Winterjas nog nodig Kans op bemiddeling neemt toe Verwondering over eringe prijsstijging Sonneveld overleden Geen afschaffing van maximum-snelheid Prinsenbeekse bejaarden houden voet bij stok APPELCAKE VOOR AXELSE POLITIE Kerncentrale van Borssele wel verzekerd CBS HOUDT VÓL: CIJFERS KLOPPEN Nog geen standpunt regering over uitbreiding van kerncentrale stem VVD PvdA. kiezen is eerlijk delen Wilson blijft in zijn eigen huis wonen Toon Hermans schrijft plotselinge dood toe aan slechte filmkritieken PREMIER DEN UYL: In de wachtkamer Vastbesloten Genegeerd WD uw keus op 27 maart want... Diefstal van stereocombinatie snel opgelost Bureau Schadeverzekering: Vrouw overleden na steekpartij THEO EERDMANS ED VAN THIJN EN PIET ROELS Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B,V, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW ZATERDAG 9 MAART 1974 27e jaargang Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V Wilson LONDEN Premier Harold en mevrouw Ma ry Wilson van Engeland hebben besloten niet In de officiële ambtswoning van de Britse eerste mi nisters in Downing Street 10 te gaan wonen, maar te blijven in hun huis in Lord North Street, een kilometer van Downing Street af. Wilson woonde van 1964 tot 1970 op de bo venverdieping van Dow ning Street 10, maar kreeg er een hekel aan „boven de winkel" te wonen, waar medewer kers hem teveel lastig vielen met futiliteiten. (Van onze weerkundig^ meidewerker). DE BILT Maart mag dan lentemaand heten, te dikwijls heeft het weer in die maand nog een wat winters karakter zoals de afgelopen dagen. De vorst is weliswaar in de nacht van weinig betekenis en vari eert tussen 1 en 3 graden onder het vriespunt maar de oosten wind is koud. Deze wordt in stand gehouden door het krachtige hogedrukcentrum dat de hele winter afwezig bleef, maar nu boven Rusland wel aanwezig is. In West-Rus land en in Polen komt het 's- nachts tot matige vorst maar verder in Midden- en West- Europa is de vorst licht. Op enkeJe plaatsen in de Arden nen en in Duitsland is wat heel lichte sneeuw gevallen maar de neergeslagkansen blijven de komende dagen klein. In het Middellandse Zeegebied is de temperatuur vrij aangenaam maar in Fin land wordt nog strenge vorst gemeten. De depressies wijken uit in de richting van Groen land en IJsland en zijn daar door niet in staat de koude luchtstroom binnen enkele da gen op een ander spoor te brengen. -la Vrolijke en vastberaden stemming in het Prinsenbeekse bejaardencentrum. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De caba retier Wim Sonneveld, die op 20 februari door een hartaan val werd getroffen, is vrijdag morgen in het ziekenhuis vtin de Vrije Universiteit in Am sterdam overleden. Hij is 55 jaar geworden. Sonneveld was door de har taanval getroffen toen hij per auto van Amsterdam naar Rot terdam op weg was. Twee da gen eerder was hij uit Vence uit Zuid-Frankrijk, waar hij woonde, in de hoofdstad te ruggekeerd. De cabaretier was in ons land voornamelijk om te spreken over een televisie show, die hij voor de KRO zou maken. De Limburgse cabaretier Toon Heermans schreef de plot selinge dood van zijn collega toe aan de slechte kritieken op de film „Op de Hollandse toer". Hermans: „Die film was een dreiging. Ik ben over die kritiek verschrikkelijk kwaad geworden, het was een psychi sche aanslag op hem, waar die man net zo veel onder geleden heeft als een groenteboer wiens waren publiekelijk te schande worden gemaakt". In dit verband zij eraan herin nerd dat Toon Heermans zelf onaangenaam getroffen werd door de kritiek destijds op zijn film „Moutarde van Son- an-see". (Zie ook pagina 13) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering denkt er niet aan om in navol ging van West-Duitsland de maximumsnelheid van 100 km Per uur op autosnelwegen af te schaffen. Minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat wil eerst de gevolgen van de maximumsnelheid voor de verkeersveiligheid nader ana lyseren. Dit deelde minister- President Den Uyl gisteravond na het kabinetsberaad mee. De resultaten zullen pas over een aantal maanden bekend wor den. Wel onthulde hij al dat in november tijdens de autoloze zondagen 70 procent minder doden in het verkeer zijn ge vallen dan in dezelfde maand van 1972. In december was dat "under sprekend. Toen waren *r 50 procent minder doden dan ln dezelfde maand 1972. ■•Uit oogpunt van het sparen van mensenlevens moet men sterke argumenten hebben voor afschaffing van de maxi mumsnelheid", zei premier Den Uyl. DEN HAAG (ANP) De regering heeft nog geen stand punt bepaald wat betreft de noodzaak tot uitbreiding van het aantal kerncentrales in Nederland. Aldus heeft pre mier Den Uyl vrijdagavond gezegd na afloop van de we kelijkse vergadering van de ministerraad. De standpuntbe paling zal niet lang meer uit blijven. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Terwijl elke huisvrouw steen en been klaagt over de prijsstijgingen constateert het Centraal Bu reau voor de Statistiek dat tussen half januari en half februari het leven maar 0,9 procent duurder is geworden, zoals wij gisteren hebben gemeld. Niemand gelooft er in. Zelfs minister Boersma van Sociale Zaken reageert verbaasd: „Ik vraag me af hoe het kan?" Hij herinnert zich de uitspraak van minister Duisenberg (Fi nanciën) van enkele dagen ge leden: „Nederland wordt over spoeld met een golf van prijs stijgingen". Ook rond het Bin nenhof vraagt men zich af of het volgende maandcijfer, dat vlak na de statenverkiezingen bekend wordt gemaakt, niet een veel hoger percentage prijsstijging te zien zal ge ven. Toch houdt het CBS vol, dat het cijfer juist is. Ook de woordvoerder van minister Lubbers (Economische Zaken) twijfelt er niet aa-n. Maar zo wel het CBS als het ministerie van Economische Zaken ver wachten, dat inderdaad het volgende maandcijfer hoger zal uitvallen om de doodeen voudige redenen, dat in het percentage van 0,9 niet zijn verwerkt de stijging van de medische tarieven. Bovendien wordt het jongste cijfer nog gedrukt door de uitverkoop. In het volgende maandcijfer komt dit onherroepelijk tot uitdrukking in een hoger per centage Maar dat betekent overigens nog niet, dat het cijfer over half februari tot half maart veel hoger zal zijn. Admini strateur H. Pathuis van de hoofdafdeling sociaal-economi sche statistieken van het CBS wijst in dat verband op aller lei factoren, die tot prijsdaling van verschillende produkten aanleiding kunnen geven. De woordvoerder van minister Lubbers wijst op de meeval lende en hier en daar dalende prijzen in de groenten- en fruitsector en in *t bijzonder op de lagere vleesprijzen. Vooral de lagere vleesprijzen, als gevolg van de ontwikkelin- JAMES McCord, een van fle mannen die schuldig is Devon den aan de inbraak in het Watergate-gebouw, heeft in een open brief president Nixon ervan beschuldigd, dat hij „welbewust bewijsmateri aal heeft achtergehouden" in de tijd dat in maart vorig jaar het Watergaat-schandaal in de openbaarheid kwam. gen op de wereldmarkt, leg gen aardig wat gewicht in de schaal. Voor vele huishoudens scheelt dat soms een gulden per dag. Die gulden compen seert weer de prijsstijgingen van bijvoorbeeld brood en margarine. Ook moet er reke ning mee worden gehouden, dat het effect van de eind verleden jaar afgekondigde prijsmaatregel volledig werkt, waardoor een benedenwaartse druk wordt uitgeoefend op het CBS-cijfer. Als gevolg van die maatregel moeten onderne' mers, die de prijzen van hun produkten willen verhogen acht weken in „de wachtka mer" van minister Lubbers. Pas daarna beslist de minister of de prijs van een produkt mag worden verhoogd. Voor beelden daarvan zijn de ver hoging van de benzineprijs, van de broodprijs, van de margarineprijs etc. Over ver schillende prijsopdTijvers moet minister Lubbers de komende weken een beslissing gaan ne men. Hun tijd in de „wachtka mer" is bijna verstreken: voor de industrie acht en voor de dienstensector vier weken. „Daardoor schuiven we de prijsstijgingen iets voor ons uit", zegt de woordvoerder van minister Lubbers. (Vervolg op pagina 11) (Van een onzev verslaggevers). PRINSENBEEK De be wonerscommissie en afge vaardigden van het personeel van het sinds woensdag be zette bejaardencentrum Ha- edonk te Prinsenbeek gaan vandaag praten met burge meester P. Baetens van Prin senbeek. Met het bestuur van het centrum willen de bezetters niet meer spreken, tenzij de uitkomst van het gesprek met de burgemeester een „opening" oplevert. Dit betekent waarschijnlijk dat de vastbesloten bezetters een eventuele bemiddelingsrol van de Prinsenbeekse burge meester zullen aanvaarden. Intussen is wel gebleken dat het bestuur van Hage- donk de stemming in het be jaardencentrum zowel als de ernst en vastbeslotenheid van de bezetters verkeerd hebben beoordeeld en onder schat. Tijdens een algemene vergadering van bewoners en personeelsleden, gistermor gen in de aula van het cen trum gehouden, spraken 90 aanwezigen zich uit voor handhaving van de bezetting, vijf stemden blanco en slechts één was tegen. De stemming