oever verbinding fW.-Schelde legin '75 WESTERTERP: ER WORDT NIET TE HARD GEREDEN Maximum 100 km blijft voorlopig Weer bosbranden: bij Rucphen en Weert Vandaag CHAOS BI] GAULLISTEN GROEIT MET DE DAG ZEEUWSCH- VLAAMSE ARTSEN WILLEN DRIE ZIEKENHUIZEN Kort geding Bruggenaren tegen staat na explosie ■rijzen in maart 1,5 pet. omhoog Hausse in eieren en hazen Dil jaar al 3,2 pet. Afrika en Azië staat nog meer droogte te wachten Twijfelzone Hoger personeel wil kort geding tegen Philips Bende (26 man) terroriseerde dorpsbewoners PREMIER MESSMER NU WEER GEEN KANDIDAAT REIZIGERS- AANBOD NS 8,5 HOGER h Snoepreclame alleen mèt tandenborstel Stormachtig Onbewogen SIGARETTEN IN BELGIë DUURDER MOTIE NAAR STAATS SECRETARIS BEVEILIGDE TELEFOONS ;eur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoo: 'cur: L. Leijendekker Deictic- en administratie-adres: j^Kstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 jMonementspriiS 1 MLIS per kwartaal; 7,83 per maand, nummers 40 cent. ^■ammer 1114111 tn.ft Uitgeversmaatschappij De Stem BV, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW WOENSDAG 10 APRIL 1974 2-7e jaargang Nr. 8328 <Van onze parlementaire r«- **- den HAAG De beslis sing over de vaste oeverver- binding-Westerschelde zal op ajn vroegst begin volgend jaar vallen. Dat heeft minister lfcterterp (Verkeer en Wa- tejsta.u gisteren meegedeeld in de Eerste Kamer. De advie zen. die zowel de raad voor de iMerstaat als de Rijksplanolo gtechr commissie nog over de ze belangrijke wegverbinding t uitbrengen, verwacht de ster tegen de jaarwisso- moel Wat minister Westerterp be treft zuilen die uit te brengen ^■iezen uitstoitanid gaan over hetF traject Kruiniragen-Perk- ^HOer, waarvoor de plannen totlde bouw vain een brug- turfcelcombinatie klaar liggen. „BcKkan echter niet tegenhou den dat binnen de adviescolle ges I ongevraagd ook het tracé Terneuzen aan de orde nt", zei Westerterp, daar voor het eerst openlijk Jtoespelimg makend op het pot", dat over de tracé' dreigt binnen de Rijks- ologische commissie. Bij de beslissing over de rvei binding, wa/arwan het nel het belang inziet, zul- ri: alleen de financiële ecu rol spelen, al zijn Hn. urlijk wel belangrijk. ^^■gaaL per slot van rekening j een investering van 800 en tot een miljard gul- aldus de minister, die nog meedeelde dat er BftBpend op de uiteinde- beslissing al overleg zal ^Btsvinden tussen het rijk de provincie Zeeland. en v jfflEN HAAG (ANP) Het pfjsindexcijver is in de perio de half februari half maart 1,5 Pet- gestegen, zo meldt het -j^ptraal Bureau voor de Sta- ■faek. De stijging van het Pljsiiidexcijfer is sinds half december vorig jaar in totaal •tiB pet. In vergelijking met bet eerste kwartaal van 1973 zijn de prijzen met 8,8 pet. gestegen, aldus het CBS. jbet CBS merkt op dat op het moment van het vaststel len van de indexcijfers voor maa de verhoging van de ziekenfondstarieven nog steeds niet bekend was. Hlfan de goederen en dien sten, waarvoor het CBS gere geld prijsgegevens verzamelt, gal in maart 50 pet. een stij— ftkg te zien, met een invloed cp het totaal indexriifer van plus 1.8 pet. 1 D belangrijkste stijging deed zich voor bij kleding. ■Voorts werden onder meer nog stijgingen waargenomen voo- brood, koffie, margarine, eieren, materialen en diensten voor onderhoud van de wo ning, meubelen, woningtextiel en vloerbedekking huishoude- apparaten, vloeibare mdstoffen, schoeisel, medis- verzorging, sport- en kam- Pperartikelen en benzine, ■Voor 20 pet. van de goede ren en diensten daalden de Ppijzen met een invloed op het totaal indexcijfer van min 0,3 pot De waargenomen dalingen traden voornamelijk op in de lector voeding en wel met na- wie voor aardappelen, groen' ten, fruit en vlees. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De maximumsnelheid van honderd kilo meter per uur op autosnelwegen blijft voorlopig onver kort van kracht. Er is nog te weinig ervaring mee opge daan, om nu al te kunnen zeggen dat 120 kilometer wel licht beter zou zijn. Minister Westerterp, die dit gisteren zei in de Eerste Kamer, sprak zijn teleurstelling over een vrijsprekend vonnis van de Utrechtse kantonrechter niet onder stoelen of banken. Hij wilii' u echter hangende het hoger beroep op 7 mei geen oordeel deze zaak geven. DF. Utrechtse migrantenraad t onderzoeken of de Griekse arbeiders in de Domstad tstaan aan intimidatie en van hun met de Griek junta sympatiserende land- •noten. Zoals hekend heeft de U- trechtse kantonrechter verle den week een journalist vrij gesproken die op een autosnel weg harder dan honderd had gereden. Overweging van de kantonrechter was onder meer, dat de maximum-snelheid zou zijn ingevoerd wegens de ener- gieschaarste (benzinebespa ring). Westerterp probeerde giste ren in de Eerste Kamer nog eens duidelijk te maken, dat dit niet het geval is geweest. Een maximum-snelheid zou op grond van de verkeersveilig heid in ieder geval deze zomer ingevoerd worden, aldus de mi nister, die herinnerde aan de troonrede en de toelichting op de begroting. „We hebben dit echter versneld gedaan om goed aan te sluiten op de peri ode van vrijwillige matiging (eind verleden jaar red.) waar de automobilisten intus sen aan gewend waren". Wes terterp gaf toe, dat 100 kilo meter op autosnelwegen een voor discussie vatbare snelheid is („absoluut veilig" bestaat toch niet), maar vond in ieder geval bewezen, dat het ver keersbeeld nu stukken over zichtelijker is geworden. NEW YORK (DPAj Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de droogteramp in de Af rikaanse Sahelzome ook in an dere detem van Afrika em in Azië te vrezen is, zo verklaar de de directeur van het mi lieuprogramma van de Vere nigde Naties, de Canadees Maurioe Strong. Globale klimaatsveranderin gen hebben er waarschijnlijk toe geleid dat een rampzalig verlies aan preduktieve grond te verwachten is. aldus Strong. (Van een onzer verslaggevers) BREDA-OOSTERHOUT Terwijl de chocolade en suike ren paaseieren en paashazen in alle maten en sootrten de winkeldeuren uitvliegen, zijn de chocolade- en suikerwerk- fabrieken zich alweer aan het voorbereiden op Sint-Nicolaas- Het ziet er naar uit dat het een goed paasseizoen is ge weest voor de fabrikanten van dat lekkers. De grootste C. Jamin uit Oosterhout, gaat er prat op wel tachtig miljoen paaseieren te hebben verkocht, inaar daarbij zijn de kleintjes, die per ons worden afgewogen, meegeteld. Het hoofd van de marketing afdeling van de Oosterhoutse snoepfabriek, de heer h. ter Wisse, hield zich overigens op de vlakte toen wij hem om een verkoopprognose vroegen: „Dat hangt van de laatste drie dagen voor Pasen af. Met Sint-Nicolaas en Kerstmis zijn de verkopen veel gespreider". Na chocolade en suiker wint de laatste tijd ook marsepein veld. De paashaas in marsepein wordt een gewild geschenkar tikel. De vervaardiging van eetba re paasartikelen is trouwens geen sinecure. Er komt een heel gezelschap deskundigen, waaronder huisvrouwen, aan te pas om de modetrends te onderkennen in kleur en ver siering. Tegenover de duizend perso neelsleden van C. Jamin staan de dertig van Pietermans cho coladewerken in Breda. Men vergïsse zich niet. Pieterman is groter dan u denkt. Bij hem kunnen tweehonderdvijftig