\s 'S Brussel zwicht voor olieconcerns stem VVD „Per jaar 50.000 ziekenhuispatiënten door medicijnen" Vandaag Icentrum Ziekte van Weil gevonden op 30 pet. van Biesbosch-ratten Schipper schoot mysterieuze kogels in Sluiskil Thomassen keurt portret af: Te autoritair Winkeldiefstal niet typisch vrouwelijk >p in Nederland cheerwol ipijttegels Olieprijs niet zo hoog als maatschappijen wilden Pomper Renpaarden verhongerden PRINSES BIJ GEWONDE LIJFWACHT Vogels besmet MAN DOOD NA VAL VAN DAK Dollar daalde onverklaarbaar Bestelauto BB kantelt 14 gewonden doen,morgen Prof. F. Merkus: Kosten 120 miljoen 5 per dag Notitieboekje Kapiteins in Portugal protesteren Philipsgaranties onaanvaardbaar USFA HELMOND BLIJFT BEZET VERZEKERAAR BETAALT 70 MILJOEN Regering wil helft Proloog subsidie bijdragen 32 r ziekenvervoer 20 D en 200 D, open, in nieuw- rse accessoires. 220 D, bj. '72/ nditie. zeer veel accessoires vit skai interieur chuifdak, radio C WATIC, radio texleder interieur. L STAAT 17 ing aan Het uren in een jonge, verzorgen van de van een recente het woord rstaand llijke doorzending or T N O -Delft Nu 7.85 l 50 x 50 4,95 en 5,85 cm,, van 8,65 4,00 rug, 1,95 2,25 3,50 4,95 ber (geknoopt) •antie. tr. mtr115,- tapijt (Axminst.er)_ ,r mtr 11S,- tapijt (Axminster) 6 kleuren 148,- dik hoogpolig 169,50 apijten, 55,00 allerlaagste prijs. 'arantie - stoffeerders en op Zoom Tel.: Rotterdam Tel.: 18.00 uur. Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Jioofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (Óll50)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, Reigerstraat 16, Breda DINSDAG 26 MAART 1974 ZEEUW 27e jaargang Nr. 2310 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM Burgemeester Thomassen heeft een van hem vervaardigd portret door de Rotterdamse kunstschilder Jan Goed hart afgekeurd onder meer omdat hij vond dat hij er te autoritair opstond. Het schilderij, dat op het ogenblik bij kunstzaken is weggeborgen, mag niet worden gefotografeerd. De bedoeling van Goedhart was dat het portret het traditio nele cadeau van de gemeente aan Thomassen zou worden, bij diens afscheid dit jaar. De gemeente Rotterdam heeft voor het schilderij 3.200,betaald. Mevrouw Thomassen mocht het als eerste zien. „Het speet me, ik vond het niet mooi". Haar man keurde het later botweg af. „Zo ben ik niet", had hij bij kunstzaken gezegd. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De Belgi sche regering is gisteravond volgens officieuze bronnen voor een belangrijk deel ge zwicht voor de eis van de oliemaatschappijen hun prijzen aanzienlijk te mo gen verhogen. Tijdens een speciale bijeen komst van het kabinet zou het besluit gevallen zijn de olie maatschappijen toestemming te verlenen tot een verhoging van de prijzen met iets min der dan 1300 frank per ton. De regering, die tot het laatst het been heeft stijf gehouden, wilde aanvankelijk niet verder gaan dan een verhoging van 700 frank per ton. De olie maatschappijen, die het con flict keihard hebben gespeeld door de oliekraan eenvoudig dicht te draaien, hadden 1700 frank per ton gevraagd. Of de oliemaatschappijen met de verhoging akkoord zullen gaan was gisteravond nog een open vraag. Het gemeenschappelijk front van pomphouders heeft gister avond in ieder geval besloten de pompen vanaf vandaag weer te openen. Met ingang van gisteren was een algeme ne staking aangekondigd, waaraan overigens niet door alle pomphouders de hand werd gehouden. Eerste minister Leburton wilde gisteravond in het kabi