Britse liberalen trekken één lijn met conservatieven STEENKAMP: „WE LIJKEN OP KIM KINDEKEN" Kamer wil meer impulsen voor Zuicl-Limburg VRAAGTEKENS BIJVERTREKPREMIE VOOR BUITENLANDSE ARBEIDERS Andriessen ziet naar '84 vooruit Schoorsteen door de knieën Verwarring rond bewakingsdienst Philips USFA GEHEIMHOUDINGSPLICHT VOOR KATHOLIEKE AMBTSDRAGERS commentaar Nog geen erkenning Guinee-Bissau binnenland buitenland Anti-abortuscampagne I INDUSTRIALISATIE VOOR 45 MILJOEN TE WEINIG Sluiting slachthuis Rotterdam: 400 man op straal Aantjes: geen verleiding Winst voorspeld voor VVD KRITIEK VAN KEUNING OP C.D.A Vrijdag 15 maart 1974 eren Meubel is in rs. It een schitterende tie in de toonzalen :bé. In moderne en ïonele toepassingen len. laphamer van de tiger jaren is meer :n bed en kast. Onze earner is een echte tmer geworden, heeft zulke laap-kamerstekust ceur.Een heel apart iw vol zelfs! 'fee-cornerisuït- d.U bent welkom en kop koffie en e fris voor de :en. Op kosten van de uiteraard. ROME (DPA) In Vati caanstad is gisteren een pause lijk decreet van 14 februari bekendgemaakt dat alle ambtsdragers in de rooms-ka- tholieke kerk tot strenge ge heimhouding ten aanzien van Vaticaanse gebeurtenissen ver plicht. - Het decreet somt tien pun ten op die onder strenge pau selijke geheimhouding vallen. Onder deze „topgeheimen" zijn de voorbereiding en re dactie van pauselijke encyclie ken, het ambtsgeheim van de congregaties of departementen, processen-verbaal van vergrij pen tegen geloofsartikelen, ook voor de aanbrenger, voor genomen benoemingen van kardinalen en bisschoppen en de voorlichting die aan derge lijke benoemingen voorafgaat. Tot geheimhouding zijn in eerste instantie verplicht alle curiedepartementen, raadshe ren, alle kardinalen en bis schoppen, pauselijke vertegen woordigers en hun staven en allen die op de hoogte zijn van niet-openbare informa tie. Aangenomen wordt, dat het Vaticaan met deze maatregel een halt wil toeroepen aan de „lekken" die de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Zo werden half januari (ook in deze krant gepubliceerde) ge deelten bekend van de gehei me nota over het bevolkings vraagstuk, waarin de bisschop pen wordt gevraagd bij de re geringen te pleiten tegen het toestana van voorbehoedsmid delen. sterilisatie en abortus \ran Breda en Nijmegen uit wordt op het ogenblik actie ge voerd tegen abortus provocatus en de vestiging van ab ortusklinieken in Nederland. Gisteren bereikten ons tegelijker tijd twee pamfletten, waarin door middel van schokkende foto's van verknipte embryo's (ongeboren vrucht) opgeroepen werd te protesteren tegen de abortuspraktijk, zoals die in Nederland gegroeid is. Deze campagne getuigt van het toenemend ongeduld bij velen over het uitblijven van nieuwe wettelijke bepalingen in zake abortus provocatus. De christelijke partijen en de regering en met name dan weer de KVP-minister van Justitie, Prof. Van Agt hij is immers het „juridische geweten" van het kabinet laten op dit punt verstek gaan. Daardoor is er een situatie ont staan, waarin abortus provocatus geaccepteerd schijnt te zijn als ieder ander middel tot geboortenbeperking en men de indruk krijgt te doen te hebben met een ingreep, die ongeveer gelijk staat met het laten trekken van een kies. Wij zijn van mening, dat de meerderheid van het Nederland se volk toch wel heel anders aankijkt tegen deze abortusproble matiek. Het gemak waarmee door sommigen gepraat wordt over „het laten weghalen van het kind" en de massale toeloop naar de abortusklinieken verontrust zeer velen. Wij delen die