RK100SHEID DAALT MET NAAR VERWACHTING !N (IYL: GELEIDELIJKE VERHOGING VAN AARDGASPRUS Nixon's belasting schuld bijna IV2 miljoen gulden Pompidou wordt vandaag in stilte begraven Klacht tegen huisarts in Spijkenisse Remia Fritessaus OPTIEK longen (14) uit SL-Jansteen niet meer in observatie- tehuis in Zeist VAN DER STEE GEEFT 47 MILJOEN VOOR GLAS TUINBOUW meinhardt Litvinov met gezin in Amsterdam literemmertje -340-29& Ontwikkeling jeugdwerkloosheid verontrustend NAC EN PSV IN BEKERFINALE Zeeland Brabant Voorbij Geen aftopping Ziekenfonds Rapport Congrescommissie: Zaterdag groten der aarde naar Parijs Nixon Bloemen Dokter weigerde te komen; 7-jarig meisje overleden vir: Dr. W. A. J. M. Harkx acteur: L. Lefjendekker en administratie-adres: straat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 ementsprijs 5 per kwartaal; 7,83 per maand. nummers 40 cent. mer 1114111 itgeversmaatschappij De Stem B.V, -traat 16, Breda VRIJE ZEEUW DONDERDAG 4 APRIL 1974 27e jaargang Nr. 8318 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V [Van onze parlementaire redactie) den haag Het aantal dozen is de afgelopen nd niet gedaald zoals ver- it. De toeneming van het J werklozen onder de ;d, vooral tussen 15 en 18 te verontrustend, met na- in de sectoren bouwvakar- :rs. handelspersoneel, ters en winkelbedlen- Gfsehoon in absolute aantal len [de werkloosheid in maart 12.000 terugliep tot BOO steeg de geregistreerde Mdsresetrve (het aantal klozen plus tewerkgestel- den) na seizoen correcties (na de winter stijgt meestal de vraag naar arbeidskrachten) met 7.300 tot 128.300. Het aan tal personen, dat werk kreeg op door de overheid gesteunde projecten, steeg de vorige naand met 1000 tot 6.200. Uitgedrukt in procenten is de daling van de geregistreerde arbeidsreserve verleden maand slechts 8 procent, in maart verleden jaar was dat 10 procent en tel maart 1972 13 procent. In vergelijking met maart vorig jaar is de werk loosheid regionaal oneven wichtiger gespreid: namelijk daling in provincies met lage werkloosheidspercentages en stijging in de overige. Dat blijkt uit de cijfers die minister Boersma gisteravond aan de Tweede Kamer ver strekte. Ook naar provincies tekent zich dezelfde landelijke tendens af. In absolute zin daalt het aantal werklozen, maar naar het beeld van de geregistreerde arbeidserservc is er praktisch overal een lich te stijging. krachten van 11.400. In februa ri waren deze aantallen 21A00 en 10.200. Ook in deze provin cie daalde het aantal werkloze mannen van 22.985 naar 20.973. Bij de vrouwen was die daling slechts van 3846 op 3628. In Noord-Brabant staat tegen over een arbeidsreserve van 23.100 een vraag naar arbeids- In Zeeland staat tegenover een arbeidsreserve van 2900 een vraag van 1800. In febru ari waren deze aantallen 2800 en 1400. Het aantal werkloze mannen daalde echter weer van 2788 naar 2256. Bij de vrouwen was die daling van 590 naar 497. De ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid Is veront. rustend te noemen. Bij de jon gens bedraagt dat aantal werk lozen in de leeftijdsgroep tussen 14 en 18 jaar 5678 of wel 4,9 procent van de totale geregistreerde arbeidsreserve. Bij de meisjes Is dat aantal in dezelfde leeftijdsgroep 3219 ofwel 13 procent van de totale geregistreerde arbeidsreserve, fn de leeftijdsgroep tussen 19 en 22 jaar zijn 14.441 jongens (12,4%) en 4940 meisjes (20%) werkloos. ACHTIGINGSWET LIJFT NOG NODIG (Van onze parlementaire redactie) ^EN HAAG „De uitzonderlijke economische toestan- maken het noodzakelijk, dat de machtigingswet ge- idhaafd blijft. We moeten nog steeds rekenen met een ing van het peil van de invoerprijs met 25 procent. Ons ad is er op gericht, dat