Vakanliepiek in tweede helft van juli L SNEERING/ USE CLERK h LISTEN >ereider Helft van bevolking heeft nog nooit van CRM gehoord Vandaag Commissie-MerkxGemeenteraad moet weer gaan besturen VERZORGSTER ORGSTER Inhouding deel finstuilkering Ooievaar in Dussen woonruimte- wet wordt versoepeld CÜ Eerste asperges in Bergen op Zoom: prijzen tot f 70.- per kg ,ParIementje" Beschikbaar Bevolking OVERVAL OP FIETS Documentatie over massamoord in Mozambique BRITSE KOLONEL DOODGESCHOTEN NW WIL BETERE BEVEILIGING POMPBEDIENDEN Spaanse AKZO- ontslagenen weer aan de slag Kinderen verdronken - KAATSHEUVEL zuidwest-nederland :tie sist Van der Stoel jjraat deze week met Arabieren Onrust bij er Philips- personeel Knieschijven weggeschoten Amerikaanse onderminister neemt ontslag Lubbers over olieconcerns: Ruim cent winst per liter BABY STIKT IN ROOK EXPLODEREND TY-TOESTEL DOODT KIJKER Politic-agent bleek smokkelaar MONORAIL IN GRONINGEN Bij grens blijkt Kwart van vrachtwagen chauffeurs te lang achter stuur sdiplomeerde tige zelfstandige werkkring i( jaarden en alleenstaanden (3; de landelijke richtlijnen L.S.B k-end dienst. bij de Directrice, Mgr. Vöicker. Tflteur: Dr. W. A. J. M. Harkx (Jfclredacteur: L. Leijendekker Redact:'" en administratie-adres: Nieuwstraat g. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 jBonnemenlsprijs 23,15 pei kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Roerstraat 16, Breda DINSDAG 9 APRIL 1974 VRIJE 27e jaargang No. 8322 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V mijn (Van een onzer verslaggevers) BREDA De grootste va- «ntiedrukte valt dit jaar in de tweede helft van juli. Per 13 juli gaan namelijk de boun de textiel, en de collec tief sluitende bedrijven in het ^Torden en oosten van ons ind met vakantie. Op 26 juli tpdten de bedrijven in Bra bant, Zeeland en Limburg voor veertien dagen. De stichting recreatie raadt gezinnen met schoolgaande kinderen aan in deze tweede periode met vakantie te gaan. Degenen, die niet in de rege ling collectieve bedrijfssluitin gen vallen, en ook geen schoolgaande kinderen hebben, raadt de stichting aan voor 1 juli,of na half augusttus met vakantie te gaan. De stichting van de Arbeid heeft in overleg met partijen in het bouwbedrijf de bouw vak-vakanties voor volgend jaar vastgesteld, op de periode 12 juli tot 26 juli. Voor 1975 zal in Noord-Brabant en Zee land de collectieve bedrijf- sluiting van zaterdag 5 juli tot zaterdag 16 augustus vallen. ;s zoeken wij ga's, die Brabant en en interessant vinden 3 ruimte hebt om te leven, jelangstelling hebben lingen binnen ons ied en passen in een te waarde hecht aan entiviteit, >r en teamgeest. iofdredactie van traat 16, Breda. fabriek van aan- pleggers, zoekt rbereider die e is van de en van werkvoor- ling. liveau en een voorbereider. ling. ollicitaties aan de lewegen, en iEN HAAG (ANP) Mi- r Van der Stoel van Bui- landse Zaken wil tijdens de idstoffenconferentie van de enigde Naties, die vandaag int, met gedelegeerden van Arabische landen spreken over de Nederlandse betrekkingen met de landen van het Midden- Bsten. ■Hij neemt aan, dat er tij dens deze speciale assenblée van ie Verenigde Naties, die jewiiijd zal zijn aan de proble matiek van de grondstoffen- przicuing en -prijzen en de rikkelingssamen werking, gelegenheid zal zijn contact te hebt met Arabische minis ters. H (Zie ook de pagina I finanriën-economieV van Bltk. (Van onze redactie binnenland) ^INDHOVEN De plannen van Philips om van de winst- ™kering aan het hoger per- teel in mei van dit jaar een Hdjoen gulden In te houden, zal volgens de commissie ho ger personeel van Philips van de Unie BLHP tot verzet on der het hoger personeel