MOOIE GEBRUIKTE WAGEN KLAAR!!! GAR. KERCKHAERT CARAVAN VOORTENTEN Hier is die geweldige Triumph Dolomite. KLEINTJE GOEDE METSELAARS en TIMMERLUI GEVRAAGD keymel zn. MAIS0N NEELEMANS, EIGEN HAARD voor LUXE GESCHENKEN GARAGE „DE TOL GEMEENTE TERNEUZEN HINDERWET J. F. DE LETTER, Transportbedrijf ERVAREN CHAUFFEUR SNEL GELD NODIG? W. DE GRAAF TE MIDDELBURG SP0RTLAAN 6 OOK VOOR U STAAT ER EEN Koelkasten voor elke caravan PERMANENTE SHOW waarom isjiet zo belangrijk dat PATRONEN ■echt- nederlandse patronen zijn? Bekendmaking Provincie Zeeland OPENBARE AANBESTEDING ML Al voor f 12.695,- 'O Kleintjes (uitsluitend voor particulieren) worden In een 6-punts letter (belangrijkste woord KAPITAAL) over 1 kolom gezet. Zij worden be rekend per woord (minimaal 10 woordenj 1 woord Is max. 15 lettertekens) Inclusief btw. Kleintjes kunnen eeriëren In breedte (I en 2 kolom) en worden In een 6-punts lette, gezet met minimaal I «lag. «gel In een 10-punt. lette. (Spartan KAPITAAL) Zl| «,or den bi| Ie gewone Kleintjes geplaatst, maar berekend naa. breedte en mm.-hdogte (mm.-prljzen exclusief bfwl I Nadere Inlichtingen worden gaarne verstrekt door alle kantoren van De Stem. landbouw UL.BLOEID ARABIER te koop mnd. oud, zeer lief. Te be raden- '3 avonds na 18.00 uur. Tel. 01140.4298. J-PAARDSTRAILER te koop tangeboden, tandemassen, vóór- en achterklep, i.z.g.st. nl. 01840-40865 's avonds. 2 RIJPAARDEN t.k.a., waarvan een volbloed Gelder, met pa pleren. Kroonmerrie. goede rij- en springcapacitelten. Te vens 3 Shetland pony's. Inl. 01640-40865. Na 19.00 uur 's avonds. huisdieren I woea, oeter ■\FGAANSE WINDHONDEN Saluki's pups te koop. Meer- berg 2, Teteringen. tel. 01618- KLEINTJE 1243. huizen MA-OORLOGSE HOEKWO NING m Breda, met voor en chtertuin gunstig gelegen na- bij het centrum, prijs f 50.000 k.k. direct te betrekken. Brie •en onder nr. SK 5212 C. F K G WONING of boerderij tje voor nu of later Tel 01106- '776 te koop aangeboden V.T.A. bij Inschrijving een ri ant herenhuis, c.v.. grote tuin, mogelijkheid voor praktijk ruimte of zakenpand volgens afspraak. Kerkstraat 12, Ber gen op Zoom, tel. 01640- 33309. BOUWÓROND Bos en recreatiegrond in de regio's Breda, Tilburg. Roo sendaal, B. op Zoom Zeeland en in België (Kempen en Ar dennen) „De Gids" Postbus 2207, Breda, Tel. 01600-39682. ZEER goed onderh. woning te koop vr. pr. f 65.000. k.k. v. Goghlaan Tel. 01650-41447. Leeg te aanvaarden plm. half mei. HOUTEN WONING t.k. 6x8 m. H. de Jong, Noordhoek la, Klundert, tel 01682-843 DUE HEI ZELF Doorgeroeste piaa en deuker» aaD auto's epaiereu boot bouwen mei polyestei buurmalien. Zwembaden en vijvers vooroelige» bouwen vloeibare schuim plastics vooi zeil scnui- men flexotbaai massa voor daken dakgoten cr> v loeier vocntlgt <elclert en muren droogmaken, nettothacfc voor 'ïout en jzei boot van bou» of staal bekleden met poiyestei. glasneldeit nan. vooi ingieten boeken over: zwembaden en vijvers, uoiyestei en glasmat, zelfbouw van polyester boten, tngietteci.mek vakboek polyester Deskundige adviezen vraagt gratis older aan Handelsonderneming „NOVA VITA" Oud Gastei, WUdertstr. 