t Mislukte moord- op prinses Anne en Mark Phillips neme Heerlens© bakkerij bezei Prijzen minder strak aan banden Panty Vandaag OPTIEK meïnhardt Zuidvruchten Amin keek in pistool kaper CPB VERWACHT NA HALF MEI Twee ontsnapten weer gegrepen Belgisch kabinet ruziede zonder resultaat balamundi DR1 WONDEN BIJTETPARTIJ Militairen in Ulster bij vergissing gedood eksterogen 4 HM stemWP GAS DUURDER IN VOLGEND STOOKSEIZOEN Europa VICE-PREMIERS MOESTEN KALMEREN B. en W. Oostburg, Aardenburg en Sluis gaan praten met bestuur I Gekozen leden O.R. vragen intrekking salarisstop Usfa oncourante partijen ARDAPPELEN et Blokker b.v. EERSTE ELECTRO- MONTEUR achter te NIEUW 1% democratie eist duidelijkheid Starfighter: 167 Verbetering tv-ontvangst Bas op „kroegentocht" in Brabant en Zeeland 20 Xe koop gevraagd hagen - 02240 - 2621 of 2620, of 3617. >r spoedige indienst treding gevraagd bezit van diploma I.V. sterkstroom en lewijs. Werkzaamhe- l door de gehele Be nelux, ge salariëring en auto beschikbaar, or soil, afspraak ma- tel. 070-64 38 58 (na )0 uur 070-32 51 14). NEL WEG MET WONDEROLIE 5e en omslachtige lik- loornpleisters of gevaar- ijk gepeuter met scheer- nesjes en zo. Aanstippen net NOXACORN vloei- tof is zo eenvoudig, hygi- nisch en verantwoord. MOXACORN hevat o.a. verzachtende wonderolie net jodium en een pijn- tillend middel. NOXA CORN maakt vlug een ind aan de pijn. Eeltplek- cen en eksterogen ver- hvijneamet wortel en al. SfOXACORN ontsmettend ikdoornmiddel. Snel, pijnloos, afdoend. beschikking der Arron- sements-Rechtbank te ddelburg d.d. 13 maart 4 is onder curatele ge ld Margaretha Maria eeke, verblijvende in de -pleeginrichting „Vijver- ?ugd" te Middelburg, ar zij wegens een gees- ijke stoornis niet in staat haar belangen behoor- t waar te nemen. Mr. G. J. de Groot, Procureur. Balastore de Luxe is beslist een wetenswaardige /zonwering.Omdat/ 'de (warme)zon t te vaak door de ramen wil in plaats van er 'Balastore de Luxe is niet eens duur. 'de papieren zonwering komt natuurlijk van brikant van produkte" voor het interieur. Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-7g 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Sironum er 1114111 ,n.v. Ui. /ersmaatschappy De Stem B, V Reigerstr.— 16, Breda DONDERDAG 21 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8306 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze redactie buitenland) LONDEN Prinses Anne van Engeland en haar echt genoot kapitein Mark Phil lips zijn gisteravond ontko men aan een moordaanslag. De auto waarin het echtpaar zat werd beschoten op weg naar Buckingham Palace. De prinses en haar man bleven ongedeerd, maar de chauf feur, een veiligheidsagent cn een politieman moesten ern stig gewond in een zieken huis worden opgenomen. De Londense politie had van nacht wei een man aange houden, maar het was nog niet bekend of hij de dader is. Zowel de prinses als Mark Phillips waren „kennelijk erg geschrokken", aldus een woordvoerder van Bucking ham Palace. Volgens een zegsman van Scotland Yard is de hofauto beschoten in „The Mali", een lange rechte straat, die Buc kingham Palace verbindt met Trafelgar Square. De dader blokkeerde de weg met zijn eigen auto, stapte uit en be gon te schieten op de auto van het prinselijk paar. Na het incident werden de drie gewonde mannen overge bracht naar een ziekenhuis en werden prinses Anne en haar man hevig geschrokken in een politiewagen naar het koninklijk paleis gebracht. Een