HEEMKUNDIGE KRING SAS VAN GENT BOOS OP GEMEENTE SOCIALE WERKPLAATS TERNEUZEN KRIJGT MEER ARMSLAG VEERDIENST GESTAGNEERD DOOR OLIEGERREK Streekplan laat te lang op zich wachten BAGGEREN IN DE BRAAKMAN Manifestatie in Koksijde over Zeeuwsch-Vlaanderen De Sfesn/08 Vrije Teeuw ONTUCHT TIROL DEWERKER Nieuwe machinehal en magazijn van Engeland" iT BEESTMENS TIMMERLIEDEN METSELAARS STUCADOORS smaakt. 155-1546 Zaamslag Inbraak laat ontdekt Ellewoutsdijk Langerbrugge: uit de vaart Terdont: mondjesmaat H. Eversdijk voor CDA Hoofdplaat Auto total loss na slip Nieuw Namen DSCOOp SLEFOON 01140-2030 WEEK Vrijdag 15 maart 1974 aus der Lederhose) 1EN Cll MTPI ITT n en gieren van het lachen JCHT IN TIROL. Voor een ,s dit ongetwijfeld uw film rkort en zonder coupures, rangstijden: en 9 uur. Zondag 17 maart Maandag 18 maart 8 uur. Toegang 18 jaar. 17 maart 3 uur komen zien om het te kun- Toegang 14 jaar. roor a.s. maandag voor haar Duitsland: ile voorzieningen. en van 10.00 tot 15.00 uur uur 01840-4862 of 078- n werken nu ruim 3 jaai es, want wij zijn trots op schrijven". an de volgende 8 vragen :n, maar met Ja kunt be enbranche genoten? groothandel? rs c.q. partners? t als „noodzakelijke over- eming mee te werken en ilburg of Breda? in de verkoop? zijn goed geregeld, -j zijn nieuwsgierig of U icitatie richten aan onze lem. ven geniet u met de edietservice van de van vlotte en aantrekkelijk® ismogelijkheden. naai tedenen om 'ns vlug bij belvisite te komen, e, net over de grens. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De Heemkundige Kring Sas van Gent gaat van de gemeente raad eisen, dat de door het rijk toegezegde subsidie van f 300.000,- voor het opknappen van de oude stadskern inder daad aan dit doel besteed zal worden. Indien de raad aan deze eis geen gevolg geeft, zal de Heemkundige Kring aan het ministerie verzoeken aan Sas van Gent geen subsidie meer te verlenen. Dit besluit werd gisteravond genomen tijdens de algemene vergadering van de Heemkun dige Kring Sas van Gent in zaal Planetarium in Sas van Gent. De voorzitter van de Heemkundige Kring, dr. Frank Puylaert uitte op deze bijeenkomst scherpe kritiek op het feit, dat de gemeente een rijkssubsidie van f 150.000,- aan Sas van Gent toegekend omdat deze plaats als oude stadskern wordt be schouwd, heeft gebruikt om het tekort op de gemeente be groting te verminderen, met name van de gemeentereini- ging. De Heemkundige Kring had de rijkssubsidie graag be steed voor de realisering van een of meer wensen met be trekking tot de verfraaiing van de Sasse binnenstad. Dr. Puylaert deelde mee dat het oude klooster, dat op de Mo numentenlijst staat, in zeer re delijke staat verkeert, in te genstelling tot andere berich ten. Binnenkort zal een com missie over de toestand en nieuwe bestemming van het drie eeuwen oude gebouw een rapport uitbrengen. De bedoe ling is dat de kamers van het voormalige klooster door plaatselijke industrieën als ex positie-ruimten zullen worden ingericht. Verder zal het be stuur van de Heemkundige Kring bij het gemeentebestuur blijven aandringen dat Sas van Gent een levensgroot standbeeld van de Schepen trekker krijgt, naar het ont werp van de Sassenaar De Bliek. Met voldoening maakte dr. Puylaert voorts gewag van de totstandkoming van een wet in België, waardoor indus trieën in de kanaalzone van de Belgische staat een subsidie van 60 procent kunnen krijgen op de bouwkosten indien zij dit jaar een zuiveringsinstalla tie bouwen. „Als alle