verontrusting. Hier is sprake van een ondermijning van een van de grondpeilers van onze beschaving: de eerbied voor het menselijke leven. Toch hebben wij wel bezwaren tegen de wijze, waarop nu in pamfletten tegen die abortuspraktijk wordt geageerd. Die pamfletjes vallen (ongevraagd) in brievenbussen. Ze zullen ook door kinderen bekeken en gelezen worden. Vooral van de foto's zal op hen een schokeffect kunnen uitgaan. Ook bij ouderen echter kunnen dit soort foto's onberekenbare gevolgen hebben. Wie de abortuskwestie in een puur emotionele sfeer brengt bemoeilijkt bovendien de totstandkoming van een voor de meerderheid van ons volk aanvaardbare wettelijke regeling. Zo'n benadering biedt evenmin uitkomst in het gewetenscon flict, waarin mensen kunnen verkeren, die bij een abortus be trokken zijn c.q. leidt niet tot een gewetensvolle beslissing, die aan iedere geforceerde zwangerschapsonderbreking vooraf zou moeten gaan. feit, dat er niets wezenlijks gedaan wordt aan de verpaupering De abortuskwestie is bovendien geen zaak op zich. Ook het van miljoenen mensen door honger en overbevolking, ook het berusten in oorlog, onderdrukking en bewapeningswedloop zijn tekenen, dat onze samenleving in een beschavingscrisis verkeert. Daa' komen wij alleen doorheen, als het menselijk leven weer geëerbiedigd wordt, ook door de erkenning van het recht op een menswaardig bestaan. (Vervolg van pag. 1) Prof. Steenkamp geeft er in zijn brief aan het contactorgaan zijn eigen bestuursleden flink van langs: „Wij lijken met elkaar op kleine kinderen die bijna moedwillig het eigen ge maakte bouwwerk kapotgooien Wat hebben wij eraan als wij kleine veldslagen ieder voor zich winnen, maar de geza menlijke veldtocht verliezen?. W'j hebben als christen-demo craten geen eigen gezicht in de Nederlandse politiek. %k er ken dat dat moeilijk is als twee partijen morele bindin gen met dit kabinet hebben en e.®® Partij in de oppositie zit De CDA-voorzitter herinnert rn AD ^oe a^s van CDA in deze omstandigheden was afgesproken dat er tussen de opstelling van KVP en ARp enerzijds en van CHU anderzijds „een gezamenlijke opstelling" gezet zou worden- ■•Dat is mislukt en ik be schouw dat ook ais het falen van mij persoonlijk. De voor atter van het CDA is er niet 'n geslaagd iets van een poli- leke lijn tussen de fracties te verwezenlijken". Prof. Steenkamp zegt in zijn uet aan het CD A-bestuursor gaan, dat hij nog nooit heeft meegemaakt, „dat een groep ensen zozeer bezig was met een bewuste oogirag tot zelf- js« als bij ons het geval Prof. Steenkamp somt dan in zijn brief tien „feiten en tendensen" op ter illustratie van zijn ongerustheid. We la ten er hieronder enkele vol gen. De drie partijen vielen be gin februari plotseling uiteen uitgerekend op het „christelij ke" punt van de abortus. „De voorzitter van het CDA heeft deze ontwikkeling uit de krant moeten lezen zonder dat er met hem enig contact is ge weest." (Van onze correspondent) LONDEN De kleine li berale fractie in het Britse Lagerhuis zal maandag, te zamen met de conservatie ve volksvertegenwoordigers, proberen de regering van Harold Wilson een neder laag toe te brengen. Het ge volg hoeft echter niet te zijn dat de socialistische pre mier zfin mandaat aan ko ningin Elizabeth teruggeeft. Er dreigen waarschijnlijk geen onmiddellijke algemo ne verkiezingen, maar de gang van zaken kan wel pijnlijk worden voor het ka binet. dat pas twee weken geleden werd gevormd Het politieke systeem te Westminster is soepel genoeg om veel effectbejag toe te la ten. Een gecombineerde oppo sitie van conservatieven, libe