lel den. tDe eventuele inhouding van een miljoen gulden, vloeit voort uit het akkoord van vo rig jaar, dat de bonden en I vorig jaar hebben be reikt in het kader van de in- kome nsnivell ering. iDe commissie hoger perso neel bij Philips wijst er op dat van de 14.060 hogere be- Ïibten er enkele duizenden ^11 d'ie in 1973 een inkomen hadden beneden de 14.000 gul- ren. „In de gedachte van de Bonden zouden deze mensen niet mee hoeven nivelleren", aklus de commissie. itoor te Bergen op Zoom: DEN HAAG (ANP) Staatssecretaris Schaefer heeft de Tweede Kamer in een wets ontwerp voorgesteld de woon-' ruimtcwet 1947 te wijzigen gen antwi ruiml gen. I De lie van technisch-admini- nvatten o.a. de begeleiding gst en opslag, het opstellen ities, het verrichten van t bijhouden van een teke- g in soortgelijk werk heb- eur. en Nederlands. efonisch te melden bij mr. it. Russell Inc., Postbus 330, >RD BRUSSEL INCORPORATED (ei ris vei pui bel bovi een koo] IHec De voorgestelde wijzigingen komen allereerst op het volgen de neer: De Kroon kan gemeenten Iaanwijzen waarin de woon- ruimtewet geheel, gedeeltelijk w V(X)r bepaalde categorieën van woningen niet meer zal gelden. Dit gebeurt slechts op -rzoe^ van de gemeenteraad Voor gemeenten waar de woonruimtewet niet meer geldt, kan de Kroon, op een gemotiveerd verzoek van de gemeenteraad die wet geheel gedeeltelijk weer van toe- issmg verklaren bij nijpende woonproblemen. JVerder wil de staatssecreta ris het vereiste van een woon vergunning volgens de woon- PUimtewet afschaffen voor het betrekken van: een huurwo ning met een kale huurprijs Doven de 300 per maand en n koopwoning met een ►psom (zonder bijkomendp ►sten) boven f 100.000, als- r- iede in alle gevallen van in woning. Yil een gemeentebestuur «ie grenzen lager stellen dan li het daar vrij in. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM Op de Bergen op Zoomse veiling zijn gis teren de eerste asperges van. dit seizoen aange voerd door de telers C. Maas uit Lepelstraat en J. Matthljssen uit Ber gen op Zoom. Voor dit heuglijk feit bestaat steeds een grote belangstelling bij die ko pers. Deze belangstelling dlateert uit de tijd toen er rond Bergen op Zoom nog erg veel asperges werden geteeld. Gisteren waren het de kopers J. Withagen, M. Maas, G. van Hooydonk en J. van Broekhoven, die tegen elkaar opbo den om deze „vroege oogst" te bemachtigen. Zij kwamen allemaal in het bezit vain een kleine hoeveelheid waarvoor al naar gelang de kwaliteit en de sorte ring prijzen werden be taald variërend van f 11 tot f 70 per kilo. nitEZlE26E (Van een onzer verslaggevers) DUSSEN In Dussen is het nu echt lente. Daar is weer een ooievaar neergestreken op het nest, dat het dak van het kas teelraadhuis siert. De vogel ar riveerde zondag wat later dan gebruikelijk en heeft tot nog toe weinig anders gedaan clan uitrusten van zijn vermoei ende en lange trektocht. Het dier wenste gisteren pas na drie kwartier te „poseren" voor de lens van onze fotograaf, Johan van Gurp. Het is een mannetje, dat zo hoopt men in Dussen kwartier is komen maken voor zijn vrouwtje. Vorig jaar werd het nest op het monumentale zowel als pittoreske kasteel raadhuis van het dorpje in het Land van Heusden en Altena bevolkt door een ooievaarsecht paar. Dat kreeg toen drie jon gen, waarvan er één door een val uit het nest jammerlijk om kwam. BELFAST (RTR) Van twee broers in Belfast en een man te Strabane, ten noord westen van de Noordierse hoofdstad, zijn zondagavond de knieschijven weggeschoten- een traditionele strafmaatregel van het verboden Ierse repu blikeinse leger (IRA). Het wegschieten van knie schijven wordt gewoonlijk door de ERA toegepast op mensen, die