netsberaad alleen zeggen dat de regering beslissingen had genomen in het olieconflict De beslissingen golden zowel de prijzen als de eventuele vor ming van een controle- of overlegcomité. Lebuirton zei het resultaat van de kabinetszitting eerst be rend te willen maken aan het Nationale Comité voor Econo mische Expansie, dat vanmid dag bijeen komlt. Dit comité is te vergelijken wiet de Neder landse Sociaal Economische Raad. Gisteren dreigde er een chaos in België. De benzinebe- voorrading kwam ernstig in net gedrang. Réhalve scholen zaten ook particulieren moei lijk. omdat er geen olie meer te krijigen was. De situatie bij de Belgische pompen was gis teren zeer verward. Het viel moeilijk uit te maken of De- paalde pompen nu dicht waren omdat er gestaakt werd of omdat ze toch al leeg waren. Rond Antwerpen waren de meeste pompen nog wel open, maar er werd modjesmaat verkocht. Soms slechts voor B. frs. 100 (f 7) een enkele keer tien tot twintig liter per klant. Brussel vertoonde ongeveer hetzelfde beeld, maar rond Luik was zeventig procent van de tankstations dicht en uit Charleroi werd gemeld dat er .;n het gehele gebied slecht» drie pompen open waren. Uit sommige plaatsen in het land werd gemeld dat de rijkswacht zeer actief was. Zij controleerde of er bij gesloten pompen nog benzine aanwezig was en als dat het geval bleek te zijn, kregen de pomphou ders een proces-verbaal en do opdracht hun pompen weer te openen. Het ministerie van Economische Zaken weigerde deze acties te bevestigen of te ontkennen. (Van onze redactie binnen land) ROLDE De rijkspolitie in Solde heeft zes renpaarden in beslag genomen, die verwaar loosd en zonder voedsel <>p een kaal stuk land werden «angetroffen. Een van de die- een is inmiddels overleden. JACKSON (AFP) In Mississippi (VS) moeten op last van het departement van Lamidlbouw 22 miljoen stuks pluimvee worden afgemaakt en vernietigd, omdat zij be smet zijn met een insecticide d!at in hst voediergraam zat. ARNHEM (ANP) De 62- jarige schilder Th. A. Eps- kamp is gisteren tijdens werk zaamheden aain het dak van een fabriek (Billitoin) in Arn hem uitgegleden en naar bene den gestort. De man was na een val van 12 meter op slag dood. De Britse prinses Anne, op wie verleden week woensdag een aanslag werd gepleegd, is op bezoek gegaan bij de drie mannen die bij het incident schotwonden opliepen en nu in het St.-George ziekenhuis in Londen liggen. Hier is zij in ge sprek met de lijfwacht Michael Hills. AMSTERDAM (ANP) Na een iets hogere start is de dollar maandag in Amsterdam bij een drukke handel met grote omzetten snel omlaag gegaan. Geopend werd nog f 2.7070 - f maar rond het middaguur werd de onver klaarbare lage koers van t 2.6855 opgemaakt, waarna het slot kwam oo f 2.6800. WIERINGERMEER (ANP) Tien personen zijn ernstig en vier licht gewond geraakt, toen een bestelauto van de BB waarin zij zaten, gistermiddag in de Wieringermeer een aan tal malen over de koo sloeg. De inzit temden vlogen nanr buiten door het linnen dak, dat was gaan scheuren. Zij lagen over een .groot gebied versere id. (Van een onzer verslaggevers) MADE Het hoofd van het diagnostisch laboratorium van de Wereldgezondheidsorgani- satie-voedsel- en landbouwor ganisatie van de Verenigde Naties te Amsterdam, dr. D. Dikken, heeft de indruk dat in ons land het aantal gevallen van de „ziekte van Weil" weer toeneemt. Hij heeft dit gistermiddag in Made tijdens een voorlichtingsbijeenkomst opgemerkt en gezegd zijn uit spraak te gronden op het bij