FRANS DE BELIE: „Ik koers voor mijn plezier" Klooster- zande heeft weer judoclub DIK JERAS WINT TOERNOOI DE WAAL EN PRIEM IN DE OMLOOP VAN HET WAASLAND HOi Ru uit Jon De Vlaemiiii tweede in JUNIOREN MOGEN IN BELGIË KOERSEN lKLEUX* EXT OUJARD vieux exti OUJARD Platjouw speelt voorronde in Oss Wilno winnaar UITSLAGEN A-JUNIOREN Oefenduel Zeeuwse jeugdselectie sport Initiatief Verschuren Vrijdag 15 maart 1974 lHHHm (Van onze sportredactie) HULST „Eén keer heb ik gewonnen, in de vier jaar die ik nu koers. Dat was bij de nieuwelingen in Lebbeke. Een verhaal apart. Ik won daar een prachtige erepalm, en mijn vader die geen koers overslaat waar ik fiets, was zo trots als een legioen pauwen. Hij was naar Lebbeke gereden met de brommer. Mijn broertje achterop. Terug vanuit België zou pa de erepalm meenemen. Maar het regende, niet mooi weer. Een andere coureur kwam hem met de wagen achterop rijden en bood mijn broertje aan mee te rijden en hij zou tevens de erepalm al vast mee naar huis nemen. Kon je net denken. Die palm stond mijn vader voor geen goud af. (Van onze sportredactie) AXEL De Axelse verte genwoordiger Theo Platjouw, de eerste Zeeuwse biljarter die is doorgedrongen tot de ereklasse libre, zal zijn voor- wedstrijden voor deze ereklas se moeten spelen in café Van Leur in Oss. De voorwedstrij den voor het nationaal kampi oenschap ereklasse libre wor den in twee dagen afge werkt. Platjouw is ingedeeld met G. Klinkert jr. (Amsterdam), A. van Ham (Egmond aan Zee) en C. Lucas (Oss). De voorwedstrij den worden afge werkt op zaterdag 30 en zon dag 31 maart. De partijlengte in de reklasse libre bedraagt 500 caramboles. Het program ma voor zaterdag 30 maart luidt: Lucas - Platjouw (12.00 uur), Van Ham - Klinkert (13.30 uur) Klinkert - Lucas (15.00 uur), Platjouw - Vam Ham (17.00 uur), Van Ham - Lucas (18.30 uur) Klinkert - Platjouw (20.00 uur). Zondag 31 maart: Klinkert - Van Ham, Platjouw - Lucas, Lucas - Klinkert, Van Ham - Plat jouw, Platjouw - Klinkert en Lucas - Van Ham. (Van onze sportredactie) TERNEUZEN Ben IJse- baert, de Terneuzense KNWU consul heeft met zijn Beigi sche collega, de afgevaardig de-generaal van de Belgische Wieier Bond de heer Dierckx, overeenstemming bereikt over de kwestie van de junioren voor het komende seizoen. De junioren uit Zeeuwsch- Vlaanderen zullen dit seizoen ook in koersen in Belgisch Oost- en West-Vlaanderen mo gen meerijden. De Belgische junioren op hun beurt mogen starten in koersen in Zeeuwsch-Vlaanderen. De Zeeuwse jury dient er echter op toe te zien dat de Belgische junioren niet meer dan twee koersen in de week in Zeeuwsch-Vlaanderen rijden. Dan komen ze namelijk in over treding met de Belgische reg lementen. De nieuwelingen zullen dit seizoen niet meer in België kunnen koersen. In plaats van de nieuwelingen komen nu dus de junioren aan lood. ,Wat dacht die vent wel, zo'n kostbaar bezit sta je toch niet af. Vader reed er mee langs Cecile Bogaert, een be grip in de wielersport. Die moest en zou die palm zien. Toen pas was hij tevreden", zegt Frans de Belie, de derde jaars amateur uit Huist, die weg is van de wielersport, maar zijn maatschappelijke carrière niet vergeet. Vader de Belie en zoon Frans. Een paar apart. Frans de Belie: „Ik bekijk de zaken heel nuchter. Ik koers graag, ben gek op wielrennen, omdat een puur individuele tak van sport me wel aantrekt. Maar als de koers voorbij is en het heeft tegen gezeten, of