ei eren of paashazen per minuut van de band komen. Het al meer dan vijftig jaar bestaan de bedrijf voert een collectie van vijfenveertig paasartike len, waarmee grossiers en grootwinkelbedrijven in Ne derland en tien tot twaalf lan den daarbuiten worden be voorraad. Ook bij Pieterman is men nu aan de Sinterklaaspro- duktie bezig. Over de paasver- koop is men best tevreden: ze is groter dan in de vooraf gaande jaren. „gejakkerd" wordt, ligt aan het feit, dat de meeste snel heidsmeters in de auto's nogal forse afwijkingen vertonen, waardoor er aanmerkelijke verschillen kunnen optreden tussen „honderd op de teller" en honderd echte uurkilome ters. Als voorbeeld gaf Wester terp zijn eigen dienstwagen waarvan de teller geijkt is. „Ik blijk honderd te rijden als de meter dik 120 aangeeft", aldus de minister, die herhaalde dat 100 kilometer op autosnelwegen een „voorlopige" limiet is, maar „dat we zeker nog enke le maanden geduld moeten hebben", voordat deze snelheid opnieuw in overweging wordt genomen. Dat de meeste automobilisten zich geen zier van de snelheids beperking zouden aantrekken, zoals WD-senator Van der Werff heeft beweerd, sprak de minister tegen. Van de auto mobilisten houdt 77 procent zich aan de honderd kilometer, 96 procent komt niet boven de 110. In aanmerking genomen dat tussen 100 en 110 kilometer een „twijfelzone" zit, kan dus gesteld worden dat 96 procent van de autorijders zich aan de voorgeschrven snelheden houdt (toen het maximum van 100 km nog niet verplicht was, maar geadviseerd werd, bleef 78 procent onder de 100, en 92 procent onder de 110 kin.) Dat het soms lijkt alsof er EINDHOVEN (ANP) De federatie hoger personeel Phi lips overweegt een kort ge ding tegen de gloeilampenfa bri«k ais inderdaad één mil joen gulden zal worden gekort op de winstuitkeringen voor het hoger personeel in 1974. Volgens de federatie is het plan van Philips in strijd met de door Philips gemaakte af spraken, zowel individueel met de leden als collectief met de federatie NIJMEGEN (ANP) De rijkspolitie heeft in de Bom- melerwaard de hand gelegd op een bende die de bevolking gedurende acht maanden heeft geterroriseerd. Zesentwintig mannen van 20 ■tot 25 jaar deinsden er niet voor terug om onverhoedse aanvallen uit te voeren op dorpsbewoners die dan met kettingen of stokken werden bewerkt. Srndls de aanvankelijke te rughoudendheid bij de bevol king - uit angst voor represail les - voor het afleggen van een verklaring is geweken zijn 19 geweldmisdrijven be kend geworden. DEN HAAG (ANP) De Reclameraad heeft aan de be perkende bepalingen voor de etherreclame voor suikerhou dend snoepgoed, zoals die al bekend waren geworden, nog een voorschrift toegevoegd, namelijk dat t.v.-reclame moet vergezeld gaan van het tonen van een tandenborstel. DE 400000 Australische me- taalarbeiders hebben een loonsverhoging aanvaard van 15 dollar (40 gulden) per week. Hierdoor is een eind gekomen aan een geschil, diat in die afgelopen maand de me taalindustrie heeft ontwricht. ZONNIG Droog en zonnig. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Maximum temperaturen rond 19 graden. STAD EN STREEK Zeeuwen vinden maar moeilijk de weg naar de muziekbibliotheek. Pagina 3 FINANCIËN EN ECONOMIE Estel, Rijn-Schelde-Verol- me, Van Lanschot en Hero hadden een goed 1973. Pagina 13 BINNEN- EN BUITENLAND Centraal Planbureau bezorgd over werkloos heid. Pagina 17 Praktijken van koppel bazen doorgelicht. Pagina 19 SPORT Amstel Gold Race sterk bezet. Pagina 21 RADIO EN TELEVISIE Omstreden geleerde uit 17e eeuw door VPRO doorgelicht. (Van onze correspondent) PARIJS