Nieuw! 7 BEDIENINGSVAKLIEDEN keukens Kaas van Campina. Kaas in vacuumpak. lil IV magazijnmeester LEERLIN6- ZIEKENVERZ0R8ENDEN stlaurens ziekenhuis breda Doe in daa tijde olie- Alles wat u wilt weten over natuurlijk lekker CBS-cijfe Wagemakers-Veluvine A.R.P. C.H.U. - K.V.P. 'AMSTERDA'- DOMBURG VAKANTIEOORD ALGEMEEN ASSISTENTE ANTONIUS-IJSSELMONDE CONIFEREN civiele dienstassistente Openbare vergadering STEREO H Gratis keuken-informatie Vraag voortaan kaas van Campina! Campina-kaas wordt uitsluitend geleverd in mooi, modern vacuumpak. Dus: langer vers. Geen kleur- of smaakverlies. Campina-kaas verwent de echte kaaskenner en maakt nieuwe kaasliefhebbers. Wil ook verwennen. Haal Campina-kaas in huis. U kunt kiezen uit 6 soorten: jong, jong belegen, belegen, extra belegen, oud en komijnekaas. Er is maar één kwaliteit: Campina-kwaliteit De beste! STENOTYP TREKKING LOTERIJ DE KLUIVEDUIKERS Aangeboden G. A. N. ZUIDGEESr B.V. eksfcrOgen Gevraagd: 1 ERVAREN CHAUFFEUR 1 BIJRIJDER FA. J. DIELEMAN - HOEK donderdag 14 maart 1974 HOOG LOON GEMEENTE AXEL Plaatsing leerlingen op de Openbare Lagere School PLAATSING OP OPENBARE LAGERE SCHOLEN Bromfietsers Dinsdag 12 maart 1974 UN1M1LLS B.V. - ZWIJNDRECHT PROCESINDUSTRIE VOOR HET WINNEN EN VEREDELEN VAN EETBARE OLIËN EN VETTEN Heeft plaatsingsmogelijkheden voor: In aanmerking voor plaatsing komen: - zij, die in het bezit zijn van het VAPRO-diploma (Vakopleiding Procesindustrie) of gelijkwaardige opleiding. zij, die de studie voor dit diploma ter hand willen nemen, L.T.S, of UL.O/MAVO >s een goede vooropleiding voor deze studie. De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het bedrijf. Gedurende de opleiding ontvangt men instruktie in de praktijk als bedieningsman. Er wordt gewerkt volgens vol-continu en semi-continu roosters, waarvoor de gebruikelijke toeslagen worden betaald. Als dochteronderneming van Unilever kennen wij uitstekende sociale voorzieningen. Onze afdeling personeelszaken wil u gaarne volledig inlichten; maak eens een afspraak. UnimiiIs B.V., Lindtsedijk 8, Zwijndrecht, telefoon 078 -25144 De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Breda kondigt bij deze aan, dat in de bij deze Rechtbank aan hangige onteigeningsproce dure van de gemeente Bre da contra H. A. J. Boelhou wers te Breda door de be noemde Rechter-Commis- saris ingevolge het bepaal de bij artikel 28 lid 1 der Onteigeningswet is bepaald, dat de door de benoemde deskundige te verrichten opneming van ligging en gesteldheid van het te ont eigenen perceel (gemeente Breda, sectie A nummer 4800) zal plaats vinden ter plaatse van genoemd per ceel op dinsdag 2 april 1974 des voormiddags om 10.30 uur, en dat als plaats van samenkomst van alle be trokkenen is vastgesteld het Paleis van Justitie, ge legen aan de Kloosterlaan nr. 46. De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Breda brengt ter kennis van be langhebbenden, dat het rapport van de deskundi gen in de onteigeningspro cedure van de gemeente Breda tegen F. A. Vermeu len, wonende te Breda, ter griffie van gemelde Recht bank is gedeponeerd op 8 maart 1974, teneinde aldaar ter inzage van partijen en belanghebbenden te liggen tot' 8 april 1974. van de Amsterdam-Rotterdam Bank NV vraagt voor het aanstaande seizoen (1 mei - 1 oktober) ENIGE MEISJES voor de functie van Haar taak zal bestaan uit het behulpzaam zijn, op afwisse lend alle afdelingen, bij algehele verzorging van de gasten. Geboden wordt prettige werkkring zeer goede salarisregeling intern iedere 14 dagen vrij weekend dagelijks vrije uren voor strandgenoegens Sollicitaties schriftelijk aan vakantieoord 'Amsterda', Noordstraat 21 te Domburg of mondeling na tel. afspraak (tel. 01188-1307). voor alle zekerheid Gentsestraat 4 Sas van Gent Telefoon 01158 - 1938 kunt u bij ons te weten komen. Wij zijn niet beperkt tot één merk. We hebben er vele. Populaire keukens en exclusieve keukens. Houten keukens, stalen keukens en kunststof keukens. Voor elke wens en voor elk budget kunt u terecht bij Het huis American Kitchens. uD..