y heft ïer eld „LEDENRAAD IS NIET GEHOORD" Ontslagen directeur dreigt met proces tegen bestuur van woningbouwvereniging Kandidaten stellen zich voor OPLOSSING PUZZEL 23: HET NATUURRESERVAAT DE WEERRIBBEN PROGRAMMA „LIT" IN ZEELAND elke maand een bedragje sparen om uw huis op te knappen Vrouwen vragen handhaving ziekenhuis Plattelands- jeugd volleybalde in Hulst DE GROOTSTE KOLLEKTIE LEREN ZITMEUBELEN IN Z.W. NEDERLAND jazz" t.-Jansteen 3 streek ■MWHiHI Regenachtig BEROEP Rosé d'Anjou 4,95 p. fles stembus jus m HORECABEURS IN GOES Reünie van beoefenaars Topbiljart In café Sport e^lde de topbiljartclub Zon- igsvermaak een wedstrijd te rn de topbiljartvereniging de jige Toepers uit Heikant. De ien van Zondagsvermaak onnen met 155. De uitsla- in waren als volgt: H. van >oij - G. Bleijenbergh 1l, Verschueren - J. Boeckling -0, A. Vink - F. de Smit 2 L. van Campenhout - Th. de lock 20, G. van Dorsselaer A. Vlassenrood 11, J. Rot- er - J. de Betue 11, H. ijssels - P. Valent 02, F. Nijs - B. de Jongh 20, J. Vlaeminck - P. de Beule 0, A. Sturm - M. de Block Supportersclub Voor cte atste maal in dit voetbalsei- len zal de supportersclub van a v.v. Steen zondag het eer- e elftal van Steen per auto- is(sen) vergezellen naar ergen op Zoom, waar tegen osko 1 zal worden gespeeld, i de overige uitwedstrijden gen Axel en HVV '24 te ulst zal ieder op eigen gele enheid gaan- De autobus ver- ekt zondag om kwart over :n aan de kerk te Heikant. Sclüetlng Aan de eerste ■hieting, die in dit seizoen op vee staande wippen bij café port in Sint-Jansteen werd houden, namen 71 schutters eel- Op de eerste wip had het teense echtpaar Savooij veel reces. Mevrouw Savooij boot de hoofdvogel en haar lan de eerste zijvogel. De erdere uitslag op wip 1: veede hoofdvogel W. Boussen it Kapellebrug, eerste zijvo- :1 A. van Goethem uit wijndrecht (B), tweede zij- ogel M. Maas uit Zwijndrecht vierde zijvogel J. Ver eist uit Kallo (B), eerste kal Leeraert uit Hulst, tweede al J. Baart uit Terneuzen, erde kal J. de Bakker uit .emseke Paal (B), vierde kal, Blommaert uit Sint-Jan een itslagen op wip 2: eerste oofdvogel F. Rottier uit Kallo 3), tweede hoofdvogel P. tevens uit Sint-Jansteen, eer- e zijvogel J. de Beule uit int-J ansteen, tweede zij vogel Leeraert uit Hulst, derde jvogel C- Boënne raauw, vierde zijvogel lerckx uit Sint-Jansteen, eer e kal B. Rottier uit Kallo B), tweede kal F. Herrewegh it Hulst, derde kal J. Dix- oorn uit Zelzate, vierde ka! iet afgeschoten. uit J. HT protest tegen de hoogte an de lonen waarover het utoconcern Fiat em de vak- ouden het eens zijn gewor- en, heeft de directeur geme- lal van de onderneming en roer van het hoofd van het oncern, Umberto Aignelli, met ftreden gedreigd. 7ESTDUITSE vissers die ends 6 maart niet uitvaren uit rotest tegen de sterke stij- ing van de brandstofprijzen ebben de Nederlandse log- er, „Willem van der Zwan" erhinderd de haven van Cux- aven binnen te lopen om aar zijn visvangst te los- en. erslaggevers) college van B. en W. wil ko- gaan heffen op het nieuwe Nieuwvliet. De inning van laatsvinden door een munt- rreinen een gulden of 15 Bel eningen die de gemeente oor de recreatie treft". De effing van de gelden vormt iet alleen een bijdrage in de osten van aanleg en onder oud van het