stein nooi ast Herbert Joeks nu ook eens in serieuze t.v.-rol m KIJK NAAR ZOEK DE FOUTEN DVV VERSTAAT APELLE: 2-1 radio televisie 1- Leeftijd Bevrijders Boeken van GODFRIED BOMANS Uitgaven van Elsevier Prof. Douben in KRO-adviesraad Merijntje populairste televisie-serie Dochter voor Nathalie Wood .m Schramml Dickens LUCKY LUKE: „De premiejager SUSKE EJN WiSKE: Het Ros Bazhaar e groep, die verder uit Olym. ia. Togo en Zuidwesters be- ond. In groep B was Luctor ppermachtig. Het greep zon. er verliespunt de eerste laats. Achtereenvolgens wer en Animo, Tjoba en Volhar- ing verslagen. In groep c wam TOP goed voor de dag. et werd eerste. Van die roep ging Blauw Wit ook ver naar de halve finales, ïoor van de drie groepen de est geklasseerde tweede te ijn. De eerste halve finale ging ussen Blauw Wit en TOP, waarop TOP goed spel liet ien. Blauw Wit had de pech, at één van de beste heren iet een blessure het veld oest verlaten. Toch zou men finale bereiken- TOP, dat iet zo erg goed op schot was ad ook diverse malen pech. det 20 bereikte Blauw Wit finale. De tweede halve finale ging ussen Luctor en Stormvogels, tormvogels kwam al snel via en afstandsschot op 10. Het uurde geruime tijd eer Jaic- or ook van afstand de gelijk- naker in de korf deponeerde, reldra gevolgd door een goe- doorloopbal, die 21 voor .uctor betekende. De reeds vat vermoeide ploegen kwa len verder niet tot scoren zo- at Luctor de andere finalist erd. TOP en Stormvogels noesten via strafworpen uit- aken welke ploeg de derde vierde plaats zou bezet- De finale tussen Luctor en lauw Wit werd enigszins een ■leurstelling. Luctor schoot odanig met scherp dat de rijd al zeer snel beslist was. een ommezien stond het 4— waarna Luctor zeer ver- iend met 6—2 de eerste prijs de wacht sleepte. De wis- lbeker uitgereikt door de af- elingsvoorzitter van Zuid west, de heer Hof, werd in ntvangst genomen door de anvoerder van Luctor, Jaap an der Staal. Het daarna volgende Junio- nbliksemtoernooi begon erg im. In de eerste zes wedstrij- en werd slechts één doelpunt scoord. Daarna ging het wat eter. Ondo werd echter na 4x rafworpen nemen 2e. De fi- ale tussen Tjoba en Togo erd met miniem verschil 0) gewonnen door Tjoba, ?rg goed voor de dag wam- Van onze sportmedewerker). GOES De Goese dames »etbalvereniging GDVV heeft terdag thuis een krappe 21 :ge behaald op Kapelle. GDW begon sterk aanval- ■nd maar dit leverde door eel onzuivere passes en echt schieten weinig resul- iait op. Kapelle zocht het leer in counteren, dat na 12 linuten resulteerde in een oelpunt van Ria Dekker die Lt een scrimmage inschoot i—1-. GDVV leek door deze peningstreffer wat aangesla- en te zijn. De gelijkmaker wam pas na rust, toen ae luisclub met een gewijzigde psteliling in het veld was ver henen. Vooral Rita Hartman eed toen voor GDW nuttig erk op het middenveld. Zeven minuten na de her- atting bracht Garolden Diele- an de partijen op gelijke aet (11). De veldmeerder- ïid van de Goese dames ■erd kort voor tijd onder- reept, toen Rita Hartman al en voor Mimi Komejan wam te staan en geen fout aakte 2I. Dinsdag 12 maart 1974 IJSHOCKEY In de strijd >or promotie naar de eerste visie van de ijshoekeycom- Jtitie is in Amsterdam ge- reeld de wedstrijd tussen Or- o en Hunters. Orwo zege- erde met 75. toernooi werd bereikt door