ooggetuige vertelde dat ze vier schoten hoorde. Toen ze bij de plaats van het incident kwam, zag ze daar drie mannen, kennelijk met zware verwondingen, op straat liggen, terwijl van alle kanten politie-auto's kwamen aanrijden. Tientallen politie agenten begonnen met hon den een speurtocht naar de dader. Prinses Anne en Mark Phillips waren op weg naar huis nadat ze een film waren gaan bekijken over paardrij den door invalide kinderen, waarin ook Anne zelf voor kwam. Een zegsman van Bucking ham Palace zei later dat de dader \ennelijk in het wilde weg heeft geschoten. In de hofauto zijn zes kogelgaten gevonden. Het prinselijk paar zat op de achterbank. De chauffeur en een lijf wacht die voorin zat, zijn getroffen, evenals een poli- tieagent die het verkeer re gelde. (ADVERTENTIE) 1/21. bruine saus - theelepeltie of meer sambal - enkele druppels tabasco - 2 eetlepels pindakaas - 1t>0 gr. gedroogde abrikozen -pinda- schaafsel Abrikozen-pindasaus. laat gedroogde abrikozen een nacht weken en zachtjes gaar Wellen. Maak de bruine saus, voor al niet te dik aangezien pindakaas bindt. Roer door de saus, op zacht vuur, de pindakaas en krui derij en de in stukjes gesneden gedroogde abrikozen. Garneer met bet geroosterde, pindaschaafsel. Bij rijst met gebraden kip en een salade van bijv. rauwe andijvie, aangemaakt met kwark en wat kookvocht van de abrikozen. Smulpapen kunnen een boekje met de nieuwste Zuidvruchten- 'ecepten aanvragen bij antwoord nummer 3212, Amsterdam (geen postzegel nodig). Gedroogde,/, (Van onze redactie buitenland) BELFAST Politiemannen hebben woensdagochtend vroeg in een dorpje ten zuiden van Belfast twee soldaten ge dood en drie gewond die zij abusievelijk hadden aangezien voor leden van het verboden Ierse Republikeinse Leger. De militairen waren niet in uni form. Veilighei/dsfuinctianarisseii zijn gisteren bijeengekomen ter bespreking vain maatrege len om de toenemende golf van geweld in de provincie tegen te gaan. (Van onze redactie buitenland) NAIROBI President Idi Amin van Oeganda zag zich geplaatst voor de revolver van een Ethiopische kaper, maar hij wist gisteren de man en dienst vrouw ertoe te bewe gen, de Fokker Friendship van de Oostafrikaanse luchtvaart maatschappij vrij te geven, dat het echtpaar had gedwon gen van Kenia naar Oeganda te vliegen. De president stapte naar de stuurcahine van het vliegtuig en begon te praten met de Ethiopiër, die een pistool op hem gericht hield. „Dit ge beurde ongeveer een uur na dat wij op het vliegveld var. Entebbe, de hoofdstad van Oe ganda, geland waren", zo ver belde de Nederlandse zaken man H. J. Kuiper uit Amster dam. De kaper met de rvoiver wierp vervolgens zijn vuurwa pen uit het vliegtuig en hij en zijn vrouw gaven zich over aan de president, aldus de heer Kuiper tegenover journa listen, nadat hij uit Entebbe in Nairobi was teruggekeerd. Amin stelde het kaperecht paar in de gelegenheid een persconferentie op het vlieg veld van Entebbe te houden. In die persconferentie stelde het paar keizer Haile Selassie van Ethiopië aan de kaak, die ,3.000 jaar slavernij in Ethio pië" had bestendigd. Amin had eerst in de ver keerstoren en later op het vliegveld zelf met de jeugdige kapers onderhandeld alvorens in het vliegtuig te stappen. (Van onze redactie binnenland) HEERLEN De ongeveer 300 personeelsleden van de Verenigde Limburgse Bakkerijen in Heerlen hebben gis teren besloten het bedrijf te bezeten, omdat zij duidelijkheid willen over het al dan niet voortbestaan van het bedrijf. De werknemers zetten de produktie normaal voort. De voedingsbonden van NVV, NKV en de Unie BLHP staan achter deze actie. Sinds het ontstaan van het bedrijf in oktober heerst er onzekerheid over het voortbestaan, zo verklaarden de bezetters. Eén van de (drie) directeuren heeft zich onder het gezag van het personeel gesteld. De andere twee worden niet meer in de bakkerij toegelaten. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het Centraal Planbureau (CPB) ver wacht, dat de prijzen na half mei a.s. niet meer zo strak in de (regerings) hand hoeven te worden gehouden. Het tijdelijk scherpere prijsbeleid kan dan worden versoepeld. Minister Lubbers (Economische Zaken) is hiertoe niet ver plicht. Oorspronkelijk was hg al van plan de prijzen slechts vier maanden krachtig in toom te houden. Bij een oneven wichtige economische situatie kunnen de prijzen langer strak aan banden blijven. Half januari j.l. was het prijsbeleid tijdelijk verscherpt ten gunste vain de koopkracht au een verdere nationale ver arming tegen te gaan. Deze verscherping hield in, dat de industrie, de dienstensector en de middenstand resp. 8, 6 en 4 weken racw -chtén met cloorberekeilnig van de kosten m de prijzen. Bedrijven in moeilijkheden kunnen dispen satie krijgen van deze rege ling. Met de middenstand overlegt drs. Lubbers nog deze maand over een versoepeling van het prijsbeleid alleen voor de kleine zelfstandigen. Uit de nota over het finan ciële en sociaal-economische beleid voor dit jaar (gisteren verschenen), waarin ook de nieuwe voorspellingen van het CPB zijn opgenomen, blijkt verder: 130.000 a 135.000 werklozen in 1974. Eventueel verdergaande maatregelen om de binnen landse bestedingen op peil te houden. Extra bestrijding werkloos heid in streken, waar verhou dingsgewijs veel werklozen zijn. Voor werkende jongeren en werknemers, die niet hele da gen werken, gelden de door de regering vastgestelde loonsver hogingen en prijscompensatie verhoudingsgewijs. He nfleuwe voorspelling-ai, van het CPB voor dit jaar zijn: Een Joonstij gum g van 14%% l eerst 12%). werkelijk beschikbaar inko men van 1% (eerst - 1%) voor de gemiddelde werkne mers. produktiiviteiitsgroet van 2y2 (eerst 0%) Toename arbeidsproduktivi- teit vain 3% (eerst 1%). Loonkostenstijging van 11% (was 11%). (ADVERTENTIE) Die biedt de VVD. Wij zigzaggen niet tussen links en rechts. Wij houden koei«. Wij komen onze beloften na. Wilt u écht kiezen. Koninginnegracht 57 Den haag, 070 - 614121 (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het aardgas wordt het volgend stooksei- zoen duurder. Binnenkort maakt he tkabinet de plan nen tot deze prijsverhoging bekend. Het parlement moet daaraan nog zijn fiat geven. Het voornemen om gas duurder te maken heeft het kabinet neergelegd in de gis teren verschenen nota over het financiële en sociaal-economi sche beleid. De regering blijft verder voorstander van een snelle omschakeling van olie op aardigas in woningen en door tuinders, industrie en an dere grootverbruikers ondanks de verbeterde olietoevoer. Ook blijft het beleid gericht op een matiging van de groei van het energieverbruik. De omschakeling op aardgas wordt dit jaar slechts voor een kwart uitgevoerd, zo verwacht het Centraal Planbureau. De daarvoor benodigde investerin gen kosten een half miljard gulden. (ADVERTENTIE) eerste kwaliteit - altijd rimpelloos passend (Van onze redactie buitenland) DEN