parkeerterrein, och kan ook in combinatie iet passende verkeersmaatre- ïlen de verkeersveiligheid an de kust in belangrijke ïate bevorderen", aldus het illege. De heffing van parkeergel- en wil men voorlopig voor ;n jaar laten gelden en alleen oor het terrein nabij Nieuw- liet. Na een jaar zal bezien orden of andere terreinen oor de heffing in aanmerking omen. In totaal kunnen in ieuwvliet 350 auto's een laats vinden. De te plaatsen itomaat verdient de voorkeur oor de inning van de geleden oven parkeerwachters of pa1" eermeters, die zeer hoge per" iptiekosten zullen geven. De itomaat kost ongeveer 10.000 tlden. Verwacht wordt dat in periode 1 mei tot 1 oktober uto 18.000 zal binnenko- en. De financiële commissie zal ch woensdagavond ook bui" h over een nieuwe verorde- ng voor de precario en retri" lties en over een voorstelling vaststelling van tarieven >or het nieuwe zwembad i" reskens. Dinsdag 12 maart 1974 (Van onze correspondent) TERNEUZEN Het bestuur van de Woningbouwvereniging Terneuzen heeft tijdens de gisteravond gehouden vergadering besloten het onmiddellijk ontslag van de direc teur van de Woningbouwvereniging de heer B .Zielschot, dat hem eind vorige week werd aangezegd, te handhaven. De rechtskundig adviseur van de heer Zielschot had het bestuur van de Woningbouw vereniging laten weten, dat de directeur het ontslag niet aan vaardt en dat hij 'n rechtsver volging tegen de Woningbouw vereniging zal instellen als het ontslag niet wordt ingetrokken. Gisteravond verstreek het ulti matum van 48 uur, dat hij het bestuur had gesteld. De heer M. J. Groenhof, co ordinator van de adviesgroep van de Nationale Woningraad, die tijdelijk het directeurschap waarneemt, deelde gisteravond desgevraagd mede, dat het be- (Van een onzer verslaggevers) HULST De KPJ kring Huist hield zondag een volley baltoernooi voor de KPJ en de PJZ in Zeeland en West-Bra bant. In totaal deden zeventien teams mee, waarvan zeven da mes en tien herenteams. Voor het toernooi dat gehouden werd in Den Dullaert in Hulst was een grote belangstelling. De uitslagen zijn: bij de da mes: KPJ Graauw eerste, 2 KPJ St.-Jansteen, 3 PJZ West-Zeeuwsch-Vlaanderen, 4 PJZ Oost-Zeeuwsch-Vlaande ren. 5 KPJ Vogelwaarde, 6 KPJ Oostburg, 7 PJ Zeven bergen. Heren: 1 KPJ Oostburg, 2 KPJ Vogelwaarde, 3 PJZ West-Zeeuwsch-Vlaanderen. 4 KPJ St.-Jansteen, 5 KPJ Graauw, 6 KPJ Zevenbergen en, 7 KPJ Zevenbergen twee, 8 KPJ Lamswaarde, 9 PJZ Oist-Zeeuwsch-Vlaanderen, 10 KPJ Zevenbergen drie. Vooruitzichten voor woens dag en donderdag, opgesteld door het KNMI op maandag om 18.00 uur. Plaatselijk wat regen en weinig verandering in tempe ratuur. Weersvooruitzichten in cij fers gemiddeld over Neder land. Voor woensdag: Aantal uren zon: 0 tot 0, min. temp: om streeks 2 graden, max. temp: omstreeks 8 graden, kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent, kans op een geheel droog etmaal: 70 procent. Voor donderdag: Aantal uren zon: 0 tot 6, min. temp.: omstreeks 3 graden, max. temp. omstreeks 8 graden, kans op een droge periode van min stens 12 uur: 90 procent, kans op een geheel droog et maal: 70 procent. Konstanz 282 min 1, Rhein- felden 186 min 5, Straatsburg 150min 5, Plittersdorf 322 min 6. Maxau 375 min 9, Plochin- |en 155 min 1, Mannheim min |j> Steinbach 137 min 9, Mainz *40 onv, Bingen 115 min Kaub 156 min 2, Trier plus 10, Koblenz 174 min Keulen 174 min 4, Ruhrort 298 nun 8, Lobith 931 min 8, Pan Uerdense Kop 901 min 9, Nij niegen 730 min 7. IJsselkop 049 min 3, Eefde IJssel 380 onv. penter 259 min 1. Monsin Plus 2. Borgharen »un 9. Belfeld 1110 plus Grave beneden de sluis Plus 7. 