ralen en de onzekere groepjes van Schotse nationalisten en Noofdierse Unionisten kan discreet zo worden geregis seerd dat Labour eerst een nederlaag lijdt en vervolgens met de hakken over de sloot een motie van vertrouwen wint. De conservatieven onder Edward Heath zullen dan heb ben aangetoond dat zij de nieuwe regering zo weinig mogelijk speelruimte voor een socialistisch beleid willen gun nen, terwijl tegelijkertijd de liberalen op paradoxale wijze dan hebben duidelijk gemaakt dat socialistische tegemoetko mendheid hun eis is voor een positieve samenwerking. Het onmiddellijke knelpunt is de door de conservatieven op gebouwde machinerie der looncontrole, die Wilson en zijn minister van arbeid Mi chael Foot deze zomer willen afbreken. Heath heeft omwille van zijn eigen positie aan het hoofd van de Tories moeten besluiten reeds nu drastisch tegen dit voornemen op te tre den, een gestrengheid die tot twee dagen geleden niemand had verwacht. Voordat minister James Cal- laghan in de tweede helft van de komende week op bezoek gaat bij kanselier Willy Brandt in Bonn, worden de Britse am bassadeurs uit alle EEG-landeD naar Londen geroepen. E-r wordt gesproken over de door de nieuwe socialistische regering geëiste onderhande lingen ten dienste van een fun damentele herziening der voor waarden waaronder Groot- Brittannië bijna vijftien maan den geleden lid werd van de Europese Gemeenschap. Waar schijnlijk gaat Labour meer na druk leggen op de betrekkingen met de Verenigde Staten en zich vooral minder bekomme ren om de Franse gevoelighe den een kans te geven. Zijn der de conservatieve premier Edward Heath nauwelijks ge neigd de mogelijkheden van wrijving tussen Parijs en Lon den een kans e geven. Q OLDEBROEK In Oldebroek ging gisteren een dertig meter hoge schoorsteen van een melkfabriek door de knieën. Het ge vaarte ging omver, nadat eerst een stuk aan de voet was weg gehouwen. v (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Twee de Kamer wiï op korte ter mijn nog meer industrialisa tie-impulsen voor Zuid-Lim burg dan de toegezegde 45 miljoen gulden van minis ter Lubbers. Deze extra-in pulsen zijn nodig om het mijnsluitingsprogramma van de twee resterende mij nen (Oranje-Nassau te Heer len en de Juliana in Eygels- hoven) sociaal en econo misch verantwoord te laten verlopen. Dat was ook de reden waar om de Kamer (met uitzonde ring van de fracties van de PPR en de BP) de motie van het kamerlid Bremen (KVP) aanvaardde. Daarin kreeg mi nister Lubbers het verzoek die extra impulsen te geven en ook de spreiding van rijks diensten zoveel mogelijk in tijd en in kwaliteit af te stem men op het sluitingsprogram ma. En om aan die voorwaar den te kunnen voldoen zal de sluiting van een der mijnen (Julia) zodanig gefaseerd moeten verlopen. Wat dit laat ste punt betreft merkte minis ter Lubbers gisteren in de Tweede Kamer op: „Gezien het overleg in Limburg kan ik daarop geen bevestigend ant woord geven". Minister Lub bers vond de motie aanvaard baar voor zover de kamer de motie „bedoelt als steuntje in de rug". „Ik kan er moeilijk neen tegen zeggen", zei minis' ter Lubbers. ROTTERDAM (ANP) De sluiting van het Rotterdamse openbare slachthuis per I ja nuari 1976 betekent ontslag vooj- de ongeveer 400 mensen, die in dienst zijn van de bij het slachthuis betrokken be drijven. In een namens de wet houder van bedrijven aan het college van B. en W. uitge bracht rapport wordt de ver wachting uitgesproken dat het merendeel van deze mensen binnen een jaar weer werk zal hebben. Het personeel in dienst van de gemeente, dat voor