Duizenden getuige van begrafenis Sonneveld Verwachting: olieprijs tot 1 juli ongewijzigd Vandaag PORTUGEES LEGER IN STAAT VAN PARAATHEID T ransport van geld straks ve ilig er „Situatie veel bejaarden- verouderd" Werkgroep klaagt „terreur" Griekse knokploeg aan Ambtenaren helpen Zeeuwse parlevinkers „klap" op te vangen JOAN BIEDT IJSPARAD IJS AAN Echtpaar en 10 kinderen bij brand omgekomen Sonneveldplaat /eneens uw Ton buit bij bankoverva] Zoals overledene het niet wilde Gijzeldrama te Parijs eindigt in bloedbad Record-achteruit-rijder VAN GEND LOOS IN OVERLEG MET BANKEN Kamervragen over „Hagedonk" CHAOS BIJ BANKEN IN FRANKRIJK Aartsbisschop Ramsey biedt ontslag aan Onder buitenlandse arbeiders Gesprek met minister bevredigend Huiswerk Drama bij Dublin Perzisch arts trapt vaas kapot 3, Amsterdam. BAKKER 11608-4960 1. U wilt toch ook een 5 moderne aanpak van let TALENPRAKTIKUM ivorderden onder lei- KVAARDIGHEID, zodat ian. ns langs voor nadere nirecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker redactie- en administratie-adres: Sieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 I Abonnementsprijs 23.15 pei kwartaal; f 7,83 per maand, ixsse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 l,n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, Beigerstraat 16, Breda VRUE DINSDAG 12 MAART 1974 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De^Stetn B. 27e jaargang Nr. 8298 DEVENTER (ANP) Op de Amro-bank in de Keizer straat te Deventer is gister morgen een overval gepgle.ed morgen een overval gepleegd. Twee jongemannen kwamen het gebouw binnen. Een van hen schoot met een pistool, de ander sprong over de balie en deed een greep in de kas. De buit bedraagt vermoedelijk ongeveer 100.000 gulden. Van de daders ontbreekt ieder spoor. DE 22-jarige Canadese koop man Christian C. is maandag middag op Schiphol aangehou den met 40 kilo hasj. PARIJS (AFP) De Itali aanse gastarbeider Santo Gras- so, die zich met twee gijze laars had verschanst in een woning in de Parijse voorstad Ecauevilly, heeft gisteren de gijzelaars - zijn vriendin en haar zoontje van zeven - ge dood en vervolgens een eind aan zijn eigen leven gemaakt, een half uur voordat de 'Olitie overging tot bestorming va» de woning. Grasso ging zondag het huis van de vrouw binnen, nadat hij twee buren had doodge schoten die erover geklaagd hadden dat hij teveel lawaai maakte. (Van een onzer verslagge vers AMSTERDAM De be grafenis van Wim Sonneveld niet geworden wat hij er -.elf van had voorgesteld. Voor zijn dood had hij een vriend verteld hoe hij zich zijn eigen begrafenis wenste: het zou een uiterst sobere plechtigheid moeten zijn, bij gewoond door familieden en enkele zeer goede bekenden, \geen stoet, geen toespraken geen poespas. Toch waren gistermorgen duizenden bekenden en on bekenden naar de begraaf plaats Buitenveldert getogen. De politie schatte het aantal aanwezigen op zeker 4000. Daardoor Icon alleen de korte herdenkingsdienst in de ka pel van het VU-ziekenhuis, geleid door pater D. Sloot hoofd, in alle rust plaatsvin den. Bij de begraafplaats (zie foto) hadden zich al vanaf rond negen uur 's morgens (terwijl de begrafenis pas om halfeen zou plaatsvinden) (Van een onzer verslagge versJ. AMSTERDAM Aan het eind van deze week ver schijnt een gr ammo joonplaat ter herdenking van Wim Son neveldDe n.v. Phonogram, die deze plaat uitbrengt heejt daartoe de band geko zen van de herdenkingsuit zending die Willem Duys zondagmorgen via Hilversum III aan de overleden artiest wijdde. Phonogram zal een deel van de opbrengst van de Sonneveldplaat ajstaan aan de Nederlandse Hart stichting. duizenden Amsterdammers verzamelddie samengepropt stonden langs de paden van het kerkhof. Zodra