PSEUDO-PREDIKANT HOOFDVERDACHTE IN ZWENDEL MET VALSE DOLLARS Lenteweer blijft Zuiniger op aard Op 3 april sluit inzendtermijn Vandaag KANS OP STEUN VOOR VISSERS, TUINDERS EN BINNENSCHIPPERS Solzjenitsyns herenigd SER-COMMISSIE VERWACHT SPOEDIG BLIJVEND TEKORT AAN ENERGIE KOLEN Half miljoen schade na brand in Sas' bedrijf GARAGE TARIEVEN 50 CT OMHOOG NAM VINDT AARDGAS PRIJSVERHOGING Particuliere patiënten 5 pet. meer Marokkaanse consul springt uit raam en overlijdt idol beschuit cent duurder Airestaties in Terneuzen Gemeente In Axel Rubens Weduwe 40 a f 60 miljoen extra? BOTENSHOW LAGE ZWALUWE ga keiler keukens kijken Directeur; Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 RtigemtraatYI,mBredaïaPPij Stem RV' VRUE ZATERDAG 30 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8314 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V CVan onze redactie binnen land) AMSTERDAM Overal in den lande naastenliefde predikend heeft de 47-jarige, zogenaamd bij de oud gere formeerde gemeente aange sloten zich voor dominee uit gevende J. J. uit Gorincliem, vader van 5 kinderen, met bevriende weduwen goede sier gemaakt. Hij deed dat van de opbrengst van valse biljetten van 50 en 100 dol lar, Jie bij de drukkerij Van der K in Waalre werden vervaardigd. In maandenlange nauwe samenwerking hebben ver schillende politieinstanties tenslotte deze valse munters bende geheel opgerold, zoals deze krant gisteren al kon melden. Gisteren is de zaak in het hoofdbureau te Amsterdam bekendgemaakt. In totaal zijn naar schatting valse biljetten gedrukt ten bedrage van twee miljoen dollar. Zowel de „dominee" als de 42-jarige drukker N. J. van der K. uit Waalre zijn in arrest gesteld. Bovendien zijn nog vier andere ver dachten opgepakt, waarvan twee uit Zeeland. De hoofdverdachte J. J. die tot gisteren beweerde bij de oud-gereformeerde ge meenten te zijn aangesloten als dominee, valt geheel bui ten het verband van oud- gereformeerde gemeenten in Nederland. Hij is daar noch predikant noch lerend ouder ling en is dit ook nooit ge weest, aldus ds. M. A. Mieras te Krimpen a. d. IJssel, de- putaat voor correspondentie met de overheid van de Oud- Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Wel schijnt de verdachte een aantal jaren geleden een niet bij een kerkverband aangesloten gemeente gehad te hebben in Hedel. Bij een overigens te goe der trouw zijnde vriendin van de pseudo-dominee een eduwe in IJsselstein, wer- "en 8000 door hem in bewa king gegeven valse biljetten van 100 dollar in beslag ge nomen. Voorts is de recher- ne erin geslaagd nog valse lietten ten bedrage van cir ca 700.000 dollar op te gra ai. die verstopt waren on de binnenplaats van een café te Waalre. Grote nor niet esneden vellen met daarop ■drukte biljetten werden tenslotte door duikers opge- ■st uit een vuilnispoel bij Waalre. om ijlings weg te sprinten uit een oankgebouw in Nij- kerk, waar hij bij het inwis selen van enkele biljetten in de val liep. Dankzij mede werking van een zijner be vriende weduwen aldaar kon hij toen nog in een auto ont komen. Deze nieuwe zwendel met valse dollarbiljetten heeft vele raakvlakken met de vo rige van april 1973 uit Oegstgeest en Kloosterzande, waar eveneens voor miljoe nen valse dollarbiljetten bo ven water kwamen, maar staat er verder geheel los van, aldus de politie. Toen nauwelijks een maand later opnieuw een partij valse dol lars op de markt kwam, meende men aanvankelijk dat dit nog een verdwenen restant van Oegstgeest was. Reeds op 7 mei van het vorig jaar liep een van de thans gearresteerde verdach ten in de val. Hij was de 33- jarige fabrieksdirecteur J. A. de K. uit Terneuzen. Die bij een bank in Axel twee bil jetten van 50 doilar ter in wisseling aanbood. Bij de on dervraging vertelde hij ze op een zaterdagmiddag te heb ben ontvangen, van twee En gels sprekende mensen op zijn werf, die hij aan Neder lands geld had willen hel pen. Dit verhaal klonk zo aan nemelijk dat de politie in Terneuzen hem liet gaan. Drie maanden later liep in Amsterdam de 22-jarige handelaar J. V. K. met de zelfde valse biljetten ten be drage van 1150 dollar in de val. Hij werd danig aan de tand gevoeld, maar