over plaatsing in aanmerking komt (ongeveer 60 man) kan ver moedelijk binnen zes tot twaalf maanden in andere pas sende functies te werk worden gesteld. Tweeentwintig per soneelsleden onder wie negen ouder, dan 60 jaar, zullen op wachtgeld worden gesteld. UTRECHT (ANP) De Stichting Nederlands Centrum Buitenlanders zet vraagtekens bij het geven van een premie van 5.000,aan die buiten landers, die na twee of drie jaar in Nederland te hebben ge werkt, bereid zijn blijvend naar hun land van herkomst terug te keren. Het NCB (dat 1 januari j.l. is ontstaan door een samen gaan van de Landelijke Stich ting Welzijn Buitenlandse Werknemers en de Stichting Bijstand Buitenlandse Stude renden) doet dit in een voorlo pig commentaar op de „memo rie van antwoord op het voor lopig verslag over de nota bui tenlandse werknemers 1970". In onze editie van gisteren publiceerden wij deze nota. Het is de vraag, of de bui tenlander de keuze die hij in het eerste jaar moet doen, dan al bewust kan maken. Daar naast betekent het aanvaarden van een vertrekpremie volgens het NCB inperking van de vrijheid en mobiliteit van de buitenlander. De regering is ook van plan, het aantal buitenlanders per bedrijf zowel als in het hele land te regelen door het vast stellen van een „plafond" voor de werving en door een beper king van het aantal nationali teiten. Daarover zegt het cen trum, ,dat dit streven wordt doorkruist door het vrije ver keer van werknemers binnen de zich uitbreidende EEG. „De eerste groepen buitenlandse werknemers uit het nieuwe EEG-lid Engeland zijn al in Nederland werkzaam", aldus het NCB. In zijn commentaar zegt het Centrum verder, dat de nota van 1970 in grote lijnen alleen een beschrijving was van de situatie op dat moment, ter wijl de betrokkenen juist vroegen om een op de toe komst gericht beleid. Het NCB vindt het daarem verheugend, dat de regering nu op dit punt een aantal beleidslijnen for muleert. Het NCB betreurt het dat onder de memorie de handte keningen ontbreken van de ministers die verantwoordelijk zijn voor huisvesting, onder wijs en volksgezondheid. Juist op deze gebieden hebben de buitenlanders namelijk grote problemen. Het Centrum is wel blij met de handtekening van de minister van Ontwik kelingssamenwerking, omdat daarmee het belang van de koppeling van het migratie- vraagstuk aan de wijdere pro blematiek van de ontwikke lingssamenwerking en de in ternationale arbeidsverdeling duidelijk wordt erkend. He laas aldus het NCB is een wat concrete uitwerking van dit punt niet in de memo rie van antwoord opgeno men. EINDHOVEN Bij de in gang van het bezette Philips USFA bedrijf in Helmond is gistermorgen verwarring ont staan rond een lid van de Philips bewakingsdienst die een gesprek opnam tussen een vakbondsleider en een ander lid van de bewakingsdienst. Personeelsleden van de be wakingsdienst controleerde ie dereen, die het bezette bedrijf wilde binnengaan. In sommige gevallen werden autonummers via een portofoon doorgegeven en werden foto's gemaakt van bezoekers. De bandopname is later in het bijzijn van de betreffende vakbondsleider uitgewist. Een woordvoerder van Phi lips verklaarde na afloop, dat een overijverige ambtenaar van de bewakingsdienst din gen heeft gedaan, die hem niet waren opgedragen. Het ge bruik van portofoons tijdens normale werktijden is volgens hem niet gebruikelijk. Dat het toeh gebeurde is volgens de woordvoerder te wijten aan de ij-ver van de betreffende be ambte. Volgens een woordvoerder van de Industriebond NKV is de zaak hierdoor opnieuw ver scherpt. Bezetters van Philips USFA