to en! olie-oorlog weer opgelaaid Eindstraat 20 Veel varkens lijden aan stress Brood, melk en sigaren duurder Vandaag Botsingen in mist op Zeelandbrug: 2 doden Verhuisd in Breda Vakantie bungalows te duur Heel dorp verhongerd in Ethiopië Blanco kredieten voor beter milieu Nieuwe bimr-steun voor inkomens beneden f 16.000 E HULST J ERVAREN AATMAKER MAADAG A.S. Koffie Diamant steeds meer waard MAATSCHAPPIJEN WILLEN GROTERE PRIJSVERHOGING JONGE LENTEGASTEN IN DE HOOEDSTAD Raadsbesluit ambtswoning mr. Scholten vernietigd ANWB-blad (o.a. in Zeeland} Boten zinken: drie doden Verloofd paar in flat gestikt 200 KG HASJ IN WAALRE r gemeentewerken is plaatsings- or ïstelling geschiedt in tijdelijke met een proeftijd van een jaar, bij gebleken geschiktheid vaste ling volgt. volgens gemeentelijke regeling, bruikelijke rechtspositieregelin- i van toepassing. oen 10 dagen na het verschijnen te zenden aan de burgemeester ngen omtrent deze betrekking crijgen ter gemeentesecretarie, eelszaken, W. Everaard). en consumenten tar feilloos in deze krant 5imea1000Rallye1 1294 cc - 60 DIN pk*f 7.395,- Simca 1100 Special 1294 co-75 DIN pk-V.a.f9.595,- Simea 1100 Commercial laadruimte 1600 dm3 max. laaa- irermogen.500 kg-v.a.t 6.495,- Simca 1301/1501 Tourist Special laadruimte 1550 dm3 max, laadvermogen 500 kg 1301 Sv.a.f10..195,'- I §01S v.a. 110.695,- Matra Slmca Bagheera 3 zitplaatsen voorin-64 DIN pk v.a. 118.495,- Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres- Nieuwstraat 9. Terneuzen, tel. (Öll50)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 tn.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW VRIJDAG 29 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8313 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze redactie binnen land). DEN HAAG-ROTTERDAM Maandag aanstaande wor den brood, melk en sigaren duurder. De prijsverhoging van brood bedraagt 2 cent per brood van 800 gram, zowel in de winkel als bij bezorging. Een liter melk gaat 3 cent meer kosten en de sigaren worden praktisch alle 1 cent per stuk duurder. Binnenkort is ook een verhoging van de koffieprijs mogelijk. Voor de prijsverhogingen heeft het ministerie van econo mische zaken toestemming ge geven: voor wat het brood be treft vanwege „externe kos ten" en loonkosten in de bak kerijen, voor de melk vanwe ge de recente EEG-beslissingen (waarvan wij begin deze week melding maakten), en voor de sigaren vanwege loon stijgingen en het duurder wor den van het verpakkingsmate riaal. De koffieprijzen zullen voorlopig op het hoge peil, dat zij de laatste tijd hebben be reikt, blijven. Het is niet te verwachten, dat zij zullen gaan dalen. Er is zelfs ruimte voor enige verhoging. Pas over een jaar of vier zal de prijs van de koffie door een ver groot aanbod weer kunnen da len. Dit is de mening van de oorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Koffiehan- ed, df heer P. Ruof in. Rotter dam. Hij sprak gistermiddag bij de opening van een nieuwe koffiebranderij iin de Maas stad. De heer Ruof vergeleek de koffielanden met de olieprodu cerende landen (OPEC) de vier grote koffielanden, Brazi lië, Columbia, Portugal (Afri kaanse koloniën) en de Ivoor kust vormen thans een machtsblok tegenover de lan den, dlie het produkt gebrui ken. Er is volgens de heer Ruof een soortgelijke situatie ontstaan als bij de oliecrisis, waarin de koffieproducenten kans hebben gezien hun vositie te versterken en de prijzen aanzienlijk te verhogen. UTRECHT (ANP) De waarde van diamant is in 1973 met 38,2 pet gestegen, zo blijkt uit „Diamantnieuws", een uitgave van Schaap Ci troen van Gelder, het grootste juweliersconcern van Neder land. (ADVERTENTIE) GENEVE (UPI) De liga van Rode-Kruisverenigingen in Genève heeft gisteren meegedeeld dat helpers van het Rode Kruis in het door honger