s en iten chooljeugd Terneuzeii schaakte in sporthal ant LEDENSTOP BIJ TENNISCLUB IN ZAAMSLAG Hengelaars vingen veel vis Zelzate heeft veel last van De Stem /De Vriie Zeeuw DEELNEMERS Hoekse Rakkers hielden open huis Granaat gevonden KINDERBOERDERIJ DRUK BEZOCHT stad streek Hansweert STISOPER GEPAKT St. Jansteen Axel Hulst Terhole Geen zekerheid over grens wijziging KIJKAVOND SCHOOL LEEUWENLAAN Brommer gestolen DIEFSTALLEN IN TERNEUZEN Kapelle BOEK OVER HET GESLACHT ROSSEEL linsdag 9 april 1974 V., gevestigd te Zundert, fabriceer dukten. Met de uiterst moderne iie ons hierbij ten dienste staat, >rodukten die aan hoge kwaliteit, n, voornamelijk groenten, soepen daarmaaltijden. Wij zijn een in het ITT concern, een van de rnationale ondernemingen iet belangrijke bedrijven in vele k hier in Nederland. ing van onze kwaliteitsdienst zoekJ termijn een g 9-11. Zundert. Tel.: 0 1 696! in (Van een onzer verslaggevers) ReRNEUZEN Het eerste schoolschaaktoernooi in de sporthal 't Zwaantje in Terneuzen is een door- •Uaiti succes gebleken. Ruim honderd leerlingen van basisscholen en het voortgezet onderwijs namen aan de wedstrijden deel, die onder auspiciën van de jBoolsportcommissie Ter- .JJÉIlzen door de Terneuzense wlaakriub werden georga niseerd. „Het aantal deelnemers heeft onze verwachtingen ver overtroffen", zei de heer C. Provoost, de voorzitter van de schooKiliaakcommissie. Het is dnideliis dat het schaken on der de schooljeugd populair is. Het ligt in de lijn dat we volgend jaar weer zo'n school- Mhaaktoernooi zullen hou den. Er namen in totaal 26 teams van vier spelers aan het schaaktoernooi deel. Bij de ba sisscholen was het tot de laat ste ronde onzeker welk schoolteam met het kampioen schap zou gaan strijken. Bij hef ingaan van de laatste ron de Heek Hervormde School I delbeste papieren te hebben, maar in een uiterst spannende finale slaagde de Prins Willem J^xanderschool er in een half punt meer te scoren, waardoor dit team met 13 U? punt de overwinning uit het vuiur sleepte. De Hervormde School was met 13 punten een eervol le tweede terwijl De Stelle met 12% punt beslag legde op de derde prijs. Bij de groep voortgezet on derwijs toonde de rijksscho lengemeenschap Petrus Hondi- nsfoyer de beste schakers te DéSchikken. Op de tweede plaats eindigden het eerste en tweede team van het Zelden- rustcollege met een gelijk aan tal punten. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door de heer P. de Ruijter als vertegenwoordiger vam de Terneuzense sport raad. 9 Als de hoofden zwaar van het zorgen. denken zijn geworden kan een elleboog voor de nodige steun Samen bouwen Boven de r.-k. basisschool in Hanswwert were in het kader van de Vastenactie Samen Bouwen Ja dooi de jonigerencontactigi oep tijoens het afgelopen weekem- *e een open dag gehouden, waarvoor veel belangstelling bestond. De opening vrond plaats vrijdagavond. Op deze avond werden over het thema drie films vertoond, waarna gelegenheid was om over deze materie van gedachten te wis selen Zowel zaterdag als zon dag kon een tentoonstelling bezichtigd worden, waarop werkstukken. documentatie materiaal enz. te zien was Verder kon men frisdranken, poffertjes en koffie kopen (Van onze correspondente) AXEL Zondagmorgen vroeg om ongeveer 7 uur is in de buurt van Nieuw-Namen een stoper in de kraag gepakt, die in een van de kreken een fuik wilde zetten. De patrouil lerende Axelse rijkspolitie merkte een verdacht persoon langs de kreek op. Na een achtervolging door het riet Werd de man, een Belg, opge pakt. "Er zal proces-verbaal worden opgemaakt. Sg. Jan De r.k.