spreken de vrees uit, dat de Binnenlandse Veiligheids dienst (BVD) opdracht had gegeven tot de acties van de Philips bewakingsdienst, om dat Philips USFA optische ap paratuur voor defensie maakt. Volgens Philips heeft de BVD er niets mee te maken. De bezetters willen garan ties van Philips voor de werk gelegenheid in Helmond in het kader van het concern. NEDERLAND gaat nog niet over tot de volkenrechtelijke erkenning van Guinee-Bissau. Minister Van der Stoel van Buitenlandse Zaken wil eerst het overleg voortzetten en zo mogelijk afronden met de EEG-partners en de Scandina vische landen. Dit overleg gaat over het formuleren van een gemeenschappelijk standpunt wat betreft het uitoefenen van druk op de Portugese regering om te komen tot beëindiging van het kolonialisme in Afri ka. DE Britse Labour-regering heeft een voorgenomen vriendschappelijk bezoek van twee Britse oorlogsschepen aan Griekenland afgelast. Het bezoek gaat niet door omdat de Britse regering graag zou zien dat de democratie in Griekenland hersteld wordt. DE Amerikaanse senaat heeft zich met 54 tegen 33 stemmen uitgesproken voor wederinstel ling van de doodstraf voor misdrijven als verraad, spiona ge, moord, vliegtuigkaping, ontvoering e«i brandstichting. Het wetsontwerp gaat nu naar het huis van afgevaardigden. Sinds 1967 zijn er in de V.S. geen doodvonnissen meer vol trokken. en twee zwaar gewonden ge- transformatorhuis van het pro vinciale elektriciteitsbedrijf in Leeuwarden heeft een dode en twee zwaar gewonden seë- eist. (ADVERTENTIE) NIEUW,LEUKGEWAFELD DIEPVRIES- PRODUKT VANDAM CHIPS Afgezien van het feit dat er al weer een blootloper in ons land is gesignaleerd (in De venter, de eerste is gezien in Rotterdam,) kunnen wij u de volgende ontwikkelingen op dit gebied, melden: Verkeersopstoppingen en flauwvallende vrouwen waren het gevolg van het eerste op treden van een blootloper in Chili. De kranten in Chili mo gen deze manifestaties niet melden. Zij zullen streng wor den gestraft. Een lid van de Engelse luchtmacht heeft het record blootlopen op grote hoogte op zijn naam gebracht. Op een hoogte van 12.000 meter ont deed bemanningslid Robert Graham zich van zijn kleding en liep zijn vliegtuig van voor naar achteren door. Een 22-jarige Amerikaan is in Chicago gewond geraakt toen hij bij het blootlopen door twee glazen deuren in een kegelcentrum liep. Tijdens een zitting van het huis van afgevaardigden van Hawaii kwam een naakt bin- nenhuppelen. Toen hij werd aangehouden zeide de man: „Ik ben de „streaker of the house", een onbezoldigde func tie die geheel losstaat van dia van „speaker of the house". Zo, dit teas voor eens en altijd. Ik kan geen bloot meer zien (naar: Een mens van goe de wil). Kabinetsformatie in België: de koning Boudewijn show. We hebben het even voor u nagerekend, maar NAC kan de beker weer niet ontgaan! Een waarschuwing: In de bij Nijmegen gelegen gemeente Ubbergen zijn twee groeperin gen die aan de komende ge meenteraadsverkiezingen wil len deelnemen geweigerd om dat hun naam te lang was. Da's verrassend: Het zijn de Gemeenschappelijke Arbeiders Combinatie en de Democrati sche Eenheidsgroepering Het Laag. De kieswet bepaalt dat de naam van de partij maxi maal 35 letters mag tellen. V- Dit was Deze Tijd. Ik houd er mee op. Tot ziens en de groeten en beste wensen en felicitaties en gelukwensen en handdrukken van MERIJN EEN zware ontploffing in een transfonmatorhuis van het pro vinciale elektriciteitsbedrijf in Leeuwarden heeft het leven geëiist van de 29-jarige D. Hol- werda uit die stad. Twee col lega's van hem werden