verstrek te nimmer duidelijke inlich tingen. De man is intussen door de rechtbank veroor deeld. Stinkend en vies lag deze buit vrijdag uitgestald in het iioofdbureau te Amsterdam, ■■men met vele stape's nieuw gedrukte biljetten. Zij ■ken van uitstekende kwali- teit, hoewel geroutineerde nkbedienden de vervalsin gen in de meeste gevallen rstond ontdekten. Dit noopte de dominee reeds in september van het vorig jaar Nadien doken overal in het land de valse biljetten op, tot wanhoop van de politiekorp sen uit Amsterdam, Terneu zen en Eindhoven die zich met de zaak bezig hielden. Laboratorium-onderzoek bracht aan het licht, dat de biljetten werden gedrukt op papier, dat afkomstig was van een papierhandel in Am sterdam. Daar nam de recher che de klantenlijsten onder de loep, speciaal zoekend li. ir ongeregelde of eenmali ge afnemers. In die categorie bevond zich de drukkerij Pieters uit Goes. Hier ont dekte de recherche, dat de fabrieksdirecteur De K, uit Terneuzen (de man die in- mei al valse biljetten had aangeboden in Axel) 14.000 vel van dit papier had afge nomen. Deze de K. bleek juist In Gent te zijn aangehouden, omdat hij een gestolen Ru- bans verkocht zou hebben in Antwerpen. Aan de tand ge voeld over dit schilderij had hij intussen de naam van de zg. predikant als heler laten vallen. (Vervolg op pagina 11) (ADVERTENTIE) Twee Amsterdamse inspecteurs van politie lieten de stapels in beslag genomen valse dollars zien. ROTTERDAM (ANP) De Nederlandse Aardolie Maat schappij (NAM) heeft in blok F 3 van het Nederlandse deel van het continentale plal, on geveer 220 km ten noorden van Vlieland, aardgas aange troffen. Er worden nu produktie- proeven uitgevoerd om na te gaan of er sprake is van een economisch winbare hoeveel heid. De boring was de derde die de NAM in dit blok ver richtte. Bij de eerste boring in het noordoosten van het blok werd aardgas gevonden van geringe omvang. Een tweedo boring, in het centrum van het blok. bleef zonder resul taat. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT Het is waarschijnlijk dat zeker tot begin april het weer voorjaarsachtig zal blijven. Een zwak storingsgebied gisteren boven West-Duitsland en daarvoor boven België aanwezig, gaf verspreide onweersbuien in de Ardennen en het Rijnland, maar de buien bereikten ons land niet of waren van weinig activiteit. Het zal de komende dagen ook overwegend droog blijven met zonnige perioden, wanneer in de morgenuren de mist is opge trokken. Het kwik blijft tot ongeveer 15 graden stijgen en dat is voor eind maart boven normaal. In Scandinavië vriest het 's nachts nog licht tot matig en ook in Rusland heeft het weer nog een winters karakter, maar elders in Europa is het weer voorjaarsachtig, al is het op (le Britse eilanden nog wel aan de frisse kant. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG „Reke ning moet worden geliou- den met het optreden in de nabije toekomst van meer permanente tekorten bij de energiebevoorrading na de recente, meer door politie ke factoren bepaalde, a- cute olieschuarste"- Aldus de commissie Sociaal-Eco nomische Gevolgen Energie voorziening van de Sociaal- Economische Raad (SER) in haar :vnH»4. gepubli ceerde ontwei p-rapport over de energievoorziening en de sociaal-economische apsec- tten daarvan. De commissie is op 21 de cember jl. ingesteld en staat onder voorzitterschap van drs. J. W. de Pous, voorzitter van de SER. De commissie acht het niet waarschijnlijk dat wanneer er tekorten komen aan aardolie en aardgas, ande re energiebronnen reeds in voldoende mate beschikbaar zullen zijn. De extra inkomsten (drie miljard gulden) uit een verho ging van de prijs van het aardgas voor de export moet gebruikt worden voor belas tingverlaging, voor het achter wege laten van de belasting verhogingsplannen en voor on derzoek naar nieuwe energie bronnen. zq vervolgt de SER- commissie. De SER gaat ervan uit, dat de exportprijs van vijf cent per kubieke meter aard gas drastisch verhoogd moet worden. Ook naar de mening van de commissie de binnenlandse aardgasprijs worden verhoogd Zij vindt een dergelijke aan passing gerechtvaardigd we gens de schaarste aan energie