ik had pech, dan is voor mij de kous af. Voor mijn vader begint het dan pas echt. Je blijft lachen". Moeder de Belie: „Je maakt de koers altijd twee keer mee. Eerst in werkelijkheid en thuis rijdt mijn man hem voor de tweede keer. Hij is zo heerlijk fanatiek Frans de Belie, 20 jaar en bijna klaar met zijn studie MO- boekhouden in Tilburg ligt na afloop van de koers dikwijls in de clinch met zijn vader, die hem trouw iedere koers begeleid. Frans de Belie: „Als ik er naar de mening van mijn Frans de Belie, de Hulsterse coureur hier samen met zijn verzorger, de heer Hermans. vader niet hard genoeg tegen aan gegaan ben, da>n roept hij iedere keer hoogst veront waardigt uit dat het voor hem de laatste keer geweest is dat hij is meegegaan. Dan moet ik het zelf maar uitzoeken. Maar zo gauw er weer een koers is staat hij weer klaar. Hij kan de sfeer toch niet missen.- Pnaohtig, we lachen wel wat af op die manier". Frans de Belie heeft, zich de laatste jaren wel wat moeten ontzeggen om zijn favoriete sport te kunnen beoefenen. De Belie: „Ik wil alles zelf beta len. In de weekeinden werk ik bij een bakker hier in Hulst om zodoende mijn materiaal te kunnen bekostigen. Een spon sor heb ik helaas niet. Ik heb een maand of drie voor Watneys gereden, maar (Van onze sportmedewerker) KLOOSTERZANDE De seniorenploeg van de judo vereniging uit Kloosterzande, die in 1971 ongeslagen kam pioen werd van Zeeuwsch- Vlaanderen, en daardoor in zijn korte bcstaansperiode de hoogste sport van de ladder bereikte, kende in dat jaar ook een dieptepunt. Slechts enkele maanden na dat grote succes geraakte de hele vere niging en vooral de senioren afdeling in een impasse. De fraaie kam pioensbeker die de senior-judoka's uit Clinge hadden meegebracht, had plotseling voor de meesten weinig of geen waarde meer. Door onderlinge geschillen had judoclub Kloosterzande in enkele maanden tijd nog siechts één senior. Alleen Ronny Verschuren bleef zijn vereniging trouw. Hij wist de juniorenafdeling draaien de te houden, maar door zijn werkzaamheden (hij is chauffeur bij een transport bedrijf) zag hij zich genood zaakt het bijltje er bij neer te leggen. Zijn taak werd door een andere judoka over genomen, maar eind septem ber vorig jaar hield de ju doclub Kloosterzande op te bestaan. Nu ongeveer zes maanden later heeft „zwarte band" Ronny Verschuren uit Kloos terzande opnieuw het initia tief in handen genomen om in zijn woonplaats een judo club op de been te brengen. En zoals het er nu naar uit ziet met succes, want in to taal hebben er zich al zo'n kleine veertig judoka's opge geven. Een duidelijk teken dat de judosport in Klooster zande en omgeving i ag steeds leeft. Verschuren: „Het is bijzonder jammer dat het allemaal zo gelopen is. Maar goed, het is voorbij en we moeten verder". Toen hij een drietal weken geleden de geruchten hoorde 0 Ronny V er schuren: „Als de vereniging nog een keer van de baan gaat, is het gebeurd met het judo in Kloosterzande". dat er in gijn woonplaats nog belangstelling voor de judo- sport zou bestaan, werd hij onmiddellijk actief. Verschu ren: „Ik heb onmiddellijk contact met Staf de Moor opgenomen, en hij was wild enthousiast". Ook had Ver schuren contact opgenomen met de heer Vosveld, sport ambtenaar van de gemeente Kloosterzande. Ook die zegde alle steun toe. Na een eerste informatieve bijeenkomst werden meteen spijkers met koppen geslagen. Men liet in