-harmonie Sint Jan uit St.-Jansteexi heeft de afgelopen zondag deelgeno men aam de grote lente calva- cade in Chatelet, een voorstad vanChar leroi in België. De harmonie vam Simt Jan was vertegenwoordigd met zesen zeventig deelnemers. Voor het optredens voor het stadsbe stuur en de organisatoren kreeg het gezelschap een ere medaille. Voor de vele Voor de vele supporters diie meege komen waren, was het een aangename dag, temeer omdat ele folkloristische groepen de mensem bezig hielden Passie-avond Woensdaga vond om 7 uur wordt er voor de bejaarden in het bejaarden- dienstencentrum 't Trefpunt aan de Singelweg in Axel een speciale passie-avond gehou den. De heer A.J. Kisjes uit Axel zal een meditatie hooi den, terwijl de heer A. vam Harn het paasverhaal zal ver tellen. Het jeugdkoor van de gerefor meerde kerk vrijgemaakt, dat ornder leiding staat van me vrouw Schieman, zal een mu zikale bijdrage leveren, even als het bejaardenkoor onder leiding van mevrouw K. de Graaf-Slater Voetbal Woensdag wordt op het gemeentelijk sportter rein een voetbalwedstrijd ge speeld tussen een elftal van de personeelsvereniging van de gemeente Hulst en een elftal van de belastingdienst uit Ter- neuzen. De wedstrijd begint om halfztven. Zeehen gelwedstrijd Op maandag 15 april tweede paas dag wordt door de ?pp'. 1- club de Wielingen in Cadzand een zeehengelwedstrijd gehou den. Op dezelfde datum orga niseert de hengelelub de Edelkarper in Bergen op Zoom van 10 tot 13 uur eveneens een zeehengelwedstrijd. Bakfietsenrace Op 8 juni houdt óe KPJ-af deling Terho le een bakfietsenrace voor le de vain de KPJ. De nationale leden jaar voor de eerste maal gehouden in Twello. Toen wa ren er zo'n zestig deelnemende equipes. De afstand was toen 105 kilometer. De KPJ afde ling Terhole Is bezig met het uitzetten vam een parcours over een lengte van 00 kilo meter. De ledem van de KPJ Terhole zijn zelf enthousiaste bakfietsemrijders. Verleden jaar eindigde een koppel van Terhole als derde. De start van de bakfietsenrace, die de berijders door heel Oost Zeeuwsoh-Vlaamderem zal voe ren zal plaatsvinden bij Ter- hole. (Van een onzer verslaggevers) ZAAMSLAG De sectie tennis van de sportvereniging Zaamslag telt 150 leden. Het bestuur is van mening, dat dit aantal als een maximum moet worden beschouwd. Gelet op het feit, dat de tennisbanen in Zaamslag steeds intensiever worden gebruikt, heeft het be stuur gemeend een ledenstop in te moeten voeren voor men sen die buiten Zaamslag wo nen. Het bestuur van de sectie tennis is na de laatste leden vergadering als volgt samen gesteld: voorzitter de heer L. Meertens, secretaris de heer E.L. de Graaf, penningmeester de heer P. Lentze. Om het „illegaal" gebruik van de tennisbanen zoveel mo gelijk tegen te gaan heeft het bestuur nieuwe club-emblemen laten maken. Ieder lid is ver plicht dit embleem op zijn of haar tenniskled'ing te dragen wanneer van de tennisbanen gebruik wordt gemaakt. Met de gemeente wondt overleg gepleegd over de bouw van een oefenrrauur bij (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT In het kanaal van Gemt naar Terneu zen ligt tussen Sas van Gent en Zelzate een schiereiland, waarvan een gedeelte Neder lands grondgebied is. Dit stuk- j grond is alleen via Belgisch gebied bereikbaar. Sena tor Dewulf uit Zelzate heeft enkele maanden geleden tij dens een vergadering van de Belgische commissie voor bui tenlandse zaken de vraag ge steld of dit kleine stukje Ne derland niet bij België ge voegd zou kunnen worden. De heer Dewulf heeft nu van mi nister Van Elslande als ant woord gekregen dat nog altijd niet met zekerheid kan wor den gezegd wanneer de grens wijziging bij Sas van Gent zal worden doorgevoerd. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De ouders an de nieuwe eersteklassers an de Prins Willem van Oranjeschool (Leeuwenlaan 19) te Terneuzen worden van avond (dinseag) van 19 tot 20 uur verwacht voor de zoge naamde kijkavond. De nieuwe oudiers krijgen an gelegenheid kennis te ma ker. met de toekomstige on derwijzers van hun kind. mej. J.J. Dieleman, die tevens de nieuwe leermiddelen zal to nen. De mogelijkheid estaat op deze vond alsnog kinderen aan te melden voor de cursus 1974—1975. (Van onze correspondente) AXEL —Zondagavond lus sen 10 en 11 uur is een brom- mei gestolen, die aan de Kaai- wai in Axel stond geparkeerd. De brommer behoorde toe aan J.P.K. uit Terneuzen. die tennisbanen. Ook bestaan er plannen voor het maken van een kleedruimte bij de tennisbanen. Onder leiding van een nieuwe trainer zullen weer tennislessen voor begin ners en gevorderden worden gegeven. Voor dit jaar staat, evenals vorig jaar weer een toernooi voor leden op het programma. (V n een onzer verslagge vers) HOEK Het buurthuis Hoekse Rakkers hield ziln deuren wijd open om ouders en kinderen in de gelegenheid te stellen kennis te maken met het buurthuiswerk. De jeugd kon zich naast kleien en verver vermaken met koekkappen en balwer- pen. Verder werdenfilms ver toond over de activiteiten van het buurthuis en lieten la's zien hoe het in de vakante- kampen en de speulerieë in de Terneuzense sporthal toeging. De Hoekse Rakkers kiuninen on een geslaagd „Open Huis": te rug zien (Van onze correspondent). TERNEUZEN Uit een nissenihut nabij de onbewoon de nieuwbouwflats in de Kats- polder te Terneuzen is de laatste tijd een grote hoeveel heid materiaal gestolen. Tot de gestolen goederen behoren on geveer 30 meter koperen pijp afval-koper, 20 doucheslagen, 25 douche-meniglkranen, 10 los se douche-sproeiers en 20 was- maehinekranen. In de nacht van zaterdag op zondags werd ingebroken in de garage Cappendijk aan de Mr. F. J. Haarmanweg te Terneu zen. Er werden een 30-tal sleutels, 3 boormachines en een accu gestolen. Dit materi aal werd vervoerd met een uit de garage gestolen Ford Oorti- na type 1300 de Luxe, kente ken 2234 GA. Degenen, die over deze auto inlichtingen kunnen verschaffen, worden verzocht contact op te nemen met de gemeentepolitie te Terneuzen, tel. 011504151. (Van onze corresponden te). AXEL Landbouwer de 9 uit Axel heeft gisteren rond 12 uur aan de Beoos'enbljse- straat een granaat gevonden. De heer de F. vond de gra naat. die waarschijnlijk nog een overblijfsel is uit de Tweede Wereldoorlog, op een stuk land achter zijn boerde rij, De mijnopruimingsdiienst is gewaarschuwd om de gra naat te komen opruimen. Koelhuisbouw De veiling in Kapelle-Biezelinge gaat be kijken of het zal overgaan tot de bouw van een fruitikoel- huis. In een mededeling aan de leden wordt gezegd dat dioor het niet doorgaan van de samenwerking der Zeeuwse fruitveilingen de plannen voor de bouw van een deelnemers- koelhuis in dit fruitcentrum weer in een ander licht zijn geplaatst. De veiling heeft een plan gereed voor koelhuis- bouw. Het blijkt mogelijk te zijn tegen een zeer aantrekken lliijke prijs te bouwen. Een aantal telers heeft reeds te kennen gegeven hiervoor be langstelling te