door deze situatie het inkomen de gemiddelde werknemer niet wordt aangetast. Daar- is de medewerking van allen noodzakelijk", deze woorden verdedigde premier Den üyl gisteravond In j^RfTweede Kamer de machtigingswet tegen de aanvallen van mei name WD en CHU. De VVD heeft een motie ingediend, ■i*Barin de Kamer wordt gevraagd uit te spreken, dat de maohti- i-Bgswet per 1 juli a.s. wordt ingetrokken. E blik om ver het lot van de machti- wet na 1974 zei Den Uyl, het kabinet op dit ogen blik geen voornemens heeft de machtigingswet langer voor dit jaar te laten gel- „Niemand kan zeggen in ke situatie we eind dit jaar ;e«i. Niemand weet of we dar nog in dezelfde of nieuwe ■zonderingstoestanden verke ren. Ik heb er geen behoefte aan daarover nu een uitspraak tfidoen. Er zijn op dit moment geen plannen voor een langere Brklngsduur van de machti gingswet". De premier constateerde met „enig genoegen', dat de gelui den als z»u de regering uit zonderlijk veel macht aan zich getrokken hebben, in deze de batten veel minder geklonken hebben dan onlangs. IfVan een onzer verslaggevers) SF,1ST De kinderrechter Middelburg, heeft opdracht even de maandagavond uit et Rijksobservatiehuis Eiken stein in Zeist weggelopen rtienjarige jongen uit St.- nsteien niet meer terug te itsen in het observatie lis. jDe jongen, die ervan wordt lacht het boerenechtpaar De Cock uit Absdaile te heb ben doodgeschoten, werd dins dagavond teruggebracht naar de plaats waar hij maandag- ttrgen vandaan was geko- het Lloyd Hotel In Am- rdam, een opvangtehuis aar vijftig percent van de ewoners in preventieve hech- 1 ais wordt gehouden. De even oude Dordtse jon gen met wie hij maandag wegliep, is teruggebracht naar het observatiehuis in Zeist. De «reeteur van Eikenstein de heer J. H. Jongen toonde zich tfsteren teleurgesteld over de ze ontwikkeling. „Ilk vind het jftmmer dat wij niet konden ■aststellen wat er met hem aan de hand is. Ik wilde hem helpen. In het observatiehuis Wordt niet uitsluitend een per- •oonlijkheidsonderzoek inge steld, of een uitgebreid obser vatierapport gemaakt, maar pk een proces van verande- mg op gang gebracht. Daar is Piet alleen de betrokkene bij ebaat, maar ook de gemeen- ap", (vervolg op pag. 3). Volgens Den Uyl blijft het noodzakelijk het regeringsbe leid af te stemmen op beper- kin van het energiegebruik. „Het tijdperk van spotgoedko pe energie is definitief voor bij. Het energieverbruik ln ons land is momenteel nog la ger dan verleden jaarDe premier bestreed, dat hij voor en na de verkiezingen andere uitspraken over de verhoging van de aardgasprijs heeft ge daan. Hij herhaalde dat de prijs van het aardgas, met na me voor kleingebruikers slechts geleidelijk aan zal worden aangepast aan de prijs van olie. Over enkele weken zal de Kamer een aardgasnota krijgen. Minister Boersma (Sociale Zaken), verdedigde tegenover de Kamer de beslissing van de regering over de lonen. Hij ontkende, dat de regering he lemaal op de toer van de vak beweging is gegaan. Hij toon de dit aan aan de hand van een vergelijking tussen het aanvankelijk werkgevers- en werknemersvoorstel. „Het verschil met het werk nemersvoorstel kon niet groot zijn en bedraagt in feite slechts tienden van procenten. Maar datzelfde is het geval ten opzichte van het werlcge- versvoorstel. Overigens is het ook niet alles nivellering wat de klok slaat, want voor zover het de prijscompensatie be treft, vindt geen aftopping plaats. Hoewel ik daarvoor persoonlijk een voorstander ben". Desgevraagd zei minis ter Boersma, dat voor zover de ontwikkelingen nu te voorzien zijn, de loonbeschikking voor de gehele rest van 1974 zal gelden". Het kabinet is van plan om per 1 juli