Bank in Wemeldinge stelt slachtoffer van dollarvervalsing schadeloos De stropdas is verleden tijd Kabinetsplan voor lagere belasting lijkt het te halen neme" Bank in Oisterwijk overvallen Buit 130.000 gulden Berkhouwer nijdig op Britse minister Zuidvruchten In één van de drie kassa bonnen zit fout CONSUMENTENBOND: JeÉ'ssing over ilaats van hieuw zeehavcn- iiulustriegebied in Zeeland snel nemen VVD wil van snelheids beperking af Verdachte moord Absdale ontsnapt en weer gegrepen - NIEUW MODE DICTAAT: >RS. VERBURG [N SENAAT: (Van onze redactie buitenland) )ARIJS President Georges Pompidou is dinsdag op 62-jarige leeftijd overleden. Tweede ronde Medewerker Meerderheid KVP-fractie akkoord Zelfstandigen Probleem Te laag kecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx lofdredacteur: L. Leijendekker Idactie- en administratie-adres: ieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Jbonnementsprijs J 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Josm- nummers 40 cent. (Sronummer 1114111 ttv. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, igerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW WOENSDAG 3 APRIL 1974 Bet 27e jaargang Nr. 8317 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslagge vers) WEMELDINGE De 66- jarige gepensioneerde post beambte J. van Eeden, die vier dagen in de Verenigde Staten in hechtenis heeft ge zeten op verdenking van val semunterij, zal bij terugkeer in Nederland financieel scha deloos worden gesteld. Voordat hij op vakantie ging naar zijn dochter in Amerika had hij bij de Ra bobank in Wemeldinge in to taal duizend dollar gewisseld voor de te maken onkosten. Hij kreeg tien valse biljetten van honderd dollar, vervaar digd door de vorige week opgerolde valsemuntersben de. „Wij zijn voor het volle bedrag aansprakelijk", aldus bankdirecteur J. Hamelink uit Wemeldinge. „Het is be wezen dat hij van ons valse dollars heeft gekregen, dus wordt hij wat dit betreft schadeloos gesteld. Ik vind het ontzettend vervelend voor de heer Van Eeden wat nu gebeurd is. Maar je kunt er niets aan doen. Tenslotte hebben wij hier in Wemel dinge niet zoveel ervaring met dollars dat je gelijk kunt zien dat ze vals zijn". Op de vraag of de bank ook een eventuele eis voor „smartegeld" zal inwilligen bleef de heer Hamelink het antwoord schuldig. (Vervolg op pagina 3) (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM Het zijn niet langer alleen de haute couturiers in Parijs en andere modecentra, die de mode dic teren, zo zeggen kledingex- perts in Amsterdam, de jeugd >p de Dam spreekt ook een woordje mee. „Hang je niet op aan je stropdas", luidt een nieuwe slagzin bij kledingma gazijnen in de hoofdstad, waarvan er een (Peek en uioppenburg) dinsdag een nieuwe ook voor het werk ge schikte „pleasure collection" voor heren heeft gepresen teerd, waarbij de stropdas verleden tijd is geworden. Aan de nieuwe ontwerpen is een enquete voorafgegaan bij een 60-tal managers en afde lingschefs over de vraag of zij al dan niet strenge eisen stel- den aan de kleding van hun mannelijk personeel. Van lien hadden 23 nog strenge eisen, 5 matige eisen, 17 genuanceerde eisen en 16 helemaal geen ei sen. Opvallend is dat die kle dingeisen niet gerubriceerd kunnen worden in verschillen de bedrijfstakken. De enquete heeft uitgewezen dat bv. in de reclamewereld aan bepaalde functies even hoge kledingei sen worden gesteld als in het zoveel meer formeel geachte bank- en verzekeringswe zen. Dat „alternatieve" kleding algemeen veld begint te win nen, Is bekend. Anders kleden betekent volgens de enquê teurs echter zeker niet al wordt het daarmee vaak ver ward onverzorgdheid in het kledinggedrag. Onverzorgd heid komt veel voor, schaadt niet alleen de verschijnings vorm, maar brengt in dp werksituatie het risico met zich mee dat het desbetreffen de bedrijf niet meer serieus wordt genomen. DR. E. Nypels is gistermiddag opnieuw geïnstalleerd tot lid van de Tweede Kamer. Hij volgt, in de fractie van D'66, drs. W. A. F. Wilbers op. RANSE PRESIDENT OVERLEDEN Volgens het secretariaat van het bureau van de president is het staatshoofd om 21 uur overleden. Enkele uren tevoren was bekendgemaakt, dat de presi dent „voor de komende dagen" zijn afspraken had afge- gd in verband met zijn gezondheidstoestand. Een bezoek dat president Ju venal Habaryarimana van Rwanda hem dinsdagmiddag zou brengen werd afgelast. Pompidou bevond zich sinds maandag in zijn Parijse appar tement op het eiland Saint Louis in Parijs. Het weekend had hij doorgebracht in zijn buitenverblijf te Orvilliers bij de Franse hoofdstad. Om 21.58 uur het pers bureau AFP het overlijdensbe richt. Direct daarop onderbra ken de Franse zenders him pro gramma en zonden na het be richt rouwmuziek uit. Volgens de grondwet zal de 64-jarige voorzitter van de se naat, Alain Poher, als waar nemend staatshoofd optreden. De dood van Pompidou, die in 1969 generaal Charles de Gaulle opvolgde als president, kwam ais een volledige verras sing voor het Franse volk, ook al was reeds meer dan een jaar bekend dat de president ernstig ziek was. De precieze aard van zijn kwaal is nooit bekendgemaakt. Volgens geruchten zou hij heb ben geleden aan leukemie of een andere vorm van kanker. De ministerraad van de EEG heeft dinsdagavond zijn werk zaamheden onderbroken om eer te bewijzen aan de nage dachtenis van president Geor ges Pompidou van Frankrijk. Minister van buitenlandse za ken Scheel van Duitsland prees Pompidou als „een van de grootste staatslieden van onze tijd en een groot man voor zijn land en voor Europa. Het overlijden van de Franse president was de ministerraad meegedeeld dloor de permanen te vertegenwoordiger vam Frankrijk bij de ministerraad, Etienne Burin des Rosiers. Ook de voorzitter van de Eu ropese commissie, Frangois-Xa- vier Ortoli, herdacht Pompidou. De zitting van de ministers werd slechts korte tijd onder broken en niet verdaagd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De beslis sing over de vestiging van een nieuw zeehaven-industriege bied in Zeeland moet nu maar eens genomen worden. Je kunt wel blijven wachten op advie zen en weer nieuwe adviezen, maar de keus kun je toch op een gegeven moment niet ont lopen. Dat heeft het PvdA- eerste kamerlid drs. M. C. Verburg minister Westerterp (Verkeer en Waterstaat) giste ren voorgehouden, tijdens het beleidsdebat over diens begro ting. De heer Verburg herinnerde eraan, dat er met betrekking tot een nieuwe zeehavenlocatie in Zeeuwsch-Vlaanderen uit eenlopende ideeën leven. Zo wil de provincie dit zeehaven gebied langs het Baalhoekka- naal, wat het rijk op zijn beurt afwijst. Betekent dit dan dat de regering voor Os- senisse is? aldius de heer Ver burg, die ook informeerde naar het effect van de selec tieve investeringsregeling voor de randstad. Zullen bedrijven- die in de Randstad geweerd worden, uitwijken naar de W esterscheldehavens of naar België, waar de faciliteiten beter zijn? vroeg