kissinger gisteren later op de dag bekendgemaakt. Na een onderhoud van twee uur tussen president Nixon en de Russische minister van bui tenlandse zaken, Andrei Gromi- ko, verklaarde Kissinger dat de datum waarop de topconferen- itie wordt gehouden, binnen een paar weken bekendgemaakt zal worden. Men verwacht dat Ni xon eind juni naar Moskou gaat. Kissinger verklaarde voorts dat op het gebied van d* berter- king van strategische "'qnpns Voortdurend voortgang wordt gemaakt ondanks de buitenge (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Een kleine sto ring die donderdagavond en in de daarop volgende nacht in VHssingen 6. in Rotterdam 2 en in West-Brabant 1 mm. regen bracht, is in activiteit afgeno men. Het weer tijdens de Paas dagen wordt nu bepaald door een wat koudere noordoostelijke luchtstroom.' afkomstig uit Scan dinavië. In de Scandinavische landen is het koud. 's nachts komt het daar tot lichte en matige vorst. Bij ons is in het binnenland wat nachtvorst mogelijk. De aangevoerde lucht wordt droger, zodat wij tijdens de Paasdagen wel flinke zonnige perioden mogen verwachten, maar de temperatur komt maar weinig boven de 12 graden. Warme lucht is nog wel in Midden-Europa en de Alpen landen aanwezig, met in de mid dag rond 20 graden. Koud is het in Spanje en er valt regen in Italië. Uit Moskou werden gis termiddag nog sneeuwbuitjes gemeld. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG-MIDDELBURG-BREDA Het grote aan- tal buitenlandse toeristen, dat gisteren naar Nederland is gekomen om er de Paasdagen door te brengen, heeft voor ernstige logiesprobiemen gezorgd in de Randstad Holland. Op dé omgeving van Rotterdam na was in de Randstad praktisch geen bed meer te krijgen. wone ingewikkeldheid van de onderhandelingen. Dat er ob stakels zijn betekent echter niet dat de ontspanningspolitiek ge vaar loopt te mislukken. De leider van de democrati sche fractie in de Amerikaanse senaat, Mike Mansfield, ver klaarde vrijdag dat president Nixon half mei aan de Europese veiligheidsconferentie in Hel sinki zal deelnemen. Mansfield zei dat Nixon hem had gemachtigd dit wereldkun dig te maken, doch het Witte Huis weigerde later de mede deling van Mansfield te bevesti gen. Minister Kissinger maakte ook nog bekend dat de V.S. bin nen enkele weken een recent Russisch voorstel over de be perking van stratëgische wapens met een tegenvoorstel zullen beantwoorden. In Zeeland en West-Brabant waren or >o dat punt geen moeilijUhOifiai. Zeeland was weliswaar goed bezet, maar van een topdrukte zoals deze •provincie die in de zomer maanden kent, was nog geen sprake. Ook in West-Brabant was er nog volop legeergele genheid. Dit gebied heeft het nooit echt van Pasen moeten hebben. Do toeristen komen er pas later in het seizoen. In het kustgebied van de Randstad moesten onder hoog spanning werkende VW's lange rijen logieszoekenden zelfs verwijzen naar adressen buiten de Randstad. De uit voorzorg door deze WV's aangelegde, lijsten van parti culiere, niet beroepsmatige verhuurders, waren vroeg in de middag al helemaal volge boekt. Het Nationaal Bureau voor Toerisme voorzag gisteren gro te moeiüij'kihediön voor toeris ten, die vandaag pas naar de Randstad kunnen komen. „Als de burgerij niet helpt zullen veel toeristen Nederland weer vroegtijdig moeten verlaten' aldus het Nationaal Bureau voor Toerisme. Volgens de Rijkspolitie te Driebergen is het gisterenmor gen en -middag op alle aan- voerwegen naar de Randstad en de kust vrij druk geweest. Hier en dlaiar waren er wat verkeersopstoppingen maar omstreeks vijf uur gist er en- mididiag waren al'le stremmin gen opgeheven. Gisteren zijn vooral West duitsers en Engelsen Neder land binnengestroomd. Van daag wordt nog een kleine In vasie van Fransen verwacht. Volgens de Koninklijke Ma rechaussee is het aantal Duit sers dat op Goede' Vrijdag via de grenspost Bergh ons land is binnengekomen nog nooit groot geweest als gisteren, Vanaf half zes vrijdagmorgen tot in het begin van de mid' dag passeerden