ITER KAALGEKNIPT WIJZE VAN STRAF keus. Zachte winter strop voor kledingmagazijnen Winstmarge handel met 5,7% omhoog; middenstand teleurgesteld Vandaag Belastingplan regering bijna ongeschonden door de kamer Met flinke buit tegen boom AOW,AWW WAO Overlegorgaan vakcentrales verdwijnt: CNV buiten spel Muskusrat rukt op T 1 mei <f0 hoger Soberheid bij begrafenis Pompidou Belgische genie doet werk tegoed bij opblazen van brug in Brugge albert heijn Waler kwaliteit in Westerschelde- monding aanvaardbaar Kamer vragen over jeugdige verdachte uit St.-Jansteen Koningin Juliana naar herdenkings dienst Pompidou Daling Niet erg gewild Achterstand Pen odieke controle blijft nodig NVV EN NKV GAAN OP 1 OKTOBER OP IN FNV RUITEN AAN DIGGELEN, DAKEN BESCHADIGD VERZET Eerste zwaluwen in Zeeuwscli- Vlaanderen gezien Kleine zelfstandigen mogen meer reserveren Verworpen Afspraakjes Dr. W. A. J. M. Hark* tcteur: L. Leijendekker 'traat* gt^emeuKn? tó^COl 1MH» 30 ^^kwartaal; f 7,83 per maand, nummers 40 cent. «ummer 1114111 v. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, itraat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRUQAG S APRIL H074 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V ,7 e jaargang Ns. 8319 (Van onze redactie binnenland) WAGENINGEN. „Als jij de bloempjes au doet, doe ik jou agfeau Met die woorden beroofde H. v. d. K., adjunct-directeur vam een school voor voortgezet onderwijs in Wageningen, fon- aogkiorgen 31 maart de 5-jarige Francisca Meijer van een deel van'haar weelderige haarlokken. De man vond dat de kleuter een[bestraffing had verdiend omdat zij bloemen plukte in zijn fóiirtuirtjc Van der K. zegt door huiselijke omstandigheden getroffen te jBldoor e enblack-out. De verontwaardigde_ ouders van ran- cisci zijn echter vastbesloten de handelwijze van de haardief «3|(ie kaak te stellen, vooral omdat deze in eerste instantie wttgerdc het voorval uit te praten. Zij hebben een klacht inge diend bij de gemeentepolitie van Wageningen, die bekijkt of er uoMoetidc reden is om een proces-verbaal op te maken. Ook hebben de ouders een brief geschreven aan minister Van Keme- nadt van Onderwijs. (Van een onzer verslaggevers). BREDA De kledingma gazijnen blijven met een flink aantal warme winter jassen in hun maag zitten. Het zachte winterweer heeft hun parten gespeeld. Niet al leen overjassen zijn in klei nere aantallen dan normaal de winkels uitgegaan, maar ook winterse kledingstukken ais sjaals, dassen, hand schoenen en wanten. House of England noemt de teruggelopen verkoop „aanzienlijk". Niet alleen de overjassen bleven in de win kel hangen, maar ook de col lectie winterkostuums kreeg men maar moeilijk de deur uit. House of England schat de verkoopdaling als gevolg van de zachte winter op een procent of 15. Het bedrijf deelt desge vraagd mee, dat de verkoop van winterjassen elk jaar afneemt. „Een jaar of tien terug maakten ze nog 40 procent van de verkoop uit. Dat is al lang niet meer zo. De mensen trekken geen jas meer aan, maar stappen zo vanuit hun centraal ver warmde huis in de auto", aldus House of England. Peek en Cloppenburg en Lampe hebben een geringe daling in de verkoop van specifieke winterkleding ge constateerd. „Vooral in het begin van het seizoen waren de verkopen beneden peil, omdat het zo lang mooi weer bleef. Tegen het einde van het jaar is er enige verbete ring Ingetreden", aldus een woordvoerder van beide be drijven. Ook C en A moet toegeven dat de klassieke winterjas deze winter niet erg gewild was. Toch zegt men daar, dat de omzet deze winter beslist niet kleiner is geweest dan vorig jaar. „Het modebeeld Is aan het veranderen. De mensen hoeven niet meer, maar ze mogen. Er is niet zo'n duidelijk onderscheid meer tussen zomer-, najaars- en winterkleding", aldus C. en A. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De Unie van Waterschappen maakt zich ernstige zorgen over de nog steeds oprukkende muskusrat, zeker nu de eerste reeds in de Hoeksewaard zijn gesigna leerd. Als deze ratten verder opdringen en in de laaggele gen delen van Noord- en Zud- Holland, Utrecht, Friesland en Overijssel zouden komen dan kunnen calamiteiten ontstaan, wanneer deze knaagdieren dij ken en kademuren gaan on dergraven. Aidns de adjunct-directeur van de Unie van Waterschap pen, de heer J- M. de Graaf f. Werden er in 1972 door d« rattenbestrijdingsdienst en particuliere vangers 24.742 muskusratten gevangen, dit aantal was in 1973 opgelopen tot 35.903. Onderverdeeld komt dit er o.m. op neer, dat in 1972 en 1973 in Drenthe resp. 341 en 619 muskusratten zijn gevangen, in Gelderland 816-1415, Zeeland 4635-7414, Zuid-Holland 8-26 en Overijs sel 791-1004. De overige zijn langs onze zuid- en oostgren zen gevangen. De Unie van Waterschappen, die het gevaar van de opdringende muskusrat inziet, heeft een rattenbestrfj- dingsfonds ingesteld. PRIJSBELEID SOEPELER 175 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Lubbers (Economische Zaken) heeft het prijsbeleid versoepeld. Dc bestaande prijzen beschikking zal op twee punten worden aangepast: e bruto-winstmarge voor de handel wordt met 5,7 irocent verhoogd; 'e wachttermijn voor het doorberekenen van de kos- nstijgingen vervalt. Ze was acht weken. Per 28 april ervalt deze termijn voor de handel, per 28 mei voor de st van het bedrijfsleven. De bewindsman heeft de knoop doorgehakt nadat hij gistermorgen in het overleg met de organisaties van het midden- en kleinbedrijf, de Raad voor het Groot Winkel bedrijf en het Verbond van de Nederlandse Groothandel geen overeenstemming had kunnen bereiken. Het akkoord bleef uit, om dat de organisaties uit het midden- en kleinbedrijf die nu teleurgesteld zijn een verdergaande verhoging van de bruto winstmarge vertang- den (7 procent) en bovendien een inhaal ov er 1973 van 2 procent. Minister Lubbers zei gistermiddag tot de Tweede Kamer dat hij zeer onver wacht met deze achterstand- filosofie werd geconfronteerd. „Zo onverwacht, dat ik dat onderwerp verder in de dis cussie niet meer had aange roerd". Op vragen van AR-kamerlld Roolvink zegde minister Lub bers toe dat hij, vermoedelijk nog in de tweede helft van deze maand, over de achter stand wil gaan praten. Dan zullen ook ter tafel liggen de nieuwste cijfers van het Cen traal Bureau voor de Statistiek over de invloed van het door voeren van het minimum Jeugdloon. Deze toezegging was voor Roolvink voldoende oim een motie die hij op zak had niet in te dienen. „Wij waohten het overleg af. Daar bij zuilen van beide kanten concessies gedaan moeten wot- den. Mocht het overleg -niet tot resultaat leiden, dan zal de A.R.-fractie niet aarzelende m In-is ter daarover te interpel leren". De WD-woorCtvoerder Por- theine diende wel een motie ln, waarin hdj vraagt de wachfkamcrregelinig met on middellijke ingang af te schaf- en. /Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De sociale uttkeringen (AOW, AWW en wao) gaan per 1 mei met 3,Rprocent omhoog. Dat heeft minister Boetsma (Sociale Za ken) gisteravond meegedeeld ;n de Tweede Kamer. De ver hoging is bedoeld als voor schot op een structurele ver hoging ran negen procent, die per 1 juli zal ingaan. De verhoging va® de AOW per 1 mei met voorlopig 3,5 Procent betekent dat bejaarde echtparen er per die datum 55 gulden per maand bij krij gen. 0 Een zwart gesluierde mevrouw Claude Pompidou verlaat met haar zoon en schoondochter de St.