VISSEN GAAN WAKEN OVER DRINKWATER STEENKAMP „Grote hap" gaat één jaar dienen HAK RUIM ROO ZEELUI OP STRAAT DREIGDE IN CDA MET AFTREDEN Opnieuw fusie in Zeeuws busvervoer Yamani: nog geen olie voor Nederland „Olieprijzen niet ro4 eens omhoog" klappen in Bergse rechtszaal ZOMER- MODE 1974 VAN MAX HEIJMANS IN DIENSTPLICHT 4 MAANDEN KORTER Kaping van KLM-vliegtuig in Beiroet Voorzitter ontkent te wanhopen KATOEN EN WOE verhinderd Dreigement Andriessen Fifty-fifty OLIEBOYCOT VS VOORBIJ ACHT MILJOEN SIGARETTEN GESTOLEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: [iieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 pei kwartaal; f 7,83 per maand. Posse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 l.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRUE VRIJDAG 15 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8301 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V DROOG Vanochtend plaatselijk mist. Daarna opklaringen. Op de meeste plaatsen droog. Matige zuidelijke wind. Maximum tempe raturen rond 7 graden. STAD EN STREEK Stichting Zeeland niet eens met provinciaal beleid. Pagina 3 Heemkundige Kring Sas van Gent kwaad op raad. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Hogere olieprijs maakt kostbare research mogelijk. Paginal! NIEUWEGEIN (ANP) Aan het Lekkanaal in de ge beente Nieuwegein bij T'trecht wordt vandaag het toxicologisch laboratorium van "ej Keuringsinstituut voor drinkwaterleidingartikelen 'KIWA) geopend. Hier wordt "tel behulp van vissen het op pervlaktewater, dat wordt ge bruikt voor de bereiding van drinkwater, constant bewaakt tesen giftige stoffen. Er is een automatisch systeem, waardoor de drinkwaterieidingbedrijven onmiddellijk worden gewaar schuwd als in het water van de Rijn gevaarlijk hoge con centraties van giftige stoffen fnorkomen. Deze unieke Nederlandse 'tiding, die de mensen van het KIWA hebben uitgedacht, zal een jaar lang worden be proefd. Als het systeem naar tevredenheid werkt, zullen mogelijk op verschillende plaatsen in Nederland derge lijke controlecentra worden neergezet. Onder leiding van dr- C. L. M. Poels van het KIWA is een systeem ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van vissen. De vis is veel gevoeli ger voor giftige stoffen dan de mens. Het water uit het Lekka naal, dat als grondstof dient voor de drinkwaterieidingbe drijven in het westen van hej land, stroomt continu door en kele doorzichtige bakken in het laboratorium. Hierin be- (Van een onzer verslaggevers) BERGEN OP ZOOM De rustige rechtszaal van het kan tongerecht in Bergen op Zoom veranderde gisteren van het ene moment op het andere in een boksring, toen drie voor een vechtpartij terechtstaande jongemann enuit Roosendaal elkaar opnieuw in de haren vlogen. Dankzij het optreden van de parketwachter en een verslaggever van De Stem ble ven de gevolgen van de vecht partij beperkt, maar voor alle zekerheid liet kantonrechter mr. Goderie toch maar ver sterking van de Bergse politie aanrukken. De vechtpartij ontstond toen verdachte C. R. bij de verde diging van zijn zaak, daarbij regelmatig in de rede gevallen door zijn tegenstanders, op een gegeven moment zijn emoties niet meer de baas kon en plotseling flink uithaalde naar de gebroeders C. en A. de R. Overigens werd het uit de verhalen niet duidelijk waar om precies de ruzie en vecht partij in Roosendaal, waarvoor het drietal terecht stond, was ontstaan. Wel, dat er een heel lange periode van treiteren en dreigementen aan vooraf was gegaan. En ook dat de gebroe ders De F. bij die vechtpartij messen hadden gebruikt. Voor de officier van justitie, inr. W. Wetzels was het duide lijk dat alle drie even veel scliuid haddon en daarom eiste hij driemaal veertig gulden boete, en verbeurdverklaring van de messen. De kantonrechter vonniste conform, maar de messen kon den niet verbeurd verklaard worden, omdat de gebroeders, zo vertelden zij, die messen 's avonds na de vechtpartij weer van de Roosendaaise po litie hadden terug gekregen. vinden zich forellen. De eigen schap, dat zij zich tegen de stroom in zwemmend op een bepaalde plaats in die stroom kunnen handhaven, maakt hen bijzonder geschikt voor het nieuwe bewakingssysteem. Als het water op een gege ven ogenblik giftige stoffen bevat, zal de forel trachten het gif te ontwijken door zich om te keren en met de stroom mee te zwemmen. Hij komt dan terecht in een van fotocel len en elektronische prikkels voorziene zone. Hierdoor wordt het personeel in het la boratorium automatisch ge waarschuwd. Er kunnen dan onmiddellijk maatregelen wor den genomen. 