EWERKER JWEL1JKE 'BEDIENDE iOUVAIN JMPH )ESH0W Klompenindustrie eist bomen op Zeeuws Tijdschrift in het teken van de landschappelijke veranderingen PvdA tegen bij Ossenisse en Baalhoek VVD is het in principe eens met blokkendam VMZ maakt ernstig bezwaar tegen uitworp tweede centrale De Stem/De Vri»e Zeeuw GOES DMAKING Sasse zwembad in zomer hele dag open Gevonden in Terneuzen iedrijf AN B.V. ig 19 MAART OES BESLUITEN stad streek ■WH OES TERLOUW NAAR YERSEKE Heikant TOCH AANTAL VRAGEN Zaamslag Burgerlijke stand Terneuzen Waarschuwing Bard beleid Vrouwengilde Oostburg was actief Smogvorming Hansweert Delta-denkdag in Goes (leeftijd 20 - 25 jaar). inning van ons wagenpark ratief werk. et bedienen van telefoon, terse andere kantoorwerk- Tel. 01157-751 (4 lijnen) 1783 - 01155 1347 den U een exclusieve \TIONS IE KLEDING DING IS enz. n „De Halle" te Axel. i. zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur. ELKE uitvoering ORTHOPAEDISCHE COR- 3UKBANDEN ELASTIE. RSTPROTHESEN (volledig i onze geachte clientèle aan eente Goes geven hier- wegens het verrichten nheden aan de sluizen C. 1974 1974 ;1 langer als noodzake- in het kanaal met 0,30 '74 en 74 en 974. ui Goes, oes maakt ter voldoe- Ruimtelijke Ordening besluit van: laard, dat een herzie- ;emmingsplan „Valcke- >als dat in rood op de anig gewaarmerkte te- leve van de uitbreiding daard, dat een herzie- temmingsplan ,,'s-Heer Arendskerke, voor het op de bij dat besluit erkte tekening is aan bouw van enkele on- ten liggen ter gemeen- Oostwal 31 te Goes) Dinsdag 12 maart 1974 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN „Bij Osse nisse en Baailhoek mogen geen Industrieën gevestigd worden. In het Sloe-gebied is daarvoor meer dan voldoende ruimte. De Axelse vlakte dient ontwik keld te worden tot gebied voor niet-hinderlijke industrie". Dat waren enkele doelstellin gen van de PvdA in Zeeland, geformuleerd door de heer W. Don, lijsttrekker van de PvdA bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. De fractievoozitter van de PvdA in de Zeeuwse Staten sprak op een verkiezingsbijeenkomst in het Terneuzense Zuidland- theater. De heer Don legde er voorts de nadruk op, dat er na de verkiezingen duidelijke af spraken gemaakt moeten wor den over het werkprogramma van G.S. Ook zullen de Provin ciale Staiten bekend moeten zijn met de neven-functies, die de gedeputeerden eventu eel bekleden. De heer Don had weinig vertrouwen in het suc ces van de commissie De Zeeuw van de KVP en de BeLgische CVP, die een onder zoek wil instellen naar de mi lieu-vervuiling in de Zeeuwsch-Vlaamse kanaalzo ne. „Acties als deze op het partij-politieke vlak alleen ha len niets uit. Deze kwestie zal op algemeen internationaal ni veau bestudeerd moeten wor den", aldus de heer Don. De PvdA in Zeeland is ver der tegen de bouw van een tweede kerncentrale bij Bors sele, omdat zij van mening is, dat de eerste centale voldoen de binnenlandse behoefte zal dekken. Tweede Kamerlid P. Roels betoo>gde, dat de PvdA voor bevordering van het openbaar vervoer is en volle dig achter de aanleg van een vaste oeververbinding over de Westersohelde staat. Hij toon de zich bijzonder gelukkig met het plan Klaiasesz voor de Oosterschelde. Op deze bij eenkomst wend verder nog het woord gevoerd door Ed van Tijn, de voorzitter van de PvdA-fraötie in de Tweede Kamer. (Van een onzer verslaggevers) YERSEKE Op uitnodi ging van het bestuur van de afdeling Zeeland van D '66 zal de fractievoorzitter