per uur onge- -veer 1500 auto's de grens bij Bergh. Zeeland WIESBADEN (DPA) Op de autobaan tussen Wiesbaden en Keulen dreigden gisteren 20.000 forellen door zuurstof gebrek te sterven. De Belgische vrachtauto waarmee ze werden vervoerd, was met pech blijven staan. Waterkoeling en zuur stoftoevoer waren uitgevallen. De politie zag dat er al dui- zende forellen gestorven wa ren; 711 waarschuwde de brand weer. die met fris water en I zuurstof de rest kon redden. Veel Duitsers en Nederlan ders streken gisteren neer langs de Zeeuwse kust. De ALMELO (ANP) Onge veer vijf Zuidmolukkers heb ben gistermorgen rond vier uur een rij huizen in de Frans Halsstraat in Almelo bestookt met benzinebommen en ge weerkogeis. De bewoners van de huizen zijn eveneens Mo- iukkers. Er werd niemand gewond. Het motief voor de schietpar tij is onbekend: de politie ver moedt politieke meningsver schillen. verkeersdrukte was over de hele dag gespreid. Er deed zich geen filevorming voor. De veerdiensten konden het ver keersaanbod goed verwerken. Dat een en ander zo soepel verliep was onder meer te danken aan het feit dat een groot aantal Duitsers eerder deze week reeds zijn vakan tieverblijven hadden opge zocht. DROOG Droog. Veel bewolking maar ook zonnige perio den. Matige noordooste lijke wind. Maximum temperaturen rond 11 graden. STAD EN STREEK Bloesem trips met Pasen. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE De dokter danst op het congres. Pagina 23 BINNEN- EN BUITENLAND Nederland wil meer doen voor arme landen. Pagina 13 Onze manieren op de dansvloer. Pagina 15 SPORT Wiersma vlakbij damtitel. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Paasprogramma's opt pagina 21 VRIJUIT Keukenhof: etalage van een keiharde handel. Wijkagent: gezag met een menselijk gezicht. Echte sherry komt van Jerez. (St.) Joost mag het weten. Tussen de wielen. Denksport. 0 De grenspost Bergh bij Arnhem: gisterochtend 1500 auto's per uur richting randstad. De Aktie Natuur is nu definitief ten einde. Vandaag publiceren we de laatste prijzenlijst van de wekelijkse puzzel, met daarnaast de lijst van alle eindprijzen, die er inderdaad niet om liegen Bovendien zullen de duizenden puzzelaars onder onze lezers met plezier vernemen dat er in september een nieuwe puzzelactie begint en wel van het Koningin Wil- helminafonds. BUNSCHOTEN (ANP) Bij een bedrijfsongeval in de me- taalwarenfabriek Polynorm N.V. in het Utrechtse Bunschoten is gisteren de 40-jarige T. de Gij- ter uit Bunschoten om het leven gekomen. Bij het bedienen van een wals gleed hij uit en kwam onder de wals terecht. Hij was op slag dood. 0 Diepbedroefde familieleden en vrienden huilen op eikaars schouders bij de begrafenis van Is raëli's, die donderdag ben de guerrilla-aanval om het leven kwamen. (Van onze redactie buitenland) KIRYAT SJMONEH Sol- daten en politieagenten hebben gisteren de Israëlische minister van politie, Sjiomo Hillel, in be scherming moeten nemen tegen boze menigten op de begrafenis van zestien van de achttien Is raëli's. die donderdag bij de guerrilla-aanval op Kiryat Sjmoneh gedood werden. De minister was bezig aan een lijkrede, toen verwanten en vrienden van de slachtoffers begonnen 'te roepen en te schreeuwen. Een paar pakten zand en gooiden ermee in Hil- lels richting toen hij beloofde dat de aamval niet ongewroken zou blijven. De plechtigheid kwam tot een vroegtijdig einde toen politie mannen en soldaten zich een weg door de menigte baanden en de minister van de begraaf plaats loodsten. In Kiryat Sjmoneh wordt ge klaagd over de veiligheidsvoor zorgen in de stad. Donderdag was er in Jerusalem een van de grootste demonstraties ooit ge houden tegen de regering. In Beiroet liet vrijdag op een persconferentie de woordvoer der van de Palestijnse bevrij dingsorganisatie die de aanval op Kiryat Sjmoneh uitvoerde, liet er geen twijfel over bestaan dat zijn extremistische groep die geen banden onderhoudt met de Palestijnse bevrijdings organisatie meer aanvallen op doelen binnen Israël in