3, 276 4, 3932 4, 507 Oogwater Morgen, woensdag 13 maart. Bergen op zoom 6.56 en 19.20 Hansweert Terneuzen Vlissingen Wemeldinge stuur heeft besloten het ontslag van de heer Zielschot te hand haven op grond van diens wan beleid. „Het feit, dat de heer Ziel schot ziek is, speelt hier geen rol", aldus de heer Groenhof. „Normaal kan een personeels lid tijdens zijn ziekte niet ont slagen worden. Wel als er een dringende reden is, hetgeen nu het geval is", deelde de heer Groenhof desgevraagd mede. Hij zei tenslotte dat het protest van de heer Zielschot niet per brief maar telefonisch aan het bestuur is medegedeeld. De heer Groenhof zei hier over tenslotte, dat het bestuur nog niet heeft beslist of de heer Zielschot hierover officieel zal worden ingelicht. „Zijn tele foongesprek is als kennisgeving aangenomen en als hij ant woord krijgt, zal dat misschien per telefoon zijn", aldus de waarnemend directeur De heer Zielschot, die op het ogenblik met ziekteverlof is, wenst zich niet neer te leggen bij de motieven die het bestuur aanvoert en die geleid hebben tot het ontslag op staande voet wegens dringende reden van de 47-jarige ex-directeur. De heer Zielschot heeft het ontslag aan hangig gemaakt bij het Gewes telijk Arbeidsbureau en heeft bovendien een rechtskundig ad viseur in de arm genomen. De heer Zielschot: „In de ontslagbrief staat onder meer dat er een controverse was tus sen het bestuur en mij. Als er verschil van inzicht is kan dat toch rustig uitgepraat worden. Daar heb ik gewoon niet de ge legenheid voor gekregen. Ik heb een gesprek van anderhalf uur gehad met de heer Groenhof van het organisatieadviesbu reau van de nationale woning raad en daarbij heeft hij me juist een compliment gegeven voor de door mij ingevoerde modernisering van de boekhou ding. Wij hebben erg te kam pen gehad met ziek personeel Toen ik anderhalf jaar geleden directeur werd van de woning bouwvereniging was er al een flinke achterstand in de admi nistratie, die nogal ouderwets was opgezet. Vorderingen wer den bijvoorbeeld pas geboekt als ze betaald werden. Verder heb ik verbeteringen aange bracht in de woningtoewijzing, het contact met de huurders en het contact tussen directeur en personeel". De heer Zielschot voert nog een andere reden aan waarom hij niet akkoord gaat met zijn ontslag. „In de statuten van de woningbouwvereniging staat duidelijk dat een directeur die ontslagen wordt recht heeft in beroep te gaan bij de ledenraad van de woningbouwvereniging. Door dit ontslag op staande voet is dit recht me zonder meer ontnomen. Ik kan wel stellen dat ik zonder enig vorm van proces de laan ben uitge stuurd en bovendien tijdens ziekte. Dat vind ik een eenvou dig ongehoord", zo zegt hij. Toen het bestuur van de wo ningbouwvereniging zelf geen gat meer zag in de administra tieve problemen die zich opsta pelden werd de nationale wo ningraad ingeschakeld. Deze gaf het organisatieadviesbureau opdracht orde op zaken te stel len. Onder leiding van de heer Groenhof is een team van vier man hiermee bezig. Het is ook op advies van de heer Groenhof dat het bestuur van de woning bouwvereniging vorige week besloot de heer Zielschot op staande voet te ontslaan. Drankenhandel BROER PLUYM Hemelstr. 