de premiereductie- regeling van de vrijwillige ziekenfondsverzekering zelf standigen (thans f 43 per echtpaar) te verbeteren. Hier voor komt een bedrag van 5 miljoen beschikbaar. Minister Boersma wenste zich nog niet te binden aan het geven van een voorschot op de aanpas sing van de uitkeringen AOO AWW en WAO aan de geste gen lonen, die normaal per 1 juli plaats vindt. Om dit voor schot was met name gevraagd door de PvdA-woordvoerster mevrouw Barendregt. WASHINGTON Een congrescommissie die een onderzoek heeft ingesteld naar de belastingaangiften van president Nixon, is tot de slotsom gekomen dat de fiscus aan achterstallige belastin gen en rente nog 476.431 dollar (ruim 1,33 miljoen gulden) van het staatshoofd te vorderen heeft. De commissie voor de in komstenbelasting waarin leden van Huis van Afgevaardigden en Senaat zitting hebben, gaf woensdag in een rapport van 784 bladzijden als haar mening, dat Nixon over de jaren 1969 tot en met 1972 nog 444.022 dollar verschuldigd is, ver meerderd met een bedrag van 32.409 dollar aan rente. De bevindingen van de com missie hebben de vorm van een aanbeveling. Eind vorig jaar verklaarde Nixon dat hij alles zou betalen wat hij vol gens de commissie nog aan de fiscus schuldig zou zijn. Woordvoerder Gerald Warren van het Witte Huis zei woens dag dat er geen verandering is gekomen in het standpunt van de president. Politieke waarnemers in Washington meenden gister avond, dat Nixon's positie na de publikatie van dit rapport nog zwakker is geworden dan zij al was door de Watergate- perikelen. 0 De vorige maand uit .'.e Sovjet-Unie geemigreerde 34- jarige dissidente natuurkundi ge Pavel Litvinov, kleinzoon van de vroegere onder Stalin dienende minister van Buiten landse Zaken Maksim Litvi nov, is dinsdagochtend met zijn tweede vrouw Maja, dochtertje Lara van 4 jaar en zijn 12-jarige pleegzoon Dyma uit Rome in Amsterdam aan gekomen. Op doorreis naar de VS waar hij zich hoopt te ves tigen, zal hij tot maandag lo geren bij zijn vriend prof. Ka- rel van het Reve, hoogleraar in de Slavische talen aan de rijksuniversiteit te Leiden. Op de foto zien we Litvinov (rechts) met zijn vrouw (links) en de kinderen. (Van onze redactie buitenland) PARIJS Met een donderdag van ingetogen herdenken en een zaterdag van nationale rouw neemt het Franse volk deze week afscheid van George Pompidou, dinsdagavond geveld door een ongeneeslijke ziekte in het vijfde jaar van zijn ze venjarig presidentschap, na zestien maanden verborgen lij den. Van Tokio tot Washington en van Teheran tot Den Haag, in Europa en Afrika, in de Arabische landen, in Israël en in Latijns-Amerika is een stemmig hulde gebracht aan de moed en de persoonlijkheid van het Franse staatshoofd, waarbij men even de vraag hoe de politieke toekomst van .'rankrijk er nu uit gaat zien, naar de achtergrond drong. Nadat officieel voorlezing was gedaan van de persoonlij- ke wilsbeschikking van presi dent Pompidou besloot het ka binet onder leiding van pre mier Pierre Messmer de laat ste wens van de overleden president te eerbiedigen en de bijzetting te Orvilliers zonder enig staatsceremonieei te doen plaatshebben. Op verzoek van Pompidou zal donderdagmorgen om elf uur een mis voor de zielerust van de president worden gele zen in de St.