GREVELINGEN WEMELT VAN DE VIS SNOEPFABRIKANTEN KWAAD VER BEPERKING RECLAME Vakantieganger kan overal volop tanken Volgende week vier miljoen NIXON DREIGT EEROPA: VS-TROEPEN TERÜG Vandaag Lente in aantocht Particulier minder vaak in hospitaal dan fondspatiënt Prikken voor Baalhoekkanaal Provincie Zeeland gaat kiezer opporren NEELEMANS Minder WESTERTERP: Vóór zomer vakantie beslissing Oostersclielde Ambassades zwaarder bewaakt ga keiler keukens kijken SNELLER DAN COMPUTER.... f r 5 V ANWB: BENZINE GENOEG IN TOERISTENLANDEN Vliegprijzen weer hoger? Vliegtuigbrand eist 24 doden denk op 27 maart aan morgen... stem VU® meervrouw met yi Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B/V, Reigerstraat 16, Breda ZiTERDAG 16 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8302 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze redactie binnenland) BREDA Sinds de Gre velingen afgesloten is, is het brakke water een paradijs voor hengelaars. Op een niet te koude zondag kan men honderden vissers op de oe ver zien staan, die stuk voor stuk een grote hoeveelheid vis weten te verschalken. De Grevelingen zit namelijk vol platvis, pladijs, schar en bot. Er zijn zelfs vissers die het zichzelf extra moeilijk gaan maken om het sportieve element in hun hobby terug te brengen. Ze gaan weer hengelen uit de hand met een licht werphengeltje of azen met één haak. Anderen nemen een zoetwaterhengel en werpen zich op de haring vangst- Dat brengt de nodige spanning dan weer terug. De Grevelingen is een lust oord voor vissers, omdat de Federatie van Delta-sportvis sers regelmatig grote hoe veelheden platvis uitzet als service voor de hengelaars. „Dit is een uniek gebied in Europa", vindt de heer Stroo, *'i de secretaris van deze fede ratie. „Een mooi stuk reclame voor de hengelsport". Hij gelooft niet dat de sport er af gaat: „De vis zit steeds op bepaalde plaatsen en die plaatsen veranderen met de dag. Dat moet je wel in de gaten houden. De Gre velingen heeft in zijn geheel een enirme oppervlakte en als je het zo bekijkt, zit er heus niet te veel vis". De Federatie van Delta- vissers heeft wel overwogen een vangstlimiet in te stel len. „Maar dat heeft toch praktische bezwaren", aldus de heer Stroo. „Als Iemand uit Den Bosch 's morgens om tien uur al aan het maximum is, heeft hij de hele dag niks meer te doen". De heer Stroo merkt overi gens op, dat het in het Veer- se Meer aanvankelijk ook krioelde van de vis. Dat werd na een paar jaar min der en zo zal het ook wel in de Grevelingen gaan. (Van een onzer verslaggevers) ROOSEND AAL-BERGEN OP ZOOM-BREDA Veel fa brikanten van snoepverwer- kende industrieën zijn veront- itrdigd over het besluit van de Reclameraad om de minis ter van CRM te adviseren de snoep-reciames voor radio en t.v. aan banden te leggen (Zie hiervoor pagina 13) De fabrikanten vinden het onrechtvaardig dat juist de snoep-mdustrie het zou moe ten ontgelden, terwijl er via de STER-reclame veel meer schadelijke produkten, zoals alcohol en suikerhoudende ar tikelen als koek en frisdran ken, gepropageerd worden. „Het eind is zoek wanneer (Van een onzer verslaggevers) GOES Minister Wester- ierp van Verkeer en Water staat heeft gisteravond tijdens een verkiezingsavond van de EVP in Goes gezegd dat vóór de zomervakantie van de Tweede Kamer een beslissing zal worden genomen over de afsluiting van de Oosterschel- de. Minister Westerterp was van tnenlng dat de extra kosten (1,6 miljard gulden) die met de uitvoering van het advies- Klaasesz gemoeid zouden zijn, door het gehele Nederlandse volk opgebracht zouden moe ten worden. De minister wilde geen rechtstreeks antwoord geven op de vraag of uitvoe ring van het plan-Klaasesz de uitvoering van de vaste oever verbinding. over de Wester- sehelde op de lange baan zou schuiven. Je op deze manier te werk gaat", aldus de heer A. Stuur man, directeur van de Faamfa- brleken in Breda. Drs. H. Terwisse, hoofd van de afdeling Marketing van Ja- min over het advies van de Reclameraad: „Wanneer de minister het advies