van D '66 in de Tweede Kamer, de heer J. Terlouw, op vrijdag 15 maart een spreekbeurt houden in Yerseke. De heer Terlou-w zal naast algemene politieke beschou wingen speciaal aandacht schenken aan de Oosterschel de. Hij zal ingaan op de jong ste politieke ontwikkelingen rondom de Oosterscheldepro- blematiek na publikaitie van het rapport Klaiassez. De bijeenkomst wordt ge houden in verenigingsgebouw „De Haven" te Yerseke en be gint om 20.00 u. Ruige Toepers De topbil- jartclub de Ruige Toepers, vierde de jaarlijkse teerdag met een diner, sport en spel en met een wedstrijd om het clubkampioenschap. De uitslag hiervan was als volgt: 1. en kampioen: B- de Jon-ghe, 2. W. Mariens, 3. P, de Beule, 4. P. Valent, 5. A. Vlassenrood, 6. F. de Smit, 7. J. de Smit, 8. M. de Block, 9. J. de Betue, 10. Th' de Block. Bejaardenbona Donder dag 21 maart houdt de alge mene bejaardenbon-d, afdeling Heikant, in het gemeenschaps centrum Den Dullaert te Hulst de algemene jaarvergadering. In verband met de groei van het ledental zal tijdens deze vergadering het ledental wor den uitgebreid. In dit verband tullen twee nieuwe bestuurs leden worden gekozen. Na de Jaarvergadering zullen de aan wezigen worden rondgeleid in Den Dullaert. Directeur H. de Ducht zal dan voor toelichting zorgen Muzikale avond Zaterdag avond was er in het Vereni- -jmgsgebouw te Heikant een muzLkale avond, welke werd georganiseerd door de muziek vereniging Heikant, waaraan naast deze vereniging werd eegewerkt door de muziek verenigingen Nooit Gedacht it Graauw en Weldoen door vermaak uit Climge. Na een welkomstwoord van voorzitter Martinet werden door elke vereniging enkele klassieke nummers, concoursnummers brachtarSen t6n gehore fie" Van een onzer verslaggevers TERNEUZEN Op ver scheidene plaatsen in Zeeuwsch-Vlaanderen gaan forse bomen tegen de vlakte. Waar ze tot voor kort met hun stevige stammen en tak ken mede het landschap be paalden is nu een leegte. Slechts een nietige stomp steekt nog boven de grond uit die ze tientallen jaren heeft gevoed. De hierbij afgedrukte foto's zijn genomen langs de dijk tussen Reuzenhoek en Ter- neuzen en bij Hoek. Vooral in het weiland bij Hoek heeft de motorzaag danig huigehouden. Een kleine veertig bomen hebben hier het loodje moeten leggen. Als symbool van hun overga ve wappert op een berg tak ken een witte vlag door spe lende kinderen daar neerge- plant. „Het is ontzettend jammer dat die bomen gerooid zijn. Ze leverden zo'n prachtig ge zicht op", zegt mevrouw Boekhorst die vlak bij de aangerichte verwoesting woont. De gevelde bomen, zogenaamde Canadezen, zijn ongeveer 28 jaar oud. Het hout zal zijn weg vinden naar de klompenindustrie. (Van een onzer verslaggevers) WIERDEN-DEN HAAG De afsluiting van de Ooster schelde met een blokkendam, zoals is voorgesteld door de commissie-Klaasesz, heeft in principe de instemming van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, maar zal op een aantal punten toch nog nader onder zocht moeten worden. Dat zei het kamerlid mr. H. Koning gisteravond tijdens een ver kiezingstoespraak in Wier den. De heer Koning zette bij voorbeeld een vraagteken bij de mogelijkheid om een der gelijke blokkendam, die een getijverschil van 1,80 meter moet waarborgen, zo degelijk te construeren dat hij ook weerstand kan bieden tegen stormvloeden (waartegen het deltaplan immers is ontwor pen). Ook vroeg hij zich af of zo'n dam binnen vier jaar te maken is en of een getijver schil van 1.80 