Het Gaullisme dat met de dood van president Pompidou gestorven leek als gevolg van de genadeloze suc cessie-oorlog tussen de meer derheidskandidaten voor het presidentschap heeft gisteren van de leidende figuren van de beweging zelf de definitieve ge nadeslag gekregen. Een potsierlijke, maar voor al lamentabele vertoning van persoonlijke ambities en poli tieke naijver hebben de Gaul listen een soort psycho-drama opgevoerd waarvan de bewe ging zich vermoedelijk nim mer herstellen zal. Om een eind te maken aan de drie kandidaturen van de meerder- hedidsbeweging (Chaban-Del- mas namens de Gaai disten als zodanig; Giscard d'Estaing na mens de onafhankelijke repu blikeinen, maar ook op de Gaullisten en Centristen een beroep doend en Edgar Faure die praktisch naar dezelfde kiezers dingt alls Giscard) had premier Messmer onder de druk van de z.g. Pompidou- clan in de voormiddag gezegd zijn eigen kandidatuur te stel len als eenheidskandidatuur van het Gaullisme op voor waarde dat de drie andere kandidaten zich zouden terug trekken Chahan begaf zich in de na middag naar de ambtswoning van Messmer om aan deze te verklaren dal hij zijn kandi datuur ii, elk geval handhaaf de. Het stormachtige onder houd duurde minder dan drie, mogelijk slechts twee minu ten. Daarna gingen de secreta ris-generaal van de Gaullisti sche partij en oud-premier Debrè naar Messmer om deze te bewegen op zijn voorstel van de voormiddag terug te kernen en in de late namiddag verklaarde Messmer inderdaad dat n:j zijn kandidatuur van enkele uren geleden „onher roepelijk" terugtrok. Inmiddels had Giscard d'Es taing ook al te verstaan gege ven dat hij er ook niet over dacht zich terug te trekken, vermoedelijk omdat Chaban voet bi] stuk hield. Wat Faure nu gaat doen is niet duidelijk en schijnt ook niemand bijzon der meer te interesseren. Intussen handhaafde Christian Fouehet naimens de Ultra Or thodoxe Gaullisten uiteraard zijn kandidatuur en het wordt niet onmogelijk geacht dat de partijloze, maar voor de Gaul listen sympathie koesterende en jiteraaird tot de meerder heid behorende minister van PTT Jean Royer overmorgen eveneens zijn kandidatuur zal stellen. Verder werd dinsdaga vond ook ernstig rekening ge- houoen met nog een kandida tuur van de Gaullistische meerderheid, namelijk die van de minister voor parlementaire betrekkingen Hubert Germain. Ten aanzien van deze verbijs terende kandiidatenrun op het Eiysée blijft de eenheidskan- didaat vaai de linkse oppositie Francois Mitterrand onbewo gen en verklaarde d'ait dit alles zijn zaak niet is. In Parijs deed dinsdag het grapje de ronde diat Mitterrand de oude ver kiezingsaanplakbil jetten van wijlen generaal De Gaulle maar zou moeten opkopen om op de muren van Parijs te plakken. Daarop stond te le zen: Ik of de chaos. De chaos is nu uiteraard aan de zijde waar eertijds het grote ilk van de generaal stond. 0 In de kurk droge Rucphense bossen, in de buurt van de camping De Posthoorn, heeft een brand gistermiddag ander half tot twee hectare natuur vernield. De brandweer van Rucphen, met een speciale bos. brandweer (bestaande uit men sen, die in de bossen wonen) was van 3 uur tot in de avond druk met het blussingswerk be zig (zie foto). Gistermiddag brak er een veel grotere bos- en heidebrand uit op het terrein van de oude schietbaan in Weert. Daarbij hebben 350 militairen uit Weert} 250 militairen van de leger plaats Budel Duitse militairen) en ongeveer 100 tot 150 vrijwil ligers en brandweerlieden de brand weten te beperken. Er is toch nog een oppervlakte van ongeveer 100 ha bos en hei ver brand. BRUSSEL (ANP) De