bedrij ven voor zichzelf een zuive ringsinstallatie bouwen, kan het kanaalwater over vijf of zes jaar weer helemaal gezui verd zijn", aldus dr. Puy laert. Vergadering De Sportver eniging Zaamslag houdt van daag, vrijdag 15 maart, in het jeugdgebouw De Poort haar algemene ledenvergadering, aanvang 20.00 uur. Tijdens de ze vergadering zal afscheid worden genomen van de heer J. Pleunis, die in de loop van het afgelopen verenigingsjaar aftrad als secretaris. Na de vei gaderirig wordt door enkele leden van de sectie gymnas tiek een dansje opgevoerd en zal de film worden opgevoerd van de op 5 september 1973 gehouden zeskamp. Hierna be gint een feestavond met muzi kale medewerking van het Trio Jos Hamelink uit Terneu- 0 Interieurkijkje in de sociale werkplaats te Temetizen. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De sociale werkplaats aan de Industrie weg in Terneuzen zal binnen afzienbare tijd een vrij aan zienlijke uitbreiding ondergaan. Achter het bestaande ge bouw zal een nieuwe werkhal met moderne machines voor metaalbewerking worden gesticht. De huidige vleugel aan de straatzijde van het complex wordt verbouwd tot kan toorruimten voor de centrale staf van het sociaal werk- voorzieningsschap Zeeuwsch-Vlaanderen. Naast vergro ting van de werkruimte beoogt men met de nieuwbouw vooral het op een hoger peil brengen van het werk dat op de sociale werkplaats wordt verricht. „De sociale werkplaats in Terneuzen kampt al geruime tijd met een groot ruimtege brek. Er is onder andere wei nig of geen magazijnruimte. Voor het aantal mensen dat hier werkt, zo om en nabij honderd, is de beschikbare werkruimte erg krap", zegt de heer C.G. Bos, algemeen direc teur van het Sociaal Werk- voorzieningsschap Zeeuwsch Vlaanderen. Hij voegt er aan toe dat mede hierdoor de werk omstandigheden op de afde lingen niet aan de eisen van deze tijd beantwoorden. Hasselt (Van onze correspondent) TERNEUZEN Donderdag ontdekte de fam. J. L. M. in de Lorenzlaan te Terneuzen pas dat tijdens hun afwezig heid van 17 februari tct 11 ®aart inbrekers in hun wo oing waren geweest en twee gouden armbanden en een gouden ring met parel hadden Sestolen. Wel constateerde tton bij thuiskomst, dat de achterdeur en de schuurdeur open waren- Er werden geen sporen van verbreking gevon den, zodat verondersteld moet borden dat de dief van een valse sleutel gebruik heeft ge maakt y'?l> 'n top Ten teken het hoogste punt was be- n beeft de heer ir. F. van ttattum deze week de vlag geplaatst op een van de tien °aingen welke in opdracht van de ambachtsheer worden gebouwd in Ellewo-utsdijk. De nt z9n in de eerste Mats bestemd voor jonge ge zinnen en worden uitgevoerd n een type met twee slaapka mers en een type met drie aapkamers. Alle wonngen Jn voorzien van centrale ver- i.ïPMg op aardgas en een t„-, ,amer waar een tweede «niet ls geplaatst. De huur- Pijs voor de hoekwoningen met twee slaapkamers zal f tor- maan(t gaan bedragen wijl de woningen met drie slaapkamers f 190 per maand 0 buur gaan kosten. De tien niJigcn, die in beheer zullen f11,genomen door de wo- chting Borsele, zijn ont- K„ n ^oor bet arehitecten- .euu De Jonge b.v. te 's- wavenpolder. Ze worden ge- i'Wci door het aannemings- Tnr ®oe'en van Eesteren, dien de bouw volgens plan- rig verloopt, zullen de wo- •ngen eind juni dit jaar voor bewoning klaar zijn. (Van onze correspondent). ZAAMSLAG „Hoewel het van meneer Terlouw van D'66 niet mag, zijn wij hier toch weer als CDA bij el kaar", zo