Goesenaar Harry Elling 0-83) in zijn partij tegen n clubgenoot van A. L. li mit Luijk. Wedstrijdleider van Poperinge van de orga- serende vereniging ALM ikte na afloop de prijzen t. De eindstand (resp. match- nten, caramboles en gemid- lde): 1. Piet Doene van IGL uit Kwadendamme 10 95 7.15: 2. Kees de Jonge iC 7 1363 7.57: 3. Wim Zan- e HBC 6 1210 6.37; 4. HarrT ling ALM 5 1397 8-13: 5- it Luijk ALM 2 1055 3. (Van een onzer verslaggevers) BERGEN Herbert Joeks speelt in de nieuwe AVRO- produktie „De verlossing" naar het gelijknamige boek van Willem Elschot een se rieuze rol en hij is daar nu de VARA deze maand de Pipo-serie gaat stoppen erg blij mee. „Begrijp me goed", zo zegt hij in een comfortabel ingericht en on bekrompen ontworpen nieuwbouwhuis het Noordhollandse E „be grijp me goed, ik zal niet zeggen dat ik die gekke in diaan met tegenzin speel, maar ik wil niet alleen maar Klukkluk zijn voor de men sen". Herbert Joeks heeft - onder anderen in de liange KRO-se- rie „Stadhuis op stelten" - wel bewezen even goed een „ge woon acteur" te kunnen zijn als een bekkentrekker en kromprater in een populaire kinderserie. In de Stadhuis serie speelde hij de gemeente secretaris en ook in de nieuwe AVRO-prod'ukti-e speelt hij weer een markante rol in een plaatselijk dorpsgebeuren. Nu a s kruidenier tegen wil en dank. Dat beroep wordt hem name lijk door de pastoor opgedron gen die wil dat er een katho lieke kruidenier in het dorp komt om de gelovigen ervan te weerhouden hun comesti bles in te slaan bij de atheïsti sche grutter ter plaatse. Ook in de Haanstra-fiTm „Fan fare" had Joeks een rustieke (ADVERTENTIE) rol. „Ik lig daar kennelijk goed voor in de markt". Herbert Joeks is 58 jaar en - kennelijk gevleid dat de kin deren hem in de Pipo-serie die leeftijd r.iet aanzien - ver telt hij nog vele jaren door te willen gaan teneinde te voor komen dat hij „in ledigheid voor het raam zou moeten gaan zitten staren". Hoe mooi dat raam dan ook uitkijkt op een fraaie dorpsvijver. Herbert Joeks woont nog pas een jiaar of vijf in Bergen. Daarvoor was het - vanaf zijn geboorte - altijd Amsterdam. Maar die stad is ook los van milieuhygiënische modekreten voor hem niet meer leefbaar. Veel van de oude stad is ver dwenen. Zo verdween ook de deftige herenmodezaak waar Joeks voor de oorlog als ver koper werkzaam was met als specialiteit kinderkleding. „Ik ben nog chef van de kin derafdeling geweest, ook toen at kon ik kennelijk goed met kinderen overweg", aldus Her- bert Joeks die in het vak toch eigenlijk een late roeping is te noemen. „Ik deed wel altijd al liedjes en sketches tussen de schuifdeuren maar het was de iimpressario Frans Muriloff die voor mij de overgang naar het beroeps mogelijk maakte. Herinneringen aan Godfried Bomans, 6de druk i 18,50 Trappistenleven f 12,90 De avonturen van Bill Clifford, 10de druk i 8,50 Capriolen, 13de druk f 9,50 Dickens, waar zijn uw spoken? f 9,50 Die vond men de beste, 7de druk f 9,50 Een Hollander ontdekt Vlaanderen, 6de druk f 12,90 Gesprekken met bekende Nederlanders, 2de druk f 9,50 Kopstukken, 20ste druk f 7,50 De man met de witte das, 9de druk f 8,50 -Mijmeringen, 6de druk f 9,50 Noten kraken, 11de druk i. 9,50 Op de keper beschouwd, 5de druk f 9,50 Op reis, 4de druk f 9,50 Oude en nieuwe buitelingen, 4de druk