si garetten in België worden met ingang van 16 april 2 franc (ongeveer 14 cent) per pakje duurder. Oorspronkelijk zou de prijsverhoging ingegaan zijn op 1 april, maar aangezien er een vertraging is opgetre den in het drukken van de belastingbandjes, is ook de prijsverhoging uitgesteld. DEN HAAG (ANP) Ge durende de eerste twaalf we ken van dit aar is het aanbod van nieuwe reizigers bij de Nederlandse Spoorwegen met circa 81 procent toegenomen. Deze raming verstrekte minis ter Westerterp gisteren in de Eerste Kamer tijdens het be leidsdebat over de begroting van Verkeer en Waterstaat. Per reizigerskilometer 'leden de N.S. een verlies van vier cent, tegenover het streekver voer 3,6 cent en het gemeente lijk vervoer 14,3 cent. Over de verhoging van NS-tarieven deelde de minister mee in elk geval de motie-Oornelissen te zullen uitvoeren. Dat betekent: per 1 mei aanstaande géén verhoging met 12 procent .(Van een omzeg verslaggevertó TERNEUZEN De leden van de afdelingen Oost-en West- Zeeuwsch-VIaanderen van de afdelingen Oost- en vereniging hebben zich una niem gesteld achter een aan staatssecretaris J. Hendriks gerichte motie, waarin onder meer staat dat in West- Zeeuwsch-Vlaanderen, Mid- den-Zeeuwsch-Vlaanderen en Ooet-Zeeuwsch-Vlaanderen ziekenhuizen moeten blijven bestaan. Hiermee geven de Zeeuwsch-Vlaamse huisartsen te kennen dat ze 't eens zijn met het standpunt van de zie kenhuisbesturen van Hulst en Oostburg dat er in de toe komst gelijkwaardige zieken huizen in de drie regio's van Zeeuwsch-VIaanderen moeten komen. Dit houdt tevens in dat ze het plan van het ziekenhuisbe stuur van de Kanaalzone om daar een. -groot streekzieken huis te bouwen, zodat de zie kenhuizen van Hulst en Oost burg een soort veredelde E.H.- B.O.-posten worden, afwij zen. In de motie zeggen de huis artsen het volgende: A. De gezondheidszorg dienst patiëntgericht te zijn en gestreefd moet worden naar een economisch verantwoorde opzet. B. De ziekenhuizen in de subregio's West-Zeeuwsoh- Vlaanderen, Midden-Zeeuwsch- Vlaainderen en Oost-Zeuwsch- Vlaanderen dienen, in hun be staande functie te blijven, be staan. C. Nu er nieuwe plannen gemaakt worden op het gebied der regionale ziekenhuisvoor zieningen -onider andere in verband met overbebedding- willen de huisartsen ia een vroeg stadium gehoond wor den, (Vervolg op pag. Stad/Streek) (Van een onzer verslaggevers) BRUGGE De inwoners van Brugge, die vorige week donderdag samen ruim zeven ton schade leden aan hun wo ningen toen de Belgische ge nie met veei teveel springstof de nieuwe brug bij de Katelij- nepoort in Brugge liet ver dwijnen, voeren momenteel een actie om de schade van wie dan ook vergoed te krij gen. Begonnen is nu met een kort geding tegen de Belgische staat om daarvan gedaan te krijgen dat de schade op een behoorlijke manier wordt ge- taxateerd. De Broggenaren, die don derdag plotseling met gesneu velde ruiten, deuren en daken kwamen te zitten, vinden dat de overheid hen in de kou heeft laten staan. Tijdens de raadsvergadering, die vana vond in Brugge wordt gehou den, zal daar nog heel wat over gezegd gaan worden. Raadslid R. Reynaert wil na melijk het gemeentebestuur van Brugge vragen de getrof fenen financieel te steunen in hun strijd om vergoeding van de schade. (Vervolg op pagina 3) DEN HAAG (ANP) In de publieke telefooncellen zal een nieuw soort telefoontoestel worden geplaatst dat beter zou zijn tegen vandalisme. Met name wordt het lastiger om bij de kwartjes te komen. Staatsecretaris Van Huiten heeft dit meegedeeld in Eerste Kamer.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1