rkers Nibb-it Aantal werkende vrouwen daalt gastarbeider krijgt meer rechten Belastingverlaging voor alle inkomens Vandaag meer misdrijven in laatste vijf jaar i. Samson Dkt omdat 1,45 REGERING KOMT MET NIEUWE WET „OLIEBOYCOT OPGEHEVEN" „Nederland voor f 3,3 miljard de boot in bij aard gasexport" BELGISCHE POMPHOUDERS STELLEN ULTIMATUM BRAND VERNIELT DORPSHUIS BIGGEKERRE nbedrijf b.v. eda Zijlstra: te grote inflatie leidt tot dictatuur Vragen n.a.v. moord Sint Jansteen cia Teruggang m Nederland bijna het grootst Beperking Hulp Provincie Zeeland moet adverteren Beyers Na ik Ié vri] gesproken Bezettin g in Helmond ^aat door Kamerlid: Waarom geen begeleiding verdachte jongen (14)? SHZ 03-74 enoemde werkzaam- n worden in een 5 daagse week (niet in het ;end) in 3 ploegen- st verricht. ns kunnen wij nog enkele onen plaatsen voor o.a. ;portwerkzaamheden in dagdienst. een van deze banen u iets irige werkweek, 20 ntiedagen, goed salaris, vakantietoeslag, ijkse gratificatie en idiëring van studie- iteiten)? ijf dan aan de heer Mol, Afdeling ioneelszaken, iervenbedrijf B.V., nsebaan 10, Breda of k een afspraak voor onderhoud (telefoon 10-24231). waarin ondergebracht Bottema Klundert, Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 pei kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem BV, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW DONDERDAG 14 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8300 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V DEN HAAG In tegenstel ling tot wat algemeen wordt verondersteld, neemt het per centage werkende vrouwen ln sommige landen, waaronder Nederland, af, aldus de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikke ling) in een studie over xde jongste ontwikkelingen. Ook in Duitsland, Italië en Japan is de deelneming van de vrou wen aan het produktieproces aan het verminderen. Het grootst is de achteruitgang in Japan, daarna in Nederland. De OESO verwacht, dat de teruggang zich in deze drie landen zal voortzetten in de periode tot 1985, waarop de voorspellingen van de studie betrekking hebben. Nederland zal in 1985 een relatief groot aantal jonge mensen hebben, een tamelijk laag percentage oude mensen en een beroepsbevolking in de werk-leeftijd (15 tot 65 jaar), die 65 procent van de totale bevolking uitmaakt. De OESO noemt de in Nederland tot 1985 te verwachten bevol kingsgroei (één procent per jaar) aanzienlijk. Landen met een zeer gerin ge bevolkingsgroei of zelfs een bevolkingsachteruitgang zijn: België, Denemarken, Duits land, Italië, Portugal, Zweden en Zwitserland. Het percentage werkende vrouwen zal krachtig toene men in België, Denemarken, Frankrijk, Zweden en Enge land. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Het toekomstig beleid van de Nederlandse regering met betrekking tot de buitenlandse werknemers zal inhouden: meer aandacht voor de gastarbeider en zijn rechtspositie in ons land, en het helpen creëren van meer werkgelegenheid in zijn land van herkomst. In een memorie van antwoord bij de gisteren verschenen nota buitenlandse werknemers, kondigt de regering aan een nieuwe wet te zullen indienen over toelating en te werkstelling van buitenlandse werknemers. liet toekomstige beleid is gericht op het belang zowel van ons land als van de betrokken buitenlandse werknemers en van de landen van herkomst. Daarbij gaat het op langere termijn om een meer structu rele oplossing van de twee on evenwichtigheden die tot de komst van grote aantallen bui- tn'iandse Werknemers aanlei ding hebben gegeven. Die twee onevenwichtigheden zijn: de vraag naar buitenlandse werknemers in ons land en het gebrek aan geschikte werkgelegenheid in de landen van herkomst. Voorzover en voor zolang nog behoefte bestaat aan de tewerkstelling van buitenland se