9 Chauffeurs van de beide fuserende busbedrijven geven elkaar alvast de hand. BEIROET (Reuter) Een Boeing-747 van de KLM, die gisteravond naar India zou vertrekken, is op het vliegveld van Beiroet een uur vastge houden nadat een Libanese kruier, die naar het vliegtuig liep, in het bezit bleek te zijn van revolvers en explosieven, aldus veiligheidsfunctionaris sen van het vliegveld. Dc Libanese autoriteiten hebben blijkbaar een poging tot kaping van de Jumbo ver ijdeld. De kruier had een pak ket met bommen en revolvers bij zich. Vier passagiers met vervalste Jemenitische pas poorten zijn gearresteerd voor dat zij aan boord van het vliegtuig konden gaan. 440 Indonesiërs ROTTERDAM De aange kondigde reorganisatie bij de Holland-Amerika Lijn zal lei den tot het ontslag van 320 Nederlandse zeelui (89 officie ren en 231 gezellen) en 54 walempioyees in Rotterdam. De bezetting van het kantoor in New Vork zal met 50 man worden verminderd. Bij de re organisaties zijn voorts 440 In donesische zeelui betrokken, die kortlopende contracten met de maatschappij had den. De maatregelen in de per sonele sfeer samen met enkele andere reorganisaties moe ten leiden tot een verminde ring van het verlies. In 1973 heeft de Holland-Amerika Lijn een verlies van f 35 mil joen geleden. Bonden De vervoersbonden van NVV, NKV en CNV zijn er zeer verontwaardigd over dat de Holland Amerika Lijn gis teren ontslagaanzeggingen heeft gedaan, waarover met deze organisaties geen overleg is gepleegd. De HAL heeft Deze bonden niet tot de onder handelingstafel willen toelaten, omdat er geên cao is afgeslo ten voor het door de bonden vertegenwoordigde kantoor personeel. (Van een onzer verslaggevers) BREDA/DEN HAAG Prof. dr. P. Steenkamp, de „architect" van het samen werkingsverband van de drie christen-democratische partijen (KVP, ARP en CHU) heeft gisteravond in Breda ontkend als zou hij zijn aftreden als voorzitter van het Christen-Democra tisch Appel (CDA) hebben aangekondigd. Hij noemde berichten daarover volstrekt onjuist. Hij geeft wel toe met de portefeuille te heb ben gezwaaid Ruim een maand geleden wanhoopte prof. Steenkamp echter blijkens een vertrou welijke brief van 7 februari aan het functioneren van het CDA, het samenwerkingsver band van KVP, ARP en CHU. Hij was „ernstig ongerust over de ontwikkeling van het Chris ten-Democratisch Appel, zowel naar binnen toe als naar buiten uit". Het bestuursorgaan van het CDA zou op 20 februari j.l. maar nauwelijks hebben kun nen voorkomen dat prof. Steen kamp kort voor de Statenver kiezingen zijn dreigement met aftreden als voorzitter van het CDA zou uitvoeren. In Breda bestreed hij gister avond dat zijn aftreden in het CDA-bestuursorgaan aan de or de zou zijn geweest: in de laat ste weken is daarover geen he le en geen halve minuut ge sproken, aldus de Eindhovense hoogleraar, tevens lid van de Eerste Kamer voor de KVP. De gedachte dat hij zou wan hopen aan de CDA-idee, ver wierp hij eveneens. Zijn spreek beurt van gisteravond in Breda noemde hij „het bescheiden be wijs" van het tegendeel. „Ik wanhoop er niet aan en ik ge loof er no<g steeds in", aldus prof. Steenkamp. Intussen ligt er bij het bestuursorgaan van het CDA nog steeds zlin brief van 7 februari j.l. In die brief levert prof. Steenkamp felle kritiek op de drie partijen, hun fracties in de Kamers, op vooraanstaande fi guren in de part (Vu e" in het contacten gaan ui .''Hij dreigt met altreden: „Het is, mevrouw, mijne heren, onmogelijk om zo door te gaan en ik zelf doe dat dan ook niet. Ik heb als voor zitter van het CDA geld, ge zondheid, heel veel tijd en mijn politiek reputatie ingezet voor deze zaak waarin ik geloofde, maar ik ben niet bereid nog mijn persoonlijke geloofwaar digheid hieraan od te offeren". Prof Steenkamp heeft echter na een vergadering