f 9,50 De avonturen van PaPinkclman, 8ste druk f 7,50 Pa Pinkelman in de politiek, 8ste druk f 7,50 De onsterfelijke Pa Pinkelman, 6de druk f 7,50 De avonturen Yan Tante Pollewop, 5 de druk f 7,50 Sprookjes, 20ste druk f 8,50 Thomas Robert Spoon f 9,50 Van dc hak op de tak, 6de druk f 9,50 Van mens tot mens, 2de druk f 9,90 Wandelingen door Rotne, 10de druk f 9,50 De vijvervrouw f 4,50 MaraboeenMorsegat f 4,50 De sproetenprinses f 4,50 De pantoffelheld f 4,50 Godfried Bomans' sprookjesboek f 16,90 bij elke boekhandel HILVERSUM Prol. dr. N.H. Lmben uit ■Eindhoven, hoogle raar in de sociale economie aan tit Katholieke Universiteit van Nijmegen, ts sedert kort H'. van de Programma Advies raad van de KRO. Prof. Dou ben voigt in deze rud :lrs. R. I.ubV cry op, die zijn lidmaat- ■pap moest beëindigen in vt'L nd met zijn benoeming tor nister van lvonorriiSChe ïaKen. In de na-oorlogse hausse van theater en amusement was er voor mensen met echt talent wel een kans de sprong te wagen. Hij begon met op te treden voor de Canadese be vrijders in een soort welzijns- zorgprograomma. „Dait moest allemaal in het Engels en daarom had de impressario er veeil akrobatiek en mooie juf frouwen in gedaan want voor dergelijke acts is weinig ta lenkennis nodig", aldus iro nisch Herbert Joeks. Joeks dankt aan deze periode trouwens zijn artiestennaam want - zo onthult ook een schildje aan zijn voordeur - eigenlijk heet hij niet Joeks maar Herman van Hugten. De ze achternaam werd echter door de Engelstalige theaterbe zoekers verbasterd tot „Hug hes", min of meer uit te spre ken als „Gjoeks". Omdat ook Nederlanders zijn naam nog (Ven onze RTV-redactie). HILVERSUM De t.v.-se- r:e „Merijntje Gijzen" mag zich tot nu toe verheugen in een gemiddelde kijkdichtheid vaii 61 en een waardering van 79,8. Deze cijfers zijn geba seerd op de delen 2,3 4,5 en 6. Uit deze gegevens kan men opmaken dat „Merijntje Gij zen" de populairste televisie serie aller tijden is. Er keken in totaal gemiddeld 6.700.000 mensen. Daarvan waardeerde 42% Merijntje met een 8, 21% met een 9 en 8% met een 10. 7% gaf een laag cijfer of had geen oordeel. HOLLYWOOD (RTV) De filmster Nathalie Wood (West Side Story) die twee jaar ge leden voor de tweede maal in liet huwelijk trad met filmac teur Robert Wagner, heeft zondag een doehter gekre gen. ÏNathalie Wood, thans 35, trad in 1957 voor de eerste maal in het huwelijk met Robert Wag ner (43) bekend als hoofdspe ler in „De dief van Washing ton". Hun huwelijk, dat kin derloos bleef, werd vijf ir.ar later ontbonden en oeidc-n trouwden een ander. Twee jaar geleden ontmoetten .zij el kaar tijdens een boottocht op nieuw. Enkele maanden later werd het paar voor de tweede maal ru de echt verbonden. In de televisieserie „De Verlossing", naar het boek van Willem Elschot, speelt de to neelveteraan Herbert Joeks (58) de rol van kruidenier. Geen Klukkluk dus en ook geen schramml-muziek zanger (zoals op deze foto), maar nóg een andere Herbert Joeks. po-serie de voornaamste at tracties vormen. „Van acteren komt niet veel met zo'n zaal schreeuwende kindertjes", al dus Joeks, „hoofdzaak is dat er weinig tekst en veel afwis selende acties is". wel eens verbasterden („Van Hugteren, Van Nugteren, Van Schiuchteren en dergelijke va rianten") besloot hij voortaan maar onder