begon de heer H. Eversdijk (CHU) en lid van de Provinciale Staten van Zeeland, zijn toespraak, gister avond :m het Zuidland-theater te Terneuzen tijdens een ver kiezingsbijeenkomst van het Christen Democratisch Ap pèl. Hij was daar aanwezig om namens de CHU het program ma wat nader toe te lichten. Wat het streekplan Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen betreft, zei hij dat dit veel te lang op zich laat wachten „Er is in dertijd een uitvoerige in spraakprocedure gehouden, maar de hele zaak is echter allang vergeten en voor een deel zelfs achterhaald. In spraak is een mooi ding, maar op deze manier gaat het toch aardig op een zoethoudertje lijken. Een inspraakprocedure moet naar een concreet doel leiden. Het hele streekplan voor Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren duurt te lang en iets te aarzelend en voor Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen moet dan ook snel een aantal beslis singen worden genomen en moet het plan snel in de Sta ten worden gebracht. Hoewel een aantal van ons indertijd wel iets voelde voor een indus triegebied bij Ossenisse, komt dit nu in ons CDA-programma niet meer voor". Hij bestreed een onlangs door de PvdA-er Don gemaak te opmerking, dat de CHU tot het uiterste het industrie gebied bij Ossenisse heeft ver dedigd. „Slechts een deel van de CHU was ervoor", aldus de heer Eversdijk. Dat was uit de zorg voor de werkgelegenheid in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen „en niet omdat de vestiging van basisindustrie een hobby van de CHU zou zijn. De rea lisatie van de vaste oeverver binding biedt daarvoor veel betere perspectieven. In de eerste plaats komt er werk door de uitvoering van dit pro ject en in de tweede plaats worden verschillende arbeids markten met elkaar verbon den, zodat pendel over korte afstand mogelijk wordt. Daar om heeft het CDA ook zoveel belangstelling voor een studie voor industrievestiging in het Kreekrak-gebied. De heer A.L. van Geesber- gen (KVP) vond dat de pro blematiek rondom de Zeeuwsch-Vlaamse ziekenhui zen en de daarom gerezen on rust bij de bevolking zo snel mogelijk moeten worden opge lost, omdat het gaat om de ge hele bevolking in dit gebied. „Ik zal dus mijn mening wil len uitspreken, dat uitgangs punt van planning moet zijn, het voortbestaan van de zie kenhuizen in Hulst en Oost burg". Ouderavond De ouderver eniging van de r.-k. basisschool in Hoofdplaat houdt op vrijdag 15 maart in het voormalige gemeentehuis een ouderavond voor de ouders van klas 5 en 6. Aanvang halfacht. Op deze avond zal de heer A.J. Ris- seeuw een lezing houden over: Welke mogelijkheden zijn er na het basisonderwijs op het gebied van het technisch on derwijs". AXEL De Halle, 20.00 uur: „Slip pers" met Mary Dresselhuys, Guus Hermus, Willeke Albertl en Jeroen Krabbé. BERGEN OP ZOOM Jesus Roxy, 20.00 uur: Christ superstar a.l. Schouwburg Luxor, 20.15 uur: „Een bruid in de morgen" van Hugo Claus door het Zui delijk Toneel Globe. Hal Stadhuis, kunstwerk van de maand van de Bergen op Zoomse kunstenaar Louis Weijts (lm. 31 maart) Ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. BORSSELE De Jeugdhoeve, bij kerk van 's-He'erenhoek tentoonstel ling „Energie, de motor van ons leven" (t.m. 17 maart). Open van 14.00-17.00 uur en van 19.00-21.30 uur. GOES Prins van Oranje, 14.00 uur: „Bremer Freiheit" door Grenz- landtheater uit Aken. Museum voor N.- eu Z.