echter de stoet in zicht kwam was de clmos op de bagraafplaats compleet. De naaste familie en vrienden dreigden in de verdrukking te komen door almaar opdringende Amster dammers, van wie enkele zich zelfs verzekerd hadden van een plaatsje op grafzer kenDaarbij maakten veel bezoekers duidelijk waarvoor ze eigenlijk gelco- men warenartiestie kij ken. Wat dat betreft kwamen de belangstellenden ruim schoots aan hun trekken bijna alles wat zich artiest mag noemen bleek aanwezig Iedereenbehalve Wim Kan en Toon Hermans, die wijse lijk bedankt hadden voor de „eer" om zich de volgende dag in allerlei kranten terug te zien als „de overgebleven grote twee". (Van onze redactie buitenland^ WENEN Er zijn aanwij zingen dat de organisatie van olie-exportlanden (OPEC) de olieprijzen in ieder geval tot 1 juli a.s. op het huidige peil zal handhaven. Dit is gisteren uit goedingelichte bron verno men. Financiële deskundigen uit de twaalf OPEC-landen zijn gis teren in Wenen achter geslo ten deuren besprekingen be gonnen over de olieprijzen. De commissie van deskundigen jnoet de ministers van de OPEC-landen, die zaterdag op net hoofdkwartier van de or ganisatie in Wenen bijeenko- men, een aanbeveling doen over de prijzen voor het twee de kwartaal van dit jaar. Onder de Arabische oliepro ducerende landen is op het ogenblik geen meerderheid te vinden voor opheffing van het verbod op de export van olie oaar de Verenigde Staten en Nederland. Dat is gisteren in ■Beiroet verklaard van de kant van de Organisatie van Arabi- (OAPEC) Olie-exportlanden Jo geval morgen werkelijk ïn-, .TnP°li» de hoofdstad van ™le» de conferentie wordt gehouden die oorspronkelijk «gelopen zondag voor Cairo °P de agenda stond, is het nog "beer de vraag geworden of et verbod zal worden opgehe Ven ^an wel verzacht. BEWOLKING Veel bewolking. Geen neerslag van betekenis. Mogelijk mist. Matige oostelijke wind. Maximum temperaturen rond 8 graden. STAD EN STREEK Ontslagen directeur Terneuzense woning bouwvereniging bijt van zich af. Pagina 3 Bomen leggen het loodje voor klompenindustrie. Pagina 5 SPORT Anton Geesink vindt worstelen een fijne sport Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Ans Beentjes zag haar filmdebuut vanuit de rolstoel. Pagina 10 LISSABON (REUTER) De Portugese strijdkrachten zijn in staat van paraatheid gebracht wegens „interne dis ciplinaire problemen", zo is door een officiële woordvoer der in Lissabon meegedeeld. Van militaire zijde verwacht men, dat de paraatheidstoe stand waarschijnlijk de rest van de week nog zal duren. De maatregel is genomen naar aanleiding van de onte vredenheid onder de jonge of ficieren over de betaling. De toestand is verergerd door ge ruchten over maatregelen die zouden worden genomen tegen generaal Ai tonio de Spinola. de plaatsvervangende stafschef en schrijver van het omstre den boek „Portugal en de toe komst", zo verluidt van mili taire zijde. In het vorige maand uitge komen boek staat dat de oor logen in Afrika niet met mili taire middelen alleen kunnen worden gewonnen. SYDNEY (Reuter) John Duncan, commercieel direc teur van een radiostation in Australië, zegt het wereldre cord achteruitrijden te hebben gevestigd na met zijn auto een afstand van 210 kilometer achteruit rijdend te hebben afgelegd. Hij deed dit op een autocircuit bij Albury. Het record stond tot dusver op naam van Pat Gilkes, die in 1967 in Ethiopië 136 kilometer achteruit reed. DE politie in Rotterdam maakt zich zorgen over het nog steect toenemende aantal dief stallen uit en van auto's. In de eerste weken van maart deden 25 mensen aangifte van een dergelijke diefstal. In totaal werd er voor f 25.000 ont vreemd. (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT De directie van Van Gend Loos doktert momenteel samen met de door dit nationale transportbe drijf bediende banken aan een betere beveiliging van de geldtransporten. Van Gend Loos verzorgt het leeuwe- deel van de geldtransporten van de Nederlandse bankin stellingen. De dochteronderneming Service B.V. heeft daartoe honderd wagens op de weg. Naast Van Gend Loos doen nog een paar kleinere bedrijven met slechts enkele wagens hetzelfde soort vervoer, terwijl de Rabo bank het geldtransport geheel in eigen hand houdt. Van Gend en Loos is tot nu toe vier keer door een overval getroffen, waarvan in twee ge vallen de daders er met een huit vandoor zijn kunnen gaan. In één geval Breda moest een der geldrijders zijn werk met de dood bekopen. Dat Bredase geval is ken merkend voor de laatste én zwakste schakel in het geld- (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De bezetting van het verzorgingshuis Hage donk in Prinsenbeek is voor de Nederlandse federatie voor bejaardenbeleid en de stich ting Landelijke Samenwerking Bejaardentehuizen organisaties (LSB) aanleiding geweest er op te wijzen, dat de structuur in veel bejaardenoorden ver. ouderd is. De Tweede - Kamerleden L. Giebels en H. Hartmeyer zul len de ministers van Sociale Zaken en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van daag schriftelijke vragen stel len over de ontslaglkwest'.e in het Prinsenbeekse verzorgings huis Hagedonk De vragen aan de minister van Sociale Zaken luiden „Hoe denkt de minister over de motivering van de direc teur van het GAB over de ontslagreden nl. verstoorde ar beidsverhoudingen? Wat was daarover het oordeel van de adviescommissie van het GAB" In hoeverre zijn bij de ze beoordeling de meningen van het personeel en de bewo ners betrokken?" De minister ran CRM wordt gevraagd of het gebeurde in Hagedonk symptomatisch is voor de gang van zaken in de Nederlandse bejaardentehui zen. De kamerleden verwijzen dan naar artikel 8a van de wet op de bejaardenoorden dat de mogelijkheid biedt tot een meer aangepaste medezeg genschap van bejaarden en personeel. Indien nodig vragen zij de minister artikel 8a zo aan te passen dat er voldoende waarborgen voor die medezeg genschap zijn. De federatie voor bejaarden beleid en de Stichting bejaar dentehuizen zullen de centrale commissie bejaardenoorden het adviesorgaan van de ml nister in dezen vragen de kwestie Hagedonk „de aller hoogste prioriteit te geven". transport, namelijk het mo ment van in- en uitladen. Het is op dit punt dat Van Gend en Loos naar verbeteringen streeft, bijvoorbeeld door het verkrijgen van ontheffingen van parkeer- en stopverboden dergelijke verboden in de om geving van bankgebouwen ver minderen de kans op het sla gen van een overval, omdat de daders dan moeten beginnen met een verkeersoverti eding te begaan) maar Van Gend en Loos zelf moet natuurlijk de kans hebben de toegang tot het bankgebouw zo dicht mo gelijk desnoods op het trottoir te benaderen. Men wil in elk geval een ontheffinigverbod tot dubbel parkeren en derge lijke. Hangende de besprekingen ovbr de nieuwe cao wil de directie van Van Gend en Loos eerst onderzoeken op welke manier de uit dit soort werk voortvloeiende ongemakken voor chauffeurs en begeleiders verlicht kunnen worden. Pas als daar niets aan te verhelpen valt, moet er uitgemaakt wor den in hoeverre de speciale eisen die het geldtransport aan het betrokken personeel stelt door materiële voorzieningen kunnen worden gecompen seerd. PARIJS (DPA) Bij de bank van Frankrijk lagen maandag 20 ton aan onbehan delde boekingsopdrachten. De bankbedienden in heel Frank rijk zijn een algemene staking van onbepaalde duur begon nen. LONDEN (REUTER) Mgr. Michael Ramsey, Angli caans aartsbisschop van