hij zich af. Hij gooide vervolgens een bal letje op over de vestiging van een containerhaven aan de Westerschelde (Rijnpoort blijkt immers wel erg duur te worden). Voorts pleitte de PvdA-senafor voor meer rijks bijdragen aan de havenschap- Pen Vlissingen en Terneu zen. (Vervolg op pag 5) raad. Twee jaar later belastte De Gaull-e hem met een missie bij de leiders van het Algerijn se verzet. Dit leidde tot de ak koorden van Evian. Intussen bleef Pompidou ook werkzaam bij Rothschild. Op 14 -april 1962 verving hij Michel Debré als premier. De ze functie behield hij tot 10 juli 1968, na de parlementsverkie zingen d6e een gevolg waren van de voelingen van mei en juni \-i 'at jaar. In diezelfde periode was hij gemeenteraads lid van Cajare (1965-1969) en afgevaardigde van Canta-1 in de jaren 1967, 1968 en 1969. Nadat hij na juli 1968 „ter beschikking van de republiek" was geweest, werd hij op 15 juni 1969, nadat De Gaulle zich als staatshoofd had teruggetrok ken, in de tweede steimroinde met 58,22 procent van de stem men tot president gekozen. Achtereenvolgens benoemde hij Jacques Chaban-Delmas (ju ni 1969-juli 1972) en Pierre Messmer (sinds juli 1972) tot premier. In tegenstelling tot De Gaul le schreef Pompidou slechts eenmaal een referendum uit. Dat vws om de uitbreiding van de EEG van zes tot negen le den goed te keuren. Pompidou was de auteur van een stuidie over Brittannicus (1944) en een bloemlezing vam de Franse dichtkunst (1961). In oktober 1935 trouwde hij met Claude Cahour. Uit dit hu welijk werd een zoon, Alain, geboren. President Pompidou DEN HAAG (ANP) In de Eerste Kamer heeft de VVD- afgevaardigde drs. V. P. W. van der Werff gistermiddag als zijn mening uitgesproken dat aan de invoering van de maximum snelheden elke grond lijkt te zijn ontvallen. Volgens hem moet deze beperking worden opgeheven. Dit klemt temeer, zo zei hij, nu vrijwel niemand meer zich aan de maximum snelheden houdt en handhaving van de snelheidsbeperking leidt J°t een toename van de ver keersonveiligheid. Georges Jean Raymond Pom pidou, die sinds 1969 staats hoofd was, werd op 5 juli 1911 te Montboudif, een dorpje in het departement Cantal (Au- vergne) geboren. Zijn vader was leraar zijn moeder onder wijzeres. Na zelf klassieke en Franse letteren te hebben ge studeerd was hij van 1935 tot 1938 leraar in Marseille en ver volgens van 1939 tot 1944 in Pair ijs. Bij de bevrijding werd hij verbonden aan het kabinet van generaal Charles de Gaulle. Hij bleef diens medewerker toen De Gaulle zich in 1946 voor het eerst terugtrok te Colembey les-deux-Eglises. Na hoge pos ten te hebben bekleed bij het commissariaat voor het toeris me en de staatsraad ging Pom pidou in 1954 in zaken. Hij werd directeur-generaal bij het bankconcern van de ge broeders Rothschild. Als zoda nig had hij zitting in de raden van bestuur van verscheidene maatschappijen van dit concern. Toen De Gaulle in 1958 weer aan het hoofd van de Franse regering was gekomen, ver zocht deze Pompidou hoofd van zijn kabinet te worden. Deze post bekleedde hij van 1 juni 1958 tot 8 januari 1959. In fe bruari van dat jaar werd hij Md van die grondwetgevende (Van een onzer verslaggevers) ZEIST De rijkspolitie van Jutphaas heeft gisterenmorgen rond halftwaalf op rijksweg 2 van Utrecht naar Amsterdam de veertienjarige jongen uit St.- Jansteen aangehouden, die maandagavond, samen met een leeftijdgenoot, afkomstig uit Dordrecht, uit het rijksobserva- tiehuis Eikenstein in Zeist weg liep. Korte tijd later werd in Nieuwegein bij Utrecht de twee de jongen aangehouden. De St.