-Louis-en-l'Ile-kerk na de eenvoudige, besloten uitvaartplechtigheid voor president Pompidou. De dienst en het vervoer van de doodkist naar het plaatsje Órvillier geschiedde in alle soberheid, geheel naar wens van de overleden president. (Zie ook pagina 13.) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Op 1 oktober start de „Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV). Deze federatie van NKV en NVV, zonder het CNV, krijgt waarschijnlijk het NVV-gebouw ais vestigings plaats. De nieuwe federatie moet nog de goedkeuring krijgen van de achterban van beide vakcentrales. Voor de samenwerking met het CNV zal een apart orgaan in het leven worden geroepen. Dit is gisteren meegedeeld op een persconferentie in Den Haag. De eerste voorzitter van de federatie wordt de huidige voorzitter Kok van het NVV, dé vice-voorzitter zal worden de NKV-voorzitter Spit. De nieuwe federatie telt ruim een miljoen leden, ver deeld over 25 bonden. Het fe deratiebestuur zal bestaan uit negen NW'ers en zes (Van een onzer verslaggevers MIDDELBURG Uit een onderzoek van het zeewater in de monding van de Wester- schclde is gebleken, dat de kwaliteit van dit water „zich 'n een grenssituatie be vindt". Het onderzoek is, op ver zoek van de gemeente V lissin- gen, ingesteld door drs. W Bassie en de heer G. J. Peters, beiden verbonden aan het la boratorium van de Watermaat schappij Zeeland in Terneu- zen in tiet badseizoen 1973 heb ben de mensen van de WMZ oo verschillende tijdstippen en oo diverse plaatsen in de Wes- terscheide waar gebaad wordt, watermonsters genomen. Het onderzoek vond plaats op een tijdstip waarop de smeerpijp bij Waarde nog niet in bedrijf W*9 De waterkwaliteit In het badseizoen 1973 was doorgaans aanvaardbaar, zo hebben de heren Bassie en Peters gerap porteerd, en soms zeifs rede lijk goed. Niettemin pleitten de beide heren er voor om "(iden- het komende badsei zoen de kwaliteit van het Wem-water periodiek te con troleren. (zie ook pagina 3) (Van een onzer verslaggevers) BRUGGE Een formidabe le steekvlam, een fonkelnieu we brug de lucht in, honder den ruiten aan diggelen, deu ren en daken, dat was gister middag in Brugge het resul taat van ruim vierhonderd kilo dynamiet die de brug over het kanaal Gent-Brugge Oostende moest opruimen. Tweehonderd leerlinge® v-an de Belgsche gene applaud- seerden voor het werk van hun leermeester s. Het toeval wilde dat de explosie samenviel met de Monumentendag, die giste ren ook in Brugge werd ge houden. De brug over de nieu we kanaalaim bij Brugge was bestemd als schakel in de rondweg rondom de stad Brugge, Twee jaar geleden i® april 1972 werd het bouwwerk afgeleverd. Direkt na de ont- kistimg bleek al diat er scheu ren in de speciale constructie van de brug zaten. Als gevolg daarvan is de brug noodt open gesteld voor het verkeer en kwaim er gisterenmiddag om drie uur een Luidruchtig einde aan het kortstondig bestaan van het kunstwerk dat ruim vijf miljoen gulden heeft ge kost. De brug was geconstru eerd uit voorgespannen beton en op twee verschillende wij zen gebogen. Toen na de ont lasting van het beton bleek dat het geheel niet deugdelijk was, werd er een rechterlijke procedure op gang gebracht om de schuldige te vinden, deze zaak sleept zeh nog voort. De autoriteiten van Brugge waren onaangenaam verrast door de schade die door de luchtdruk werd aangericht in een straal van anderhalve kilo meter rondom de explosie. Be halve uitgerukte deuren en ra men werd ondermeer een groot stuk van het dak van een nabijgelegen klooster weggeblazen. Desondanks kre gen de leidinggevende genie- mensen een flink applaus van hun pupillen. De burgers van de stad Brugge waren van te voren