overneemt zou er een geweldig precedent in de reclamewereld gescha pen worden. Dit is een vorm van dirigisme waarvan je je moet afvragen waar de grens ligt". De DEN HAAG(ANP) korte bezetting, vorige week. van de Iraanse ambassade heeft ertoe geleid dat het ka binet besloten heeft zwaardere politiebewaking voor ambassa des en consulaten. Vanaf gis terochtend wordt de Iraanse ambassade permanent bewaakt en met andere ambassades is overleg gaande over bewa kingsmaatregelen. (ADVERTENTIE) 4 onderkastjes roestvrij staten aan recht in wafelmotief met 2 bakken 202 cm lang 2 bovenkastjes 50 cm geheel met aluminium handgreeplijsten witte uitvoering v.a. 750.- in gekleurde uitvoering v.a. 800.- vraag dealerlijst en documentatie Postbus 11 - Rucphen - Tel. (01654)-658 *in enkele districten dealers gevraagd De Indische Shakuntala Dewi verhaast in Canada op het moment iedereen door sneller dan een computer te rekenen. Voor een groep studenten trok ze binnen 40 secon den de vierde- machts-wortel uit een 39-cijferig getal, en liet daarmee de computer achter zich! (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT De eerste helft van maart heeft ons niet ver wend met warme lentedagen. Vooral de eerste week bleef veel te koud, deze week gaf wel een kleine verbetering, maar het kwik kwam vrijwel niet boven 7 a 8 graden. In de loop van vrijdagmiddag bereikte ons een regen front en de wind is gaan toenemen tussen zuid en zuidwest. Van de oceaan wordt nu wel veel zachtere lucht aange voerd. In Zuid-Engeland kwam het kwik al op 12 graden. Vandaag en zondag zijn bij ons ook temperaturen van 10 tot 12 graden te verwachten. Vooral tijdens enkele opklaringen zal dan duidelijk zijn te merken, dat wij met het voorjaar op de goede weg zijn. Van de oceaan zijn nog we! enkele fronten onderweg, die later weer wat regen zullen geven. In Zuid-Spanje steeg het kwik gistermiddag al tot 24 gra den, dit als contrast met Noord-Scandinavië, waar de win ter nog wel aanwezig is met in Lapland 's nachts nog 15 graden vorst. Het is nu zeker, dat reeds volgende week zaterdag dus een week voor de laatste puzzel, die een klap op de vuur pijl moet worden de vier miljoen gulden voor de „Aktie Natuur" zal worden overschreden. IJörüat er deze week tienduizenden inzend-'.",?l'.Y iA-ér waren dan vorige week kwam de stand nu a! op 3.93'. 607.10. Ook deze week zijn er weer 168 prijzei. te winnen. Puzzel 25 vindt u in Vrijuit. De uitslag en de prijswinnaars van puzzel 24 worden dinsdag gepubliceerd. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De vele duizenden Nederlanders, die dit jaar per auto met vakantie naar het buitenland gaan, hoe ven zich geen zorgen te maken over eventuele benzinebe perkingen. In de belangrijkste Westeuropese toeristenlan- den is onvoorziene omstandigheden uiteraard daargela ten voldoende benzine aanwezig. De ANWB in Den Haag heeft haar zusterorganisaties in de belangrijkste vakantielanden verzocht haar mee te delen in hoeverre het autotoerisme in de periode tot september belem meringen kan ondervinden in brandstofleveringen, met name door het in onvoldoende mate aanwezig zijn van benzine. Uit de antwoorden is gebleken, dat de situatie er gunstig uitziet, aldus de ANWB. De antwoorden van de ver schillende Westeuropese lan den kwamen hierop neer: den kwamen hierop neer: BELGIë: Geen problemen, hoewel op dit moment wel een conflict aan de gang is tussen de overheid en de benzine maatschappijen over de benzi neprijs. Er is geen tekort aan brandstof, zo werd gesteld. FRANKRIJK: Buitenlan ders zullen geen moeilijkhe den ondervinden wanneer ze benzine willen tanken. Wel bestaat er een verbod van benzineverkoop in jerrycans. SPANJE: Geen enkele be perking. De automobilist kan iedere gewenste hoeveelheid brandstof krijgen. De benzi nestations zijn dagelijks geo pend, aldus de officiële rege ringsverklaring. DENEMARKEN: De laat ste Deense beperkingen op brandstofgebied zijn op 14 maart j.l. opgeheven. Dit land verwacht een normaal toeris tenseizoen. Er zijn geen