de naam „Joeks" door het leven te gaan. En passant nam hij ook de wat sjieker klinkende naam Her- bert erbij in plaats van zijn doopnaam Herman. Herman van Hugten, kleding- verkoper, werd aldus Herbert Joeks, artiest. Aanvankelijk geheel gericht op de kleine K hield hij ook het grote toneel in 't oog. Hoogtepunt uit zijn carrière vindt hij dan ook nog altijd de titelrol „Scrooge" in een NCRV-bewerking van een van de romans van Dickens. Dat was in de vijftiger jaren toen allles nog live de lucht in moest, zo memoreert hij dit optreden dat tegen de twee uur duurde zonder pauzes en andere handigheden die thans door de ampex ter beschik king staan. Herbert Joeks is ook naast zijn tv-werk nog altijd druk in de weer. Hij werkt mee aan kindermatinees waarin hoofdfiguren uit de Pi- En dan is er nog het cabaret gezelschap van Coos van de Velde, waarin Herbert Joeks nostalgische Weense schramml-muziek ten gehore brengt. Al dat werk door het hele land doet Joeks af in een weliswaar gifgroene, maar niettemin comfortabele auto mobiel uit de middenklasse. Het kost in de laatste maan den alleen meer tijd dan vroe ger door de 100 km-limiet. „Vooral als je 's avonds laat terug naar huis rijdt over lege wegen is dat erg vervelend", aldus Joeks die er desnoods wel genoegen mee zou nemen als ook het Nederlandse open bare vervoer naar twaalven maar niet werd stopgezet. Ondanks deze extra belasting ziet Joeks niet op tegen het vele werk. Voor een 58-jaxige man is de slanke, haast tanige Joeks in prima conditie en dat - zo onthult hij - komt dan toch weer voornamelijk door zijn rol met de grote kijk dichtheid. Want zegt hij ten slotte. als Klukkluk moet ik zo vaak door de knieén veren en zo veel in 't rond springen dat een lange trimtocht door de duinen er niets bij is". JOHN ROOZEN Vanavond op Nederland 2 om 21.20 uur weer de quiz „2 voor 12", waarvoor je heel wat parate kennis moet hebben en waarbij je niet zomaar een kleurentelevisietoestel of een bankstel in de schoot krijgt geworpen door simpelweg een knop in te drukken (bij wijze van spreken). De sympathieke leider is weer Joop Koopman. -raSSa] aptuaAoq a)3ua| 'oi 'ueui uea jeei[ '6 'aaojA do uaoips g 'rapuo squji ufi[ j, 'uaAoq squp Mnojuiqq 9 'arjinu c •S)i[>a.i sjoujj t 'duiEi 'squil JEApiirq 'g 'uappiui dou5[[ajs t NEDERLAND 1 14.0014.50 Schooltelevisie 16.15—16.45 Schooltelevisie 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar. (NOS) 18.55 (K) Nieuws. (NOS) KRO 19.05 Voor achten, programma met Hans van Willigen- burg. 20.00 (K) Journaal en weer- overzicht (NOS). 20.21 (K) Prijswijzer, consu mentenvoorlichting. 20.18 <K) De gouden telefoon, benadering van een mul tinationale onderneming met 265 dochters. 21.08 (K) Frank Sinatra, ac teur en zangerCan Can. Filmmusical uit 1960 van Cole Porter, 23.10 Den Haag vandaag. (NOS) 23.25 (K) Laatste nieuws, (NOS) NEDERLAND II 18.45 (K) Ti-ta-tovenaar. (NOS) 18.55 (K) Nieuws. (NOS) VARA 19.05 (K) Pipo in Marobla, se rie. 19.30 (K) Volgende patiënt, zit niet een probleem, en Paul en Dick zien daar serie. wel een oplossing voor. 20.00 (K) Journaal en weer- overzicht. (NOS). 20.20 (K) Merijntje Gijzens jeugd, serie naar de ge lijknamige romancyclus van A. M. de Jong. 21.10 (K) 2 voor 12, quiz 21.55 (K) Achter het nieuws. 