getroffen Ethiopië een tot nog toe onbekend bergdorp hadden gevonden, maar dat alle bewoners van de honger waren gestorven. Men had de lijken van vrouwen en kinderen gevonden en verse graven. De mannen waren vermoedelijk de hete woestijn ingetrokken om hulp te halen. Zij moeten zonder sporen achter te laten onder het zand zijn verdwenen. (Van een onzer verslaggevers) BRUSSEL Het conflict over de prijzen tussen de Belgi sche regering en de oliemaatschappijen is gisteren weer in alle hevigheid opgelaad. De prijsverhoging, die de Bel gische regering begin deze week heeft toegestaan, blijkt niets te hebben opgelost. De oliemaatschappijen hebben de verhoging en de verdeling over de verschiilende oliesoor ten namelijk afgewezen. De Belgische regering wei-1 gert echter ook maar één een- time aan de verhoging, die perj 1 apil is toegestaan, toe te! voegen. Het kabinet dat gister-1 avond opnieuw in spoedeisen- de zitting bijeen kwam, is al leen bereid met de oliemaat- j schappijen te praten over de, verdeling van de verhoging. Het conflict op dit punt spitst zich toe op de verhoging van de benzineprijs. De regering heeft toestemming gegeven de benzineprijs te verhogen met 1 frank per liter. De maat schappijen willen 1,5 frank meer voor hun benzine. Intussen nemen de benzi-1 ne- en olievoorraden in België: steeds verder af. De oliemaat schappijen weigeren nogt steeds ruwe olie te raffineren.! De maatschappij Seca heeft gisteren meegedeeld dat al haar benzinepompen over twee dagen droog zullen staan, staan. Zoals bericht heeft de Belgi sche regering de oliemaat schappijen toestemming ver leend de prijzen te verhogen met 1239 frank per ton ruwe olie. De oliemaatschappijen ei sen in eerste instantie een verhoging met 1335 frank per ton, het bedrag dat volgens de maatschappijen overeen komt met de stijging' van de belas ting op ruwe olie in de ont wikkelingslanden. Op wat langere termijn hou den de maatschappijen vast aan hun eis de olieprijzen metj 2000 frank per ton te mogen verhogen. Die verhoging is ge baseerd op een ruwe olieprijs van 9,5 dollar per barrel. Mocht de regering olie kunnen bemachtigen beneden die prijs, dan zijn de maatschap pijen bereid die voor haar te raffineren. Terwijl de regering na-ar de ze goedkopere olie zoekt, wil- j len de maatschappijen de re gering een maand lanig olie voorschieten. Na die maand zou de regering, aldus de olie maatschappijen, de voorge schoten olie moeten terugge ven. AANDEELHOUDERS van de Gulf Oil Company hebben voor een rechtbank te Was hington een eis ingediend tot schadevergoeding van 1 mil joen dollar wegens het feit dat de maatschappij op illegale wijze bijdragen had geleverd tot de verkiezingscampagne van Nixon en andere politi ci. VAN KARNEMELKSTRAAT 6 NAAR TELEFOON 01600-31948 U vindt bij ons tegen de laagste prijzen in Europa: alle merken koelkasten, diepvriezers,fornuizen, droogtrommels, afwas- automaten en centrifuges. Wij verkopen geen teevee of radio. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Varkens, en vooral slachtvarkens, hebben het in deze wereld ook al niet gemakkelijk. Zij hebben gïote kans aan „stress-gevoelens" voortijdig ten onder te gaan. In ieder geval kan de voort durende druk waaronder zij moeten leven, hen letterlijk „in liet vlees" gaan zitten. Dat heeft dierenarts A. Ver dijk ontdekt, bij de vleeskeu ringsdienst in het openbaar slachthuis te Boxtel, waar hij werkt. Hij schreef over die varkensnarigheden een proef schrift en is nu doctor in de diergeneeskunde. Van de slachtvarkens sterft een half procent al tijdens het transport naar de slachterij, wat een schade van ongeveer f 11 miljoen per jaar veroor zaakt. Van de dieren die de slachterij wel levend bereiken, wordt ongeveer 25 procent ge slacht in een stress-toestand (overspannenheid). Bij 18 pro