-Be- veland, Singelstraat 11, expo sitie schilderijen en tekenin gen van Marinus Schipper (tot en met 31 maart). Open van 9.30-12.00 en 13.30-18.00 uur. HULST Boekhandel van Geyt, Steenstraat 20. Expositie Hans van Efferen (t.m. 18 maart). Werkd. van 9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur. KLOOSTERZANDE Krokodilbar, Orkest Frans Bonne. MIDDELBURG City, 20.00 uur: Deliverance 18 j. ROTTERDAM De Doelen (grote zaal), 20.15 uur :Rotterdams Philhar- monisch Orkest o.l.v. Edo de Waart, solisten Theo Bruins (piano) en Dorothy Do: ow (sopraan). Schouwburg, 20.15 uur: „De Hollandse ronselaar" door Publiekstheater. Hofplein Theater. 20.15 uur: Cabaret Tingel Tangel met „Hoera we leven nog". De Lantaren. 24.00 uur: Stampconcert. Luxor Theater, 20.00 uur: Seth Gaai- kema met „Elf verdwazingen". Piccolo Theater, 20,15 uur: „Family in Heaven" door To neelgroep The Family. SAS VAN GENT Galerie Uilenspiegel, West kade 71, expositie Gmdo Met sers Polona (t.m. 31 maart). Ma. t.m. zat. van 9.00-12.00 en van 13.00-18.00 uur. Vrijdag tot 21.00 uur. Zond. van 14.00- 18.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. TERNEUZEN Stadhuis, Sier in serie, ex positie van sieraden (t.m. 17 maart) open op werkd, van 8.15-17.15 uur, zaterdag van 14.30-16.30 uur. VLISSINGEN Alhambra, 20.00 uur: In de klauwen van de draak. 23.00 uur, Ann and Eve. Vestzaktheater Edinburg, 20.15 uur: „Twee, vier, zes, acht wie wordt er om zeep gebracht" van Julius Feiffer door De Zeeuwse Ko medie. Open Ilof, 20.00 uuir: Miel Cools en trio Louis van Dijk. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera, 20.00 uur: „South Pacific" van R. Rodgers en O. Hammerstein. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: „Vossejacht" van H. Claus door K.V.S. Brussel. Faklieltlieater, Mutsaertstraat, 20.30 uur: „Mooney's Cara vans" van Peter Terson. Au gustijner Theater, IJzerenwaag 20.15 uur: „Slippers" van Alan Ayckbourn. Prov. Centrum Arenberg, 20.00 uur: One man show van Toon Hermans. Volkenkundemuseum, Gilde- kamerstraat, expositie Volksre publiek China (t.m. 17 maart), alle dagen behalve 's maan dags van 10.00-17.00 uur. BRUGGE Stadsschouwburg, 20.00 uur: Tweede Gala-avond van de Groezeput met optreden van Willem Vermandere, Gerard Vermeersch en Les Turlupins. Korrekelder, Kraanplaats 20.30 uur: „Het effect van Gamma- stralen op maanbloemen" van Paul Zindel. Teater 19, Been houwersstraat 20.30 uur: „Thuiswerk" van Frans Xaver Kroetz door Teater 19. GENT Kon. Opera, 20.00 uur: „Pi- kovaya Dama". (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Don derdagmiddag om 12.00 uur is de autobestuurster, mevrouw V.A. de M.-P. toen zij vanuit de Poelstraat de Stationsstraat wilde inrijden, geslipt en tegen een muurtje voor de tuin van pand 57 terechtgekomen. De bestuurster bleef ongedeerd. Wanneer de sociale werk plaats straks kan beschikken over de nieuwe machinehal van 400 vierkante meter met een even groot magazijn kun nen ook opdrachten voor hoog gekwalificeerd montagewerk worden aangenomen. Op liet ogenblik blijven de werk zaamheden grotendeels be perkt tot eenvoudig montage werk en inpakwerk. „De mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering van het werk zullen straks zeker goed benut worden, ook al blijft de ligging van Zeeuwseh-Vlaan- deren een handicap voor het aantrekken van orders van be drijven buiten dit gebied. Zelfs al nemen wij de trans portkosten voor onze reke ning dan nog blijft het moei lijk opdrachten van buiten Zeeuwsch-Vlaanderen te krij gen", aldus de