het laboratorium binnengeko men aantal gevallen van de ziekte. In de eerste drie maanden van dit jaar waren dat vier tot zes gevallen, terwijl in andere jaren een geval in deze maan den normaal was. In de derti ger jaren waren diait er rond 200 per jaar. Van de thans geconstateerde gevallen is er een met dodelijke afloop ge weest. Een ziektegeval, dat zich eind vorig jaar in Vlijmen heeft voorgedaan, heeft geleid tot een onderzoek in de Bies bosch. Er zijn daar 35 ratten gevangen, waarvan er reeds dertig zijn onderzocht, aldus dr Dikken. Elf van die dieren dus meer dan dertig procent,, was met bacillen besmet, zo dat hij meende te concluderen, dat in de Biesbosch dertig procent van de bruine rat be smet is. De bacterie komt voor van het begin van de zomer tot het begin van de winter. Dat er meer bacteriën in de Biesbosch zouden voorkomen dan voorheen wijt dr. Dikken aan het feit, dat het water /roeger braik was, hetgeen het ontstaan van de bacteriën be lemmerde, en thans zoet is. Dit betekent niet, dat de ba cillen alleen in de Biesbosch voorkomen. Hun aantal neemt toe naarmate het water scho ner wordt. In de Biesbosch is tot op (ADVERTENTIE) heden slechts een sporadisch geval van de „ziekte van Weil" voorgekomen. Maar om dat de Biesbosch op grote schaal benut zal gaan worden voor de recreatie, is het ge vaar voor het uitbreken van deze ziekte minder denkbeel dig. Immers, de belangrijkste overbrengen van de ziekte, de bruine rat, komt vooral af op etensresten en dergelijke, al dus dr. Dikken. ..Ik hoop niet diat de toeris ten massaal uit de Biesbosch wegblijven", aldus burgemees ter C. Smiits van Made, „,Dat is niet nodig. Wanneer vooral de etensresten maar worden op geruimd is het gevaar voor uitbreken van de ziekte in de Biesbosch niet groter clan in welk ander gebied dan oo k". het sein voor verandering Koninginnegracht 57, Den Haag, 070 - 614121 AMSTERDAM (ANP) Jaarlijks worden in Neder land 50.000 a 60.000 mensen in het ziekenhuis opgeno men door ongewenste ge volgen van geneesmidde- lengebruik. De kosten hier van bedragen per jaar 120 miljoen gulden, aldus een schatting van prof. F. W. H. M. Merkus. Prof. Merkus noemde deze cijfers in zijn inaugurele rede „de kwali teit van de huidige farma cotherapie" gisteren in Am sterdam. De schatting van prof. Merkus Hgt ongeveer tien maal zo hoog als die in een recent rapport van de Stichting Medische Regi stratie. Daar kwam men voor 1971 en 1972 tot ruim 6.000 pa tiënten, ofwel 0,5 procent van alle in een ziekenhuis opgenomen patiënten. Prof. Merkus meende dat dit percentage dichter bij de 4 a 5 ligt, die in het buiten land worden gehanteerd. „Misschien ligt het wer kelijke cijfer hier iets la ger, maar er zijn geen ar gumenten te vinden om te denken dat dit cijfer in ons land veel lager zou zijn", zo stelt de hoogleraar. „Er zijn wel voldoende argumenten te vinden die het vermoeden rechtvaardi gen dat ook in ons land de behandeling van vele tien duizenden patiënten voor namelijk wordt veroorzaakt door ongewenste gevolgen van geneesmiddelenge- bruik. Het is daarom tijd ons eens af te vragen of het niet gewenst is te gaan streven naar een kwali teitsverbetering van de far- macotheraDie'. Volgens prof. Merkus be trachten huisartsen en spe cialisten vaak onvoldoende terughoudendheid bij het uitschrijven van bepaalde recepten. Uit een onderzoek onder 600.000 ziekenfonds patiënten is hem gebleken dat zij in een jaar ongeveer 1,6 miljoen zeer zware slaaptabletten, 400.000 „pep"-pillen en 100.000 