Can terbury, heeft gisteren be kendgemaakt dat hij met in gang van 15 november af treedt als leider van de kerk van Engeland en hoofd van circa 64 miljoen christenen. De 69-jarige prelaat heeft zijn ontslag aangeboden aan koningin Elizabeth, titulair hoofd van de Anglicaanse kerk. De aartsbisschop is vooral bekend geworden als voor vechter van de christelijke eenheid. UTRECHT (ANP) De Griekse arbeidscommissie was een dekmantel voor spionage en terreuractiviteiten. Ze had belangrijke leden in dienst van de knokploeg „Eneeol" (veren ging van nationalisti sche Grieken in Nederland) die bijeenkomsten van pro gressieve Grieken verstoort, Griekse arbeiders bedreigt en overvalt en intimidatiebrieven Verstuurt. De werkgroep „Vrijheid voor de Grieken" zegt dit in een rapport dat ze gisteren heeft gepubliceerd. Het is ge baseerd op dagboeken die in Utrecht in het bureau van de Griekse arbeidscommissie zijn gevonden en uit gesprekken met ongeveer 25 in Nederland wonende Grieken. De groep heeft het bureau Wethouder Van Dun (links) neemt het schetsplan voor het Bredase IJsparadijs in ontvangst van Joan Haanappel die gesecondeerd wordt door haar man (in donker costuum) en manager Robert Hünd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Joan Rospert- Haanappel, tot voor kort de grote vedette van Holiday on Ice, heeft gisterochtend het Bredase gemeentebestuur haar schetsplan aangeboden voor het Joan Haanappels Familie park IJsparadijs tussen Breda en Dorst). Zij wil samen met haar echtgenoot Robert Ros- pert en promotor Robert Hiind in Breda een 15 hectare groot dagrecreatiepark openen. Het park zal bestaan uit een ijshal, enkele andere hallen, en een aantal buitenacttracties. De kosten bedragen ruim 11 mil joen gulden. Joan en haar plannenmakers mikken op minstens 750.000 bezoekers per jaar'. Zij hopen hun park in de loop van 1976 te openen. Zoals wij 4 augustus van het vorig jaar al. meldden was Joan Haanappel vastbesloten te stoppen met 'het grote showwerk. Dat is inmiddels gebeurd. Zij wil wel graag haar grote ervaring en kennis be nutten. Zij bood het rapport aan, dat de Grontmij n.v. op haar verzoek voor het familiepark heeft gemaakt. De eerste reac tie van wethouder Van Dun was duidelijk positief. „Ons college wil positief meewer ken aan deze vestiging. De Provinciale Planologische Dienst staat er ook niet nega tief tegenover. De gemeente Breda wil er alles aan doen om de wijziging van het be stemmingsplan aan het terein dat u voor ogen hebt dioor te voeren". (zie ook pag. 3). eind november vorig jaar be zet. De Griekse consul besloot toen na een gesprek met de Utrechtse hoofdcommissaris, het bureau vier weken te slui ten. Het is sindsdien niet her opend De werkgroep zegt aanwij zingen te hebben, dat de ar beidscommissie die tot 1971 in het Griekse consulaat in Rotterdam was gevestigd nu naar Gorcjm zal worden overgebracht. Daar werken ongeveer 500 van de 4000 Grieken in Nederland (in Utrecht zijn er 1000. in het Waterweggebied 1500). De werkgroep meent dat de regering maatregelen moet ne men om te voorkomen dat die Griekse arbeidscommissie haar werkzaamheden hervat en om Griekse arbeiders te bescher men tegen terreur. (Van onze parlementaire re dactie) DFN HAAG Bezorgde parlevinkers langs het Kanaal door Zuid-Beveland hebben gisteren onder aanvoering van de burgemeester Pijl Hogeweg (Reimersvvaal) en Van Suyle- com (Kapelle) een gesprek gevoerd met minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Hazekamp van Economische Zaken (middenstand). De zorgen van de parlevin kers gelden het feit dat zij volgend jaar brodeloos dreigen te worden als de Riin-Schel- deverbinding gereed komt en een deel van de scheepvaart met meer via het Kanaal door