13, St.-Jansteen Telefoon 01140 - 2635 M. v. d. Poel. '74 Naa.u. M. van de Poel. Leeftijd: 73 jaar. Adres: Middelburg, Jacob Schottestraat 205. Eventuele gezinssamenstelling: man, vrouw. Opleiding: l.t.s. Gepensioneerd ambtenaar ge meente Amsterdam. Partij: Pacifistisch Socialisti sche Partij. Waarom vindt u dat de kie zers het beste op uw partij kunnen stemmen?. Een niet eenvoudige vraag om in de toegestane ruimte te beant woorden. Ik geloof dat het ten hoogste tijd wordt, dat de kie zers tot een politie-ke keuze komen. Gaan we door met de neo-kapitalistische produktie- wijze, waarin we dan wat structuurhervormingen inbou wen, of kiezen we voor een vertegenwoordiging in de openbare lichamen, waarin we dan effectieve hervormingen in socialistische zin kunnen doorvoeren? Indien de kiezers het laatste willen, dan stem men zij bij de a.s. Prov. Sta tenverkiezingen in Zeeland PSP lijst 13. Wat heeft uw partij concreet gedaan aan de verbetering van het woon-, werk- en leefkli maat in Z.-Vlaanderen? Helaas weinig. De PSP in Zeeland is een kleine groepe ring, met geen enkele verte genwoordiger in de openbare lichamen. Het enige wat wij doen, is informatie over Zeeuwse aangelegenheden doorspelen naar de le- en Ze- Kamerfracties van de PSP. Hoeveel zetels 'verwacht u voor uw partij in Zeeland? Wij hopen op 1 zetel. Wie zijn de kandidaten van uw partij voor het college van Gedeputeerde Staten? Indien één onzer kandidaten wordt gekozen, zal hij bij de verkiezing voor het college van Gedeputeerde Staten, stemmen op de kandidaten van het progressieve blok. Wat vindt u van het kabinet Den Uyl? Een gevaarlijk experiment, waaruit misschien iets goeds geboren kan worden. Het ka binet Den Uyl beschouw ik als buitenparlementair, wat in houdt dat het ieder ogenblik ten val kan worden gebracht. Dit is ook één der redenen dat de marge om te regeren zo smal is. Belolten aan de kie zers gedaan in Keerpunt '72 kunnen we wel vergeten. Ik heb het gevoel, dat de pro gressieve 3 bij de a.s. staten verkiezingen deze keurig ge presenteerd krijgen. Staat kundig was er na de lange formatiepogingen naar mijn gevoel geen alternatief. Nieu we verkiezingen zouden niets hebben opgelost. Ik heb echter goede hoop, dat een verdere teruggang van de KVP tot staan zal komen. Dit zou mis schien tot gevolg kunnen heb ben, dat de KVP, de AR en de 3 progressieve partijen, de volgende kamerverkiezingen zullen ingaan met een vóór die verkiezingen uitgestippeld program, zodat de kiezer dan een keuze kan doen en ons land weer 'n parlementaire rege ring zal krijgen. De eerste po gingen in deze richting zijn door Ed van Thijn reeds ge daan. Ik hoop dat de KVP en de AR de toegestoken hand zullen aannemen. Wilt u met één zin reageren op. Inkomensnivellering: De PSP is krachtens haar begin selen voor nivellering. Openbaar vervoer: De bus verbindingen zijn in Zeeland slecht. Actiegroepen: Hebben een nuttige functie. Nationaal atoompark in Borssele: Voor de PSP onver