ta bletten van een geneesmid del, dat afremming van de aanmaak van bloedli chaampjes als nevenwer king heeft, voorgeschreven hebben gekregen. Uit een ander onderzoek bleek hem dat iedere patiënt in een verpleegkliniek per dag ge middeld 5 verschillende ge neesmiddelen krijgt. Prof. Merkus is het met dr. Siderius, secretaris-ge neraal voor Volksgezond heid. eens dat de „matige" kwaliteit van de huidige farmacotherapie gene zing met behulp van medi cijnen alleen opgelost kan worden door een bete re opleiding en postuniver sitaire scholing van artsen en apothekers. „Ongeveer 70 pet van de huidige farmacotherapie heeft betrekking op genees middelen die de laatste 10 tot 15 jaar geïntroduceerd zijn. De praktijk leert dan ook dat vele artsen, gewa pend met een klein notitie boekje met d< aloude re cepten van hun leermees ters en gewapend met de gegevens van de reclame uit enkele tijdschriften far macotherapie bedrijven. Dit is onvoldoende voor iemand die gedurende 40 jaar 40 tot 60 recepten per dag voorschrijft". Prof. Merkus vindt ook de samenwerking op het gebied van recepten tussen huisarts en ziekenhuis on voldoende. DEN HAAG Diefstal in warenhuizen blijkt geen typisch vrouwelijk vergrijp (meer) te z^jn. De Nijmeegse criminoloog, drs. J. P. S. Fiselier, heeft uit een onderzoek in drie stedelijke filialen van een groot warenhuisconcern ontdekt dat het aandeel van vrouwen in winkeldiefstal zelfs kleiner is dan dat van de mannen. Tweevijfde deel van de in het onderzoek betrokken winkel- dieven waren vrouwen en meisjes, drievijfde deel waren mannen en jongens. Het aantal mannelijke dieven blijkt met het stijgen van de leeftijd terug te lopen. De jongens (tot 18 jaar) waren met tweevijfde in de meerderheid. Met enig voorbehoud conclu deert drs. Fiselier dat winkeldieven uit alle lagen van de bevol king afkomstig zijn. Snoepgoed is het enige artikel dat jongens, meisjes, mannen en vrouwen in gelijke mate stelen. Bü andere artikelen zijn er veel betekenende verschillen: jongens stelen vaker speelgoed, schrijf waren en hobbyartikelen, meisjes vaak parfum en bijouteneen. Mannen stelen vaker grammofoonplaten dan vrouwen en vrou wen stelen vaker kleding, levensmiddelen, huishoudelijke arti kelen, bijouterieën en parfum. Overigens wordt momenteel op de duizend winkeldieven ver- moedelijfc slechts een honderdtal ontdekt. En van die honderd worden dan tenslotte 16 winkeldieven veroordeeld. 20 GRADEN Aanvankelijk plaatselijk mist. Droog. Zwakke tot matige wind uit oostelij ke richting. De tempera tuur kan tot 20 graden oplopen. STAD EN STREEK Axelse huisvrouw tussen de zeehondjes. Pagina 3 Personeelsverenigingen worden opgepept. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Kissinger effent pad voor Nixon's bezoek aan Moskou. Pagina 9 Mannen hebben er recht op even oud te worden als vrouwen. Pagina 10 Van Mens tot Mens; AOW en de gehuwde vrouw. Pagina U SPORT Cees Bal neemt sensatl onele voorsprong in Catalaanse week. Pagina 11 RADIO EN TELEVISIE VPRO-portret van de VVD. Pagina 13 LISSABON (AFP) Vol gens een circulaire die is ge publiceerd door de zogeheten „beweging van kapiteins" zijn in Portugal tweehonderd mili tairen gearresteerd naar aan leiding van de recente opstand in het leger. In- de circulaire waarin men belooft de opstandige actie voort te zetten, wordt in het bijzonder het optreden van de veiligheidsalktie gehekeld, de met bruutheid zou hebben ge arresteerd en huiszoeking zou hebben verricht zonder mach tiging. „Dit optreden