-Louis en l'Ile, waarbij alleen madame Pom pidou, haar zoon, verdere fa milieleden, het kabinet en in tieme medewerkers aaowezig zuilen zijn; op dezelfde dog vindt in het dorp Orvilliers de bijzetting in strikte intimiteit plaats. Zaterdagmorgen om elf tuur kan het grote publiek zijn eer betuigen, wanneer de regering, nu onder leiding van interim- president Alaiin Polher, een plechtige uitvaartmis laat op dragen in de Notre Dame van Parijs. De plechtigheid zal door de televisie worden uit gezonden. Onder de hoge buitenlandse gasten zullen zijn prins Philip van Engeland, echtgenoot van koningin Elizabeth en waar schijnlijk premier Harold WO' son en president Richard Nixon van de Verenigde Sta ten. President Helnemann en bondskanselier Brandt, pre mier Tanaka van Japan en koning Boudewijn van België hebben ook aangekondigd naar Parijs te willen gaan. De mogelijkheid wordt niet uitgesloten geacht dat Nixon bij zijn eventueel bezoek aan Parijs zal confereren met Eu ropese topleiders. Gisteravond was nog niet bekend wie van ons koninklijk huis zaterdag naar Parijs zal gaan. Wel zal mr. Van der Stoel, de minister van Buitenlandse Zaken, de plechtigheid in de Notre Dame bijwonen. President Nixons woord voerder, Gerald Warren, ver klaarde dat de president don derdagmiddag zal laten weten of hij inderdaad naar Parijs gaat, eerst wil hij weten hoe de Franse regering zich de plechtigheid van zaterdag denkt. Woensdag paradeerden dui zenden Fransen met bloemen langs het appartement in Pa rijs waar president Pompidou overleed en nu ligt opgebaard. Mevrouw Claude Pompidou en haar zoon Alain ontvingen slechts enkele bezoekers, on der wie intieme medewerkers en vrienden van hun man en vader. Premier Pierre eMss- mer, driemaal door de overle den president op zijn post be noemd. was 25 minuten bin nen. De gevoelens van het pu bliek werden onder woorden gebracht door een meisje met betraande ogen. Zij zei: „De president heeft zijn moed be wezen. Hij is in het harnas gestorven". (Vervolg op pagina 17) DROOG EN ZONNIG Maximum temperatuur: kust: 13 graden; land: 18 graden. STAD EN STREEK Hoechst breidt Trevira- produktie sterk uit. Pagina 3 Motorcrossers zoeken nieuw veld. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Bakkerijen moeten broodnodig worden doorgelicht. Pagina 15 BINNEN- EN BUITENLAND Wilson stuurt meer militairen naar Ulster. Pagina 17 RADIO EN TELEVISIE Einde van Zeskamp. Pagina 25 (ADVERTENTIES) GRONINGEN (ANP) - Naar aanleiding van een rond schrijven van twee hooglera ren aan de Rijksuniversiteit te Groningen hebben momenteel 27 hoogleraren hun adhesie betuigd met het plan van staatssecretaris Klein van on derwijs om de salarissen van hen te verlagen. (Van een onzer verslaggevers) SPIJKENISSE Bewo ners vam de Spijkenisser Vo- gelbuurt zijn buiten zich zelf van woede op hun huisarts nadat eind vorige maand een 7-jarig meisje aan een longin fectie overleed, terwijl de arts weigerde te komen kijken. Behalve dat een klacht wordt ingediend bij het medisch tuchtcollege, willen buren van de getroffen moeder, de 28- jarige alleenstaande Pietje Blok, een mars naar het huis van de arts houden. Het tragisch voorval deed zich voor in de ochtend van vrijdag 29 maart. De avond tevoren had de moeder al geprobeerd de huisarts J te waar schuwen, ma r deze was met een bevalling bezig. Een vervanger kwam en gaf de 7-jarige Kat ja een injectie en wat medicijnen. Daarop heeft het kind de hele nacht rustig geslapen, maar 's mor gens vroeg verergerde de toe stand. De mo-der belde toen haar eigen huisarts weer op, maar die probeerde haar tele fonisch gerust te stellen. Ten einde raad werd opnieuw de andere huisarts gebeld, maar deze was op dat moment onderweg naar een aantal pa tiënten. De assistent van deze arts drong er bij de moeder van het meisje op aan om toch weer de eigen huisarts te bel len. Toen daar de telefoon niet meer werd opgenomen, gaf de vrouw het op. Thuisgekomen bleek haar dochtertje al to zijn overleden. De inmiddels ook gewaar schuwde politie arriveerde even later, overigens mét de huisarts. Volgens getuigen