de zin heeft. Premier Takieddin Solh van Libanon heeft volgens het dag blad l'Orientle Jour in Beiroet gezegd dat het Libanese leger op een Israëlische strafexpeditie is voorbereid. De Nederlandse werkgroep „Synagoge en kerk voor Israël" rekent op een duidelijke ver oordeling door de kerken van de „laffe moord" op 'Joodse vrouwen en kinderen donderdag in Kiryat Sjmoneh. De werk groep, die uit meer dan 100 Ne derlandse theologen bestaat, heeft een telegram gestuurd aan vele kerkelijke leiders. UTRECHT (ANP) De hoofdbesturen van de maat schappij geneeskunst (KNMG) en de maatschappij pharmacic (KNMP) hebben de artsen en apothekers gevraagd, zo spoedig mogelijk te beginnen met het verstrekken van gebruiksaanwij zingen bij geneesmiddelen, „bij voorkeur in de loop van het eer ste halfjaar 1974". De KNMG en KNMP stellen het voorlichtingsmateriaal tegen kostprijs aan artsen en apothe kers beschikbaar. Een werkgroep van de twee maatschappijen en een werkgroep van het Neder lands Huisartseninstituut hebben inmiddels al gebruiksaanwijzin gen samengesteld voor zes groe pen geneesmiddelen: aetibacte- riële middelen, middelen tegen pijn en rheumatische aandoe ningen, wormmiddelen, slaap middelen. kalmerende middelen en middelen tegen overgevoelig heid van allerlei aard en tegen reis- en zeeziekte. OTTERLO De Edense ge meentepolitie staat voor een compleet raadsel sedert een inwoner van het Veluwse Ot- terlo in een prullemand in het natuurgebied een volledig met bloed besmeurd herenkostuum heeft gevonden. Het kostuum is grijs-beige en heeft doorgestikte zakken De politie vraagt ieder die in lichtingen over de herkomst kan verstrekken dat tp willen melden. (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Dr. R.J. Kruisinga, voorzitter van de CHU-fractie in de Tweede Ka mer, stelt zich niet beschik baar voor het commissariaat van de koningin in Zeeland. Hij heeft dit aan zijn partijge noten in Zeeland laten weten, nadat van die kant op hem een dringend beroep was ge daan om zich beschikbaar te stellen voor de opvolging van mr. J. van Artsen (ARP), die per 15 september met pensi oen gaat. Als motief voor zijn weige ring heeft dr. Kruisinga opge geven, dat hij het zich als politiek leider van de CHU miididen in een parlementaire periode niet kan veroorloven de landelijke' politiek in de steek te laten. „Nu bij de Statenverkiezingen zoveel kie zers de CHU hun steun gaven, wil ik mijn volle parlementai re zittingsperiode uitdie nen". Dr. Kruisinga laat wel we ten, dat hij het volstrekt eens is met dogenen die zeggen dat de CHU de eerst aangewezen partij is om in Zeeland de nieuwe commissaris te leve ren. De CHU heeft in Zeeland de grootste christen-democrati sche fractie en ook bij lande lijke afweging komt de CHU naar voren als de eerst aange wezen partij, meent dr. Krui singa. Hij wijst er bovendien pp dat de SGP in de Staten van Zeeland een grote fractie heeft, „die zeker daar de CHU zeer na staat". (Vervolg op pag. 3) (ADVERTENTIES) E R PORT 'ERVICE Radio Noordzee uit de ether DEN HAAG Sinds twaalf uur in de nacht van donderdag op vrijdag kampt Radio Noord zee (220 meter) met een zep- derstoring. De storing is ver moedelijk veroorzaakt door sluiting in het elektrische sys teem waardoor de hoofdzeke ringen zijn doorgeslagen., al dus John de Mol, directeur van de Radio Noordzee. Kort nadat de hoofdzender was uitgevallen is de reserve zender in de lucht gekomen maar ook daarvan sloegen de zekeringen door. Biesboschweg 3 EEN helikopter van het Britse leger is in de omgeving van Armagh in Noord-Ierland neer gestort op onbebouwd terrein. De piloot is om het leven ge komen. 4 onderkastjes roestvrij stalen aan- rechftmwafelmotief met 2 bakken 202 cm lang ^2bovenkastjes50cm geheel rn.et aluminium handgreeplijsten witte uitvoering v.a. 750.- jn gekleurde uitvoering v.a. 800 - vraag gealerlijst en documentatie postbus 11 - Rucphtn - Tel. (0t654)-658 k T *in enkele districten dealers gevraagd

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1