HAAG In de nacht J'ai> dinsdag op woensdag zijn 'Wee van de drie op maandag dit de gevangenis in Scheven- j®Sen ontsnapte gevangenen in Oixitsland gegrepen. Het zijn "e 21-,jarige Gaetano Bonifacio 5. de 30-jarige Franco de Ce- beide Italianen. De 21- wfge Fransman Christian Brahmi is nog voortvluchtig. De Duitse politie kwam de mannen op bet spoor nadat zij in Aken een auto hadden ge stolen. De „Autobahn"-politie signaleerde deze auto op de weg Aken - Düren, rijdende in de richting Keulen. Na een achtervolging die bij Düren van de autobahn afvoerde, wist men de drie mannen klem te rijden. Ze sprongen uit de wagen en vluchtten in heit vrije veld. Hier konden de twee Italianen worden gepakt. De Fransman wist te ontsnap pen. Naar hem wordt nog ge zocht. De procedure om de uitle vering van de twee gevange nen is inmiddels in gang ge-, zet. De twee Italianen hadden tijdens hun arrestatie geen pistool bij zich. Ze zijn inge sloten in de gevangenis ln Keulen. Het drietal, dat in Seheven- tngen nog enkele jaren uit te zitten heeft, wist maandag morgen tijdens het sportuurtje te ontsnappen. Franco de Ceci lia haalde toen een pistool te voorschijn en bedreigde daar de badmsster mee. Later op de (maan)dag werd het trio ge signaleerd voor een bank in Dorst. Toen de politie arri veerde), waren ze vertrok ken. BEWOLKT MET REGEN Plaatselijk mist. Maxi mum temperatuur: negen graden (kust), zestien graden (binnen land). STAD EN STREEK Hoogbejaarde Zeeuwse kijkt terug op avontuurlijk leven. Pagina 3 Burgemeesters tegen Belgen-moppen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Alles weer pais en vree tussen Amerika en Europa. Pagina 13 Vastenactie: Je geld en nog wat meer. Pagina 15 RADIO EN TELEVISIE De Mounties in opspraak. Pagina 19 FRENSBURG (DPA) Een Westduitse Starfighter is woensdag op een oefenvlucht neergestort in de Oostzee De bestuurder kwam om het le ven. Het was het 167-ste toestel van dit type dat verongelukte. Vorige week stortten twee Starfighters neer. In totaal zijn dusver 79 piloten omgeko- Feijnoord is er gisteravond in Rotterdam pas na veel moeite ingeslaagd de halve finale om de UEFA-cup te bereiken. De Rot terdammers hadden twee verlengingen nodig om het Poolse Ruch Chorzov te verslaan. De stand na 90 minuten was 11. In de ver lenging scoorde Feijenoord nog tweemaal: 31, (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De spanningen in de demissionaire Belgi sche regering over de voorgenomen verhoging van de olie prijzen zijn nu zo gestegen dat premier Leburton voor zaterdag het Nationale Comité voor Economische Expansie byeen heeft geroepen om uit de moeilijkheden te komen. De tegenstellingen in het ka binet tussen degenen die een gematigde prijsverhoging wil len toestaan (de christelijke volkspartij en de liberalen) en de socialisten die van geen en kele prijsv-.rhoging willen we ten, kwamen gistex-en tij lens de vijf uur durende kabinets vergadering tot twee keer toe in een schorsing tot uitdruk king om de t.wee belangrijkste kemphanen, de vice-premiers Tindemans en De Clercq. gele genheid te geven af te koe .en. „Als de regering al niet geval len was, zou ze dat nu zekei zijn", aldus een waarnemer. Er werd woensdag verga derd onder de druk van het dreigement van de Chevron directie haar raffinaderij te sluiten. Chevron heeft eer aandeel van vijfentwintig oru- cent in de levering van zware olie aan de Belgische indus trie. Van de kant van de pomp houders