cent blijkt na het slachten het vlees te bleek van kleur, te vochtig en te siap van struc tuur te zijn. Bij 8 procent is de „vleesrijping" onvoldoende, waardoor liet vlees een abnor maal donkerrode kleur, een te aste structuur krijgt en te droog wordt. Verbetering van de vlees- waliteit is volgens de promo vendus in de eerste plaats te bereiken door selectie op vlees kwaliteit en „stressgevoelig heid" binnen het Nederlandse landvarkensras. In de tweede plaats komen kruisingen van het Nederlandse landvarken met rassen die minder last van „stress" hebben zoals de Great Yorkshire. Het helpt ook, heeft dr. Ver dijk ontdekt, als de varkens na aankomst in de slachterij gedouched worden met koud water en voor het slachten twee uur rust krijgen. Bij het slachten zelf dient „maak het kort" het devies te zijn. Vijf minuten langer tus sen bedwelmen en doodsteken betekent 25 procent meer var kens met te bleek, te vochtig en te slap vlees, aldus dr. Verdijk. sjik. 0 Met het lenteweer verschijnen in Amsterdam ook weer jonge mensen uit alle windstreken. Velen hebben buitenissige koopwaar aan te bieden. DROOG Droog met zonnige perioden. Zwakke tot matige oostelijke wind. Maximum temperaturen rond 15 graden. STAD EN STREEK Dow en Zuid-Chemie mogen uitbreiden. Pagina 3 Rumoer rond afvalcon tainer in Sluiskil. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Onzekerheid en bezorgdheid bij Sheil. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Senaat krijgt heel ander gezicht door Statenver kiezingen. Pagina 17 Scheidende directeur O.Z.: „Het beste is nog niet goed genoeg voor de mensen". Pagina 19 SPORT Michels krijgt het nog moeilijk. Pagina 23 RADIO EN TELEVISIE Het Franse chanson in opmars. DEN HAAG (ANP) De Nationale Investeringsbank (De» Haag) gaat speciale fi nancieringsfaciliteiten verle nen aan kleinere tot middel grote ondernemingen, die in vesteringen met een milieu- verbeterend karakter willen doen. Aan deze ondernemingen zullen kredieten zonder zeker heden, zogenaamde blanco kredieten, tussen 200.000 en een miljoen gulden, worde» verstrekt. DEN HAAG (ANP) Het ministerie van Volkshuisves ting en Ruimtelijke Ordening heeft de regeling bekendge maakt voor toekkenning van wat genoemd wordt een huur- gewenningsbijdrage in geval van ingrijpende woningverbe tering. Een nieuwe vorm van rijkssteun voor gezinnen met een inkomen minder dan f 16.000 per jaar. Voorwaarde voor toekenning van die bijdrage is, dat de; woningverbetering met subsi die vam de overheid is ge schied, de kosten ervan min stens f 10.000 hebben bedra gen en de huurprijs als gevolg van diie verbetering op of na 1 januari 1974 is verhoogd. DE Franse regering heeft het hoofd van de contraspionage dienst, Ilenri Biard. vervan gen. Deze dienst, de Direction de la Surveillance du Territoi- re (DST), kwam in opspraak toen op 3 december j.i. een medewerker van het satirische weekblad De Lanard Enchaine hij toeval ontdekte dat ei af luisterapparatuur geplaatst werd in het nieuwe kantoor van het blad. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een dag na dat de vroegere burgemeester van Andel, mr. J. N. Scholten, met 11.000 voorkeurstemmen op de CDA-lijst in de Bra bantse staten werd gekozen, is het koninklijk besluit bekend gemaakt, waarmee het raads besluit van zijn vroegere ge meente, dat voorzag in de ver koop van zijn ambtswoning aan hemzelf, is vernietigd. Dat raadsbesluit is ruim een jaar geschorst geweest, nadat het al door G.S. van Noord- Brabant was goedgekeurd. De Kroon motiveert de vernieti ging thanis met een wijziging naar de taxatie van de stich ting Adviesbureau! voor On roerend Goed. Daarin wordt de waarde van de ambtswoning op f 120.000 bepaald. De gemeenteraad van Andel verkocht het buis voor f 72.000. een bedrag dat door het genoemde bureau