meter voldoende is om de oester- en mosselcul tuur in Yerseke in stand te houden en bovendien de Oos terschelde haar belangrijke milieufunctie te laten behou den. Voorts vroeg het VVD-ka- merlid zich nog af of de later, in de definitieve afsluitdam aan te brengen stormvloedke ring (de stroom-kokers) wel zo vervaardigd kan worden, dat de grote stroomsnelheden kun nen worden doorstaan zonder dat scheuren optreden en zon der dat de dam wordt onder mijnd. Los van deze vragen echter is de VVD erg gelukkig met het plan-Klaasesz, zei de heer Koning. Veiligheid en milieu behoud worden er tegelijker tijd mee verzekerd, reden ook waarom hij zei te hopen, dat de voorstellen van de commis sie uitvoerbaar blijken te zijn. Het nader onderzoek over de vier vraagpunten van de VVD moet volgens Koning worden uitgevoerd door onaf hankelijke deskundigen, opdat mocht later blijken dat het plan onuitvoerbaar is rijks waterstaat in ieder geval niet van „sabotage" kan worden beticht. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT Het zwembad in Sas van Gent zal gedurende de zomervakantie de gehele dag open zijn. Deze periode duurt van 10 juni tot en met 11 augustus. .De stich ting Sasse zwembad komt hiermee tegemoet aan de wens van vele ouders om ook tussen de middag het zwembad en de zonneweide open te stellen. TERNEUZEN Geboren: Jacomina dv L. de Blaeij en J. de Braai, Martin zv W. van de Velde en J. de Poorter, Dina dv G. Mahshi en H. Souedi. Wenidy div H. de Poorter en W. Temmerman te Hoofdplaat, Petrus zv C. Huijbregts en P. F-rijters, Ester dv J. Verlinde en R. van Acker te Westdorpe, And-rea dv A. B-uijze en C. Oppeneer, Natasia dv J. de Ridder en M. Lensen, Marnix zv W. de Meester en J. de Ru, Saskia dv A. Molewijk en E. Nagtegaal, David zv M. de Jonge ,en P. Kiel, Wiegert zv J. Linden en m. Steijlen. Ondertrouwd L. Visser 68 jaar te Antwerpen en S. Dil- lens 56 j,r te Terneruzen, D. Jansen 38 jr en M. Jansen 42 jr. Getrouwd: F. van der Ka de 24 jr te Schiedam en K. Stryczek 21 jr te Rotterdam, L. Klaassen 23 jr en C. Ver- helst 19 jr, D. Blom 20 jr en C Camphens 19 jr S. de Feijter 46 jr en A. van Tatenhove 29 j»r, A. Schalk 25 jr te Hengelo en M. de Braijne 24 jr te Arnhem. Overleden: J. de Voldere 75 jr g-eh. gew. met I. de Koene, K. de Bruijne 82 jr. geh. gew. met P. de Kraker, J. de Kerf 72 jr.. Hengelwedstrijd 36 Le den van de hengelaarsvereni ging Sport en Ontspanning na me deel aan de eerste club wedstrijd van dit jaar. Gevist werd aan de Westerschelde- dijk nabij de buurtschap De Griete. Na afloop werden in café Het Wapen van Zeeland in Zaamslag de prijzen aan de winnaars uitgereikt. Die win naars waren: 1. J. Cobben 955 p., 2. R. de Pooter 885, 3. J. de Blaeij 832, 4- B. Taalman 768, allen te Zaamslag, 5. J. de Feijter 757, Terneuzen, 6. W. Taalman 743, Phillippine, 7 M. Hamelink 727 Zaamslag, 8. M. de Bruijne 700, 9. C. Dees 6! beiden te Terneuzen, 10. F. Taalman 626, Hoek. Hengelen De zeehengel- club Sluiskil heeft nabij de Terneuzense watertoren aan de Westerschelde haar eerste clubwedstrijd gehouden. Er waren 110 deelnemers die ge zamenlijk heel wat vis op het droge sloegen. Na afloop wer den in café Dallinga te Sluis kil door de voorzitter van de ZHC Sluiskil. J. d'Hont. de prijzen aan de winnaars uitge reikt De uitslag was: 1 R. Heijboer 1358 Terneu zen. 2 A. Magnus 1273. Vogel waarde 3 M. de Buck 1271 Knokke 4 J. de Regt 1116, Terneuzen. 5 G. de Bree 1099, Terneuzen. 