heer Bos. Het streven is er op gericht de nieuwe machinehal en het magazijn in augustus of sep tember van dit jaar in gebruik te nemen. De verbouwing van de bestaande vleugel zal den kelijk in december voltooid zijn. (Van onze correspondent* GENT Oliegebrek is er de oorzaak van dat sinds woensdag de veerdienst over het Kanaal Gent-Terneuzen te Langerbrugge niet meer func tioneert. Het veer te Terdont doet nog altijd dienst, maar dan op de meest economische manier. Dit wil zeggen dat de overtochten slechts bij mond jesmaat gebeuren wanneer de veerboten vol zijn. Bij het Belgische ministerie van open bare werken, dat het beheer over de veren heeft, is de hoop uitgesproken dat deze si tuatie vlug verholpen kan worden. Het brandstof gebrek ont stond toen een groothandelaar geen olie meer kon leveren, daar hij zelf niet meer werd belvoorraad. Men heeft het mi nisterie van Economische Za ken, afdeling opeisingen inge schakeld, die opdracht gaf aan de raffinaderij Esso donderdag of ten laatste vandaag, vrijdag de leveringen te doen. Het is echter nog niet bekend of deze Antwerpse raffinaderij daarop zal willen ingaan. Wel is be kendgemaakt dat zij maandag haar produktie zal stilleg gen. Ook door de vele bedrijven in de kanaalzone wordt aange drongen om de oliebevoorra ding van de veerboten zo vlug mogelijk te hervatten. Zij zijn daar rechtstreeks bij betrok ken, omdat talrijke arbeiders gebruik moeten maken van de veerdiensten om zich naar hun werk te begeven. Tussen Gent en Zelzate zijn beide vern d en Zelzate zijn beide veren de het kanaal. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN In de Braakman is op het ogenblik een baggermolen aan het werk om de kreek de nodige vaar- diepte te geven voor schepen die aan de Dowsteiger afme ren. Dit werk houdt geen ver band met de plannen van het Havenschap Terneuzen die voorzien in de aanleg van een Braakmanhaven die ook ge schikt is voor grotere zeesche pen. Zoals gemeld zal de be staande steiger van Dow Che mical aan de Westerschelde moeter verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe aanlegsteiger in De Braakman aan de westzijde van het fa brieksterrein van Dow. De Scheldezonen De heer C. van Roeijen heeft zijn functie als bestuurslid van de fanfare de Scheldezonen ter beschikking gesteld. In zijn plaats wordt een nieuw be stuurslid benoemd tijdens de ledenvergadering die de Scheldezonen houden op zon dag 17 maart. (Vam een onzer verslaggevers) AXEL-TERNEUZEN-SLUIS - Van 16 tot 39 juli zal in de Bel gische badplaats Koksijde een manifestatie plaatsvinden van Zeeuwsch-Vlaanderen. De plan nen zijn afkomstig uit deze Bel gische gemeente, die in het ver leden reeds meerdere veertien- daagsen wijdde aan bepaalde streken, zowel in Frankrijk als in België en Duitsland. Mede werking aan deze manifestatie wordt verleend door de streek- VVV's Oost- en West- Zeeuwsch-Vlaanderen, de pro vinciale Zeeuwse VVV en het Nationaal Bureau voor Toeris me. De kern van deze „Veertien daagse" wordt gevormd door een tentoonstelling in een spe ciale zaal over wat Zeeuwsch- VIaanderen in al zijn aspecten te bieden heeft. Hieronder worden begrepen klederdrach ten, maquettes, specialiteiten van de streek, kunstambachten en foto's van de streek. Daaromheen worden ver schillende manifestaties geor ganiseerd zoals concerten, sportwedstrijden, volksdansen, demonstraties e.d. Verschillen de daartoe benodigde contac ten zijn inmiddels al gelegd. Zo zal mevrouw Moerdijk- yanderswalm