Zuid-Beveland zal komen. Er zal nu een interdeparte mentale werkgroep komen, die zal bestuderen hoe deze „klap" kan worden opgevangen. In de ze werkgroep werken dp mi nisteries van Binnenlandse Za ken Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Financiën. CRM en Landbouw en Visserij samen T)e uit Hansweert en We- meldinge afkomstige parlevin kers kregen onder meer de toezegging dat zij te allen tijde een beroep kunnen doen op het ontwikkelings- en sane- rmgstonds voor de midden stand. Gedacht wordt ook aan de mogelijkheid om een parle vinkerscentrum langs het nieuwe kanaal te vestigen, dat door de nu langs het oude kanaal gevestigde parlevinkers gezamenlijk zou kunnen wor den geëxploiteerd De interdepartementale werkgroep zal nauw samen werken met de betrokken ge meenten en de provincie Zee land. Burgemeester mr. C. Pi.il Hoge weg van Reimerswaal gaf gisteren als commentaar op de bespeking, dat hij niet onte vreden was over het resultaat. Hij ha.'* de indruk gekregen dat minister Westerterp, en staats taris H* kamp zeer goed thuis waren in de proble matiek van de parlevinkers van Wemeldinge en de Hans- weertse middenstand. De gemeenten Reimerswaa] en Kanelle hebben echter huiswerk opgekregen: zij moe ten voorstellen gaan uitwerken welke in de interdepartemen tale commissie zullen worden behandeld Een termijn waar binnen een en ander gereed moet komen, was gisteren vol gens .de heer Pijl Hoge weg niet vastgesteld Maar de Rei- merswaalse burgemeester had voor zichzelf bepaald dat deze zaak voor de zomervakantie rond moest zijn. Ook burgemeester H. G. van Suylekom van Kapelle toonde zich gisteravond heel positief over het gesprek in Den Haag. Hij vond het een belangrijk ount dat dezelfde interdepar tementale commissie, welke de problematiek van Bruin isse onder handen heeft, nu ook deze problemen gaat behande len. Naar de heer Van Suyle kom meedeelde is gisteren duidelijk uitgesproken, dat de eerste problemen uit de we reld moeten zijn geholpen wanneer het nieuwe Schelde- Rijnkanaal geopend wordt Daarop zou ernstig zijn gerea geerd door minister Westerterp en staatssecretaris Haze kamp. Duidelijk is gisteren echter opnieuw geworden dat op de nieuwe sluizen in het Schelde- Rijnkanaal de parlevinkerij verboden blijft. Nagegaan zal nu worden of er geen moge lijkheden liggen voor de par levinkerij op het kanaal zelf. Volgens de heer Van Suyle kom biedt dit in ieder geval reeds perspectief voor de sec tor oliebevoorrading van de parlevinkerij. (Van onze redactie buitenland) DUBLIN Bij een brand in een woning in Dalkey, een voorstadje van Dublin, zijn gisternacht twaalf leden van één gezin om het leven geko men. De slachtoffers zijn het echtpaar Derek en Stella Ho ward en tien van hun dertien kinderen in de leeftijd van één tot a"httien jaar. De drie resterende kinderen, van wie de oudste 19 is en de andere twee kleine jongens zijn, rijn in levensgevaarlijke toestand in een ziekenhuis opgenomen. De moeder van het gezin was in verwachting van haar veer. tiende kind. De omwonenden zagen me vrouw Howard, omringd door haar kinderen, t&s-n de ramen van het huis beuken en schreeuwen, maar aangezien alle vensters van dubbele be glazing waren voorzien die niet open kon, viel aan redden niet denken. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het gezin was arm en leefde van de bezorging van kranten. LONDEN (AP) Een Per zisch? arts wordt te Londen in voorarrest gehouden op be schuldiging van opzettelijke vernieling. De man zou in het Brits museum een kostbare 16-eeuwse vaas kapot hebben getrapt. Experts vertelden de rechter dat het naar schatting vier jaar zal duren als men de vaas zou willen lijmen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1