**:i„_ krijgt u in de Vihamij-Buttinger toonzalen te Rotterdam/Capelle West - Adm. Helfrichweg (010-50 88 11) Open: ma t/m vr. 8.30-16.30 u. do 19-21 u. Best - Kanaaldijk 11 (04998 - 46 11 Open: ma t/m vr. 8-16.45 u. di en do 8-21 u. MELKVAR1ATIES TIJDELIJKE KANTOORKRACHTEN Joris Helleputtestraat 15 BREDA - TELEFOON 01600 - 74816 1194 1214 1264 1266 1384 1605 1627 1635 1647 1754 2139 2171 2177 2215 2325 2517 2520. Prijzen kunnen afgehaald worden bij de heer Ant. v. Arendonk, Achterstraat 10a, Den Hout. De hoofdprijs, een draagbare T.V., is gewonnen door W. v. d. Put uit Den Hout. lak- en verffabrieken Breda In verband met uitbreiding van onze activiteiten en de daarmede gepaard gaande vergroting van onze magazijnen gereed produkt, is het noodzakelijk dat, zo mogelijk op korte termijn, wordt aangetrok ken een Deze functionaris zal belast worden met het volledig beheer van de magazijnen. Voor het inruimen van nieuwe gefabriceerde voorraad en het uitzetten van orders, zijn een 8-tal magazijnbedienden in dienst. Voor deze functie is een opleiding tot magazijnmeester en een ruime ervaring als zodanig vereist. Leeftijd tot circa 40 jaar. Zij, die menen voor deze zelfstandige functie de vereiste ervaring en capaciteiten te bezitten, worden uitgenodigd een uitvoerige sollicitatie brief, met bijsluiting van een recente pasfoto, te zenden aan de af deling Personeelszaken van Wngemakers' Lakfabrieken N.V., Gene raal Maczekstraat 65, Postbus 3337 te Breda. VERPLEEGTEHUIS EN REACTIVE RINGS CENT RUM Voor de cursus ziekenverzorging, welke op 1 april 1974 aanvangt, kunnen nog worden geplaatst. leeftijd vanaf 17 jaar tenminste drie jaar voltooid voortgezet onder wijs (minimaal T-richting) salaris f. 778.62 bruto p. maand excl. onregel matigheidstoeslag een ruime kamer met eigen toilet en douche kan ter beschikking worden gesteld Sollicitaties te richten aan het Hoofd Perso neelszaken, Groene Tuin 1 te Rotterdam-26, tel. (010) 82 22 22 FAILLISSEMENT om op contract te telen, oppervlakte 185 R.R. Het jonge plantgoed wordt dit voorjaar geplant en na 2 jaar weer uitgehaald. Inlichtingen: Middelbroekweg 71, Honselersdijk Tel. 01740 -2 64 35 SNELWEG WIET WONDEROLl' Geen omslachtige lib doornpleisters of gevaai lijk gepeuter met schee: mesjes en zo. Aanstippc met NOXACORN vloe stof is zo eenvoudig, hys enisch en verantwoor: NOXACORN bevat o.r verzachtende wonderoli met jodium en een pijn stillend middel. NOXA CORN maakt vlug eei eind aan de pijn. Eeltplek ken en eksterogen ver dwijnen met wortel en al NOXACORN ontsmetten! likdoornmiddel. Snel. pijnloos, afdoend. Bij vonnis van de Arron- dissements-Rechtbank te s-Gravenhage van 28 fe bruari 1974 is Evert Boom, vonende te Schevemngen, gemeente 's-Gravenhage tan de Badhuisstraat no !71 in staat van faillisse ment verklaard. Tot Rechter-Commissaris is benoemd mevrouw Mi Ba ronesse I. P. Michiels van •Cessenich-Hoogendam. Tot urator is benoemd Mr. J. L. M. Dassen, advocaat en irocureur, kantoorhouden- ie te 's-Gravenhage, Em- mapark no. 10. en voor meubeltransport. TRAMSTRAAT 2 - TEL. 01154-1203 of standplaats Hulst, tel. 01140-3034 Het St.