22.45 (K) Laatste nieuws. (NOS) 22.50 (K) Beton (TELEAC) DUITSLAND I 11.45 (K) Roemeense folklore 12.05 (K) Panorama, analyses, verslagen, meningen 12.50 (K) Persoverzicht 13.00—13.20 (K) Journaal 16.15 (K) Journaal 16.20 (K) Exempla. Reportage vanaf de int. ambachts- beurs in München 17.05 (K) Sealab 2020. Ameri kaanse oartoonserie 17.25 (K) Op visvangst. Voor de kinderen. Reportage van een Belgische kotter 17.55 (K) Journaal 18.00 (K> Nieuws uit Noord- rijnland-Westfalen. 18.10 (K) De twee van het bureau, serie. 18.40 (K) Hier en nu. 19.20 (K) Hamburg transist Een koffer te veel. 20.00 (K) Journaal en weer bericht. 20.15 (K) Trefpunten, amuse- mentsmagazine 21.00 (K) Het zevendaagse dienstverband van de wever Rolf Piechotta, televisiefilm. 22.50 (K) Journaal, commen taar en weerbericht. DUITSLAND II 16.30 (K) Mozaïek, magazine voor de oudere generatie 17.00 17.10 17.45 18.25 19.00 19.30 21.00 21.15 22.00 23.00 (K) Journaal (K) Volgende patiënt. (K) De draaischijf (K) Folly foot, serie. (K) Journaal. Dc kogel was getuige, gedramatiseerde docu mentaire over de gruwe lijke moord op de pol die- agent in september 1927 in Essex. Door een mi croscopische analyse van de kogels kon de moor denaar worden ontmas kerd. (K) Journaal. (K) Kenteken D, infor matie uit Oost- en West- Duitsland. Nachtstudio, een experi mentele camerafilm „Het intieme dagboek van de Gentleman Sha dow alias Caspar David Friemoud". (K) Journaal. BELGIë (Nederl.) 17.00 Schooltelevisie. 18.00 (K) Beertje Colargoi. 18.05 (K) Het grote koraalrif, serie. 18.30 (K) Het maanconcert, serie. 18.35 Tienerklankcn, muzi kaal programma. 19.10 (K) Uit de dierenwe reld, natuurfilmserie. 19.35 (K) Kortweg; medede lingen. 19.45 (K) Journaal. 20.20 (K) Merijntje Gijzens jeugd, serie naar de ge lijknamige romancyclus van A. M. de Jong. 21.10 (K) Verover de aarde, wetenschappelijk pro gramma over kinder- sterfte. 22.00 (K) Gastprogramma. 22.30 (K) Laatste nieuws. 22.40 (K) Yoga. BELGIë (Frans) 14.00, 14.30 en 15.00 Schoolte levisie. 16.45—17.15 Wiskunde voor ie dereen (12). 17.40 (K) Schooltelevisie. 18.10 (K) 1, 2, 3, ...j'aivu, kleuterprogramma. 18.20 Seniorama, uitzending van Luce Tourré. 19.00 Antcnnc-Soir. 19.15 (K) Etranger, d'ou viens-tu (4), serie. 19.45 (K) Journaal. 20.12 (K) Weerbericht. 20.20 Télc-Souvenances. Deel 11: De jaren 19571958. 20.40 (K) Jo Gaillard, serie met Bernard Fresson en Dominique Briand. 21.25 Vivre en Wallonië. Pro gramma van Francine Vanberg. 22.45 (K) Journaal. FRANKRIJK (Rijssel) 18.20 Actualiteiten. 18.40 Voor de kleuters. 18.55 Inleiding tot de sport» 19.20 Regionaal actueel. 19.45 Journaal. 20.18 A dossiers ouverts, serie. 20.35 Cavalcade circus, pro gramma van Jean Ri chard. 21.40 Waarom niet 22.40—22.55 Nieuws. HILVERSUM I AVRO: 7.00 Nws. 7.11 Och- tendgymn. 7.20 (S) Da.g met een gaatje. (8.00 Nws; 8.11 Radiojournaal.) 8.50 Morgen wijding. 9.00 (S) Mod. muz. met comm. (9.35 Waterst.) 10.00 (S) V.d. kleuters. 10.10 (S-M) Arbeidsvitaminen. (11.00 Nws; 11.03-11.05 Radio journaal.) 11.30 (S) Rondom twaalf: een uur allerlei voor iedereen, met 11.55 Beursber. en met o.m. De Groenteman en Paris vous paiie. 12.30 Over- heidsvoorl.: Uitz. v.d. laindb. 12.40 Kinderkoor met pianobe- gel.: lichte miuz. 13.00 Nws. 13.11 Radiojournaal. 13.21 (S) Wat deed hij hier? EO: 14.00 Het woord der waarheid: The ologie naar de Heil. Schrift. 