kwam het dreigement zaterdag te gaan staken die willen een betere winstmarge maar ze deden ook hei compromisvoorstel van de benzineaccijns een halve frank te bestemmen voor de petro- leummaatschappijen en een halve frank voor de pomphou ders. Die twee partijen zouden daarmee uit de narigheid zijn, maar d1 overheid zou dan wel als huiler, ie derde erbij staan. (Van een onzer verslaggevers) GOES Met ingang van gisteren is de ontvangstmoge lijkheid van de Nederlandse televisieprogramma's via de kanalen 29 en 32 verbeterd, zo heeft de PTT meegedeeld. De ze verbetering is bereikt door het vermogen van de beide televisiezenders, die zijn opge steld in de radiotoren te Goes, te verdubbelen. Vooral de televisiekijkers ln Zeeuwsch-Vlaanderen, weste lijk Noord-Brabant en op de Zuid-Hollandse eilanden zul len hiervan profiteren. (Van een onzer verslaggevers). AARDENBURG De colle ges van B. en W. van Aarden burg, Oostburg en Sluis zullen op korte termijn een bespre king voeren met het bestuur van het St.-Antoniuszieken- huis in Oostburg over de op dracht van staatssecretaris Hendriks om voor 1 juni te ko men met een plan voor de ziekenhuisvoorzieningen in Zeeuwsch-Viaanderen. Dit is besloten tijdens het maande lijks overleg tussen deze drie colleges. De colleges onderkennen het gevaar diat het ziekenhuis van Oostburg eventueel voor de streek verloren kan gaan, en zij. willen met het ziekenhuis bestuur bespreken op welke wijze dit dreigende gevaar kan worden afgewend. De B. en W.'s hebben kennis genomen van de acties die on der de plaatselijke bevolking worden gevoerd tot behoud van het ziekenhuis, en hoewel de intenties juist zijn vreest men dat door het voeren van te harde acties wellicht het tegenovergestelde bereikt wordt van dat wat men wil. De colleges zouden bovendien graag zien dat de actie buiten de politieke sfeer werden ge houden, opdat het behoud van het ziekenhuis geen „verkie zingsstunt" gaat warden van welke partij dan ook. (ADVERTENTIE) (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG PPR- fractieleider Bas de Gaay Fortman zal maan dag per trein een „kroe gentocht" maken door West-Brabant en Zee land. Hij zal in de plaat sen waar hij uitstapt kiezers toespreken in de stationsrestauraties dan wel in het dichtst bij het station gelegen hore- ca-etablissement. De Gaay Fortman maakt zijn eerste stop om drie uur in Roosen daal. Om tien voor vier stopt zijn trein in Ber gen op Zoom, waar hij tot twintig over vier blijft om vervolgens naar Kruiningen-Yerse- ke te gaan, waar hij te gen kwart voor vijf arri veert. Kwart over vijf is de volgende stop: Goes en elf minuten over zes de laatste: Middelburg. (Van onze redactie binnenland) EINDHOVEN De gekozen leden van de centrale onder nemingsraad van Philips heb ben aangedrongen op intrek king van de maandag j.l. van kracht geworden maatregel, waardoor de bezetters van Us fa Helmond geen salaris meer uitbetaald krijgen. De gekozen leden zeggen, dat de salarisbetaling normaal moet worden voortgezet omdat de bezetters hebben doorge werkt en ook van plan zijn dit te blijven doen. „Bovendien kan de onderneming hierdoor 'n mogelijkheid openen om tot een voor alle partijen aan vaardbare oplossing te ko men", aldus de gekozen leden Vandaag vindt overleg plaats tussen Philips en vertegen woordigers van de vakbon den. TERNEUZEN NOORDSTRAAT 32 TEL. 2215 ST. JANSTEEN HOOFDSTRAAT23 TEL.3875

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1