Kloosterzande een stencil huis-aan-huis bezorgen. Ook de kernen Hengstdijk en Vo gelwaarde werden er bij be trokken. De animo kwam duidelijk naar voren. „We moeten het nog eens probe ren". zegt Verschuren. „Het is nu natuurlijk wel de be doeling om de club draaiende te houden. Als de club- nu nog eens van de baan mocht gaan maar laten we hopen dat dat nooit meer gebeurt dan is het met de judo- sport in Kloosterzande wel gebeurd". Maar daar rekenen Ver schuren, De Moor en Vosveld niet op. Men wil de vereni ging opnieuw opbouwen, en naar die hoogte brengen waar men in 1971 stond. Bui ten vele oud-judoka's heeft zwartebander Ronny Ver schuren ook heel wat nieuwe leden mogen inschrijven, en dat zegt voor hem veel. Ver schuren: „Voor de judosport bestaat hier voldoende be langstelling. Het aantal aan meldingen liegt er niet om". Hij zal zelf de trainingen ter hand nemen, maar voor het allemaal zover was, heeft hij Staf de Moor de grote man van de judosport in Zeeuwsch-Vlaanderen verschillende beloften moe ten doen. Zo zal Verschuren tenminste een keer per week de training van Staf de Moor moeten bezoeken, om dan die kennis over te brengen aan zijn pupillen. Verschuren: „Niet altijd even gemakke lijk, omdat ik dikwijls 's avonds laat thuis ben. Maar ik zal me er honderd procent voor inzetten. Als het enigs zins kan zal ik proberen om twee keer in de week bij Staf de Moor te gaan trai nen". De nieuwe vereniging ral ook nu weer onder supervi sie staan van Staf de Moor uit Axel van de sportschool „Delta". Momenteel hebben er ongeveer twintig junioren ingeschreven en zeventien senioren. Verschuren hoopt dat vooral door de stencil die huis-aan-huis verspreid is, nog meer leden te kunnen inschrijven. Om iedereen in de gele genheid te stellen deze tak van sport te beoefenen, wor den de trainingen elke zon dagmorgen in de sporthal „De Hinde" in Kloosterzande gehouden. De eerste training begint op zondag 7 april om 9.30 uur voor de senioren om 11.45 uur. dat stopte er vrij snel mee. Ik ben begonnen op een racefiets van f 100,-. Die heeft m'n vader voor me op de kop ge tikt. Een goed karretje, waar ik veel plezier aan beleefd heb. Ligt nu bovenop zolder bij me. Maar ik heb nu van het gespaarde geld een nieuwe fiets gekocht. Ik heb alles al gedaan om geld te kunnen verdienen in mijn schaarse vrije tijd. Ik heb zelfs met kwitanties gelopen voor De Stem. Kun je nagaan .Begin juni moet ik nog mondeling examen doen, dan zit het er op voor me. In de vakantie kan ik dan nog lekker wat koersen meepakken. Meestal zo'n drie of vier per week. Ik kan dan ook weer rekenen op de steun van De Letter uit St.-Jansteen, een man die al veel voor me gedaan heeft Hij zorgde steeds voor vervoer van en naar de koers. Die rijdt overal met me naar toe. Erg veel supporters heb ik niet, maar de supporters die ik heb, zijn allemaal goeie. De trouwste supporter is mijn va der natuurlijk. Die heeft er alles voor over". Een topcoureur is Frans de Belie niet, maar dat interes seert hem minder. Ze kunnen tenslotte niet allemaal Eddy Merekx heten. Bij de ama teurs reed Frans de Belie zich vorig seizoen tien keer bij de eerste tien. Hij werd zevende in een koers in Vlaanderen, Spinnijdig wordt Frans de Be lie weer als hij praat over de koers in Koewacht, waar hij zo sterk reed. De Belie: „Voor veel eigen publiek kwam ik lekker mee voorin. In de sprint van de kopgroep werd ik zesde. Maar de jury had