van die poli tieke politie is onitoelaatbaar en betekent een weerzinwek kende aanslag' op onze rech ten, diile al zo bebniott wordlen". aldus de circulaire. (Van onze redactie binnenland) HELMOND In een gister avond gehouden vergadering van het bezettend personeel hj de Philips USFA fabriek in Helmond is besloten met de bezetting door te gaan. Via een NKV vakbondsbestuurder bereikten het personeel een aantal garanties van de Phi- lips-directie, waarmee men echter niet akkoord kon gaan. In eien zes uur durend ge sprek met die bomden had Phi lips de garantie gegeven, dat alle Hdrnonidse werkneemsters vervangende werkgelegenheid zouiden krijgen ai of niet bij USFA in Ei mdhoven. De ver plaatsingen vanuit Helmond zouden geleidelijk gebeuren. Volgens de verklaring zal Philips zich bij de personeels- wervimg voor de regio Eindho ven primair op Heimjotid rich ten. Gistermorgen was de alge meen directeur van Philips USFA ir. W. Stoorvogel vanuit Eindhoven naar de Helmonidse vestiging gekomen, maar de bezetters weigerden hem de toeganig. „Ik helb een eerstp gebaar willen maken", aldus de heer Stoorvogel. De bezet ters gaven echter de voorkeur aan het geregeld overleg, tus sen de Philip s - directie en de banden. ANKARA (RTR) De verze keringsmaatschappij waarbij de op 3 maart bij Parijs ver ongelukte DC-10 van de Tur kish Airlines en de passagiers verzekerd waren, zal een be drag van ruim 70 miljoen gul den betalen. De Ray Insurance Company zal voor de verloren gegane DC-10 een bedrag van 55 mil joen betalen en aan de nabe staanden van de omgekomen 334 passagiers een bedrag van 55.000 gulden per slachtof fer. (Van onze correspondent) SLUISKIL Door intensief speurwerk heeft de Terneu- zense gemeentepolitie gisteren ontdekt, dat de 20-jarige schipper L. M. v. L. uit Ter- neuzen zondagmiddag om 2 uur bij de familie W. J. B. aan het Kanaalzicht te Sluiskil door het raam van de woonka mer twee kogels uit een flo bertgeweer heeft geschoten. Er bevond zich op dit ogen blik niemand in de kamer, zo dat er alleen schade aan de ramen werd veroorzaakt. De jongen verklaarde dat hij op flessen schoot, die hij tevoren in het water had gegooid. Di verse kogels ketsten op het water-oppervlak af; twee er van kwamen in die woonkamer van de familie B. terecht. De rijkspolitie te water te Terneuzen heeft maandagmid dag gedi'agd naar het geweer, dat de jongen in het water gegooid zou hebben. Het ia echter nog niet gevonden. Bij een andere in de nabij heid liggende schipper, waar huiszoeking werd gedaan, werd een flobertgeweer aan getroffen, doch daarmee was niet geschoten. Het is door de Terneuzense politie in beslag genomen. DEN HAAG (ANP) Mi nister Van Doorn (Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk) is bereid bij te dragen in het extra-tekort van To neelgroep Proloog, dat ontstaat door het wegvallen van de Eindhovense bijdrage. De mi nister wil de helft bijdragen als de zuidelijke subsidiënten de overige 50 procent voor hun rekening nemen. Minister Van Doorn heeft dit gisteren geantwoord op vragen, die zes kamerleden van d/e PvdA. D '66. PPR »n PSP een maand geleden stel den. jr "V V? fPI .g 4 -( - 4 f 7*4 P- at- -- .1 .1 „„Jmui* iiiuj ftaltdLdtlnnwCdVJi^Ar971 Za£ien T^rkse "rouwen weer papaver voor de opium-teelt, hier op het staats Landbouw bedrijf Afyon. De teelt was gestaakt op aandrang van de V.S., maar Turkije kreeg en te lage tegemoetkoming naar haar zint en heeft de produktie hervat

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1