verraad gepleegd hebben. VERGOEDING RAADSLEDEN SNEL BETER (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De bijna twaalfduizend gemeenteraadsle den, die op 29 mei a.s. gekozen zullen worden, krijgen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten „Een goede raad" mee. Onder deze titel is namelijk het belangwekken de rapport verschenen van de commissie-Merkx over de positie van de gemeenteraadsleden. Dit rapport, dat gisteren offcieel aan minister De Gaay Fort man (senior) van Binnenlandse Zaken is aangeboden, bevat onder meer de volgende aanbevelingen: Gemeenteraadsleden behoren een vaste en hogere vergoeding te krijgen volgens een schaal die oploopt van 1.500 per jaar in gemeenten met minder dan 6.000 inwoners via 6.340 in gemeenten met 30.000 40.000 inwoners tot 14.279 in gemeenten boven 375.000 inwoners. Daarnaast moeten raads leden een belastingvrije onkostenvergoeding krijgen. Nu wordt een vergoeding gegeven voor het bijwonen van de raadsvergade ringen: ca. 600 in kleine gemeenten tot f 8 a 9.000 in de grootste gemeenten. De minister staat sympathiek tegenover dit voorstel tot betere vergoedingen. Hij heeft toegezegd hierover snel een wetswijziging te gaan voorbereiden. De gemeenteraad moet weer gaan besturen. De raad moet zich weer bewust wor den, aan h et hoofd te staan van de gemeente. De raad moet alle beslissingen nemen, die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van de ge meente, dodh hij dient zich te bepalen tot de hoofdlijnen van het beleid en niet af te dwa len tot in alle details. WASHINGTON (RTR) Paul Voncker, Amerikaans on derminister van financiën, heeft gisteren zijn ontslag in gediend. Het ontslag is door president Nlxon „met grote spijt" aanvaard. Volcker bekleede de post sinds januari 1969. Waarne mers geloven dat Volcker zich kandidaat achtte voor de post van minister van financiën na dat de bewindsman van dit departement, Georg Shultz, zijn ontslag had ingediend. Dp keus van Nixon zou op een ander zijn gevallen. DEN HAAG (ANP) De winst die de oliemaatschappij en over 1973 op de Nederland se markt hebben gemaakt ligt op 1 a 1,5 cent per liter en belasting. In 1972 was er spra ke van een verliesgevende si tuatie. Minister Lubbers ant woordt dit op vragen van PvdA-tweede kamerleden. Het betere resultaat van de oliemaatschappijen is veroor zaakt door de schaarste op de markt, waardoor de prijzen stegen. Tijdens de oliecrisis zijn de prijzen opnieuw sterk geste gen. De Nederlandse prijzen zijn alleen verhoogd in directe relatie tot de verhogingen van de ruwe olieprijzen zoals de OPEC-landen besloten heb ben. DEN HAAG (ANP) On geveer vijftig procent van de Nederlandse bevolking heeft nog nooit van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk ge hoord. Een deel van deze groep komt dit ministerie „vaag bekend" voor, zonder dat het er verder iets van af weet. Deze conclusie valt af te lezen uit een onderzoek, dat het departement onlangs liet. houden. Voor dit onderzoekje wer den 1066 personen onder vraagd via de wekelijks ge houden omnibusonderzoeken van het Instituut voor Markt onderzoek Inter-View B.V. De groep die weinig of niets weet van CRM, bestaat voorname lijk uit mensen met een lagere opleiding, uit vrouwen, uit ou dere mensen en uit mensen, die geen landelijk dagblad le zen. Van de ondervraagden zei 30 procent onmiddellijk nooit van CRM te hebben gehoord. Nog eens 20 proeent kon geen van de drie letters CRM juist benoemen. Opmerkelijk was, dat wie een leesportefeuille heeft een geschoold of onge schoold handberoep uitoefent en wie bij de laatste verkie zingen op de KVP stemde, het slechtst de drie letters kunnen benoemen. De dualistische