me niet gezien, Ze klasseerden me als elfde tenslotte na veel geharrewar, Kijk, dan kun je echt kwaad worden. Dan zit je eens goed in de slag en haal je naar je eigen idee een knappe plaats en dan staat een jury te sla pen. Ze hadden me niet gezien zeggen ze dan. Nou moe, nou vraag ik je toch. Maar Frans de Belie laat zich niet ontmoedigen. Hij gaait door. Is zich al weer vol op aan het prepareren voor het nieuwe seizoen. De Hul- stenaar die lid is. van de wie lervereniging Theo Middel kamp, hoopt dit jaar met zijn vereniging enkele klassiekers te mogen doen, en rekent er op dat hij als hij straks klaar is met zijn studie tot betere prestaties in de koersen komt De Belie: „Ik hoop dat het een seizoen wordt, waarbij ik een beetje verschoond blijf van pech. Valpartijen daar ben ik niet zo bang voor. Daar kijk ik wel voor uit. Ik ben tot nu toe nog nooit bij een valpartij betrokken geweest. Ik ben voorzichtig. Maar ik moet wel afkloppen. Mijn beste resulta ten denk ik weer in België te maken. Daar koers ik altijd beter. Die rondjes zijn wat langer dan hier in Zeeuwsch Vlaanderen, dat ligt me stuk ken beter. Maar prestaties of niet, ik koers gewoon graag. De een voetbalt liever, de an der damt of schaakt graag een partijtje en ik voel me het gelukkigst op de racefiets". TON KOOMEN (Van onze sportredactie) BREDA De standen van de klassementen van de Skol-wielercompetitie zijn: PLANTAGE KLASSEMENT 1. J. Bruessing, Amstel veen 20 punten, 2. G. St.- Nicol-aas, 's-Gravendeel 19, 3. T. v. Hasselt, Roosendaal 18, 4. A. Lubberdink, Voorst 17, 5. J. Raas, 's-Heerenhoek 16, 6. F. v.d. Enden, Monster 15, 7. C. v. Dongen, Oud-Gastel 14, 8. G. Post, Aalsmeer 13, 9. J. Aling, Bladel 12, 10. A. v. Houwelingen, Heersel 11, 11. P. Maas, Roosendaal 10, 12. R. Schuiten, Zandvoort 9, 13. A. Bongers, Apeldoorn 8, 14. V- Aarts, Roosendaal 7, 15. T. Huizen, Kloetinge 6, 16. G. Berkhouwer, Stolwijk 5. 17. F. v. d. Spiegel, St.- Maartensdijk 4, 18. B. Geen- se, St.-Philipsland 3, 19. A. v. Treyen, Halsteren 2, 20. A. Deusing, Halsteren 1. GRENSKLASSEMENT 1. P. Nieuwenhuis, Am sterdam 20 punten, 2. J. Da- men, Ulvenhout 19, 3. A. v.d. Steen, Etten-Leur 18, 4. B. Groen, Steenwijk 17, 5. J. Vlot, Wanneperveen 16, 6. P. Hoogendoorn, Zwanenburg 15, 7. H. Koot, Eindhoven 14, 8. A. Versluis, Ameide 13, 9. A. Bakker, Soesterberg 12, 10. F. Pirard, Breda 11, 11, G. Koop, Wateringen 10, 12, A. Prinsen, Raamsdonksveer 9, 13. C. v. Bragt, Lage Zwa- luwe 8, 14. A. v. Overveld, Zegge 7, 15. T. ter Harmsel, Lage Zwaluwe 6, 16. G. v. Gerwen, Olland 5, 17. W. v.d. Ouweland, België 4, 18. A. v, Elzakker, Steenbergen 3, 19. R. Ziel-eman, Amsterdam 2, 20. H. Zeven, M. Gel-een 1. ETTEN-LEUR De jeugdi ge, nu ongeveer 5 jaar de tafeltennissport beoefenende, Vlissinger Dik Jeras, heeft weer eens een belangrijk ta feltennistoernooi op zijn naam geschreven. Niet geplaatst wist hij dankzij een fraaie 21—17, 21—18 zege op Theo Louwers (Avanti) de finale te Dereiken van het Tanaka-toer- nooi in Etten-Leur. Ondanks het feit dat favoriet nummer één Wiifried Dumez van het Grauwse St.-Aioysius reeds eerder was uitgeschakeld werd liet toch nog een comple te Zeeuwse finale. Dik Jeras ontmoette hierin de St.