-Janstener wordt er van verdacht op zaterdag 2 maart 1974 het boerenechtpaar De Cock uit Absdale met schoten uit een flobertgeweer om het leven gebracht te hebben. Voordat hij gisteren door de politie op de rijksweg werd aan getroffen, had hij de nacht door gebracht in een geparkeerde Utrechtse auto. Met de aanhou ding Van de twee jongens kwam een einde aan een grootscheep se klopjacht. Het gebied rond Zeist en heel Zeeland was sinds maandagavond zorgvuldig uit gekamd door afdelingen van rijks- en gemeentepolitie. (Vervolg op pagina 3.) (Van onze redactie binnenland) OISTERWIJK Twee gev.'apende mannen hebben dinsdag morgen 130.000 gulden buitgemaakt bij een overval op de Neder landse Middenstandsbank aan de Stationsweg in Oisterwijk. De twee overvallers kwa men even over halfnegen te voorschijn uit de keukenruim te van de bank, waarin zij zich volgens de politie in de loop van de nacht verborgen moeten hebben. Aan de ach terzijde van de bank bleek een raam geforceerd te zijn. De inbrekerswerktuigen had den de overvallers erbij ach tergelaten. In de keuken bleek het tweetal koffie te hebben gezet. De overvallers sloten het personeel, dat juist bezig was de spullen voor de dagelijkse werkzaamheden klaar te ma ken, op in de keuken. Daarna haalden zij uit de geopende kluis ongeveer f 130 mille aar. kleine coupures om daarmee snel te verdwijnen. Het personeel slaagde erin de keukendeur te openen, waarna de politie werd ge waarschuwd. De rijkspolitie van Oisterwijk wordt bij het onderzoek geholpen door een assist ent ie-eenheid van de dis trictsrecherche Breda van de rijkspolitie en de technische recherche van Den Bosch. T.ot nu toe heeft men volgens de districtsrecherche maar weinig houvast. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Na de eerste dag van de Kamerdebatten over de sociaal-economische maatregelen voor de rest van dit jaar ziet het er naar uit, dat de belastnigverlaging per 1 juli a.s. doorgaat zoals het kabinet heeft voorgesteld. Dat betekent een verlaging die het best uitpakt voor de laagst betaalden. De door met name KVP-fractieleider Andriessen in de verkiezingscampagne aangekondigde actie om voor de mid dengroepen een forsere belastingverlaging te bewerkstelligen is in verdeeldheid binnen de KVP-fractie gesmoord. Urenlange de batten binnen de iractie hebben ertoe geleid, dat woordvoerder drs. Van A Jsvoori alleen maar de wenselijkheid daartoe mocht uitspreken maar niet met een wijzigingsvoorstel mocht komen. De meerderheid van de fractie heeft zich achter het voorstel van helt kabinet ge plaatst. Een kleine minderheid onder leiding van drs. Noten boom heeft de interne strijd lijk voor een wijzigingsvoor stel, ingediend door het CH- Kamerlid mr. Scholten, stem men. Noch dit amendement, noch dat van de VVD'er mr. Koning zal een Kamermeer derheid halen. Wil het kabinet echter op deze gang van zaken blijven rekenen dan zal het wel in een of andere vorm tegemoet moeten komen aan twee drin gende eisen van christen-de mocratische zijide: Extra steun voor kleine zelf standigen en met name die uit de land- en tuinbouw. Toezegging dat in 1975 de inflatiecorrectie teruggave van teveel betaalde belasting wegens de geldontwaarding wordt toegepast. Dat zou de schatkist ongeveer f 1 miljard gaan kosten. KVP-woordvoer- deir Van Amalsvoort heeft ge dreigd met een motie, wan neer het kabinet geen duide