3. tel. 01652 - 2012. DE GROOTSTE SORTERING Polyester boter. polyester casco's. buitenboordmotoren, bcheepsdieseimutoren Poot trailers, onderdelen voor boottrai- lers, jachtiakken bootbeslag ombouwsels vooi Mercedes-die- selmotoren. reparatir van polyester schepen. NOVA VITA Wtldertstraat 3 Oud-Gastej (b!1 Oudenbosch), tel. 01652-2012. BANKS I ELLEN zeer fraai uitgevoerd in diverse kleuren, 5 Jaar garantie op bin nenwerk. normale prijs 1300,- VOOR 695,- Panan ttei ksti <*<ji Z7a &ia hout. tel 04163-3472. Dinsdag t.m. zaterdag geopend van 10- 17 uur Vrijdags tot 21 uur. Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden, krawattes, colliers kunt u nu kopen ver beneden de normale waarde III Bijv. van t 575 nu tegeef slechts t 225, bijv. van f 985, nu tegeef slechts f 450. enz enz. Zo goed koop kocht u nooit 'n bont mantel Zie de etalages en u zult zeggen: dat is haast voor niets. 3 jr garantie Krediet service zeer soepel mogelijk. Dit kan alleen: de grootste en goedkoopste bontzaak van Ne derland: De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117.117, Groot par keerterrein voor de zaak. Vrij dagsavonds tot 9 uur geopend. Hooghulsstraat 3 (straat schuin to. Herna), Eindhoven-C., tel 040-61100. Vrijdagsavonds tot 9 uur geopend. Als extra service gratis reizen voor u, daar bij koop reisgeld voor 2 personen (ook benzine auto) wordt te rugbetaald. ELEKTR. BETONMOLEN 2 jaar oud, in zeer goede staat. Tel 01140-4298. Onze laatste BONTMANTELS bonthoeden colliers kunt u nu kopen ver beneden de normale waardelllB.V.: van f 698,- nu te geef, slechts f 275,-. van f 985,- nu te geef. slechts f 475,- enz. enz. ZO GOEDKOOP KOCHT U NOOIT EEN BONTMANTEL U zult zeggen, dit is niet mo gelijk, dat ls haast voor niets 11». 3 Jaar garantie credietservice ook mogelijk. Dit kan alleen: De Grootste en Goedkoopste Bontzaak van Nederland. DE BONTKONING Hooghuisstraat 3 (straat schuin t.o. HEMA) te Eindhoven-C. Tel. 040-61100 Vrijdagavond tot 9 uur geopend. Bii koop wordt reisgeld terug betaald <ook benzine auto) Dus voor u extra interessant gratis rei zen. TROPISCH Aquarium, 1 m. 0.50 x 0.50, en een draaibare televisietafel. J. P. van der Veeken, Provincialeweg 24a Vogelwaarde. ELECTRISCH fornuis in goede conditie t.e.a.b. te bevragen Van Slingerlandtlaan 41 Bergen op Zoom. DIESEL SCHEEPSMOTOR ge reed voor inbouw, te koop. Tel. 01650-37160. kunst - antiek - curiosa Zondag 17 maart ANTIEKMARKT in de Nobelaei te Etter-Leur van 1018.00 uur. auto's en motoren FORD MAVERICK 71 f 4450 Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tej. 078-44886. DAF 44 70 f 1950, Autoshow Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. te huur aangeboden CAFé - BAR Prijs n.o.t k. Tel nr. 01672-597. friture Te huur GESTOFFEERDE KAMERS a.d. Cerestraat. INL. v. d. BERG CO. Nwe Ginnekenstr. 43, Breda tel 01600-24421. ETAGES - KAMERS Gemeub. woningen en buiten huizen. Bedrijfs- en kantoor ruimten. Chassésingel 3, Breda, tel. 01600-40793. b.g.g. 01696- 3185. GOED LOON B. J. B O L S E N S en ZN. Gravenstraat 138 CLINGE Tel. 01140 - 2117 huwelijken Goede wijn behoelt geen krans. Het huwelijksbureau TRAIT-D'UNION werkt al zo lang en met zo veel succes, dat het intussen een onaantastbare reputatie heeft opgebouwd. Erkend door dc RAAD VAN TOEZICHT Hoofdkantoor: Postbus 122, Ede, tel. 08380-14192 Aid. Bre da Delbergen 53 tel. 01600- 52721. S ASOCIëTEIT ALLEENST. ZEEUWEN Iedere ZATERDAG ONTSPANNINGSAVOND in de Veste Goes aanvang 20.00 u Inl postbus 265 Mid delburg tel. 01180-4308 en 3426 Voor Goes en omstr tel 01100-5849 en 8870 kennismaking gezocht maar dan wel op een veilige en serieuze manier. Dat kan via centrum europa Nederland'? giootste