insluipsels in de praktijk van veel ge meenteraden moeten verdwij nen. Met andere woorden: de raad moet geen „parlement) e spelen" tegenover het college van burgemeester en wethou ders. In die zienswijze is al leen plaats voor zogenaamde „afspiegelingscolleges'waar bij de politieke verhoudingen in het college van B. en W zoveel mogelijk een getrouwe afspiegeling vormen van de politieke verhoudingen in de ra ad. De voorlichting aan de raadsleden moet verbeterd worden. In belangrijke zaken moet de raad in alle beslissen de fasen van de besluitvor ming worden betrokken. De gemeentesecretaris en zijn ambtenaren dienen niet alleen beschikbaar te zijn voor de burgemeester en het college, maar ook voor de raad en zijn leden. Daaraan moet bij de opleiding van de gemeente ambtenaren meer aandacht worden gegeven. Waar nodig moet de instructie voor de se cretaris worden herzien. Er kan meer gebruik wor den gemaakt van bepaalde kennis en kundigheden onder de burgerij door de wettelijke mogelijkheid te benutten om niet-raadsleden te benoemen in functionele en territoriale raden, waaraan de gemeente raad bepaalde taken kan over dragen. Op die manier kan de bevolking meer direct bij het plaatselijke bestuur worden betrokken. (Vervolg op pag. 10) AMSTERDAM (ANP) Een onbekende man heeft gis termiddag onder bedreiging met een pistool 2700 gulden buitgemaakt in een sigaren winkel annex agentschap ge meentegiro in Amsterdam. Bang voor het op haar ge richte wapen overhandigde de 53-jarige winkelierster het gelid uit de kassa, waarop de man de winkel verliet, op zijn fiets sprong en verdween. 0 Ir. W. J. L. J. Merkx, burge. meester van Breda, was voorzit ter van de commissie die de mi nister van advies heeft gediend over de positie van raadsleden. HOLWERD (ANP) Een drie weken oude baby te Hal- werd (Fr.) is door rookver- stikking om heit leven geko men. De rook was afkomstig van een oververhitte frituurpan De vader, die op het kind zou passen had de pan met vet op het vuur gezet, maar was on dertussen in slaap gevallen ZONNIG Droog en zonnig. Vanuit zee binnendrijvende mistvelden. Zwakke tot matige noordoostelijke wind. Temperaturen kunnen oplopen tot 19 graden. STAD EN STREEK Vacafuremolen werpt vruchten af. Pagina 3 Scholieren schaakten in Terneuzen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Vuur teistert bos en hei. Pagina 9 Het werk van een bezeten ambtenaar. Pagina 10 SPORT Feyenoord optimistisch. Pagina 11 RADIO EN TELEVISIE Film van Pim en Wim over de Antille en een oude „kist". Pagina 13 STAD EN STREEK De secretarie zingt. Pagina 3 Voorstel voor betere regeling vuilniszakken in Etten-Leur. Pagina 3 BRUSSEL (ANP) Een exploderend televisietoestel heeft een 40-ajrige inwoner van de Brusselse gemeente Schaarbeek zo gewond dat de man gisteren is overleden. Na de ontploffing van het apparaat ontstond bovendien nog brand, het twee verdie pingen tellende huis van de onfortuinlijke kijker werd, zo wel door de explosie als door de brand, ernstig bescha digd. VENLO (ANP) Nadat onlangs de 49-jarige Duitse politieman W, P. uit Wesel in een supermarkt in Venlo was betrapt bij diefstal van een doos sigaretten is de man na een uitgebreid onderzoek door de Duitse douane en de Venlo- se gemeentepolitie ontmaskerd als een dief en smokkelaar. De Duitse politieman be zocht Venlo regelmatig, waar bij iedere drie weken voor 500 tot f 800 aan koffie, boter en sigaretten meenam. DEN HAAG (ANP) PPR-kamerlid Leo Jansen heeft de regering schriftelijk gevraagd of het waar is dat de regering van plan is in het stadsgewest Groningen-Assen een monorail verbindingssys teem te beproeven. ROME (ANP) De rooms- katholieke zuster Maria de Carli, dlie