van het be stuursorgaan op 20 februari aan dit dreigement geen uitvoering gegeven. Maar zijn dreigement ligt nog op tafel. Dit terwijl de tegenstrijdige uitlatingen over het CDA in deze verkiezings campagne niet van de lucht zijn. Andriessen, Schmelzer en Steenkamp zelf hemelen het CDA op, in CHU-kring (Krui- singa en Van Leijenhorst) wordt openlijk afstand genomen van het CDA en bij de ARP is het vooral zwijgen geblazen over het CDA, hoewel men in de Tweede Kamer-fractie van de ARP uitermate ongelukkig is over de wijze waarop An driessen het CDA aan de man tracht te brengen. De KVP-fractieleider An driessen heeft gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Raalte de brief van prof. Steen kamp over de ontwikkelingen binnen het christen-democra tisch appel „geen opgewekte, wel oude brief, van een be scheiden aktualiteil" genoemd. Hij zei „alle idealisten kennen voor- en tegenspoed. Zo ook bij het CDA. Steenkamp blijft overtuigd van de noodzaak het CDA verder uit te bouwen. Zijn reactie is geen gebrek aan ge loof, maar een aansporing aan iedereen om vanuit datzelfde geloof, aan het CDA te bouwen. Het CDA gaat door. De basis vraagt dat", aldus fractieleider Andriessen. (Vervolg op pagina 13) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Verreweg de meeste dienstplichtigen van de krijgsmacht gaan befcin vol gend jaar vier maanden min der dienen. Hun diensttijd komt dan op een jaar. In een later stadium zal de diensttijd voor degenen, die 18 en 21 maanden dienen, verkort wor den. Er is nog niet beslist of de verkorting voor deze groe pen eveneens vier maanden zal bedragen. De mogelijkheid van dienst verkorting werd al door mi nister Vredeling' twee weken gëleden in de Eerste Kamer bij de behandeling van de ^le- fensiebegx-oting aangekondigd. Hij verwees de vragende se natoren toen naar de defensie nota, die later in het voorjaar verschijnt. Enkele dagen gele den onthulde de minister zelf. dat de wedde voor de dienst plichtigen aangepast zal wor den aan het wettelijk mini mum jeugdloon. De verkorting van de diensttijd betekent overigens, dat er in de toekomst meer militairen onder de wapenen zullen moeten worden geroe pen, omdat men in dienstver band korter een functie ver vult. Geen beslissing wordt voor lopig genomen over een vei-la- ging van de dienstplichtige leeftijd tot 18 jaar. Wel zullen als gevolg van de diensttijd- verkorting de uitstel- en vrij stellingsmogelijkheden aanzien lijk beperkt worden. Over de vorming van een be roepsleger zei de staatssecreta ris dat de mean r> hierover verdeeld zijn. Een woordvoer der van de Vereniging van Dienstplichtige Militairen (VV- DM) zei zeer verheugd te zijn over de door de staatssecretaris aangekondigde diensttijdvei'kor- ting met vier maanden. Min der plezierig zou de VVDM het echter vinden wanneer het feit dat er meer dienstplichtigen moeten opkomen ook zou bete kenen dat het uitstelbeleid strakker zou worden. Ook acht de VVDM het van belang dat er een goede overgangsregeling komt voor dienstplichtigen die vóór invoering van de dienst- tijdvei-koi-ting onder de wape nen zijn geroepen. Het zou on billijk zijn wanneer mensen die in december opkomen, nog de volle achttien maanden zouden moeten dienen en degenen die in januari opkomen ineens maar veei-tien, aldus de VVDM- woordvoerder. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG/TERNEUZEN Het busvervoer in Zeeuwsch- Vlaanderen wordt eindelijk één. De Zeeuwsch-Vlaamsehe Tramweg-Maatschappij (ZV TM) zal een openbaar bod uit brengen op de aandelen van de Stoomtram Breskens-Malde- gem (SBM). De gemeentebe sturen in West-Zeeuwsch- Vlaanderen, de vakorganisaties en ondernemingsraden van bei de bedrijven zijn van een en ander in kennis gesteld. Met hen wordt nog nader overleg gevoerd. Het is de bedoeling dat beide bedrijven onder de éénhoofdige directie van dr. H.J. van Zuylen, directeur van RTM en ZVTM, zullen werken waarbij de huidige directeur van de SBM, Brs. P.C.G. Vroegop als adjunct-directeur zal optreden. Zoals men weet is de ZVTM sinds twee jaar in handen van de provincie Zeelaind en de Nederlandse Spoorwegen, die elk voor vijftig percent in dat bedrijf deelnemen. De SBM is een