buro met persoonlijke bemiddeling (Er kend dooi Raad van Toe zicht). bon voor Gratis boekje Zend mij vrijblijvend de nieu we brochure tn een neutrale envelop, zonder afzender, dus lOu procent discretie. NAAM ADRES PLAATS CENTRUM EUROPA Vinkenbos 3, Ui venhom (bij Breda) Hoofdkantoor Postbus 1073, Beverwijk. Telefoon 02510-25720 geldleningen betrouwbaar geld lenen V. f 2000,- tot 1 50.000,- m 24 uur geregeld Discreet Geen kosten Kwijtschelding bij overlijden. Geen Informatie werkgever 12 tot 60 maanden. Financ.kantoor „MADJOE" Hooidrlft 36b Fotterdam 010- Amsterdam 020-921747 's Avonds en weekends oiO- 254386 en 239633 294074 en 020- 921747. diversen Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen ter openbare kennis, dat ter gemeente secretarie ter inzage ligt een verzoek met bij lagen van Texaco Olie Maatschappij B.V., Weena 170 te Rotterdam, om vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten, in werking bren gen en in werking houden van een quick-ser- vicestation annex benzinepompstation, waarbij 1-30.000 1.; 2-12.000 1. en 2-30.000 1. tanks met af- tappompen voor resp. ultrabenzine, normale benzine dieselolie, afgewerkte olie en huisbrand olie alsmede 7 electromotoren met een gezamen lijk vermogen van 6,78 pk gebezigd zullen wor den, op het perceel aan de Oudelandseweg al hier, kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie N no. 188 (ged.). Gedurende tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking bestaat voor een ieder de gele genheid schriftelijk bezwaren tegen het verle nen der vergunning in te brengen bij het ge meentebestuur. Bovendien zal op woensdag, 3 april 1974, des voormiddags 10.00 uur, in het gemeentehuis een zitting worden gehouden, waarbij mon deling bezwaren tegen de inwilliging van dit ver zoek kunnen worden ingebracht. Een ieder kan ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken, kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht wordt er op gevestigd dat inwoners van de gemeente Terneuzen of van een aangren zende gemeente waar openbar ekennisgeving wordt gedaan, later slechts tot beroep gerech- zende gemeente waar openbare kennisgeving op de bovenbedoelde zitting zijn verschenen. Andere belanghebbenden kunnen wat dit betreft volstaan met het tijdig indienen van schriftelijke bezwaren. Terneuzen, 15 maart 1974. Burgemeester en wethouders voornoemd, J. C. ASCHOFF, burgemeester. A. J. VAN PAGEE, secretaris. Wilhelminastraat 80 E ST.-JANSTEEN Telefoon 01440 - 2947 VRAAGT buitenland, voor spoedige indiensttre ding. vakantie verblijven JOEGOSLAVISCHE SHOW Volksdansgroep uit Skopje. 22 maar a s. aanvang 20.00 uur in Het Scheldekwartier te Vlis- singen. Kaarten voor deze show en de vakantiereizen naar dit land bij: Reisbureau Müller en Co., B'oul. De Ruy- ter 16, tel. 2322. Vlissinpon. Hoe word ik DETECTIVE Inl Postbus 318, IJmuiden. Een KLEINTJE -f plaatsen: resultaten boeken. V.W. 1302 Kever 71 f 3250. Autoshow Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078- 44886. CORTINA 1600 L 70 f 1950. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. opel 1900 Coupé 70 f 3250 Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078- 44886 FORD 12 M TS 70 f 2850. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-<: SIMCA 1100 GLS -69 f 1550. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078- 4488C. V.W. 1600 T.L. 68 f 1850. Autoshow, Wijnstraat 150 Dordrecht, tel. 078-44886. V.W. 411 L. 70 f 2450. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. sUmbeam Ha pier 70 f 2750. Autoshow. Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078- 44886. FORD 15 M 69 f 1750. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. BM.W. 1600 f 2750. Autoshow. Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. FORD CALAXIE 3 f 750. Autoshow Wijnstraa.. 150, Dordrecht, tel. 078-44886. B M.W. 2000 69 f 1950. Autoshow Wijnstraat 150. Dordrecht, tel 078-44886. B.M.W. 1800 68 f 1400. Autoshow Wijnstraa» 150. Dordrecht, tel. 078-44886. B.M.W. 1800 71 f 3450. Autoshow. Wijnstraat 150. Dordrecht, tel. 078-44886. FORD CAPRI 1700 GT 70 f 4150. Autoshow Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078-44886. FIAT 125 69 f 1450. Autoshow, Wijnstraat 150, Dordrecht tel. 078-44886. FIAT 850 69 f 1500 Autoshow. Wijnstraat 150. Dordrecht, tel. 078-4 V.W. PONTON 9 1 1230. Autoshow, Wijnstraal 150. Dordrecht, tel. 078-44886. PONTIAC LEMANS 70 f 6750 P vtoshow. Wijnstraat 150, Dordrecht, tel. 078- Opel Rekord 1700 1972 VW 1302 1972 BMW L800 1971 BMW 1600 1969 Mercedes coupé 1969 Mercedes 220 D 1969 Hanomag bestel 1970 Ford 2000 GXL 1971 Opel Kapitein 1970 Opel Rekord 1968 Simca 1100 1968 Renault R16 TS 1970 Zondag tot 12 uur v.m. geo pend. Bovag garantie en finan ciering mogelijk DE JONG'S GARAGEBEDRIJF Oorpsbii. 22, Nispen, teil. D1656-243. MIJN prachtige BMW 2002 Luxe, te koop w.o., spec grill met 4 lampen, achterruit ver w radio, stereo cass ree etc. Weinig 9 mnd "ici. Freij, H D Kerkstraat 2, Hengstdijk. BEDRIJFSWAGENS VW bestel VW bus VW Pick-Up Ford bestel Ford bus i' ord open bak Hanomag bestel Mercedes bestel Opel Blitz Autobedrijf C. P. v. d. Mast, Bredaseweg 2, Terheijden. Tel. 01693-1677. 01600-38966. CHRYSLER 180 aangeboden met radio, bouwjaar 1972, bei- :e met zwart dak, zo goed als nieuw, 28.000 km. Billijke prijs. vlainlaan 13a, St.-Jansteen. Heikant, telefoon 01140-3293. TAUNUS 12 M, 1964 in goede staat t.e.a.b. Te bevr. Van Stingelandtlaan 41 B.o.Z. MERCEDES. 220 diesel. 1970 Na 5 uur. Valkenierslaan 201 Breda Tel. 01600-52835. vakantie diversen Veaiuiu van i..wui. odi. /.ee c.i voor hei buitenland, nog vrij aan zee voor 22 juni en na 9 aug., tourcaravans nog vrij voor 13 juli en na 26 juli. Eerste Nispense caravanonderne- ming A. DE JONG-VAN HEES - DORPSSTRAAT 22 NISPEN Te) i 01656-245 personeel gevraagd het „strandhotel" Nes. Ameland, vraagt een flinke gezellige barkeeper liefst student. Intern 9 april tot pl.m. 15 september. Tel. 05191.2123. rheinland 3 a 4 pers. tourcaravans v.a. 4.075,- eks stacaravan 6 pers. mei aparte slaapkamer v.a. 7.975,- Zondag tot 12 uur v.m geopend. Importeur Rheinland cara vans en dealer EK£ stacaravans. Eerste Nispense caravanon derneming. A DE JONG-VAN HEES - DORPSSTRAAT 22 NISPEN lelf. 01656-243. WEGENS INRUIL ce koop DE ROECK tout caravan met kachel toiletruimte en caravanlulfel nieuw prijs f 9125,- nu voor f 8.000,- KIP CAVELIER tourcaravan met kaehei, toiletruimte en voortent nieuwprijs i 42500,- nu voor 6.500,- EIFFELLAND 5 pers tourcaravan nieuwprijs f 4575,- Nu voor 3.95U,- TOMSON 3 4 pers. tourcaravan met voortent voor f 1.500.