grondstoffen. Wel zegt de SER-commissie da;t via de prijsstelling van aardgas een zo zuinig mogelijk gebruik van aardgas moet worden bevorderd. De SER wijst verlaging van de aard- gastarievein bij hoger verbruik af. De Lagere inkomensgroepen mogen daarvan echter niet de diupe worden. De commissie wijst ook een drastische ver hoging van de aardgasproduk- tie (uitbreiding van de putten in het Slochterenveld), zoals de regering voorstelde in het beleidsplan van december, van de hand. Naar de mening van de raad zou dit leiden tot inte- rinig van de nationale rijkdom, die onverantwoord zou zijn. Door zuinig gebruik van het. aairdigias kan het tijdstip wor den uitgesteld, waarop ons land voornamelijk wordt aan gewezen op enemgiiebronne vam buitenaf. De SER-coinmissie dringt er in zijn advies op aan, dat de samenwerkende elektriciteits producenten hun bouwplan nen, die tot medio 1977 bin dend zijn vastgelegd en waar bij geen rekening is gehouden met het stoken van kolen, die nen te wijzigen. Bovendien is de commissie van mening, dat ook het bedrijfsleven een bij drage zou moeten gaan leve ren aan de mogelijkheden tof produklie van elektriciteit ter toelevering aan de openbare elektriciteitsdistributiemaat schappijen. De commissie denkt daarbij In het bijzonder aan gelijktijdige produktie van elektriciteit en nuttige warmte in zgn. warmtekracht centrales. De SDR tekeint hierbij aan, dat vanaf 1978 voor grote in dustriële afnemers en elektri- sohe centrales steeds minder gas beschikbaar komt en dat 'de aiardigasprodiufetie in de ja ren tachtig sterk zal gaan te ruglopen. In vei'barnd daarmee dient de ombouw of nieuw bouw vam ketels zodanig plaats te vinden dat behalve olie ook steenkool /oor ver- warmilnigsdoete'inidem loam wor den gestookt. De commissie geeft in dat verband de voor keur aan de import van kolen boven een herexplo talie van dte Nederlandse kolenmijnen, wegens te hoge loonkosten, in ons land. Vorige week hebben we de laatste puzzelpagina gepubli ceerd van de Aktie Natuur. En let op! Tot woensdag 3 april a.s. kunt U de oplossing van deze puzzel (26) inzenden, te tarnen met het totaal N's uit alle geplaatste puzzels. Duidelijk zij nog eens gezegd dat NIET de letters N uit de slagzinnen moeten worden geteld, maar die van alle puz zeldiagrammen te zamen, waarbij men alleen langs de ho rizontale lijnen moet tellen. Alle gevraagde letters N dus maar één keer. Op de adreszijde van uw laatste briefkaart moet de gevon den slagzin van puzzel 26 worden ingevuld, op de andere kant het totaal van de N's die in alle puzzels zijn voorge komen. De oplossing(en) en de prijswinnaars vermelden we in de krant van zaterdag 13 april a.s. U mag net zoveel oplossin gen inzenden als U wilt. Het vergroot uw kans op de fan tastische eindhoofdprijzen en extra-hoofdprijzen. En denk eraan: op elke briefkaart moet tenminste 1.- extra aan postzegels worden bijgeplakt. Anders is de inzending waar deloos. DEN HAAG (ANP) De spe- ciallstentarieven voor particu liere patiënten gaan per 1 april met vijf procent omhoog. De ministers Lubbers (Econ. Zaken), Boersma (Soc Zaken) en staatssecretaris Hendriks (Volksgezondheid) hebben de ze verhoging goedgekeurd. Bij de tariefsverhoging is rekening gehouden met de stijging van de ambtenarensa larissen en met de stijging van de praktjjkkosten. DROOG Droog. Perioden met zon. Zwakke tot matige wind uit verschillende richtin gen. Maximum tempera turen rond 10 (kust) tot 15 (binnenland) graden. STAD EN STREEK BB ongerust over kern centrales. Pagina 3. FINANCIëN EN ECONOMIE Energiecrisis treft groot ste bedrijf ter wereld flink. Pagina 15. BINNEN- EN BUITENLAND Van Mens tot Mens: mogelijke gevolgen van het weigeren van pas sende arbeid. Pagina 13. SPORT Joop Zoetemelk wint groots in Catalonië. Pagina 27. VRIJUIT Nieuwe serie: Zo ziji onze manleren. 3 Tito's laatste grote strlld. Streaker: als een blind paard stormde Ik naar voren. '3 Theater op het puin van Hiroshjma. 