sti-eekvervoer- bedrijf waarin de spoorwegen voor 42% deelnemen. Van de oveiige aandelen is van onge veer de helft bekend dat ze vertegenwoordigd worden door een Amsterdamse commissio nair in effecten. Met deze groep is het overleg zover gevorderd dat het offi ciële communiqué zegt „dait de verwachting gewettigd is dat overeenstemming zal worden bereikt". Van de overige aan delen is niet bekend waar ze zich beviinidan. De hoogte van het bod wordt pas later bekend gemaakt. Aan genomen mag worden dat dit zich in dezelfde oi-de van gi-ootte zal bevinden ais het bod dalt destijds op de ZVTM- aandelen werd uitgebracht. De kans bestaat dat het zelfs iets hoger zal zijn, omdat de finan ciële omstandigheden van de SBM wat gunstiger worden ge noemd. De ZVTM-aandeelhou- ders ontvingen destijds onge- voor 550,voor een stukje van honderd. Na de overneming zullen de provincie Zeeland en N.S. hun belangen in de SBM ook op fifty-fifty.basis verdelen. Het ligt in de bedoeling dat de naam SBM voorlopig wordt gehandhaafd. Wel zullen de on dernemingen als één geheel worden geëxploiteerd. Geen enkel personeelslid zal van de fusie schade ondervinden. De SBM telt 34 personeelsleden en vijftien bussen, de ZVTM ze ventig main personeel en 23 bussen. (Zie ook oommenitaair op paginia 3) (Van onze redactie buiten land) WASHINGTON De Ame rikaanse vice-president Gerald Ford heeft gisteren gezegd, dat de Arabische olieproduce rende landen hebben besloten het olie-embargo tegen de herenigde Staten op te hef fen. In een tv-gesprek zei hiji „Ik heb vernomen dat een de finitief besluit is genomen een formele bekendmaking volgt over enkele dagen", aldus Ford. De bekendmaking van het besluit zou zijn uitgesteld om dat, zo zeggen goedingelichte kringen, gastheer Libië fel te genstander van de opheffing zou zijn. Ook Syrië, zou, nu de zaken aan het Golan-front nog niet geregeld zijn, niet blij zijn met het besluit. Henry Kissin ger, de Amei'ikaanise minister van buitenlandse zaken heeft nogal gereserveerd gereageerd op de uitlatingen van vice- president Ford. Hij meende „dat er nog niets bekend was". De Saoedi Arabische olie minister sjeik Yamani heeft het besluit van de opheffing van het embargo bevestigd. Hij voegde daar echter aan toe dat „het embargo tegen Ne derland en Denemarken moet worden gehandhaafd". (Van onze mode redactie) AMSTERDAM Max Heymans presenteerde gis teren zijn zomer- mode 1974. üe door Son ja (bo ven) gedragen creatie heet „Peo ple are talking about". Het is een geplisseerde, ge heel van veredel de katoen ver vaardigde mid dagjapon met een kort jasje op taille-lengte, met mouwen die even eens geplisseerd zijn. Tanya (on der) showt een „Very Saks Fifth Avenue", een pak je met uni-wollen jasje en strakke rok. Het geheel wordt gecomple teerd door een ge ruite cape. ROTTERDAM (ANP) In het Rotterdamse havengebied is gisternacht een container met oplegger gestolen. De container bevatte een par tij van acht miljoen sigaretten. Van de daders geen spoor (Van onze parlementaire re dactie), DEN HAAG De prijzen van benzine en andere aardo- lieprodukten gaan na de jong ste verhoging (1 maart) niet nog eens omhoog. In een „kei hard gevecht" met de olie maatschappijen houdt de rege ring ditmaal voet bij stuk. Belangijkste argument om de maatschappijen geen twee de prijsverhoging toe te staan is de daling van de dollar koers, als gevolg waavan de per 1 maai't toegestane verho ging van de olieprijzen (op basis van een toen hogere dol- larkoers) feitelijk volledig kostendekkend is geworden Bij de verhoging, die de re gering de maatschappijen per 1 maart toestond werd uitge gaan van een kostprijsverho ging van 108 gulden per ton produkt op basis van een dol larkoers van drie gulden. In middels is de dollar op de wisselmarkt teruggelopen van 2,70 gulden, wat een verho ging zou rechtvaardigen van 97 gulden. De oliemaatschap pijen hebben dus een valuta voordeel van elf gulden per ton. Dit argument en de prijsda ling van de olie op de wereld markt zijn voor de regering aanleiding om te volharden in het standpunt, dat nieuwe prijsverhogingen van de olie- produkten niet gerechtvaar digd zijn-

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1