hebben. (Van onze correspondenten) TERNEUZEN De henge laarsvereniging Ontspanning na Inspanning (ONI) opende het seizoen 1974 met een zee hengelwedstrijd in de Wester- schelde. Er namen 126 leden aan dee' Er werd bee) wat vis gevangen, hetgeen bleek uit het feit dat een deelnemer met vijf bovenmaatse vissen niet eens meer in de prijzen viel Wie zich wel naar de top van het klassement viste, was het 11-jarige meisje C. Cas teels uit Terneuzen, die zesde werd. Na aflooo werden in het clublokaal, café La Bellevue. door de voorzitter de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Winnaar werd de heer J. Harms uit Hoek, met 354 p. De verdere ïitslae was: 2 C Baumgarten uit Biervliet 316 p., 3. H Bakker uit Terneuzen 276 p., 4. F. van Cleemputten uit Terneuzen 268 p., 5. A. van Hamme uit Sluiskil 252 p., 6. mej. C. Casteels uit Terneuzen 245 p., 7. J. Strijdonck uit Sluiskil 232 p., 8 C. de Ruij- ter uit Othene 225 p., 9. C. van der Broek uit Terneuzen 203 p.. 10. P van de Berge uit Terneuzen 196 p. SLUISKIL Honderd ne gentien leden van de zeehen- gelclub Sluiskil namen deel aan de tweede in dit seizoen voor het clubkampioenschap meetellende zeehengelwed strijd, die werd gehouden na bij de Terneuzense Waterto ren. De vangsten waren zeer groot. Na afloop werd in café Dallinga in Sluiskil de prijzen door de voorzitter, de heer J. d' Hont uitgereikt. Uitslag: 1. E. Neuveglise uit Terneuzen 1622 p., 2. A. Magnus uit Vo gelwaarde 1609 p., 3. A. Rie- mens uit Terneuzen 1560 p., 4. R. Boogaard uit Kloosterzande 1460 p.. 5. K. Federman uit Sluiskil 1254 p., 6 P, van de Berge uit Terneuzen 1228 p., 7. G. Magnus uit Vogelwaarde 1077 p., 8. R. van Waes uit Sluiskil 1057 p., 9. G. de Bree uit Terneuzen 1023. 10. J. van Drongelen uit Sluiskil 990 p. ZAAMSLAG Veertig le den van de hengeiaarsvereni- ging Sport en Ontspanning uit Zaamslag visten nabij de buurtschap De Griete. Na af loop werden in café Het Wa pen van Zeeland te Zaamslag de prijzen uitgereikt. Uitslag: 1. R. de Bruijne uit Terneuzen 1998 p., 2. J. de Feijter uit Terneuzen 1129 p., 3. J. Cob- ben uit Zaamslag 1092 p., 4. J. de Bruijne uit Spui 1090 p., 5. W. Taalman uit Philippine 971 p., 6. C. van Alten 861 p., 7. J. Putter 799 p., 8. M. Hamelink 706 p., 9. mevrouw Ovendulve 656 p, allen uit Zaamslag, 10. K. de Vos uit Terneuzen 638 P- KLOOSTERZANDE Het ls nog zelden gebeurd, dat op clubwedstrijden van de zee- hengelclub De Vogel, welke worden gehouden in de Wes- terschelde te Ossenisse tussen het oude en nieuwe gemaal, zoveel vissen werden gevan gen De 98 deelnemers wisten in totaal 19 vissen, uitsluitend bot en schol, boven te halen. Bij de platvissen waren prak tisch geen ondermaatse. Van het totaal aantal deelnemers waren er slechts vier, die geen enkele vis konden verschal ken. De uitslag was als volgt: R. Vernimmen Kloosterzande met 16 vissen 2885 pnt., H Jonkeym Kloosterzande met 19 vissen 2846 pnt.; B. Totte Kloosterzande met 13 vissen 2524 pnt.; A. de Waal Kloos terzande met 12 vissen 2226 pnt.; G. de Smet Kloosterzan de met 15 vissen 2071 pnt.; J. Boeding Kloosterzande met 17 vissen 1994 pnt.: A. Man,gnus Bosehkapelle 17 vissen 1782 pnt.; J. v.d. Velden Sluiskil 12 vissen 1653 pnt.; mevr. De Waal Kloosterzande met 14 vissen 1598 pnt.; B. Jonkheym Kloosterzande met 11 vissen en 1579 pnt. HOOFTPLAAT Aan de tweede viscompetitiewedstrijd, georganiseerd door de HSV de Schelde uit Hoofdplaat werd deelgenomen door 5 vissers Er werd ruim 40 kilo vis ge vangen. Na afloop werden de prijzen in café Western! uitge reikt door de voorzitter. De uitslag: 1. F. de Jonghe 1971, 2. P van Heneghem 1956, 3. J. Vanhout 1737, 4. A. Sijnesael 1668, 5. L. Haers 1569, 6. J. Sijnesael 1561. 