-Aloysi- us speler Paul Mathyssen. Met 2118 en 2113 werd de Wil- no-speler toch winnaar van dit goed bezette toernooi. Dick Jeras won ook reeds het Bossche Hertogstad-toer nooi het OTTC toernooi Oss en het internationale jeugd- toernooi van Terborg. „Ik hoop op de Nederlandse jeugdkampioenschappen net zo goed voor de dag te komen maar dan spreken de zenuwen nog meer mee en zal het er niet gemakkelijker op wor den", aldus Dik Jeras. De eindstanden van het Ta- naka-toernooi: Engel jongens junioren cat 1: 1 D. Jeras Wil- no, 2 P. Mathyssen Aloy, Cat. (Van onze tafeltennismedewerker) OOSTBURG In de speel ruimte van „ONA" in Oost burg is de uitgestelde finale gespeeld van de bekercompeti tie tafeltennis voor de zoge naamde B-klassers van Zee land. Voor hef eerst dit jaar was deze B-klas ingesteld om ook de spelers met de toer- nooilicenties E t.m. G de gele genheid te geven tegen gelij kwaardige tegenstanders om de beker te strijden. Van de groep Zeeuwsch- Vlaanderen had zich het twee mansteam van Effect uit Ter- neuzen weten te plaatsen, be staande uit John Roeland en Cees Verplanke, die daarvoor na het spelen van de twee voorrondes in de halve finale het ONA-duo Faes-Meyler met 41 hadden geklopt. Voor Midden-Zeeland was het Wil- noteam bestaande uit de junio ren Ronald van Noppen en Nico Veldhuis iedereen te sterk gebleken en zij hadden in de halve eindstrijd gedeci deerd met 50 gezegevierd over de Ridder en Van Loon (MZ). Ook de finale was een zijdig, want Van Noppen en Veldhuis wisten hun oudere tegenstanders met 50 kans loos achter zich te laten waar door zij de eerste beker, voor de B-klas, beschikbaar 'gesteld door het afdelingsbestuur voor een jaar in hun bezit kre gen. 9 Wim de Waal (Van onze wielermedewerker) KEMZEKE Zondagmid dag om 12.45 uur start op de markt van St.-Niklaas voor de 10e keet de semi-klassieker Omloop van het Waasland, die vorig jaar op spectaculaire wijze door Gerben Karstens werd gewonnen. Ook nu tipt organisator O. de Jaeger van „Het Vrije Waasland" opnieuw een Nederlandse overwinning. Vooral Pijnen en Tabak zijn zijn favorieten. Het is in ieder geval zeker dan tussen de nu inmiddels 160 ingeschreven profs ruim 60 Nederlanders van start gaan voor de zeer zware rit over 195 km met veel stuk ken slecht wegdek. Deze in Zeeuwsch-Vlaanderen zeer po pulaire wedstrijd zal nog meer belangstelling krijgen van de Zeeuwen nu Wim de Waal voor het eerst in eigen streek als professional van start zal gaan. Hij krijgt de steun van de volledige ploeg van Peter Post. Ook Cees Priem met de ploeg van Frisol, waaronder Fedor den Hertog gaat in St.- Niklaas van start. Theo Verschuren maakt na zijn ongelukkige val tijdens de zesdaagse van Antwerpen zijn rentree. De Belgische belangstelling gaat vooral uit naar de nu in aeze streek wonende Richard Bukacki, die zich speciaal op deze zware wedstrijd heeft voorbereid. De rennerskaravaan passeert even voor een uur Koewacht via de Koewachtse Steenweg om drie uur zijn de renners in Kieldrecht-Nieuw Namen, waar de ravitaillering zal plaatsvinden. Om 15.15 uur zijn ze in het Belgische De Klinge in het Spaans Kwartier. De eerste doortocht in Kemzeke waar de renners nog drie ronden van 10 kilometer moeten rijden is om 16.15 uur. De finish in Kemzeke wordt verwacht rond 17.00 uur. Cees Priem 2: 1 A. de Ronde Shot, 2 M. Kerstens MZ. Pupillen cat 1:1 Gasteren Seta, 2 A. Louwen Aloysius. Cat 2: 1 M. Stiene Megacles, 2 W. Wegman MZ. Meisjes welpen 1: 1 V. Blanc- kaert Aloy, 2 Timmermans Accent. Dubbel jongens junior cat 1: 1 Kap-Baikker NMB- VDO, 2 Kerstens-De Vries MZ. Welpen: 1 Biiius-Du Fos se Wilno.. (Vain