werknemers, moeten de toelating en de begeleiding uit drukkelijk mede op die doelen ot> lange termijn zijn ge richt. De nieuwe wet op toelating en tewerkstelling van buiten landse werknemers zal de hui dige wet arbeidsvergunning vreemdelingen moeten vervan-, gen. Als nieuwe elementen worden genoemd: de mogelijk heid om het aantal buitenland se werknemers te beperken; de beperking tot de landen van werving; het invoeren van een vergunning voor tewerk stelling; een uitgebreide ver antwoordelijkheid van de werkgever voor goede huls vesting; de strafbaarstelling van de werkgever onder de wet economische delicten; een regeling voor een mogelijk heid tot het betalen van een bonus aan vreemdelingen die vrijwillig binnen een bepaalde tijd naar het land van her komst terugkeren. In voorbereiding is een wetsontwerp om ook buiten landse werknemers, in voorko rtende gevallen, de mogelijk heid te bieden gebruik te ma ken van kosteloze rechtsbij stand. Wat opvang en begeleiding betreft zal het beleid verschil lende mogelijkheden kennen, al naar gelang de buitenlandse werknemer met een bonus wit terugkeren, dan wel in princi pe lagere tijd in ons land wil blijven. De voorlichting aan de bui tenlandse werknemer zal, zo mogelijk, worden geintensl veerd. Gestreefd zal worden naar vorming en opleiding ge richt op de toekomstmogelijk heden in het land van her komst. Hierbij wordt o.m. ge dacht aan opleiding gedurende de looptijd van het contract van de buitenlandse werkne mer. Op lange termijn zal het beleid er op zijn gericht alter natieve oplossingen te vinden teneinde het aantrekken van buitenlandse werknemers te voornomen. Een beleid, gericht op betere internationale arbeidsverdeling zal moeten inhouden dat in de ontwikkelingslanden rond de Middellandse Zee relatief ar beidsintensieve industrieën worden gevestigd die, wat vergelijkbare kosten aangaat, in de economie van deze lan den passen. Een tweede vorm van actiet beleid, gericht op een nieuwe arbeidsverdeling, zal zijn het geven van rechtstreekse over heidssteun aan projecten in de ontwikkelingslanden rond de Middellandse Zee, waarin voormalige buitenlandse werk nemers te werk kunnen wor den gesteld, en waarin zij de scholing en ervaring kunnen toepassen die zij tijdens hun verblijf in ons land hebben opgedaan. Het kabinet is bereid uit de ontwikkelingsgelden finan ciële en technische hulp vooi dit soort projecten beschikbaar te stellen. Het is, voor zove: zulks mogelijk is, bereid de buitenlandse werknemers tij dens hun verblijf in ons land voor te bereiden op wers- zaamrieden in dergelijke pro jecten. Een aerde element .3 ac herstructurering van de nij verheid in ons land. Die moet zodanig zijn dat die nljverhe.d wordt aangepast aan de beoog de betere internationale a. beidsverdeling. Het kabinet beschouwt zo'n aanpassing als een wezenlijk onderdeel van het beleid voor ontwikkelings samenwerking. Bij het Bespreken van nio gelijke wegen tot verminde ring van het binnenkomen val" buitenlandse werknemers, merkt het kabinet o.m. ou dat het om een complex van facto ren gaat. Op korte termijn is er mogelijkheid van een strin genter toelatingsbeleid. Op langere termijn kan men den ken aan het aantrekkelijker maken van de ongeschoolde arbeid, resp. de onaantrekke lijke functies en aan het doen opheffen van dergelijke func ties. HET ambtelijk apparaat van de gemeente Rotterdam is van mening dat het niet kan wer ken met het sociaal vestigings beleid. In een vergadering van de raadscommissie voor de ha ven en economische ontwikke ling werd de noodklok geluid door de heer W.L. van Sohaiek, hoofd van de secreta rieafdeling voor bedrijven, ha ven en economische aangele- genneden. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het kabinet heeft plannen uitgewerkt - die op het ogenblik ter beoorde ling bij de Raad van State liggen - om iedereen ongeacht het inkomen, -r 1 juli a.s. belastingverlaging te geven. Staatssecretaris Van Rooijen (Financiën) heeft op een ver kiezingsbijeenkomst in Alphen aan de Rijn een klein deeltje van dat belastingplan onthuld. Bij een belastbaar inkomen van f 13.500 (minimumloon) bedraagt de belastingverlich ting op jaarbasis 1 procent. Bij een belastbaar inkomen van f 16.500 is de verlichting 0.8 procent, bij een belastbaar in komen van f 30.000 0,65 pro cent, bij f 70.000 0,50 procent en bij een belastbaar inkomen van f 120.000 is de verlichting 0,3 procent. Het kabinet rekent daarbij volgens de nog niet gepubli ceerde gegevens van het Cen traal Planbureau op een prijs stijging van 10 procent. Dc belastingverlaging bete kent volgens staatssecretaris Van Rooijen dat voor de laag ste inkomens de koopkracht stijgt. Boven een belastbaar inkomen van 16.500 blijft de laatste nieuws TRIPOLI (AP) De Arabi sche olieministers hebben hun eendaags overleg ir de Libische hoofdstad Tripoli gisterenavond afgesloten. Een hoge Libische funktionaris deelde mee dat be sloten is het embargo tegen de V.S. oj) te heffen, maar dit nog niet officieel in Tripoli bekend te maken. Over de boycot van Nederland werd niet gesproken. ZURICH (ANP) In we zen is niet de oliecrisis, maar de geldontwaarding met haar huidige intensiteit het ernstig ste probleem waarvoor wij ons gesteld zien. Hier dreigen maatschappij-ontwrichtende gevolgen die vergaande conse quenties kunnen hebben. Een voltooide inflatie leidt onvermijdelijk tot dictatuur: de democratie kan niet elke graad van geldontwaarding Verdragen. „Naar mijn eerlijke mening geniet de bestrijding van de geldontwaardingspoli tiek onvoldoende prioriteit' aldus de president van de Ne- derlandsche Bank, dr. J. Zijl stra gisteren in en voordracht in Zurich. koopkracht gelijk. Voor inko mens-categorieën vanaf 25.000 belastbaar inkomen neemt de koopkracht geleide lijk af. Niettemin compenseert de belastingverlaging voor een aeel de koopkraehtvermin.de- ring die thans al is opgetreden en die varieert van 1 procent bij het minimumloon tot 4 procent in de hoogste inko menscategorieën. De belastingverlaging Is een van de maatregelen van het kabinet om via het behoud van de koopkracht de werkge legenheid zoveel mogelijk vei lig te stellen. OPKLARINGEN Op de meeste plaatsen droog. Opklaringen. In de ochtend plaatselijk mist. Aanvankelijk weinig, later zwakke tot matige wind tussen noord en oost. MaxDnum temperaturen rond 8 gr. STAD EN STREEK Sfeervolle alternatieve atoomexpositie. Pagina 3 Voorjaarsbeurs in Vlaanderenhal. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE In Zweden weten ze al lang hoe ze huizen moeten isoleren. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Bouw stort volgend jaar in elkaar. Pagina 13 Kamerlid Scholten: „Achteraf gezien zou ik sommige dinqen anders hebben gedaan. Pagina 14 RADIO EN TELEVISIE Swiebertje blijft het populairste kinderprogr. DEN HAAG (ANP) Het aantal misdrijven, dat vorig jaar bij de politie bekend werd is ten opzichte van 1972 toegenomen met 12 procent. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft hierover woens dag cijfers bekend gemaakt. In 1973 was het aantal misdrijven 383.000. In 1972 was dat 343.000. De laatste vijf jaren is het aan tal misdrijven met 80 procent gestegen. De grootste toeneming vertonen de vermogensmisdrijven: m vijf jaar is het aantal verdubbeld. Vooral diverse vormen van diefstal hebben tot deze stijging bijgedragen. Diefstal met braak nam in 1973 toe van 27.600 tot 70.200, autodiefstal van 2700 tot 8150 en winkeldiefstal van 10.300 tot 14.300. (Van onze redactie binnenland) AMSTERDAM DEN HAAG Nederland doet dit jaar het buitenland 3,3 miljard ca deau bij de export van aard