door de autoriteiten van Mozambique uit het land is gezet, heeft voor het Itali aanse kerkelijke persbureau NTC verklaard, dat zij water dichte bewijzen in handen heeft van een zeer recente massamoord door Portugese troepen in Mozambique. Zij heeft aangekondigd deze gege vens binnenkort bekend te zullen maken. Zij verklaarde tevens, dat een katholieke priester, wiens naam nog ge heim moet blijven, een uitge breide documentatie aan het opstellen is over een massa moord door Portugese troepen in Inhaminga-, 160 kilometer ten noorden van Beira. De 37- jarige Maria de Carli, die in Beira een pastoraal centrum leidde, werd op 5 maart samen met zes missionarissen uit Mo zambique uitgewezen. Op 17 maart kwam zij in Rome aan. De zes priesters verblijven nog steeds in Mozambique. 0 De doodgeschoten It.-kol. Stevenson. LONDEN (REUTER) Een kolonel van het Britse leger is gisteren doodgeschoten bij de deur van zijn woning binnen een opleidingskamp in het noord-oosten van Engeland. Twee rechercheurs die op onderroek uitgingen werden eveneens beschoten: een van hen kreeg letsel aan zijn borst en de andere aan zijn arm Het kamp is gelegen in woest gebied bij de grens met Schotland. (Van onze redactie binnenland)! UTRECHT De Industrie- bond-NVV bereid een actie voor om de eigenaars van ben zinestations ertoe te brengen maatregelen te treffen ter be veiliging van pompbedienden. Aanleiding tot de actie is de moord op een pompbediend® die onlangs te Zwolle ge pleegd werd. Het aantal overvallen op pompstations stijgt voortdu rend. zegt het NVV: 5 in 1988. 12 in 1971 en 33 in 1973. De Industriebond pleit voor een alarmsysteem en in de avonduren minstens twee man aanwezig bij de pomp. De BOVAG ziet meer heil in een kluis waar het geld wel in maar niet uit kan. De be diende heeft dan alleen maar wisselgeld voor handen. ZEVENAAR (ANP) Bij Berg Autoweg bij Zevenaar, Europa's grootste grenspost, wordt gemiddeld een kwart van het aantal vrachtwagen chauffeurs dat Nederland bin nenkomt, bekeurd, omdat ze te lang hebben gereden of hun rijtijdenboekje niet juist heb ben ingevuld. Dat is meegedeeld door de Rijksverkeersinspectie, die re gelmatig controles aan de grensposten verricht. Chauf feurs die in overtreding zijn. moeten na aanhouding eerst de verplichte rusttijd nemen alvorens ze hun reis motgen vervolgen. (Van onze redactie buitenland) BARCELONA De directie van de Spaanse AKZO-vesti- ging La Seda de Barcelona, heeft gisteren beslaten het ontslag van negen werknemer» in te trekken. De negen waren stakingsleiders toen over een nieuwe CAO onderhandeld werd. De Spaanse arbeidsrechter stelde .AKZO in het ongelijk. De industriebond NW had zich solidair verklaard met d« negen stakingsleiders en ou actie gaan voeren in de Ne derlandse AKZO bedrijven, als de raad van bestuur van AKZO voor 11 april geen „stappen zou hebben onderno men om de negen weer aan het werk te laten gaan". STEENWIJK De 2-jarige Susette Bakker is gistermid» dag in de nieuwe stadswijk Oostermeenthe in Steenwijk vlak bij de ouderlijke woning tijdens het spelen in het waiter gevallen en verdronken. In de Bijlmermeer is zondag een jongetje van 2 al spelende verdronken. (ADVERTENTIE) B.V. HOTEL DE KROON Boschstraat 28 BREDA Nu nog sfeervoller dine ren in het nieuwe Restau rant „La Couronne" een keur van nieuwe spe cialiteiten geserveerd in „oidfashion style" en het geheel muzikaal omlijst Wij serveren bij uw aperitief in onze nieu we bar, een bittergarni tuur van het huis. Ontdek de nieuwe sfeer i'an „La Couronne". Ruime parking op 25 mtr. Uw Gastheren: R. van Oudheusden M. Spetter Reservering tel. 01600 - 18066.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1