brandstofbeperkingen voor buitenlanders. Alleen moet zuinig worden omgesprongen met huisbrandolie. NOORWEGEN: Er zijn geen tekorten en geen beper kingen. ZWEDEN: Er zijn geen plannen op korte termijn voor benzinedistributie of andere beperkingen. e OOSTENRIJK: De buiten landers zullen in de zomer maanden voldoende brandstof voor hun voertuigen kunnen krijgen. Benzine en dieselolie zijn in voldoende mate aanwe zig en ook de Oostenrijkse au tomobilisten ondervinden geen beperkingen, omdat de voorra den groot genoeg zijn. JOEGOSLAVIë: Nederlan ders zullen zonder enige reser ve benzine krijgen, zo werd namens de regering meege deeld. In ZWITSERLAND en WEST-DUITSLAND, is al be kend, dat hier geen moeilijk heden zijn te verwachten.. ITALIë heeft de ANWB nog niet geantwoord, maar hier betreft het alleen een prijs kwestie. (Van onze redactie buitenland) WASHINGTON De Ame rikaanse president Richard Nixon heeft gisteravond ge dreigd met terugtrekking van de Amerikaanse troepen uit Europa en het uitstellen van zijn bezoek aan Europa, „als Europa niet bereid is tot sa menwerking op het economi sche en politieke front". Nixon zei in het t.v.-inter- view verder „de tijd van het eenrichtingsverkeer is voorbij, als Europa niet met de VS wil samenwerken, zullen wij bei den onze eigen weg gaan". Hiermee heeft Nixon op on dubbelzinnige en felle wijze zijn twijfels over het Atlan tisch bondgenootschap uitge sproken evenals eerder deze week zijn minister van bui tenlandse zaken Henry Kissin ger, die overigens alweer wat had ingeslikt van zijn beschul digingen. Nixon sloot bijna geheel de mogelijkheid uit dat hij vol gende maand een bezoek zal brengen aan Europa 'voor de ondertekening van een nieuwe militaire overeenkomst op de 25ste verjaardag van de NA VO. LTRECHT (ANP) In 1970 was het gebruik van zie kenhuisbedden door fondspa tiënten 23,3 procent hoger dan dat door particulieren. Dr. O. Fokkens, directeur van de stichting medische re gistratie, becijfert dit in „Me disch Contact" aan de hand van gegevens over het totaal aan tal ziekenfonds- en particulier verzekerden, het aantal zie kenhuisopnamen en het aantal Verpleegdagen in 1970. Vooral de laatste jaren is men geneigd, geconstateerde verschillen eerder toe te schrijven aan de omvang van aanbod dan aan een ver schil in behoeften, aldus de heer Fokkens. De hoofdre dacteur van „Medisch Contact", de heer F. Bol, zegt in een commentaar dat het om hoge bedragen gaat. Als het bed- dengebruik van fondsverze kerden gelij'k zou zijn aan het landelijk gemiddelde, zou een bedrag van f 139,5 miljoen worden bespaard. Het zou ook betekenen, dat met 2850 zie kenhuisbedden minder kan worden volstaan. Ais het beddengebruik van fondsverzekerden gelijk zou zijn aan dat van particulier verzekerden, zouden de jaar lijkse besparingen oplopen tot f 472,5 miljoen en dan zouden er 9500 bedden minder nodig zijn De heer J. de Vries, alge meen secretaris van de unie van ziekenfondsen, vond het moeilijk om commentaar op deze cijfers te geven, omdat vele „onweegbare" factoren een rol spelen. Hij meent dat er geen aanleiding is om te ver onderstellen dat ziekenfonds patiënten omdat ze zieken fondsverzekerde zijn luxueus lekker lang in een ziekenhuis bed blijven liggen. De zieken fondsen kennen medische con trole, de particulieren verze keraars niet of nauwelijks. MONTREUX (ANP) De Internationale organisatie van luchtvaartmaatschappijen (IA- TA) is van mening dat de tarieven voor het luchtvaart- vervoer opnieuw moeten wor den verhoogd. Het wordt dan de derde verhoging van dit jaar. De or ganisatie heeft vrijdag verho gingen van drie tot vijf pro cent voorgesteld. BUITJES Veel bewolking. Af en toe een bui. Matige tot krachtige wind uit zuid west. Maximum tempera turen rond 9 graden. STAD EN STREEK Zeeland dreigt fabriek aan Frankrijk kwijt te raken. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Vrouwen proefkonijnen van make-up fabrikan ten? Pagina 15. ten? Pagina 13. BINNEN- EN BUITENLAND Caetano versterkt positie in Portugal. Pagina 11. Luchtmacht zoekt alter natief voor Welschap. Pagina 13. SPORT Zoetemelk in opmars. Pagina 27. RADIO EN TELEVISIE Molenschot weegt de wereld. Positie Assad uiterst wankel Crisis in de zieken huizen. Kunst is bijna altijd religieus. Tussen de wielen. Denksport. TEHERAN (RTR) Bij de brand in de Deense Caravelle met vakantiegangers op het vüegveld van Teheran blijken "A mensen te zijn omgekomen veel minder dan aanvankelijk •verd gevreesd. Het vliegtuig is in brand gevlogen terwijl het zich ge- -eed maakte om up te stijgen, de piloot werd door de riuchtleiding gewaarschuwd, maar de waarschuwing kwam ie laat. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Gisteren hebben Provinciale Staten van Zeeland aan G.S. opdracht ge geven om de komende Staten verkiezingen door middel van advertenties in de Zeeuwse dag- en nieuwsbladen aan te kondigen. Een minderheid van 14 Sta tenleden was om uiteenlopen de redenen tegen het plaatsen van advertenties, waarin de kiezers aan het bestaan van de provincie Zeeland en de daar bij behorende democratische apparatuur, worden herin nerd. De initiatiefnemer tevens de baanbreker op het gebied van indiening van „voorstellen vreemd aan de orde van de dag" was de heer W. Don, voorzitter van de PvdA-sta- tenfractie. Hij gaf meteen een reelameadvies aan G.S. „Laat de advertentie zo geformu leerd worden dat de kiezer zich erover gaat verbazen dat er nog mehsen zijn die niet stemmen!", zei hij. De heren Kaland en Van den Bos, beiden G.S.-leden, bespeurden in de pleitrede van de heer Don een poging zich met het kiezersgedrag te bemoeien. De SGP-fractie Het nogal bits weten: „Als de kie- ze dan zo mondig is gewor den, dan moet dat maar blij ken. Er zijn dan geen adver tenties nodig om hem aan zijn rechten te herinneren". De heer De Waal (B.P.): „Hadden ze in plaats van de opkomst plicht de PBO maar afge schaft!" De CHU de SGP, en een lid van de ARP stemden tegen het voorstel-Don. (Van een onzer verslaggevers) CLINGE BERGEN OP ZOOM In de Emmapolder in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen worden sinds enkele maanden grondmetingen gedaan op het tracé van het Baalhoekkanaal. Deze grondmetingen zijn de eerste gesignaleerde activitei ten voor het omstreden kanaal, op Nederlands grondgebied. Dit ondanks het feit dat de onderhandelingen over het de finitief graven van het kanaal nog bezig zijn. De metingen die worden verricht door middel van bo ringen gaan tot een diepte van zeventien meter op de as van het eventueel te graven ka naal. De boringen worden uit gevoerd door het laboratorium voor grondmechanica in Delft. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat in Bergen op Zoom worden de boringen ge daan als voorbereidend grond onderzoek voor het Baalhoek kanaal. Het kanaal dat zo'n vierhon derd meter breed zou moeten worden, wordt ook over die Een team grondmetersis hier in actie. breedte onderzocht op grond- profiel. Deze prikken zijn vol gens dezelfde woordvoerder van Rijkswaterstaat verdeeld in drie series. De eerste serie in de bouwput van de toekom stige zeesluis, tussen De Paal en Emmadorp de tweede serie tussen de sluis en de Neder lands-Belgische grens en de laatste serie ten noordwesten van de Paal. Aan de tweede reeks is men op dit moment bezig in de Emmapolder. Bij Rijkswaterstaat in Ter- neuzen zijn al verschillende aanvragen voor schadevergoe ding binnengekomen omdat de zware auto's van het grond- mechanisch laboratorium de akkers plat rijden. DE Westduitse voormalige so ciaal-democratische minister van economische zaken prof. Karl Schiller is tot de CDU toegetreden. (ADVERTENTIES) Wat hangt ons dan weer boven 't hoofd? Dat zegt U. Dat zeggen wij. Wij hebben grote zorgen over de politiek van het kabinet - Den Uyl. Deelt U die Koninginnegracht 57, Den Haag, 070 - 614121 Zie ook onze advertentie elders in dit blad. DE STOFFEN- SPECIALIST van Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen VISMARKT8 HULST TELEFOON 01140-3082 7

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1