gas. Het financieel Economisch Magazine (FEM) heeft dit be cijferd, bij vergelijking van de grootverbruikerscontracten met bestaande exportcontrac ten, waarvan de inhoud tot nu toe geheim was. Grootverbruikers in Neder land, die nu een nieuw aard gascontract willen afsluiten, moeten 13.6 cent per kubieke meter aardgas betalen. Het ex- port-aardigascontract, waarover tot nu toe in ons land het meeste rumoer is ontstaan, is een contract met Italië. De daarin overeengekomen prijs bedraagt, volgens FEM, 4,11 cent. In vergelijking met mo gelijke binnenlandse afzet, komt Nederland hieraan, als wordt aangenomen dat de dis- tributiekosten 1,5 cent bedra gen, dus 11 cent per kubieke meter aardigas tekort. In het eerste jaar zal aan Italië 2 miljard kubieke meter worden geleverd. Nederland gaat in die fase derhalve voor 220 miljoen de boot in. In het contract is volgens het blad verdrievoudiging van de export voorzien. Volgens FEM is Italië overi gens niet de afnemer, die het voordeligst uit is. Het Duitse bedrijf Brigitta betaalt slechts 3,8 cent per kubieke meter. Brigitta is een dochteronder neming van Shell en Esso. De ze beide maatschappijen zijn in Nederland nauw betrokken bij le aardgaswirming. Het prijsniveau van het to taal van de aardgascontracten, waarvan het blad nog een aan tal voorbeelden noemt, leidt tot een becijfering, dat Neder land bij z'n aardgasexport in totaal f 3,3 miljard te kort komt op het nieuwe Neder landse prijsniveau. Een woordvoerder van de Gas-exportmaatschappiij te Den Haag verklaarde dat de cijfers uit het Financieel Eco nomisch Magazine voor het grootste deel juist zijn. Het zeite alleen een vraagteken bij de genoemde leverprijs van 3,8 cent voor het Duitse be drijf Brigitta. Hierover zou momenteel nog overleg gaande zijn. (Van een onzer verslaggevers) ANTWERPEN De vereni ging van benzine-pomphouders in België heeft gisteren ver klaard dat de pomphouders op 25 maart in staking zullen gaan wanneer regering en oliemaat schappijen doof blijven voor hun eisen. De pomphouders eisen van de oliemaatschappijen o.a. een herziening van het basiscon tract. Zo willen zij een rust dag per week en een geïn dexeerde winstmarge. De pomphouders verlangen voorts een rechtvaardiger verdeling van de beperkte benzinevoor raad. Zij vinden dat de rege ring onvoldoende ingrijpt in de huidige oliecrisis in België. Zij menen dat de regering de oliemaatschapijen hun prij zen moet laten verhogen. Tot nu weigert de regering dat. Het olieconflict neemt intus sen steeds ernstiger vormen aan. Total, Seca, Elf, Trading, Esso, BP en Sina voeren geen ruwe olie meer in. Esso zal over enkele dagen de raffina ge in Antwerpen staken. De maatschappijen hebben intussen toestemming gekre gen om de noodvoorraad voor vijf dagen aan te spreken. DRS. G. den Hartog, Secretaris van het Bosschap, schat dat voor een uitbreiding van het Nederlandse bosgebied van 28000 tot 550000 hectaren 1800 bosbouwwerknmers extra no dig zullen zijn. Nu biedt de bosbouwwerknemers extra no- gelegenheid. Fractie voorzitters (Van een onzer verslag gevers) MIDDELBURG De voorzitters van vijf sta tenfracties hebben een voorstel, vreemd aan de orde van de dag zoab- dat heet, ingediend bij GS van Zeeland. De fractievoorzitters willen dat in Zeeland, in navol ging van ëen Gelders ini tiatief, een campagne wordt gevoerd om de opkomst van kiezers bij de statenverkiezingen van 27 maart, te bevor deren. Het idee is ontwikkeld in de boezem van de PvdA-fractie, wier voor zitter, de heer W. Don, steun heeft gekregen van de KVP, VVD, PPR en D'66. Het voorstel van de vijf fractievoor zitters houdt in dat op kosten van de provincia le schatkist in de Zeeuwse dag- en nieuwsbladen grote ad vertenties worden ge plaatst, waarin alle i stemgerechtigden wor den opgeroepen naar de stembus