ernstig gewond (Vain een onzer verslaggevers) DEN HAAG De KVP- fractieleider Andriessen denkt dat vele partijen van nu in 1984 verdwenen zullen zijn. Hij noemt in het vandaag ver schenen boekje „Andriessen, profiel van een politicus" als verdwijnende partijen, PPR. D'66, RKPN. Van de PSP is hij niet helemaal zeker. Andriessen vermoedt dat met Bas de Gaay Portman de PPR zal verdwijnen omdat dit een sterk aan de persoon ge bonden partij is. De politieke verhoudingen in Nederland zullen zich naar zijn mening steeds meer con centreren op drie hoofdstro mingen, met daaromheen groe pen van zwevende kiezers ais de extremen links en rechts. De drie hoofdstromingen zijn volgens hem een sterke socia listische partij, een conserva tieve partij op basis van de huidige VVD, waarin ook wat van de huidige splinter1- te recht komen en de christende mocraten, mikkend op het midden-electoraat maar toch van duidelijk vooruitstrevende signatuur. IN bet noorden van Irak is het tot schermutselingen gekomen tussen het geregelde leger en troepen van de koerdenleider Moestafa Barsani Gisteren is bericht, dat talrijke Koerden naar de Turkse grens vluch ten, maar Turkije heeft de grens gesloten om bet binnen stromen van Koerden te ver hinderen. (Vam een onzer verslaggevers) DEN HAAG Evenals de fractievoorzitter van de WD in de Tweede Kamer zal ook die van de Anti-revolutionaire partij, mr. W. Aantjes, geen gebruik maken van het aan bod van een herenmodemaga zijn om een kostuum in ont vangst te nemen. Zijn motive ring luidt weer wat anders dan die van de liberaal, want tenslotte heeft het CDA een eigen geluid. „Zo er in dat aanbod al een verleiding schuilt, is die toch niet zo groot dat ik erop in ga. Dat bedrijf blijkt verscheidene vrouwen lief te hebben en dan is voor mij de exclusiviteit er wel af". Mr. Aantjes zei ons nog dat hij net als de heer Wiegel pas op het laatste mo ment van het verschijnen van de advertentie op de hoogte was gesteld, zodat er ge»n tijd om te reageren beschikbaar was. „Ik denk dat ze het hele alfabet afgaan. Dan zijn nu mevrouw Abma (SGP) en dan mevrouw Andriessen (KVP) aan de beurt om hun echtge noten naar die winkel te stu ren". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Volgens een ■enquête van het Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie, dat in opdracht van Elseviers Magazine is uitge voerd, zou de VVD bij de ■komende Statenverkiezingen ruim 4 procent winst boeken •en een percentage van 18,5 halen. Aangezien de KVP vol gens deze enquête van 17,7 naar 15 procent zou terugval len, zou de VVD na de PvdA de tweede partij van Neder land worden. Een Brandpunt enquête wees onlangs uit dat dê VVD minder zou winnen en de KVP minder zou verliezen. Ze zouden beide op 16 procent uitkomen. Brandpunt meldde een for midabele winst voor de PvdA (6,7 procent). Volgens het NI PO zal de winst van de PvdA niet meer dan 0,6 procent be dragen. EMMELOORD (ANP)" Het Tweede-Kamerlid S. Keu- ning (DS'70) heet op een ver kiezingsvergadering te Emmel- oord gezegd, dat de discussie over het Christen-Democra tisch Appel CDA vrijwel niet meer te volgen is. „Er zijn duidelijk tegenstellingen tus sen mensen als De Zeeuw (de KVP-voorzitter) en Andries sen (fractievoorzitter van de KVP). En het feit, dat er maar in vijf provincies CDA- kandidatenlijsten voor de sta- tenverkizingen zijn ingediend, is ook geen bijdrage aan de duidelijkheid". De heer Keu- ning noemde het makken op het politieke midden door de confessionele partijen „iets on waarachtigs".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13