6 R. de Block 978 Axel? 7 J. Geelhoedt 953, Ter neuzen 8 R. Boogaerd 948, Kloosterzande 9 J. Faas 940, Terneuzen 10 J. v. d. Velde 935, Sluiskil. (Van een onzer verslaggevers) HULST „Niet Zeeland maar Scheldeland", onder dat motto beschrijft dr. Wim Wolff uit Kapelle In het nieuwste nummer van Zeeuws Tijdschrift de landschappelij ke verhouding op grote schaal in Zeeland. Het maart-num mer van Zeeuwsch Landschap is geheel gewijd aan het the ma Landschap. In een openingswoord wijst de redactie van het blad er op dat de discussies over de waarde van het landschap ac tueel zijn op plaatsen waar ingrijpende veranderingen op handen zijn: „Zo'n plaats is het Zeeland van 1974. Het land op de schop-via de sterke arm van de waterwerken on-, derhevig 'aan wezenlijke ver-' an-deringen". Over één van deze veran deringen vertelt dr. Wim Wolff: „De zee van Zeeland is de Schelde, soms heeft het water tussen de eilanden wel een andere naam maar het is in wezen één van de takken van het grote Schelde-estuarium (mondingsgebied red.) een land-schap opgebouwd uit wa ter zan-d klei en schorren, een dynamisch landschap". Vol gens deze hydrobioloog, werk zaam bij het delta instituut voor hydrobiolog.'sch onder zoek, hoort iedere Zeeuw de wadslakjes, de kreukels, en de tandpastahoopjes van de zee- pier te kennen. Deze horen bij de rijke dierenwereld die het Zeeuwse landschap verleven digen vindt hij Hij laat echter wel een waar schuwing horen: „Zeeland maakt zich van de Scheldes los: ruilverkavelingen wissen 'het ontstaan van de schorren uit, nieuwe wegen trekken zich niets aan van het oude patroon van kreekruggen. Inlagen ver dwijnen onder vuilstortplaat sen en dijken worden geslecht voor industrievestigingen". Ingrijpend op één van de actuele discussies stelt hij: „Het werkelijke einde van Zeeland als Scheldeland dreigt met afsluiting van de Ooster schelde. Zeeland wordt dan als alle land, genivelleerd". En hij schildert daarbij een toe komstbeeld van een vlak land schap met recreatieweiden, bossen met parkeerplaatsen en Flevolandachtige landbouwbe drijven. In het speciale landschaps nummer van Zeeuws tijdschrift staat ook een vraaggesprek met de Zeeuwse gedeputeerde van ruimtelijke ordening J.P. Boersma. In dit gesprek geeft Boersma zijn mening over een aantal factoren die het land schap kunnen beïnvloeden, zo als bijvoorbeeld de recreatie en de planning van bepaalde grote werken. De heer Boersma is van me ning dat er met name voor Westenschouwen een hard be leid moet worden gevoerd op provinciaal niveau. Omdat daar de recreatieve uitbreiding funest voor het landschap dreigt te worden. „De rem moet erop", aldus de gedepu teerde, die echetr tot zijn spijt moet erkennen dat ver schillende plannen van de ge meenten in dit gebied niet meer zijn terug te draaien. Boersma staat ook achter (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Het Katho liek Vrouwengilde in Oostburg heeft in de Openbare Biblio theek een algemene jaarverga dering gehouden onder voorzit terschap van mevrouw Backo- ra. Het jaarverslag gaf een beed van de verschillende ac tiviteiten van het afgelopen jaar. Er waren meer activitei ten georganiseerd dan aanvan kelijk gedacht was. Na 20 jaar een bestuurs functie, warvan vele jaren se cretaresse, te hebben vervuld, heeft mevrouw Ouwendi.ik haar functie neergelegd. De voorzitster dankte haa-r voor het vele 'verk, dat zij in deze periode heeft verricht voor dp afdeling en overhandigde haar een presentie. Het financieel