onze voetbalmedewerker) TERNEUZEN De uitsla gen van de in de A-junioren competitie van de KNVB af- deling Zeeland gespeelde wed strijden luiden: Groep Al: Arnemuiden Al - Axel Al 22, Kloetinge Al Terneuzen Al 02, Vlissingen Al - Steen Al 1—0, HVV Al - Goes Al 12, Bruse Boys j Al - Zierikzee Al 22, Mid delburg Al - Walcheren Al 0—2. Groep A2: Zeel. Sport Al Noormannen Al 51, Oostka- pelle Al - Meeuwen Al 2—1, I Serooskerke Al - Zeelandia Al 10, Domburg Al - Jon: I Ambon Al 12, Vlissingen A2 - RCS Al 1—2 Groep A3: Veere Al - Vlis singen A3 2—1, VCK Al - I Walcheren A2 11, Zeel Sport A2 - GPC Al 3-2 Nieuwland Al - Middelburs A3 34 Arnemuiden A2 RCS A2 3—0. Groep A4: Veere A2 - Noor mannen A2 80, Meeuwen Al I - GPC A2 1—1, Zeelandia Al - RCS A3 0—2, Middeling: A5 - Middelburg A4 15. Groep A5: Cortgene Al Apollo Al 21, Colijnspl. Boys Al - Patrijzen Al 1—3. Wissenkerke Al - Nieuwdorp Al 20, Kwadendamrne Al Bevelanders A 1—2 Groep A6: Luctor Al - SSV Al 60, Kapelle Al - Hoede- kenskerke Al 20, Kruinin- gen Al - Yerseke Al 2—2, Krabbendijke Al - Heinkens- zand Al 30, Wemeldinge Al - Rillandia Al 21. Groep A7: Wolfaartsdijk Al - Patrijzen A2 31, Wemel dinge A2 - Robur A2 O-O, Luctar A2 - Goes A2 0—3 Kloetinge A2 - Krabbendijke A2 3—1. Groep A8: Hoek Al Hoofdplaat Al 02, Breskens Al - Aardenburg Al 2—0. Philippine Al - Schoondijke Al 6—1. Groep A9: SDO Al - Vogel waarde Al 02, Koewacht Al - Honteoiisse Al 20, Zaam- slag Al - Tern, Boys Al 0—3. 3. Groep AIO: Tern. Boys A2 HVV A2 1—1, Steen A2 - Terneuzen A2 20, Graauw Al - Axel A2 2—2. Groep All: Mevo Al Brouwershaven Al 30. DFS A2 - DFS Al 1—7, ZSC Al SKNWK Al 1—3, WIK Al Renesse Al 41. (Van onze correspondent) SINT-JANSTEEN Een selectie-elftal van jeugdspelers uit heel Zeeland, zal maandaS 18 maart, een oefenwedstrijd spelen tegen het bl-elftal yan de voetbalverenigiaf „Steen". Deze oefenwedstrijd is doeld als laatste oefenduel van het Zeeuwse jeugdelftal, dat binnenkort tegen de Brabantse jeugd moet aantreden, O® wedstrijd van het Zeeuwse b elftal begint om 19.00 uur of hei terrein van de *-'• Steen. Vrijdag 15 maart 1( DEVENTER Jon; rjje. De wedstrjjd, d zesduizend toeschou teken van de goed vorm zonder meer t voetbal in West-Duit De spits van Club die zijn gemiste vrije hoeft te betreuren, maal meer dan waar. Cor i Hart, toch wel vol 1 zijn mannen: „Geels openbaring". De ex-t< in de eredivisie was a schoot gemakkelijk, een aantal fraaie voorze schroomde niet mee in dediging te gaan en ve de winnende treffer. D malige Feyenoord- en ad-speler kreeg heel incasseren bovendien. „Ik heb heel wat tiki had. Maar ik ben wei| den. Die Hongaren slecht nog niet. Als TORTORETO (AFP) Italiaan Sigfrido For heeft gisteren de derde van de wegwedstrijd door Italië" gewonne: legde de 210 kilomete Pescasseroli naar Tortoi in 5 uur, 7 minuten seconden. De Belg Ro Vlaeminck werd tweeds derde plaats was vooi landgenoot Walter Go< In het algemeen kla< behoudt de Italiaan Ital li de eerste positie. De uitslag van de J etappe is: 1. Fontalelli l kilometer 5.07.36, 2. Vlaeminck (Belg). 3 froot (Belg), 4. Plail (Belg), 5 Moser (It). De stand in het aid klassement is: 1 Zilio| 14.03.16, 2 Planckaert 14.03.31, 3 De VI al (Belg) 14.03.35 4 Foil (It) 14.03.41, 5 VcJ (Belg) 14.03.43. ADVERTENTIE VAN WENNEKER ROOSEND cit recommand* tout part'" "V MA onió •rtmUt* nutillé M n

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 16