-Laurens Ziekenhuis te Breda vraagt voor direkt enkele meisjes als voor huishoudelijke werkzaamheden op de verpleegafdelingen. Wij bieden een prettige zelfstandige werkkring met een goed salaris. Sollicitaties bij het hoofd Civiele Dienst, de heer J. P. de Jong. 1 st laurens ziekenhuis ulvenhoutselaan 19-21 breda van de verenigd in het Christen Democratisch Appèl Zeeland, op in de foyer van het Zuidlandtheater, Zuidland straat 111 te TERNEUZEN. Aanvang 7.30 uur des avonds. Sprekers J. VAN DEN BOS (A.R.P.) H. EVERSDIJK (C.H.U.) A. L. VAN GEESBERGEN (K.V.P.) Onderwerp De provinciale politiek en de a.s. Statenverkiezingen. GELEGENHEID TOT OPEN DISCUSSIE. IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. WORDT VERTEGENWOORDIGER VERDIEN RUIM 250,— PER WEEK Bent u fabrieks-, winkel- of kantoorwerk moe? Onze organisatie leidt op tot vertegenwoordiger (verkoper buitendienst). Geen colportage. Geen diploma's nodig. Bij aanstelling direct vast loon plus auto. Vele vacante plaatsen. Beroep en woonplaats onverschillig. Tevens mogelijkheid tot bijverdienste aangeboden. Schrijf brief of briefkaart met uw adres, leeftijd, beroep. Snel antwoord. Geheimh. verzekerd. Brieven onder nr. 26212 bureau van dit blad. Tegen 1 augustus a.s. bestaat gelegenheid tot plaatsing op de openbare lagere school in deze gemeente van kinderen, die vóór 1 OKTOBER aanstaande de leeftijd van zes jaar zullen hebben bereikt. Ouders, voogden, of verzorgers, die hun kinde ren of pupillen op de openbare lagere school geplaatst wensen te zien, worden in de gele genheid gesteld daarvan aangifte te doen, gaarne vóór 1 MEI A.S. AANGIFTE KAN WORDEN GEDAAN BIJ net hoofd der school, de heer J. Blok, Pironstraat 19, telefoon 1745. Axel, 7 maart 1974. Burgemeester en wethouders van Axel. De secretaris, De burgemeester. P. G. v. d. BOSSE. A. DE KAM. - Tegen half augustus a.s. bestaat de gelegenheid tot plaatsing op de openbare lagere school in deze gemeente van kinderen, die vóór 1 oktober as- de leeftijd van zes jaar zullen hebben bereikt. Ouders, voogden of verzorgers, die hun kinderen of pupillen op de openbare school geplaatst wen sen, worden in de gelegenheid gesteld daarvan aangifte te doen vóór 1 mei 1974. Waar aangifte kan worden gedaan Prins Frederik Hendrikschool, Glacisstraat 1 te Sas van Gent Wanneer aangifte kan worden gedaan ijdens de schooltijden. (Telefoon school: 01158- 1783, het hoofd der school, de heer P. A. Bet ran: s 's avonds telefonisch bereikbaar onder nummer 11158 -2260). >e aangifte van kinderen, die reeds via de kien er.school zijn aangemeld, behoeft niet te worden •terhaald. :as van Gent, 11 maart 1974. Burgemeester en wethouders van Sas van Gent de burgemeester, Drs. W. R. V. Dusarduijn- de secretaris, M. C. Bombelijn. Directeur: Dr. W. A. Hoofdredacteur: L. L( Redactie- en administ Nieuwstraat 9, Temer Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; Losse nummers 40 ce Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatsc Reigerstraat 16, Bred; (Van DEN HAAG: De Nederland duideli cijfers, die het Cen heeft gepubliceerd. In het gehele jaar vallen dan het jaar 1 daling van 184 dode crisis (november verkeersdoden ten spectaculair met 126 Wanneer de maan ari t.m, oktober 197 met elkaar vergeleke blijkt dat er geduren riode in 1973 reeds minder vielen in he keer. Vooral de 1973 met 51 doden (v minder dan in juli hiertoe bij. Het aantal doden een deel autoloze zo november en decei droeg 40. Op zondag zelfde periode in 19' 97 mensen de dood. Wanneer het keersdoden over vergeleken wordt m< nitieve cijfers over het aantal omgeko tenden van personer durende de laatste 1 den van 1973 met te zijn teruggelopen ken met 1972. De omgekomen bromfi fietsers in november ber liepen echter cent terug tot 123. omgekomen voetga minderde eveneens tot 83. Het aantal gewor over het hele jaar lijk, nl. 70.982 in 197 in 1973. Gedurende twee maanden van pen jaar daalde het wonden echter met t.o.v. 1972 tot 10.190. C.B.S. IE INGAANDE dinsdaj geldt weer een mil voor verpakte volle ze minimumprijs b cent per liter. De hefbrug ovei tornen te zitten ntv vaartverkeer ondc

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 16