verslag ver toonde nog een batig saldo. Tot nieuwe bestuursleden werden gekozen de dames Weterings-Van Moorten en De Rijke. Dgor mej. Hamelink uit Schoondijke werd in het Cad- zandse dialect een voordracht gehouden. Het programma voor de komende periode zal bestaan uit kaartavonden en een lezing door de heer De Milliano, een voorlichting door de slagersvakbond en het hou den van fietstochten. het idee om voor de inrichting van de Oosterschelde een openbaar beheerslichaam in het leven te roepen, naar het voorbeeld van het Veerse Meer en de Grevelin-gen. Over de aantasting van het landschap door industrieën stelt Boersma dat je moet aanvaar den dat je in het verleden een maal hebt gekozen voor een industriegebied van 1500 ha De daarmee in verband staan de volgende stappen zoals een leid'n-gstraat moeten wel zorgvuldig gezet worden meent hij. In een slotopmer king stelt de gedeputeerde nog dat de bulldozertechniek en de aanleg van woongebieden op vlakgemaakte woestijnen ei genlijk al lang uit de wereld hadden moeten zijn. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN (ANP) De Vereniging Milieuhygiëne Zee land (VMZ) maakt ernstig be zwaar tegen het verlenen van een hinderwetvergunning voor de tweede conventionele elek triciteitscentrale van de Pro vinciale Zeeuwse Energie Maat schappij (PZEM) bij Borssele als het college van Gedepu teerde Staten besluit de voor waarden vain de hinderwet te wijzigen. De N.V. PZEM is nl. van plan de uitworp van de eerste en tweede conventione le centrale te verhogen tot een gemiddeld s-percentage van 2,1 waardoor de uitworp van zwaveldioxide toeneemt tot maximaal 42U0 kg per uur. De Vereniging Milieuhygië ne Zeeland zegt in haar be zwaarschrift aan G.S. ten zeer ste geschokt te zijn door het negatieve milieubesef van de N.V. PZEM. De oorspronkelijke aanvraag van dit bedrijf voor zijn eerste conventionele pro- duktie-eenheid van 190 Mw. van de centrale Borssele die lVs jaar geleden in gebruik werd geno men omvatte een S02-uitworp van maxl-maal 2400 kg per uur, welke uitworp via de voorwaarden in de verleende hinderwetvergunning werd te ruggebracht tot maximaal 1000 kg per uur. Een zaak waarover zowel de gemeenteraad van Borsele als ook de VMZ zich destijds bij zonder positief hebben uitgela ten. Het blijkt nu dat de klok bijna volledig moet worden te ruggedraaid, wanneer aan de wensen van N.V. PZEM wordt voldaan, zegt de VMZ in haar bezwaarschrift. De VMZ meent, dat het toestaan van een verhoogde zwaveldioxide-uitstoot in het Sloegebied onaanvaardbaar is, De nu proefdraaiende olieraf finaderij van Total zal 11.000 ton S02 per jaar uitstoten. Dit zal volgens eerdere medede ling van G.S. smogvorming tot gevolg kunnen hebben. Als nu aan de PZEM wordt toege staan dat de twee eenheden samen 4200 kg zwaveldioxide per uur mogen uitstoten, tegen 1000 kg op dit moment, dan zal de kans op een smogvor ming nog groter worden. Ook al gezien het feit dat er per etmaal al ruim il/z ton fluor- houdende stof door de indus trie mag worden uitgespreid over het Sloegebied. Volgens de Vereniging Mi lieuhygiëne Zeeland mag het stijgen van de grondstof prij zen geen argument zijn om de hand te lichten met de voor schriften in de vergunningen Het aardgas dat nu in grote hoeveelheden naar het buiten land gaat tegen zeer voordeli ge langjarige contracten moet onverkort ter beschikking ko men te staan van de elektrici teitscentrales in Nederland, al dus de VMZ in haar bezwaar schrift. Feest In de zaal Zeelan- dia heeft de Vriendenkring van Hansweert zaterdagavond dn jaarlijkse feestavond ge houden waarvoor enorme be langstelling bestond. BERGEN OP ZOOM Luxor, 20.00 uur: Deliveran ce 18 jr. (Club van filmvrien den). Roxy, 20.00 uur: Jesus Christ superstar, a.l. Hald stadhuis, kunstwerk van de maand van de Bergen op Zoomse kunstenaar Louis Weijts (t.m. 31 maart). Ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. BORSSELE De Jeugdhoeve, 19.30 uur: Opening tentoonstelling „Ener gie, de motor van ons le ven". GOES Grand, 20.00 uur: Ryan's dochter. Museum voor N. en Z.-Beveland, Singelstraat 11, expositie schilderijen en tekeningen van Marinus Schipper (tot en met 31 maart). Open van 9.30-12.00 en 13.30-18.00 uur. HULST Boekhandel van Geyt, Steenstraat 20. Expositie Hans van Efferen (t.m. 18 maart). Werkd. van 9.00-12.00 uur en 13.00-18.00 uur. KLOOSTERZANDE Jac. de Waal, 13.30 uur: Schieting voor bejaarden. MIDDELBRG City, 20.00 uur: Gimme shel ter 1 jr. Schouwburg, 20.00 uur: New Hope-singers, reli-muziek Youth for Christ. De Schakel, 20.00 uur: Zelfreinigend ver mogen van „Oppervlaktewa ter". OOSTBURG Ledeltheater, 20.00 uur: Naakt over de schutting 14 jr. ROTTERDAM De Doelen (grote zaal) 20.00 uur: KCOV Halleluja, Johannes Passion, m.m.v. het Utrechts Symfonie Orkest o.l.v. Jan Eelkema. Hofplein Theater, 20.15 uur: Fons Jan sen met „Kwartetten". Luxor Theater, 20.00 uur: Seth Gaai- kema met „Elf verdwazingen". Piccolo Theater, 20.15 uur: „Family in Heaven" door To neelgroep The Family. SAS VAN GENT Galerij Uilenspiegel, West kade 71, expositie Guido Met sers Polona (t.m. 31 maart). Ma. t.m. zat. van 9.00-12.00 en van 13.30 - 18.00 uur. Vrijd. tot 21.00 uur. Zond. van 14.00- 18.00 uur. Woensdagmiddag gesloten. TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur( Gejaagd door de wind a.l. Stadhuis, sier in serie, expositie van sie raden (t.m. 17 maart), open op werkd. van 8.15-17.15 uur za terdag van 14.30-16.30 uur. VLISSINGEN Alhambra, 20.00 uur: Slip- perstjesschool voor huisvrou wen 18 jr. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera, 20.00 uur: Tosca. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: „Al- pha-Beta" van Whitehead door de toneelgroep Centrum. Prov. Centr. Arenberg, 20.15 uur: „Kent u de melkweg" van Carl Wittlinger. Volkenkundemuseum, Gilde- kamerstraat, expositie repu bliek China (t.m. 17 maart), alle dagen behalve 's maan dags van 10.00-17.00 uur. BRUGGE Stadsschouwburg, 20.00 uur: „Minna van Barnhelm" van G.E. Lessing door KNS Ant werpen. GENT Kon. Opera, 20.00 uur: Reci tal Georges Moustaki. Kon. Ned. Schouwburg, 20.00 uur: „De spinse" van Herman van Veen. Van een onzer versla a a evers) GOES Het jongerenbe- raad Goes houdt ov zaterdag 16 maart in het ontmoetings centrum De Veste te Goes een „Delta-denk-dag-Go es". Deze dag wordt georganiseerd in het kader van de actie ..Kleur bekennen in de Deltavan het interkerkelijk deltaberaad. De Delta-denk-dag-Goes in de Veste begint op 16 maart om 15.00 u. en zal duren tot ongeveer 20.00 u. Op het pro gramma staat onder meer een klankbeeld met een discussie en de vertoning van de film „In de ban van het gebeuren". Broodjes en koffie zijn aanwe zig. Zoals bekend houdt het project „Kleur bekennen in de Delta" in: de bevolking van de Delta (Zuid-Holland, Zeeland en West-Brabant) zich laten bezinnen over de toekomst van hun gebied (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Aan het