veel te laag wordt geacht, om het even of het huis leeg dan wel bewoond zou worden verkocht. Het raadsbesluit wordt dan ook niet in het belang van de gemeente geacht. DEN HAAG (ANP) Een steekproef van de redactie van het ANWB-blad „Toeristen kampioen" onder vakantiebun- galowbedrijven in Drente en Zeeland heeft onder meer ge leid tot de conclusie, dat de hoogseizoenprijzen boven een aanvaardbaar plafond liggen. Verder komt dtilt blad tot de slotsom, dat die gestegen prij zen i-n geen enkele verhouding staan tot de huren van nor maal onderdak. De huren wor den opgejaagd door misluk king van de vakantiespreiding. Ondanks de prijzenvlucht staan die meeste bedrijven eco nomisch zwak. Uitbreiding van het aantal verhuurbedrij ven is raiiet gewenst- Ten aanzien van Zeeland wordt ook nog geconcludeerd, dat in deze provincie een landischapsbedervende ontwik keling in burgalowDarken- bouw op drift is gekomen. HURWENEN Op de Waal is gisteren bij Zaltbommel in ae dichte mist de sleepboot Cora uit Zierikzee overvaren en vrijwel onmiddellijk gezon ken. De vrouw van de kapitein, mevrouw Otte en haai- vijfja rig dochtertertje zijn zeer waarschijnlijk verdronken. Op de Rijn bij Walsum is gisteren het motorschip Wen- dolina gezonken na een aanva ring, De schipper is verdron ken. BRUSSEL (ANP) Een 22-jarige Nederlander nit Til- Durg (Frans van Wezemael) en zijn 25-jarige Belgische verloofde uit Borgloon zijn gisteren dood aangetroffen in een flat in Borgloon. Het paar had de flat gehuurd in verband met het op handen zijnde huwelijk. De geiesr brandde, waardoor ver moedelijk een tekort aan zuurstof is ontstaan. Maar tevens wordt geconsta teerd, d-ait de consument in de huurprijs doorgaans een totaal oabket koopt zoals tennisbaan en ont- juimiten. Bovendien! de ondernemers in rijfstaik goede en be-; gastheren te zijn, al-I ANWB-oniderzoekers. irn totaal 20 tanga-1 lowbedrijven van verschillen- de aard en grootte te hebben' bezocht. die WAALRE De rijkspolitie in Waalre heeft in samenwer king met personeel van de le gerplaats Oiirschot donderdag- miididiag 200 kg hasj opge spoord. In verband hiermee is aangehouden de 31-pardige J. L. H., café-exploitant en han delaar. Zijn aanhouding ge beurde aanvankelijk in ver band met een autodiefstal. In twee auto's van de verdachte vond de politie twee pistolen en een groot aantal patro nen. (Van onze correspondent)' KORTGENE In zeer dichte mist heeft zich gister ochtend op de Zeelandbrug een frontale botsing voorge daan tussen twee personenau to's, waarbij twee doden, één zwaar- en een lichtgewonde zijn te betreuren. De personen auto, bestuurd door de 22- jarige Duitser R. Grümmer, woonachtig te Souburg, botste, tijdens een inhaalmanoeuvre op een personenauto, komende uit de richting Zierikzee. Deze personenauto werd be stuurd door L. Schilperoort uit Bruinisse. De 22-jarige R. Grümmer liep hierbij een ern stige schedelbasisfractuiur op en is later op de dag in het St.-Joanna ziekenhuis te Goes aan zijn verwondingen overle den. Naast hem in de auto zat de 22-jarige in Kapelle woon achtige Tunesiër Ali Rekik. Deze is ter plaatse overleden aan een schedelbas isfrao- tuur. Een derde passagier van de ze auto, de 26-jarige heer A» vaai de Vossen uit Oost en West -Soubuirg werd zwaar gewond rraair het ziekenhuis te Goes gebracht. De heer Schil peroort liep hoofdwonden op. Tengevolge van deze botsing ontstond er een kettingbotsing. Hierbij werd een man uit Zie rikzee gewond. Op de Grevelimgendam is in dichte mist te 10.30 u. een personenauto, die bestuurd werd door H.P.V.E. uit Wasse naar ingereden op een vracht auto, elite bestuurd werd door A.J.V. uit Breda. De bestuur der van de personenauto raak te gewond <t De ravage na het ongeluk op de Zeeland brug.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1