lijke toezegging zou willen doen. Een diergelijke motie kan rekenen op steun van een meerderheid in de Kamer (KVP, ARP, CHU, VVD, DS'70 en de kleinere rechtse fracties). De strijd in het Kamerdebat zal zich vooral concentreren op de kleine zelfstandigen. Dat was uit de redevoeringen van de vertegenwoordigers van bijna alle fracties af te lei den. Van vele kanten werden suggesties gedaan om aian de zelfstandigen extra tegemoet te komen. Van KVP en WD liggen wijzigingsvoorstellen op tafel die de bedoeling hebben belastingvrije reservering voor de oude dag te verhogen. Deze ideeën worden gesteund door ARP en CHU. PvdA-woord- voerder dr. Dolman vindt ech ter dat deze verhoging nliat aan de orde kan zijn omdët zij niet de bestedingen, doch slechts de besparingen ver groot. De PvdA wil het meer zoeken in vergroting van de subsidie in de vrijwillige zie kenfondsverzekering in af wachting van een algemene volksverzekering ziektekosten. Soortgelijke gedachten legde mr. Scholten (CHU) op tafel. Dolman pleit op iets langere termijn voor verlaging van premies volksverzekeringen. Van Amelsfootrt (KVP) wil eventueel een uitspraak van de Kamer vragen over ophef fing van het verschil tussen zelfstandigen en loonitrekken- den in de berekening van de premiegrondslag voor de AOW. De VVD-fractie heeft een wijzigingsvoorstel inge diend om de in het bedrijf van haar man meewerkende gehuwde vrouw méér belas tingaftrek te geven, Van ver scheidene kanten wc-rd aange drongen op een soepeler prijs beleid voor het midden- en kleinbedrijf. Door alile fracties werd de stijging van de energieprijzen en de gevolgen dlaiarvian voor land- en tuinbouw aan de orde gesteld. Die stijging beloopt voor die glastuinbouw f 30.000 tot f 60.000 per hectare. „Een onhoudbare situatie", aldus drs. Pe-ijnenburg (KVP) die om snelle doeltreffende steun- nuaatregeilen vroeg. Hij vroeg van de regering de volgende maatregelen: Invoering v-an voorschotrege- limg op basis van de prijzen van lichte en zware oMe. Versnelde omschakeling op aardgas voor de tuinbouw voortzetten. Extra middelen daarvoor in onrendabele gebieden. Duidelijke toezegging d-at de prijs voor aardgas slechts zeer geleidelijk aan die van de olie zal worden aangepast. Extra financiële overheids hulp voor tuinders die on dianks maatregelen toch moe ten afhaken. Versneld speurwerk, ook in Europees verband, naar ener giebesparende mogelijkheden voor de tuinbouw. (Vervolg op pagina 11) (Van een onzer verslaggevers) LUXEMBURG De voor zitter van het Europese parle ment, onze landgenoot mr. dr. C. Berkhouwer, heeft gisteren in Luxemburg felle kritiek ge leverd op de huidige Britse opstelling in de EEG. Hij be schuldigde de Britten ervan na de rede van de Britse mi nister James Callaghan maan dag in Luxemburg contract breuk op meerdere plaatsen te plegen. Berkhouwer hekelde ook het Britse parlement, dat nog steeds geen voltallige delega tie naar het Europees Parle ment heeft afgevaardigd. En gel-and is verplicht, aldus J -erkhouwer, op grond van het vei drag een volledige delega tie var 36 man naar het Euro pees Parlement te sturen, (zo als bekend boycotten de La- bour-afgevaardigden het Euro pees Parlement!. Het is te dwaas dat een lidstaat de eer ste instelling van de gemeen schap (het parlement) boycot, zo verklaarde onze landge noot. Mr. Berkhouwer bleek zich bijzonder gestoten te hebben ar de passage uit de rede van Callaghan, waarin hij zegt dat Engeland het verdrag niet langer als bindend