uit Zuiddorpe tijdens de veertiendaagse een rijdende beiaard bespelen en zal de volksdansgroep Hava Naguila uit Vogelwaarde ge vraagd worden een optreden te verzorgen op de openings datum van de Zeeuwsch- Vlaamse manifestatie. De streek-VVV Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen heeft reeds aan de Dienst voor Toe risme adressen verstrekt van muziekverenigingen, sportver enigingen. Dank zij het N.B.T. zal in de tentoonstellingszaal een Nederlandse foto-expositie worden ingericht. Twee Ne derlandse politieagenten zou den tijdens een weekeinde as sistentie kunnen verlenen bij het regelen van het verkeer. Hierover zal contact met de Terneuzense gemeentepolitie worden opgenomen. Als sug gestie is voorts vanuit Zeeuwsch-Vlaanderen aange dragen, een demonstratie van de po'l'i ihondendresseervereni- ging Saeftinghe, een diapro jectie over Zeeuwsch-Vlaande ren en een lezing van rasver teller Johan de Vries. Van de zijde van do provin ciale VVV Zeeland zal bezien worden op welke wijze mossels gepresenteerd kunnen worden. (Philippine is in België niet on bekend). Voorts zal deze instantie pro beren films over Zeeland in de voorprogramma's van de bioscopen van Koksijde te krijgen en eventueel een de monstratie ringrijden verzor gen. Nagegaan zal ook worden, dit door de streek-VVV West- Zeeuwsch-Vlaanderen of een autorally Sluis-Koksijde is te realiseren en wordt voorts een Zeeuwsch-VI aanderen, of een der gezocht voor de voetbal club K.V.V. Coxyde. Tijdens de veertiendaagse wil men in Koksijde graag over vlaggen beschikken van alle Zeeuwsch-Vlaamse ge meenten en de provincie De manifestatie wordt op 16 juli 's middags om 17.30 uur geo pend in aanwezigheid van Belgische en Nederlandse au toriteiten Hieraan zal de ha- monie Koksijde medewerking verlenen, waarna in het Casi no een receptie door het Bel gische gemeentebestuur wordt aangeboden. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland: RA VONKANTOREN: TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel. 01150-7920 (4 lflnen); HULST: Steenstraat 14 tel 01140-3751 (3 lijnen), GOES: Klokstraat 1. tel 01100-8030 (3 Uinen). KANTOORUREN; Maandag t.m vrvidag 8 15-12 30 en 13.30-17.00 uur, BUITEN KANTOORUREN: ADVERTENTIE EXPLOITATIE: Breda maandag t.m vrijdag 19 00-21 00 uur, tel 01600-22341; zaterdag 9 uil-12.00 uur. tel 01600-49900; zondag 20 00-22.00 uur. tel 01600-22341. BEZORGKLACHTEN: Zeeuwsch-Vlaanderen: tel. 01140-3751 of 01150-6297; Middeni Zeeland 01100-4944 HUIS A AN SLUITINGEN: REDACTIE: Ohel Zeeuwse redactie S C. Augustijn, Kantoor Nieuwstraat 9, l'erneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150-5745 algemeen rpdac- teur Zeeland: A 8 Koopman kantoor Kromme Weele 4. Mid delburg tel 01180-7764 privé tel 01180 7438 redacteur Midden- Zeeland drs J Bouwmans tel 01100-3405 zant Klokstraat 1. Goes te) 01100 8030 privé Coliinshof 35 Goes: redactpur te terneuzen en Kanaalzone G van Berkel kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen rel 01150- 7920. privé tel 01150 4866; redacteur W Z Vlaanderen R van der Helm Melkweg 40 Oostburg teL 01170-3370; sportredactie Zeeiand 1 Konmpn fel 01155-2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C J de Boer Truman laar 10 Axel tel 01155-2237. ABONNEMENTEN EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland P Konlngs. tel. 01150-8297. AOVEKTEN7TE-EXPLOITA TIE: Inspecteur Zeeland: C Menu tel. 01100 4316

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5