gewaarschuwd voor de gevolgen van de explosie en hadden de ramen open gezet. De luchtdruk die vrij door de raimen naar binnen kwam blies echter wel de deuren naar buiten. Een van de getui gen schetste het opblazen van de splinternieuwe brug als een wereldpremière voor België. Autoriteiten van de stad Brug ge voorspelden gisteren gou den tijden voor de glazenma kers. Men was toen nog druk bezig met het opnemen van de schade die betaald moet wor den door de Belgische regering. NKV'ers. Om de belan-gen van het personeel vpn beide vak centrales te waarborgen is een ontwerp-sociaal plan gereed, dat onderwerp van besprekin gen zal zijn met vakbonden en ondernemingsraden. Het CNV heeft op het laat ste moment van deze federatie afgezien, omdat het op het standpunt staat, dat zowel NVV, NKV als CNV bij elke gelegenheid de mogelijkheid moet hebben eigen standpun ten te bepalen voordat de fe deratieorganen zich zouden kunnen uitspreken. Deze ge dachte stuitte op verzet bij het NVV en het NKV. Deze te genstelling was niet te over bruggen. Desondanks besloten NVV en NKV uitvoering te geven aan de door de wetge vende organen al m 1972 ge dane uitspraak, dat toch een federatie zou moeten worden opgericht. (Van onze redactie binnenland) VLISSINGEN De eerste zwaluwen hebben, vroeger dan gewoonlijk, Nederland bereikt. Een vogeldeskundige heeft gisteren twee zwaluwen in Zeeuwsch-Vlaanderen ln noordoostelijke richting zien trekken. Zij zijn de voorbode van het grote leger vogels dat de winter in tropisch Afrika heeft doorgebracht, en die thans- aangelokt door het fraaie lenteweer, West-Europa binnenvliegen. DROOG EN ZONNIG Temperaturen van 13 tot 17 graden. STAD EN STREEK Oostburg wil ziekenhuis in Kanaalzone opheffen. Terneuzense brandweer zoekt 't hoger op. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Windmolens als energie bronnen. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Ntxon stopt 't ene gat met 't andere. Pagina 13 SPORT NAC-spits Henk van Rooy: Niet blindstaren op bekersucces. Pagina 17 Volleybalvereniging In Hontenlsse. Pagina 19 (Van onze parlementaire redactie)' DEN HAAG Het Twee de-Kamerlid G. C. van Dam (ARP) heeft minister Van Agt (Justitie) schriftelijk gevraagd of bij de plaatsing in een open inrichting van de 14-jarige jongen, die ervan verdacht wordt in het Zeeuwsch- Vlaamse Aibsdale een echtpaar te hebben omgebracht, wei een verantwoorde belangenaf weging heeft plaats gevonden. e jongen zou een maand na zijn daad zijn geplaatst in een open inrichting en daaruit zijn ontvlucht. Van Dam vraagt of dat waar is en wil in dat geval weten of het belang van de betrokkene enerzijds en dat va® de samenleving ander zijds wel goed tegen elkaar zijn afgewogen. TEGEN negen Italianen, onder wie topmensen van de gigan tisch Italiaanse chemische on- dernemng, Montedison is een proces begonnen. De negen worden ervan beschuldigd in dustrie afval in de Tyrrheense zee te hebben geloosd. NEGEN jeugdige Hagenaars, in leeftijd variërend van 14 tot 20 jaar, hebben bekend vijfmaal homofielen in hun woonplaats te hebben mishan deld en beroofd. (Va® onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het heeft de regering weinig moeite gekost haar plannen tot belastingverlaging en het verder te voeren sociaal-economisch beleid vannacht zo goed als ongeschonden door de Tweede Kamer te halen. Dit is mede een gevolg van het feit, dat de regering de volgende toezeggingen deed: De toepassing van de infla tiecorrectie per 1 jan. gaat door. De machtigingswet wordt bij voorbaat niet verlengd na 1 januari. Daarnaast heeft de regering een kleine veer moeten laten de belastingvrije resrvering vuor de oudedagsvoorziening voor