zal be schouwen, als het geen voldoe ning' krijgt inzake zijn eis voor andere iidmaatschaps- voorwaarden. Wij raken in een onmogelijke situatie, aldus Berkhouwer, als het bij iedere regeringswisseling in een lid staat maar aan de verdragen getornd gaat worden. Berkhouwer bleek ook bij zonder in zijn wiek geschoten door het feit dat de Britse minister Callaghan de voorzit ter van het Europees Parle ment niet had willen ontvan gen De gehele week al heb ik pogingen gedaan de heer Cal laghan een beleefdheidsbezoek te brengen, maar hij had geen tijd voor mij, aldus Berkhou wer, die voor de BBC de mi ni-ster beschuldigde van „slechte manieren" en „onhof felijk gedrag". (Zie ook pagina 11) (Van een onzer verslaggevers) BREDA In één op de twee tot drie kassastroken van levensmiddelenzaken zit een fout. Soms is die fout in het nadeel van de winkelier, maar meestal wordt de klant de dupe. De Consumenten bond concludeert dit na een onderzoek dat in diverse le vensmiddelenzaken, zowel grote als klqine, over het he le land is gehouden. De bond kon alleen ver band ontdekken tussen de lengte van de kassabonnen en het aantal fouten: hoe langer de strook hoe meer fouten. Factoren als drukte en tijd bleken volgens het onderzoek niet van invloed te zijn op de accuratesse van caissières. De bond controleerde 120 kassastroken. In 45 strokon bleken in totaal 72 fouten te zitten; 25 in liet nadeel van de winkeliers, 47 ten nadele van de klant. Dc grote levensmiddelen organisaties deelden desge vraagd mee, dat de accura tesse van de caissières een groot probleem vormt. Er wordt alle aandacht aan ge- schoken in de opleidingen, terwijl al jarenlang een nati onale caissièrecompetitie be staat. In die competitie let een team van controleurs on der meer op accuratesse. De meeste levensmiddelenzaken doen eraan mee. De levensmiddelenorganisa ties verschillen evenwel met de consumentenbond van mening over de vraag voor wie de foute totaalbedragen op de stroken het nadeügst zijn. Jarenlange ervaring heeft volgens lien uitgewe zen, dat tie winkelier er het meest bij inschiet. De heer De Winter, directeur van het centraal opleidingsinstituut levensmiddeienbedrijf, dat caissièreopleidingen verzorgt, zegt dat wanneer het meisje achter de kassa twijfelt, zij meestal te laag zal aanslaan. Woordvoerders van de Vivo en Albert Heijn lieten zicli desgevraagd in dezelfde zin uit. Albert Heijn heeft vorig jaar zelf een uitgebreid on derzoek ingesteld. Daaruit Q bleek dat de onnauwkeurig heid van de caissières een verliespost voor dit bedrijf vormde. AH adviseert om de produkten met de prijs naar de caissières toe op de lol band te zetten. De consu mentenbond raadt haar leden aan om de stroken altijd te controleren voor het verlaten van de winkel. (ADVERTENTIE) 250 gr. gedroogde pruimen ci troenschilletje - suiker - scheutje sherry - 7/2 Itr. vanillevla - stijf geklopt eiwit Gedroogde pruimen met vanillevla. Gedroogde pruimen (zonder pit) wellen, heel even koken met citroenschil, suiker en een klein beetje water. Scheutje sheriy er door. Vuurvaste schotel vullen met pruimen sap, daarop vanillevla en tot slot stijfgeklopt eiwit (met suiker). Een klein beetje kristal suiker erover en dan even in de oven voor een mooi, bruin kleur tje. Heerlijk! Smulpapen kunnen een boekje met de nieuwste Zuidvruchten recepten aanvragen bij antwoord nummer 3212, Amsterdam (geen postzegel nodig). Gedroogde

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1