bureau van gemeentepolitie in Terneuzen, Rosegracht 15, kunnen inlichtingen worden verkregen omtrent de volgen de gevonden voorwerpen: he- renbril in zwart etui, schou dertas, bankbiljet, regenbroek in plastic etui, bril, boekje, geel plastic brooddoos, witte gymschoen, jongensjas met ca puchon kleur groen, gele broek en jas, huissleutel, rode step op luchtbanden, 50 jute- baaltjes, doosje met pakjes roomboter, grijze mantel, gym schoen, busabonnement, bank biljet, gouden broche, betaai- pas, Grieks paspoort, paar heren handschoenen, geld in etui met een paar sleutels, zwarte knipportemonnaie met inhoud, collier met blauw steentje, witte bontmuts, blau we muts, paar gymschoenen, twee wtite glasgordijnen, koffertje rood zwart geblokt met inhoud, kindertractor, kinderarmbandje, paar brom merhandschoenen, filmappara tuur, bloedgroepkaart, dames- handschoen, sleutelbos, hand schoen, herenpolshorloge (An- cre), bankbiljet, huissleutels, pakje met een paar schoenen, zwarte knipportemonnaie, bos sleutels, rood kralen armband je, rood kortjasje, fietstasje, steekkarretje, blauwe overjas, glazen buisje met 4 capsules, paar bruine handschoenen, ro de knipportemonnaie, heren polshorloge (Marti), bosje deursleutels, blokfluit, bruine portemonnaie .draagbare Phi lips radio, fietsstoeltje, drie- wielertje, paar handschoenen, blauw kinder jack, damesvest blauw, etui met potloden en pennen, zwarte handschoen, bruine kindermuts, bruine kinderpet, plaat voor motor, paar kinderschoentjes, zwarte kinderbril, twee sleutels, 4 sleutels, zwarte portemonnaie, twee sleutels aan zwart sleutel, etui, twee sleutels aan bruin sleuteletui, bosje sleutels, etui met zilveren spiegeltje, twee autosleutelsvan VW, zilveren kettinkje, kettinkje met sos medaillon, damespolshorloge, (Lincoln), scheepvaartembleem NASM, witte kinderwant, au tosleutels, driewieler (scooter model), kindertrapeze. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland: RAYONKANTOREN. TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel 01150 7920 (4 liinen); HULST: Steenstraat 14 tel 01140-3751 (3 Ujnen); GOES: Klokstraat 1. tel. 01100-8030 (3 Uinen). KANTOORUREN. Maandag t.m vriidag 8 15-12 30 en 13.30-17.00 uur. BITTEN KANTOORUREN: ADVEKTENTIF EXPLOITATIE: Breda: maandag tm vrijdag 19 00-21 00 uur. tel 01600-22341; zaterdag «00-12.00 uur. tel. 01600-49900; zondag 20.00-22.00 uur. tel 01600-22341 BEZORGKLACHTEN: Zeeuwsch-Vlaanderen: tel. 01140-3751 of 01150-6297; Midden- Zeeland 01100-4944 HUISAANSLUIT1NGEN: REDACTIE: Chet Zeeuwse redactie: S C. Augustijn, Kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen. tel 01150 7920. privé tel 01150-5745 algemeen redac teur Zeeland A f Koopman, kantoor Kromme Weele 4. Mid delburg. te] Oi 180-7764 privé tel 01180-7438- redacteur Midden- Zeeland drs J Bouwroans. tel 01100-3405. sant Klokstraat 1, Goes tel 01100 8030 orivé Coliinshot 35 Goes: redacteur te i'emeuzen en Kanaalzone G van Berkel. kantoor Nieuwstraat 9, Terneuzen tel 01150-7920. privé teL 01150-4866; redacteur W Z -Vlaanderen R van der Helm. Melkweg 40. Oostburg teL 01170-3370; sportredactie Zeeiand- T Koomen f»l 01155-2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C J de Boer Trumanlaan 10 Axel tel 01155-2237. ABONNEMENTEN -EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: P Konlngs. teL 01150-6297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: C. Menu tel 01100 4316

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5