teerbaar. Vervuiling kanaal Gent-Ter- neuzen: Geen verdere conces sies aan België, als dit land geen medewerking verleent aan de opheffing van de ver vuiling. De werkgelegenheid in Zeeuwsch-Vlaanderen: Moet worden aangepast aan behoef ten en geaardheid der bevol king. De kleine woonkernen: Moe ten blijven bestaan. Smeerpijp Waarde: Moet zo spoedig mogelijk verdwijnen. EEN vermoedelijk Duitse jon gen heft een overval gepleegd ip een bijkantoor van de Ra bobank aan het Ti'tus Brands- maplein in Oss. De buit be draagt 4300 gulden. (Van een onzer verslaggevers) GOES Vandaag (dinsdag 12 maart) wordt in zaal Julia na aan de Beestenmarkt te Goes de horecabeurs geopend, welke is georganiseerd door „Horecabeurs Zuid-West Ne derland". De opening is om 14.00 u. De opening wordt verricht door de voorzitter van horeca beurs A. Cartledge. De beurs is van dinsdag 12 tot er. met donderdag 14 maart geopend, dagelijks van 14.00-22.00 u. De beurs in zaal Juliana geeft vooral een beeld van wat er op het gebied van in richtingen voor horeoa-bedrij- ven te krijgen is. Maar ook voor ziekenhuizen en verpleeg tehuizen is er informatie over met name mogelijkheden van keukeninrichting en koelin stallaties. (ADVERTENTIE) V hartje centrum nieuwe markt 9 roosendaal (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG In een brief aan minister Irene Vorrink Volksgezondheid en Milieuhygiëne doen ruim 2100 vrouwen uit West-Zeeuwsch-Vlaanderen, leden van diverse vrouwenorgani saties, een beroep op de bewindsvrouwe het ziekenhuis in Oost burg te handhaven Zelfs wil men uitbreiding van de huidige accommodatie met een verpleegtehuis voor de honderd bejaarden die thans zijn ondergebracht in het pen siontehuis St.-Anton us. Be zwaar wordt aangetekend te gen een voorgenomen centrali satie van ziekenhuiszorg in de Zeeuwsch-Vlaamse kanaalzo ne. „We achten het moreel on verantwoord dat door het cen traliseren van de gezondheids zorg de vrouwen niet meer in de gelegenheid zouden zijn om familieleden op te zoeken in het ziekenhuis", zo wordt ge schreven. Gewezen wordt op tijd, geld en moeite die nodig zijn een ziekenhuisbezoek in Midden-Zeeuwsch-Vlaande ren af te leggen. „Per bus vanuit Sluis en omgeving moet men om tien uur 's morgens vertrekken -om tijdig op het middagbezoekuur in het zie kenhuis te Sluiskil te zijn. Be zoek in de avonduren even als op zondag vanuit Sluis laat het openbaar vervoer niet toe", zo wordt gesteld. In de brief wordt er op gewezen, dat weliswaar veel gezinnen tegenwoordig over een auto beschikken, maar dat dat er in de praktijk op neer komt dat vaak de man de auto nodig heeft voor het werk en dat veel oudere vrouwen geen rijbewijs bezitten. Op me vrouw Vorrink wordt een be roep gedaan bij een te nemen beslissing op het gebied van de volksgezondheid, de belan gen van de West-Zeeuwsch- Vlaamse vrouwen niet uit het oog te verliezen.. WEEKHOOFDPRIJZEN een a uto PEUGEOT 104: Mevr. Graas - Oranjestraat 6 - Worm&rveer. PHILIPS kleurentelevisie: A. Brunink - J. W. Swiersstraat 60 - Enschede. - SAMENGESTELDE PRIJS a 959,—: Mevr. G. Akker mans - Abrikozenstraat 205 - Den Haag. voor 850,BAUKNECHT apparaten: D. van Schaik - Zijpendaalsestraat 94 - Nijmegen. hometrainer CARNIELLI fiets: L. J. Soons-Braber - Al- denhofstraat 87 - Neerbeek - Beek (L). SINGER naaimachine: J. van Beek - Land van Ravenstein- straat 20 - Uden (N-Br.). Ilford diaprojector: G. Balle- mans Bavelstraat 1 Dorst (N.B.), Ilford diaprojector: L. Touw Epelenberg 283 C Bre da v. Cchruppen tapijt: J. Bron Leenhouts Weststraat 9 Oostburg Zld. V&D-cadeau- bon f 100: (4 prijzen): mevr. E. de Gouw-v. Eggelen d'Oul- tremontweg 22 Drunen. Doos a 12 bus Sprème: H. Wagema- kers Zuideindsestraat 15 Made. Meulenhoff plantenboek: W Ph. Tuylens Hobokenstraat 473 Breda. Pak posters Afri kaans Verkeersbureau: mej. A. Klompe Markt 23 Aardenburg Zld. Set a 5 paar Jovanda- kousen: A. D. Mouwen Tele foonstraat 73 Roosendaal, mej. Zoom. R. Basting Zuid 7 Retranche- ment. Setje Orlane oogmake-up Fam. Dam Kapelstraat 29 Zeg ge. J. M. Fens Schansstraat 4 Raamsdonk, H. A. van Zuile- chen Heistraat 130 Sprang-Ka- pelle. Giemme autowashand- schoen: Mieke Wirken Sport- straat 26 Dorst. Victoria ker senbonbons: J. Verheul Rozen gracht 30 Vlissingen. Puzzel Bornse Cartonn. fabriek: R. Caspersz Leon van Heilstraat 60 Breda. ABN spaarboekje met 500,- M. de Hingh-Mol Gen. van der Plaatstraat 26 Breda. ABN spaarboekje met f 100.- mevr. C. Groffen-Kup- pens Strausslaan 2 Bergen op (Van een onzer verslaggevers) BREDA De organisators van het komende jazz festival in Breda (donderdag 23 mei tot en met zondag 26 mei) hebben een oproep gericht tot alle muziekliefhebbers die ooit in Breda de jazz hebben beoe fend. Ze willen tezamen met deze jazzvrienden bezien wat men in het kader van het jazzfestival extra zou kunnen organiseren. Op verzoek van de Initia tiefnemers laten we hier de adressen volgen waar men zich kan melden: Toon Plas man, Passage 11, Breda, teL 3732" Jan Canters, Duurstede straat 142, Breda tel. 52931; Chris de Bruijn, Paul Wind- hausenweg 4, Breda, tel. 46174 (ADVERTENTIE) 5.58 en 18.21 5.20 en 17.43 4.51 en 17.15 6.46 en 19,10 (Vain een onzer verslaggevers) HULST De maand maart heeft voor de uitgaande man in Zeeuwsch-Vlaanderen en Midden-Zeeland heel wat te bieden. Van een adembe nemende Hitchcock spionage- film tot een rustig avondje met het Limburgs Symphonie Orkest. De uitgaansagenda voor Zeeuwsch-Vlaanderen ziet er als volgt uit: op 14 maart in het Ledeltheater in Oostburg „Topaz", een spiona- ge-film van Alfred Hitchcock naar de gelijknamige roman van Leon Uris. Vijftien maart in De Halle in Axel een op voering van het toneelstuk „Slippers" met een hoofdrol voor Willeke Alberti. Zestien maart wordt hetzelfde toneel stuk opgevoerd in Den Dul laert in Hulst. Op dinsdag 19 maart geeft het Limburgs Symphonie Orkest een concert in het Ledeltheater in Oost burg- Solist is Jean Franssen op piano. Adalen 31. een film van Bo Widerberg, wordt op donderdag 21 maart vertoond in het Luxortheater in Ter- neuzen. Zondag 24 maart is er in Den Dullaert in Hulst een opvopi g var hpt toneelstuk „Baal" door de toneelgroep Baal. „Baal" werd geschreven door Berthold Brecht. „Hoe le ren we de vrede", is de titel van een lezing die drs. S.C. Derksen vrijdag 29 maart in De Halle in Axel houdt. Ook op vrijdag 29 maart een optre den van het trio Ronald Snij ders in het jasskafé Porgy en Bess in Terneuzen. De daarop volgende zondag (31 maart) wordt in de St.