te gaan. In de advertentie zou moeten worden gewezen op het functioneren van de provincie binnen de Nederlandse samenle- jf ving, aldus de fractie voorzitters. De totale kosten van de adverten tiecampagne worden be groot op ruim f 2500,-. Deze kosten kunnen, al dus de vijf fractievoor zitters, bestreden wor den uit de post voorlich ting op de begroting voor 1974. Het standpunt van de fractievoorzitters is, dat de gekozen volksverte genwoordiging represen tatiever is voor deze be volking daarmate meel mensen aan de verkie zingen deelnemen. Vrij dag a.s. zullen Provinci ale Staten het voorstel behandelen. (Van onze correspondent). BIGGEKERKE Door tot heden onbekende oorzaak is gistermorgen brand uitgebro ken in het Dorpshuis aan de Schuitvlotstraat te Biggekerke. De brandweerkorpsen van Biggekerke, Zouteiande en Koudekerke waren spoedig ter plaatse en konden met 12 stra len voorkomen, dat het ge bouw helemaal een prooi werd van de vlammen. De schade bedraagt echter zeker f 200.000,-. Het gehele interieur van de grote zaal van het Dorpshuis is uitge brand, terwijl andere verga derzaaltjes aanzienlijke water schade hebben opgelopen. Het gebouw is eigendom van de Stichting Dorpshuis Biggeker ke en tegen brand verze kerd. Omwonenden ontdekten ln de vroege morgenuren een uitslaande brand aan de ach terzijde van het Dorpshuis ter hoogte van het ketelhuis. Om trent de oorzaak wordt ge dacht in de richting van kort sluiting nabij de ketel van de centrale verwarming, dan wei een oververhitting van deze ketel, die tot de brand geleid heeft. DEN HAAG Dr. C.F. Beyers Naudé hoofd van het christelijk instituut van Zuid- Afrika, is door het hoogge rechtshof in pretoria op for meel-juridische gronden vrij gesproken. De Raad van Ker ken in Nederland heeft dit vernomen. Beyers Naudé was vorig jaar november door een lagere rechtbank veroordeeld tot een boete van 50 rand (200 gul den) en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden omdat hij had gewei gerd te verschijnen voor een parlementaire enquêtecommis sie die een onderzoek instelt naar de activiteit van een aan tal anti-apairtheidsorganisaties. Het hooggerechtshof kwam nu tot vrijspraak op juridisch technische gronden. EINDHOVEN (ANP) De bezetters van de Usfa Phi'ips- vestiging in Helmond zijn voorlopig niet van plan hun actie te staken. (Van onze correspondent). DEN HAAG De veertien jarige jongen die ervan ver dacht wordt betrokken te zijn bij de recente moord in Sint- Jansteen op een echtpaar in Zeèuwsch-Vlaanderen, moet volgens het Tweede-Kamerlid Waltmans (PPR) in juli 1973 in de wandelbossen bij Sint- Jansteen op een Belgisch meis je geschoten hebben. Woens dag heeft bet kamerlid schrif telijk aan minister Van Agt van justitie gevraagd, waarom die zaak geseponeerd werd en geen begeleiding door een psychiater of de raad voor de kinderbescherming nodig werd geacht. Ook vroeg het kamerlid waarom tegen de Jongen geen passenae maatregelen geno men werden. Gebleken is Im mers, dat de knaap over vuur wapens kon beschikken, aldus de vragensteller. Dr. Waltmans wil van de mi nister horen of het waar is, dat de jongen na juli 1973 rustig is doorgegaan met het verza melen van vuurwapens en dat bij de jongen thuis momenteel nog meer vuurwapens zijn. In dit verband drong het kamer lid aan op een scherpere con trole op de aanwezigheid van vuurwapens van licht kaliber in de grensstreek. Het kamerlid verzocht de bewindsman tenslotte bij de Belgische regering zijn be zorgdheid te laten blijken over het feit, dat in België de vuurwapenwetten zo soepel worden toegepast, dat zowel wapens als munitie vrij te koop zijn, en dat in de winkel niet wordt gekeken naar de leeftijd van de koper en niet gevraagd wordt naar" een ver gunning.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1