14.15 (S) Over en weer. 14.55 (S) Licht ensemble. 15.15 (S) Licht en uitzicht: gewijde muz. 16.00 Nws. 16.03 Klank bord. 16.10 (S) Eigenwijs: voor kleuter en kind. 16.30 (S) Jeugdtoer. AVRO: 17.00 (S) Mobiel: beweegl. progr. voor beweegl. mensen. 17.55 Med. AVRO: 18.00 Nws. 18.11 Ra diojournaal. 18.21 Suriname en de Ned. Ant. (III). .18.40 (S) Johan Willem Frisokapel. 19.05 (S) Y'all come: country en Western progr. 19.30 (S) Van avond: gevar. progr. 22.30 Nws. 22.40 Radiojournaal. 22.50 (S) Combo. 23.05 (S) Er floot een vogel in de wei. 23.55-24.00 Nws. HILVERSUM II KRO: 7.00 Nws. 7.02 Het le vende woord. 7.07 (S) Badine- rie: klass. muz. (7.30 Nws. 7.41-7.50 Echo.) 8.24 Overwe ging. 8.30 Nws. 8.36 Gymn. v.d. huisvr. 8.45 Moeders wil is wet. 9.40 Schoolradio. 10.00 De wereld om ons heen: inf. rubr. 10.20 (S) Aubade: klass. muz. (10.30 Nws.) 11.00 Gebakjes en een beter leven: verhalen van wel en wee. 11.30 Bejaarden- progr. 11.54 Ber. Vastenaktie. 11.55 Med. 12.00 (S) Van twaalf tot twee. (12.22 Wij v.h. land. 12.26 Med. t.b.v. land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.41-12.50 Echo. 13.00-13.05 Raden maar.) 14.00 Schoolradio. 14.30 (S) In- 'terlokaal op dinsdag, met 15.30 Nws. Overheidsvoonl.: Lucht post uit de Ned. Ant. KRO: 17.10 V.d. kleuters. 17.30 Nws. 17.32 Echo. KRO: 18.00 (S) Dansmuz. uit de 16e eeuw. PP: 18.19 Uitz. v.d. P.P.R. KRO: 18.30 Nws. 18.41 Echo. 18.50 Progr. voorbesch. 19.00 (S) Zin in muz.: amateurs geven de toon aan. 19.30 Kamp.wedstr. v.d. R.K. Federatie van Muz.bon- den. NOS: 19.50 Den Haag vandaag. KRO: 20.00 Nws. 20.05 Overweging. 20.15 (S) Komponist en radio IV, 1: Hans Kox. 21.20 Dinsdaga- vondtheater: Ja, weet je monoloog. 22.25 (S) Klass. pia- nomuz. 23.00 (S) Howl. 23.55- 24.00 Nws. HILVERSUM III VARA: 7.02 Eddy Becker. 9.03 (S) Plaatjes v.d. pep. 11.03 Tom Blom in uw radio. 12.03 (S) Opvall. vrol. visite. 14.03 Eddy Becker. 15.03 Drie-draai. 16.03 (S) Mix. NOS 18.02 Joost mag niet eten. VARA: 19.02 Popre- constr. 20.02 (S) Nashville. 21.02 (S) Jazz en Blues. 22.02 (S) (P)opdonder. 22.55 Med. 23.02 (S) Wachten op midder nacht. 0.02 (S) In de kleine uren. 2.02 (S) Kees van Maas dam. 3.02 (S) Willem ";an Beu- sekom. 4.02 (S) AUra! Lagar- £te. 5.02-7.00 Hans Hamburger en Wim Bloemendaal. (BELGIë (Nederl.) 12.00 Nieuws, mededelingen en SOS-berichten. 12.08 Gevari eerd muzikaal programma. 12.50 Buitenlauds persover zicht. 13.00 Nieuws, actualitei ten, weerbericht en toneela genda). 13.55 Beursberichten. 14.00 Nieuws. 14.03 en 15.03 Schoolradio. (15.00 Nieuws). 16.00 Nieuws en beursberich ten. (Tussen 16.00 en 17.00 Re portages wielrennen). 16.10 Licht klassiek concert. 17.00 Nieuws en mededelingen. 17.10 Uitzending voor oudere luiste raars. 17.55 Weegschaal. 18.00 Nieuws. 18.05 Uitzending voor soldaten. 18.30 Verkeerspro- gramma. 18.45 Sport. 18.55 Taalwenken. 18.57 Orkest van de week. 19.00 Nieuws. 19.30 Intermezzo. 19.35 Vakbondsru briek. 19.45 Lichte muziek. 20.00 Live optredens. (20.30 Nieuws). 20.45 Hoorspel. 21.45 Lichte muziek. 22.00 Nieuws. 22.05 Musicalmuziek. 23.00 Nieuws. 23.10 Lichte muziek, 23.4023.45 Nieuws. AL5 DE PAAROEN NlET WE6R v£ll_US Zl<JM IM DIT LAND, ivVAAR. BLIJVEN WE DAM

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13