- zondag tot 12 uui v.m. geopend. Eerste Nispense caravanon- derneminu A. DE JONG-VAN HEES - DORPSSTRAAT 22 NISPEN i'eli. 01656-2<tS VERSTEGEN CARAVANCENTRUM HOEVEN als stcecls de grootste kwaliteitskeuze in sta- en tourcaravans o.a. Blue Bird - Sprite - Sport - Astral - Second House - Rinel STACARAVANS v.a. 5595,- met slaapkamer. Tourcaravans v.a. f 3710. Nog staanplaatsen op nieuwe camping (De Haspel) te Hoeven beschikbaar. Garantie - servic* kwaliteit - occasions - financiering etc. Achter 't Hof 31 1 km^ van af Bosbad Hoeven, tel. 01659-669 SPEEDBOOT t.k.a., ruim 4- pers. met 40 pk elektr. star tende Johnson-motor, nieuwe kanteltraller, Cabriolet-kap, waterski's enz. Inl. 01640-40865. Smitsstr. 2, Bergen op Zoom. bsdrag 24 mnd. 31 mnd. 48 mnd. Op 80 mnd. f 1.000 f 61 - - f 10.000 1 248 I 1.500 ,f 77 - 1 15.000 1 372 1 2.000 1 103 - 1 20.000 1 495 I 2.500 I 124 1 85 - 1 25.000 1 519 I 3.000 1 140 I 102 I 4.000 1 192 130 Ook tussenliggende f 5.000 1 240 1171 >a bidrag». 1 383 -f 273 1 227 1 432 lijn 1255 f 480 f 341 1 203 Bel financieringskantoor tel, 01180-8035 (4 lijnen)) Binnen 24 uurgeregeld. Geen borg of informatie werkgever. - Gevraagd wegens teleurstelling serieuze aankomend kok Brieven hotel Huls ten Bosch. Ppstbus 85. Etten-Leur. BIJVERDIENSTE verkopers(sters). Gevraagd voor verkoop consumptieijs, moet ln bezit ziin van auto, of eventueel bereid zijn met be- Jrijfsbakfietg te rijden. Tevens enkele medewerkers leeftijd 15-18 jaar, voor werkzaamhe den aan huis. Voor inlichtin gen: J. Janssens, Wilhelmina straat 109. St.-Jansteen. Tel 01140-3085. JA, VOOR JOU MEISJE van 15 laar en ouder hebben wij een goede job tn onze ELMO-afdeling Gevoel voor techniek vinden wij nlei zo belangrijk; als je handig en nauwkeurig beni. leren we je het werk van eer» monteuse ln een wip. Bei o* schrijf naar onze afdeling personeelszaken voor nadere informatie Avlo- Fokker B V Bedrijf Woens- drecht, Avlolandalaan 31, Woensdrecht. Tel. 01646-2450. DAMES EN HEREN gevr. voor landelijke huis- aan huis aktie. Hoge verd. Mog. Tel 02285-3723 of brieven Post bus 5488 A'dam. MET 3 MND. EN/OF 10.000 KM. GARANTIE. UW OPEL DEALER HULST TELEFOON 01140 - 3451 Verk. Th. Platjouw - Polenstraat 44 - AXEL - Tel. 01155- 1245 voor alle zekerheid GENTSESTRAAT 4 SAS VAN GENT TEL. 01158 - 1938 Uw advertentle-campagni in deze krant overbrugt voor een belangrijk deel de dure afstand tussen uw zaak en uw klanten op voordelige wijze, van Tenten en Tuinmeubelen Alle soorten Zonwering Reparatie aan tenten Eigen Servicediensf Tenten Opblaasbare Tuinstoelen b Tafels Barbecues Parasols Slaapzakken Schommelbanken Strandartikelen Stretchers Tuinschommels Luchtbedden Droogmolens Boten Kampeer- accessoires TENTENFABRIEK NU 1100 M2 SHOWRUIMTE grote kade 15-17-21 breskens tel. 01172 1665 voor belgië tel. 91311172 1665 ZONDAGS GEOPEND Omdatdenederlaridse vrouw nu eenmaal een eigen smaak heeft, anders dan de amerikaanse of de durtse. Zo'n overjurkje past toch altijd in ons klimaat! Wat een combinatie-moge lijkheden... En nog makkelijk te maken ook. En dat is dan nog maar één van ide vele modellen uit [de grote knip catalogus kom gezellig kijken en kiezen bij VISMARKT 8 HULST Namens gedeputeerde staten van Zeeland zal op dins dag 23 april 1974 om 11.30 uur, in het gebouw van de provinciale waterstaat in Zeeland, Rouaansekaai 43 te Middelburg, een openbare aanbesteding overeenkom stig het U.A.R. worden gehouden voor het uit te voe ren werk, beschreven in het bestek no. 17, dienst 1974, betreffende: het aanbrengen van een tweetal zandophogingen en