7. W. de Smit 1553, 8. C. de Smit 1466, 9. De Waele 1275 AXEL. De Halle, 20.00 uur: Optre den van de caberetier Henk Elsink. BERGEN OP ZOOM. Luxor, 20.00 uur: Macbeth 18 j. (Club van Filmvrienden). Roxy, 20.00 uur: Help de dok ter verzuipt a.l. Hal Stadhuis, Kunstwerk van de maand van Paul Blom, Tholen (t.m. 30 april) Geo pend ma. t.m. vrijd. van 8.30- 12.30 en 13.30-17.30 uur. GOES Grand, 20.00 uur: Vrolijke ontucht in Tirol 18 j. HULST. Galerie Van Geyt, Expositie olieverfschilderijen van Van der Ven uit Zierikzee (t.m. 16 april). KLOOSTERZANDE. Ko de Waal, 13.30 uiur: Schieting. MIDDELBURG. Oity, 20.00 uur: Live and let die 14 j. Schouwburg, 20.00 uiur: Fons Jansen met „Kwartetten". Rijksarchief, St.-Pieterstraat 38, expositie „Hugenoten in Zeelaind", var. 9.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. Zat. van 9.30- 12.30 uur. OOSTBURG. Ledeltheater, 20.00 uur: Meisjes, die denken, dat alles mag 18 j. ROTTERDAM. De Doelen (hal), 12.43 uur: Koffieconcert door deelnemers aan het Internationaal Gaudea- mus-vertolkers concours. De Doelen (grote zaal), 20.15 uur: Cat Stevens. De Doelen (klei ne zaai), 20.15 uur: Internatio naal Gaudeamusvertolkers concours 1974. SLotconcert 3e ronde. Schouwburg, 20.15 uur: „Het Zwanenmeer" door het Nationaal Ballet. Hofplein Theater, 20.15 uur: „Wat je zegt, dat ben je zelf', van Gerard Cox en Frans Halsema. De Lantaren, 20.30 uur: „Het badhuis" van Majakowski door het Onafhankelijk Toneel. Luxor Theater, 20.00 uur: Toon Hermans. Piccolo Thea ter, 14.15 uur: „Wij in het Willikwouid", kindervoorstel ling door Proeftheater. 20.15 uur: „De eigen wereld en die aindree" door Piccolo Toneel. SAS VAN GENT. Galerie Uilenspiegel, West- kade 71. expositie Barbara Fe- an (t.m. 30 april) Open ma. t.m. zat. van 9.00-12.00 en 13.30-18.00 uur, vrijd. tot 21.00 uur. Zond. van 14.00-18.00 uur. Woensdagmiddag en met Pa sen gesloten. TERNEUZEN. Luxor, 20.00 uur: Quo Vadis H j. Museum, Burgemeester Geillstraat expositie De ont wikkeling van de fotografie, samengesteld door fotograaf Henk Hommers uit Terneuzen (t.m. 12 mei). Open di. t.m. zat. van 14.00-17.00 uur. Stad huis, Expositie Met u naar Af rika (t.m. 24 april) Open op werkdagen van 8.15-17.15 uur op vrijd. ook van 19.00-21.00 uur zat. van 14.30-16.30 uur. VLISSINGEN. Alhambra, 20.00 uur: Live and let die. WESTDORPE. Galerie Troutzaerte, Singel 5, expositie Mareike Geys en Jan van Stolk met schilderijen en klein plastiek en keramiek (t.m. 29 april) Di. t.m. zat van 9.00-18.00 uur. zond. van 14.00-18.00 uur. Op ma. geslo ten. IJZENDIJKE. Streekmuseum, expositie Ooggetuigen, collectie foto's van de Nederlandse Kunst stichting (t.m. 21 april). Geo pend tijdens de weekeinden van 14.00-16.00 uur. Vanaf 15 april iedere dag van 10.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur. ZIERIKZEE. Burgerweeshuis, Meelstraat 17, expositie Heieen de Gier en Fred van de Berge met schilderijen en gouaches (t.m 12 april). Werkdagen van 10.00-17.00 uur. BRUGGE. Stadsschouwburg, 20.00 uur: Opvoering van .Leonard" van Alan Ayckbourn door K.V.S. Brussel. Stadshallen, Expositie Joe goslavische naïeve kunstenaars (trn. 13 april). (Van onze correspondent) AARDENBURG De pre sident-kerkvoogd en gids van de Sint-Baafskerk, de heer J. J. Rosseel, heeft een boek werkje uitgegeven