0 Natalja Solzjenitsyn zwaait met haar zoontje Jermolai bij het afscheid op het Moskouse vlieg veld. 9 Alexander Solzjenitsyn begroet op het vlieg veld van Zurich zijn vrouw Natalja. (Van onze pari. redactie) DEN HAAG De regeling voor het verlenen van steun (kredietfaciliteiten) aan bedrij ven die, als gevolg van de hui dige economische situatie, in grote financiële moeilijkheden zijn geraakt, zal wellicht wor den uitgebreid. Het kabinet zou 40 a 60 miljoen achter de hand hebben voor vooral vissers, tuin ders en binnenschippers. Na afloop van het wekelijkse overleg in de ministerraad deel de minister-president Den Uyl mee zo'n uitbreiding „niet uit te sluiten". Definitieve beslis singen daarover zullen eerst worden genomen na afloop van het komende week te voeren de bat in de Tweede Kamer over enerzijds de financieel-economi- sche situatie en over anderzijds de recente belastingvoorstellen. De minister-president deelde nog mee, dat het kabinet zal vasthouden aan de uitgezette koers. Een eventueel voorstel tot het intrekken van de mach tigingswet zal door het kabinet worden bestreden. Verwacht wordt dat het kabinet ook „nee" zal zeggen tegen de wens van o.a. de KVP tot alsnog een in flatiecorrectie. ROTTERDAM (ANP) De 42-jarige consul van Marokko, Mohammed Bennani, in Rotter, dam is gisteren uit het raam van zijn woning gesprongen. Hij was op slag dood. De politie m Rotterdam ves- moedt, dat hij zelfmoord pleeg de. Er zijn geen aanwijzingen die duiden op misdaad. De consul woonde in een flat op de derde etage van 's Lands meer in Rotterdam. Hij was gehuwd. (ADVERTENTIE) WATERqPort Oervice Bieshoschweg 3 (Van onze redactie buitenland) MOSKOU-ZüRICH Het gezin van de Russische schrij ver en Nobelprijswinnaar Alexander Solzjenitsyn is weer bij elkaar. Gistermorgen vertrok mevrouw Natalja Solzjenitsyn, haar moeder en haar vier zonen Jermolai (3), Dimitri (2), Ignati (17 maan den) en Stephan (6 maanden) van het Moskouse vliegveld Sjeremetjewo. Ongeveer 30 vrienden deden haar uitgelei de. Onder hen bevonden zich de zoon van Boris Paster nak, de schrijver van het be kende boek Dr. Zjivago, de fysicus Andrei Sacharov en andere bekende dissidenten. Bij haar vertrek riep ze vanaf een balkon tot de groep vrien den: „Huil maar niet, we ko men beslist terug". Ongsveer 200 journalisten en fotografen waren naar het vliegveld van Zurich gekomen, waar Alexander Solzjenitsyn in gezelschap van zijn advo caat Fritz Heeb zijn gezin op wachtte. In het vliegtuig vond het hartelijk weerzien plaats. Solzjenitsyn had zijn vrouw en kinderen niet meer gezien sinds zijn arrestatie op 18 fe bruari. De bagage van de Nobel prijswinnaar waaronder zijn boeken en documenten zullen hem worden nagezonden. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT In de nacht van donderdag op vrij. dag is een opslagloods van Corn Products in Sas van Gent door nog onbekende oorzaak totaal uitgebrand. Enige honderden tonnen zet- meelpi'odukten bestemd voor veevoeder gingen in de vlam men op. De bedrijfsbrandweer en de brandweerkorpsen van Sas van Gent en Westdorpe be streden de vuurzee met groot materieel. Persoonlijke onge vallen deden zich niet voor. De schade wordt geraamd op on geveer een half miljoen gul den. (Zie ook pagina 5) DEN HAAG, (ANP) De ga ragebedrijven mogen per 1 april 1974 de werkplaatstarie ven verder met 0,50 per uur verhogen, zodat de totale ver hoging sedert 1 januari 1974 komt op 3, Dit heeft het Ministerie van Economische Zaken vrijdag meegedeeld. De per 1 januari 1974 voor drie maanden toegestane ver hoging van 2.50 blijft ge handhaafd, omdat er nog geen sprake is van een volledig her stel van de automobielmarkt. De 0,50 zijn een gevolg van de loonkostenstijging. (ADVERTENTIE) DEN HAAG (ANP) De prijs ingang van maandag 1 april voor een rol beschuit zal met met 4 cent stijgen. Volgens de fabrikanten is de verhoging nodig vanwege de forse prijsstijgingen op de wereldmarkt van Amerikaan se tarwe, van oliën en vetten en van papier en karton. 4 onderkastjes roestvrij stalen aan recht in wafelmotief met 2 bakken 202 cm lang 2 bovenkastjes 50 cm geheel met aluminium hapdgreeplijsten witte uitvoering v.a. 750r in gekleurde uitvoering v.a. 800.- vraag dealerlijst eifdocumentatie Postbus 11 - Rucphen - Tel. (01654J-658 *in enkele districten dealers gevraagd J

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1