het maken van enige betonwerken, wegver hardingen en bijkomende werken ten behoeve van de aanleg van de weg Middelburg-rijksweg no. 58 en van de weg rijksweg no. 58 Zuid- sloe, resp. no. 51 van het tertiair en no. 12 van het secundair wegenplan 1968. Het werk omvat o.a. leveren en verwerken zand 487.000 m3 ontgraven grond 48.200 m3 De termijn voor de uitvoering bedraagt 200 werkbare werkdagen. Het bestek is, zolang de voorraad strekt, vanaf heden, tegen betaling van 50,(inclusief b.t.w.), uitsluitend verkrijgbaar; a. door rechtstreekse toezending per post van een in gevulde en ondertekende girokaart ten name van de provincie Zeeland (d. en f.), postrekening no. 296.000, te Middelburg; envelop-pe adresseren: St. Pieterstraat 42 te Middelburg; b. na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de onder a vermelde postrekening; c. tegen contante betaling ter provinciale griffie, St. Pieterstraat 42 te Middelburg. Het bestek ligt van tenminste 14 dagen voor de dag der aanbesteding ter lezing ter provinciale griffie, SI Pieterstraat 42 te Middelburg, en bij de hoofdingenieur directeur van de provinciale -Waterstaat in Zeeland. Rouaansekaai 43 te Middelburg. Inlichtingen zullen worden gegeven op dinsdag 15 april 1974 om 10.30 uur op het kantoor van de hoofd ingenieur-directeur voornoemd, waar de nota van in lichtingen vanaf woensdag 17 april 1974 ter inzage ligt. - De betaling van de aannemingssom zal geschieden aan de hand van maandelijks op te maken betalingsstaten. De gestanddoeningstermijn van de inschrijvingen be; draagt, in afwijking van het bepaalde in artikel 17 van het U.A.R., 60 dagen na de dag waarop de aanbe steding plaats heeft. Middelburg, 5 maart 1974. Pracht wagen! Hebt u al gehooid, hoe dat stuurt? Met vingertoppen, op de centimeter. En dan die soe pele, vinnige motor. Bij ons ziet u 'm terug. Diezelfde complete, luxueuze sedan, die er keer op keer zo uitstekend uit tevoorschijn komt. Compact en sportief. En u kunt er zelfs in komen rijden. Doe 't. 'n Proefrit is vrijblijvend. Kom fijn sturen in die comfor tabele Triumph Dolomite. Vaartstraat 1 Axel Telefoon 01155 - 1628 LEYLAMDj prjjs jnC|_ BTW, af fabriek. British Leyland, Gouda. Tel. 01820-1 1122. INGENIEURSBUREAU BRAVENBÖER EN SCHEERS BETON- EN CHEMISCHE INSTALLATIES STAALCONSTRUCTIES WERKTUIGBOUW WEG- EN WATERBOUW ELEKTROTECHNIEK UTILITEITS WERKEN LANDMETEN TERNEUZEN (NL) - ANTWERPEN EN ZELZATE (B) Houdt U Uw toekomst in de gaten en zoekt U daarom een leuke baan met goede mogelijkheden? Bent U een M.T.S.- of H.T S.-er, of heeft U dat niveau? Heeft U tekenkamerervaring of zou U graag deze ervaring verkrijgen? JA Dan bent U wellicht de man die wij zoeken. Wij hebben namelijk vacatures voor: 1. Elektrotechnisch tekenaars 2. Elektrotechnisch tekenaar/constructeurs 2. Piping tekenaars 4. Piping tekenaar/eonstructeurs 5. Werktuigbouwkundig tekenaars 6. Werktuigbouwkundig tekenaar/ constructeurs 7. Bouwkundig tekenaar (voor Walcheren) 8. Werkvoorbereider (voor Walcheren) Ons groeiend bedrijf kent een behoorlijke salarisregeling, 'heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, incl. een bedrijfspensioenregeling. Terneuzen heeft een goede huisvestingsmogelijkheid in een plezierig leefmilieu. Sollicitaties (schriftelijk) kunt U richten t.a.v. onze Afd. Personeelszaken, Postbus 55, Terneuzen

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 10