zelfstandigen wordt met ruim één procent verhoogd. Dit is een gevolg van 'n amen dement van de KVP, dat de steun kreeg van ARP, CHU VVD, DS'70 en de kleinere rechtse fracties. De linkse re geringspartijen steunden dit amendement niet, omdat zij deze verhoging wilde beper ken to-t winstinkomens van maximaal 50.000 gulden. Een daarop gericht amendement werd verworpen. Een voorstel van de CHD- woordvoerder Scholten om de middengroepen meer te laten profiteren van de belasting verlaging werd ook verwor pen. Overigens kreeg dit voor stel wel de steun van een kleine KVP-minderheid (on der leiding van Notenboom), die van mening was, dat de meerderheid van de fractie door de voorstellen van de re gering te steunen handelde in strijd met de opstelling die voor de statenverkiezing werd ingenomen. In die tijd uitte namelijk fractieleider An- d-riessen scherpe kritiek op de „te forse nivellerende wee ding" van de belastingvoor stellen. Dit verwijt werd de KVP ook gemaakt door woordvoei- ders van de PPR en van de VVD in de Tweede Kamer. De liberale woordvoerder Koning haalde er zelfs het populaire boek over het „verschijnsel Schmelzer" bij om te stellen, dat "er wel weer afspraakjes zouden zijn gemaakt tussen de KVP en de regering. Ook de VVD probeerde de plannen van de regering oij te sturen ten gunste van de midden groepen, maar ging ondanks verwerping van haar voorstel len toch akkoord met de rege ringsplannen om niet de schijn op zich te laden een anti- belastingverlagingspa! tij te zij®. De liberale motie om de machtigingswet per 1 juli a.s. in te trekiten werd verworpen. Ook moties in die zin van de CHU en het GPV werden ver worpen. De PPR pleitte in drie (ver worpen) moties voor extra uitgaven voor een meer struc turele aanpak van de werk loosheid (geld beschikbaar stellen voor de arbeidsbu reaus). de invoering van een olafond in de prijscompensatie en het intrekken van de in vesteringsaftrek op machines in bedrijven. In een door de meerderheid van de Kamer aanvaarde motie van mejuf frouw N. Salomons (PvdA) wordt de regering verzocht in de komende werkgelegen- heidenota aandacht te schen ken aan de bouw in stedelijke uitbreidingsgebieden en aan versnelde uitvoering van het moniumentenherstel. (Van onze correspondent)' APELDOORN De 20-jani- ge Th. D. uit Eindhoven is door de Apeldoornse politie aangehouden. De man wordt verdacht van diefstal van een vrachtauto met elektrische ap paratuur (totale waarde 330.000 gulden) vanaf het par keerterrein van Van Gertd en Loos te Eindhoven). Volgens de politie heeft D. de vracht auto naar Amsterdam ge reden. Daar is hij tegen een boom aangeknald, waarna D. op de vlucht sloeg. DEN HAAG (ANP) Ko ningin Juliana zal zaterdag de nationale herdenkingsdienst voor president Pompidou van frankrijk, die zal worden ge houden in de Notre Dame te Parijs, bijwonen. Dit heeft de Rijksvoorlichtingsdienst giste ren meegedeeld. Voorts zal de dienst van Ne derlandse zijde worden bijge woond door minister-president Den Uyl, de minister Van der Stoel van Buitenlandse Zaken, de grootmeester van H. M. de Koningin, J. J. L. baron Van Lynden en de Nederlandse ambassadeur in Frankrijk, jhr. mr. J. A. de Ranitz. (ADVERTENTIE) B.V. HOTEL DE KROON Boschstraat 28 BREDA Nu hog sfeervoller dine ren in het nieuwe Restau rant „La Couronne" een keur van nieuwe spe cialiteiten geserveerd in „oldfashion style" en het geheel muzikaal omlijst. Wij serveren bij uw aperitief in onze nieu we bar, een bittergarni tuur van het huis. Ontdek de nieuwe sfeer van „La Couronne". Ruime parking op 25 mtr. Uw Gastheren: R. van Oudheusden M. Spetter Reservering tel. 01600 - 38066. i

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1