keek hij even naar het kind, constateerde de dood en maak te toen zonder verder iets te zeggen rechtsomkeer. In Spijkenisse zeggen vele mensen slechte ervaringen te hebben gehad met de betref fende dokter. De gang van za ken rond het pasgestorven meisje heeft de bom doen bar sten. Er is een comité ge vormd dat tot doel heeft de huisarts voortaan te boycotten. Zelf zegt de man, dat hem geen blaam treft, omdat hij uit de woorden van de moeder op die vrijdagochtend niet kon opmaken dat de toestand van het kind zo kritiek was. Maar de boeren, bij wie de vrouw opbelde en die getuigen waren van het gesprek, verklaren achteraf, dat ze de dokter „heeft gesmeekt" om te ko men. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG „De verwarm de glastuinbouw en de visserij sector zjjn speciaal getroffen door de buitensporige stijging -van de olieprijzen. De gestegen wachting niet door opbrengst energiekosten zullen naar ver- prijzen worden goedgemaakt. Zij zullen dus leiden tot een duidelijke inkomensdaling. Daarom is het kabinet van me ning dat een speciaal actie-pro gramma noodzakelijk is. Niet Ingrijpen is sociaal en econo misch onverantwoord". Dit zei minister Van der Stee (Landbouw en Visserij) toen hij gisteravond een „pak ket maatregelen dat het de perspectief biedende bedrijven in de tuinbouw en in de vis serij mogelijk moet maken hun activiteiten voort te zetten" in de Tweede Kamer bekend maakte. Het pakket houdt in. Zeven miljoen gulden ex tra voor omschakeling van olie op aardgas. Dit bedrag komt ten goede aan verspreid liggen de glastuinbouwbedrijven die extra kosten moeten maken voor aansluiting op het aard- gasnet. Maximum toe te kennen subsidie 12.500. Drie miljoen gulden voor stimulering van het onderzoek naar energiebesparende metho den in de glastuinbouw. De overheid is bereid rentesubsi dies te verstrekken voor die energiebesparende investerin gen op de glastuinbouwbedrij ven, die een uitvloeisel zijn van de verworven nieuwe In zichten. Tien miljoen extra voor stimulering van bedrijfsbeëindi ging van niet-perspectief bie dende glastuinbouwbedrijven. De bestaande afbraakpremte wordt verhoogd van 5 per m2 tot f 8 per m2. Vijfentwintig miljoen gul den als voorschot op financie ring van olieaankopen in 1974. Leningen die hiervoor bij ban ken worden gesloten worden door de overheid gegarandeerd tot een maximum van 30 per ton zware olie (ongeveer 3 cent per liter lichte olie). Voor de glastuinbouw is deze regeling van kracht voor het lopende stookseizoen, dus tot uiterlijk 1 oktober 1974. Voor de visserij heeft de re gering besloten tot de volgende vissersmaatregelen Twee en een half miljoen voor slooppremies (zevenhon derd gulden per brutoregister ton, wanneer een kotter wordt gesloopt of blijvend aan de visserij binnen de EEG wordt onttrokken). Twaalf miljoen ais voor schotregeling voor aankoop van olie en rente over het verschil tussen marktrente en vijf pro cent. (Van onze sportredactie) DEN BOSCH - ROTTER DAM NAC, dat vorig jaar op zo grandioze wijze de be ker woti, is opnieuw doorge drongen tot de eindstrijd. Ten koste van FC Utrecht, dat een 32 nederlaag leed tegen de Bredanaars in het stadion De Vlier in Den Bosch. De uitschakeling van FC Utrecht door NAC was een mirakel, want de Bredanaars stonden al snel met 20 ach ter. NAC kwam echter nog voor rust uit deze geslagen positie terug door twee doel punten van Tom Smits. Na de hervatting maakte Addy Brou wers de winnende treffer. NAC zal in de finale uitko men tegen PSV, dat in het uitverkochte Feyenoord-stadi- on Ajax met 21 versloeg. TERNEUZEN NOORDSTRAAT32 TEL.2215 ST JANSTEEN HOOFDSTRAAT23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1