met be trekking tot de geschiedenis van het geslacht Rosseel, een familie die al eeuwen in Aar denburg woonachtig is. De heer Rosseel, 79 jaar, heeft voor zijn nasporingen een dankbaar gebruik kunnen ma ken van de uitgebreide kerke lijke- en stedelijke archieven in Aardtnburg en heeft daar naast ook uitvoerig speurwerk verricht in diverse andere plaatsen van Vlaanderen. De heer Rosseel zou zijn naam te kort doen, als hij in de aanhef van zijn publikatie gezwegen had over zijn „afkomst" in het bekende dierenepos „Vanden Vos Reinaerde", waar over heer Rosseel gesproken wordt. De familiegeschiedenis van Rosseel blijkt vervolgens om streeks 1447 een aanvang te nemen in het Brugse. Via het Vlaamse Moerkerke en Sint Kruis belandde de familie in Aardenburg, waar op 13 no vember 1666 Adriaan Rosseel in ondertrouw ging met Janneke Magerman. De familiegeschie denis is bijgewerkt tot op de dag van vandaag en dinsdag j.l. heeft de schrijver, oud raadslid van de gemeente, zijn geschrift in aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad aan burgemeester Lockefeer aan geboden ten behoeve van het gemeente-archief. (Van een onzer verslaggever») ZELZATE In het drie maandelijks tijdschrift van het Genta actiecomité Leefmilieu wordt gemeld dat in de Gent se kanaalzone Zelzate het ergst door luchtverontreiniging wordt gjetroffen. Uit een re cent onderzoek van Becawa blijkt dat het S02-g<?halte in Zelzate het hoogst is. In de periode van 26 november tot en met 14 december van vorig jaar wenden de grenswaarden voor S02 in de lucht driemaal overschreden en achtmaal be naderd. In die periode kwam de wind voornamelijk uit het zuidwesten, zodat ook plaatsen als W estdorpe en Axel toen veel last van luchtverontreini ging gehad moeten hebben. (Van onze correspondent!. TERNEUZEN Tijdens he afgelopen weekeinde mocht de kinderboerij te Terneuzen zich in een grote belangstelling verheugen. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland RAVONKANTOREN TERNEUZEN Nieuwstraat 9, tel 01150-7920 (4 lijnen); HULST: Steenstraat 14. tel 01140 - 3751 (3 lijnen); GOES: Klokatraat 1, tel 01100 - 8030 (3 lijnen). KANTOORUREN Maandag t.m. vrjjdag 8 15 - 12.30 en 13.30 - 17.00 uur. BUITEN KANTOORUREN ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Breda Maandag t.m. vrijdag van 19 00 - 20 00 uur, tel. 01600 - 22341, zaterdag van 10.00 - 11 00 uur, tel. 01800 - 49900, zondag van 20.00 - 22.00 uur tel 01600 - 22341. BEZORGKLACHTEN Zeeuwsch-Vlaanderen tel 01140-3751 of 01150 - 6297; Midden- Zeeland 01100 -4944 HUIS AANSLUITINGEN REDACTIE Chef Zeeuwse redactie- S C Augustijn, kantoor Nieuwstraat 0, Terneuzen, te) 01150 7920. privé teL 01150 -5745; algemeen re dacteur Zeeland A F Koopman, kantooi Kromme Weele 4, Mid delburg tel 01180 - 7764 privé tei 01180- 7438: redacteur Midden- Zeeland drs. J Bouwmans. tel 01100 - 3405 kantoor Klokstraat 1, Goes, tel 01100 8030. privé Colijnshof 35. Goes; redacteur te Terneuzen en Kanaalzone G van Berkel. kantooi Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150 4866. redacteur W.Z. Vlaanderen R van dei Helm Melkweg 40, Oostburg, tel. 01170- 3370: sportredactie Zeeland T Koomen, tel. 01155 - 2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND C. J de Boer, Trumanlaan 10. Axel, tel. 01155 - 2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE Inspecteur Zeeland P Konings. tel, 01150-6297 ADVERTENTIE-EXPLOITATIE Inspecteui Zeeland C. Menu, tel 01100 4318

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5