-Baafskerk in Aardenburg de Mattheus-pas- sion 1974 ten gehore gebracht. Tenslotte treedt op zaterdag 6 april Wannes van de Velde op in de Franse kerk in Groe- de. Voor Midden-Zeeland zijn in maart de volgende activitei ten: Vandaag 12 maart in De Schakel in Middelburg een lezing over het onderwerp „Zelfreinigend vermogen van oppervlaktewateren". Ook vandaag in de Middelburgse Schouwburg nog een optreden van de New Hope Singers- Morgen, woensdag 13 maart, in het Citytheater in Middelburg de film „l'Amour, l'apres mi di" gedraaid. Donderdag veer tien maart vindt er in de n.h. kerk de Hoogte in Goes een derde opli'den plaats vail de New Hope Sin gers. Ook in Goes, vrijdag 15 maart, de opvoering van het toneelstuk „Bremer Freiheit" door het Grenzlandtheater uit Aken. De opvoering is in de Prins van Oranje. In „de Open Hof" in Vlissingen op vrijdag vijftien maart Miel Cools en het trio Louis van Dyke. Ver der op vijftien maart een bij eenkomst van Alliance Fran- caise in het gebouw van het waterschap Walcheren in Mid delburg. Zaterdag 16 maart in het Kuiperspoorttheater in Middelburg het toneelstuk „Bemoeial" van Jack Popple- well, opgevoerd door de to neelvereniging Heer Hendrik. Zaterdag zestien maart in Middelburg in de Schouwburg: „Savages", een toneelstuk dat gebracht wordt door de zuide lijke toneelgroep Globe. Don- erdag 21 maart in dezelfde schouwburg: „Slippers". Don derdag 21 maart in de Open Hof een voorjaarsco' eert door het Zeeuws Orkest. Gkseption treedt donderdag 21 maait op in de doopsgezinde kerk in Middelnurg. Vrijdag 22 maart een concert van hei Zeeuws Orkesi in de Hoogte in Goes. Vrijdag 22 maart in net Vest zaktheater in Vlissingen: „Fa mily life", een film van Ken neth Loach. In het Dorpshuis in Ritthem op 22 maart derde culturele avond met on der meer „Ons genoegen, scala en tovido"- Vrijdag 22 maart „Bremer Freiheit." in de Schouwburg in Middelburg. Zaterdag 23 maart in het Kui perspoorttheater in Middel burg nog een keer de opvoe ring van het toneelstuk „Be moeial". In de koorkerk in Middelburg op zaterdag 23 maart het Zeeuws Orkest met een voorjaarsconcert. Op woensdag 27 maart het Neder lands Danstheater in de Schouwburg in Middelburg. Donderdag 28 maart een dia voorstelling door N Westveer met als onderwerp „Zwervend door Schotland". In de mu ziekbibliutheek in Middelburg op dertig maart een leraren- ■oncert van de Zeeuwse Mu ziekschool. Ook op 30 maart in het Vestzaktejater in Vlissin gen - Ellen Rohrman en Ad Fernhout in een aantal eenak ters van Tardieu. Als laatste op 30 maart een concert m de Vllssingse St. Jacobskerk door Je k -r-inkliike zangvereniging Tot Oefening en Ontspan ning. doel-sparen Daar zijn tegenwoordig heel mooie materialen voor. Gemakkelijk te verwerken ook. Omdat steeds meer mensen het fijn vinden om zélf hun huis op te knappen. Dat schenkt dubbel voldoening en 't is de helft goedkoper. Maar... de hèlft goedkoper kan toch nog een héél bedrag zijn. Spaar er daarom voor, terwijl u rustig bekijkt wat en hoe u het gaat veranderen. En... spaar automatisch! Iedere maand groeit dan uw kapitaal met een vast bedrag zonder dat u er iets voor hoeft te doen. Dat kan met het Automatisch-Spaarplan bij da Rabobank Q Zo noemen zich Raiffeisenbanken en Boerenleenbanken.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3