u -beïm en op een bijna overureven manier beveiligd. Tijdens een tweede bijeen komst, gistermiddag, werden bestuursleden door verschil lende bejaarden beschuldigd van laster, ten koste van het echtpaar Loose, dat de pos ten van directeur en hoofd huishoudelijke dienst bezet. Zoals bekend is de hele actie begonnen doordat de heer Loose en zijn vrouw door het bestuur zouden worden ont slagen. Het ontslag is inmid dels door het Gewestelijk Arbeidsbureau goedgekeurd, maar het bestuur heeft het nog niet aangezegd. De bewoners stelden zich, vaak zeer geëmotioneerd, op achter het echtpaar Loose en besloten de bezetting door te zetten, kennelijk wachtend op een initiatief van het be stuur of een bemiddelingspo ging van de burgemeester. Het bestuur van de Stich ting Bejaardenhuisvesting Prinsenbeek heeft gister avond laten weten, „dat het, uitsluitend gedreven door de zorg voor de bewoners, op zo kort mogelijke termijn de ge- eigende stappen zal onder nemen". (ADVERTENTIE) Wij willen groei van welvaart en werk gelegenheid. Wij willen een zuiniger beleid. Wij vechten daarom voor lagere belastingen en zijn tegen nog meer nivellering. Koninginnegracht 57, Den Haag, Ü70 - 614121 (Van onze correspondente) AXEL Tussen de schoolse mededelingen op het publica tiebord van de Axelse huis houdschool prijkte deze week een feestelijke taartrand van papier, waar de kruimeltjes van de inmiddels smakelijk verorberde appelcake al van verwijderd waren, maar waai de volgende tekst op getikt stond: „Beste brave baksters, namens ons aller knc rende maagjes dank. Mmmm dit smaakt naar meer". Op zichzelf misschien nog niet zo bijzonder, als niet de voornamen van de Axelse rijkspolitiemannen eronder vermeld stonden. Vanwaar de ze plotselinge zoete toewijding over en weer? De directrice van de huishoudschool, me vrouw P. M. van Haelst ver telt: „De morgen na de carna valsvakantie werd er ontdekt, dat er in onze school was in gebroken. Niet alleen was er veel vernield, maar ook was daarbij onze kostbare stereo radiopick-up combinatie, die meer dan duizend gulden had gekost gestolen. Dat was ver schrikkelijk voor ons, want hij was niet tegen diefstal verze kerd, net een jaar oud en pas betaald van het geld uit leer- iingenbijdragen. Wij zouden die combinatie dus nooit terug kunnen krijgen, want daar hadden we het geld niet meer voor. Maar binnen een week kreeg ik een telefoontje van adjudant De Jong, dat ze de daders te pakken hadden en dat onze combinatie terug was. We waren zo blij en zo en thousiast, dat we iets terug wilder, doen. Daarom hebben de meisjes uit de derde klas een grote appelcake gebakken en die bij het bureau afgege ven. De politie wordt eigenlijk nooit bedankt en dit vonden we een goede gelegenheid om het wel eens te doen. Later kregen we die taartrand met opschrift weer terug, wat we natuurlijk erg leuk vonden" De politie deelde verder nog mee, dat de twee verdachten de heren K. en V. uit Terneu zen, door de politie werden verhoord en hebben bekend. Nog 200.000,en de vier miljoen is vol. Na carnaval heeft het puzzelleger zich op puzzel 23 ge stort en de stand gebracht op 3.807.006,96. Nog drie puzzels en de eindhoofdprijzen van 50.000, 30 000,—, tweemaal 20.000,—, een stacaravan en een toercaravan met auto zullen worden verloot. Evenals de extra-hoofdprijzen, zoals een reis naar Kenia of een reis ter waarde van 5.000,— van Airtouropa uit Den Haag. Daarnaast zijn er nog de bijzondere prijzen, zoals een we reldvliegreis naar Ceylon van Hotelplan. De uitslag van puzzel 23 en de prijswinnaars worden dins dag in deze krant gepubliceerd. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De kerncentrale van Borssele is wel degelijk verzekerd. De bewering van mr. B. Schute, raadsman van de Ver eniging Milieuhygiëne Zee land, dat een Amerikaanse verzekeringspoot geweigerd zou hebben de centrale te ver zekeren is niet waar. Aldus een reactie van het Bureau Voorlichting Schade verzekering. De exploitant van de kern centrale, de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij PZEM, heeft haar verplichte aansprakelijkheid verzekerd tot een bedrag van vijftig mil joen gulden. Wettelijk is vast gesteld dat de exploitant tot maximaal 430 miljoen gulden voor ieder kernongeval aan sprakelijk is. De PZEM is bij de N.V. Bureau van de Neder landse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's verzekerd. De verzekeringspoot bestaat niet alleen uit Nederlandse verzekeringsbedrijven, ook enige buitenlandse, waaronder twee Amerikaanse bedrijven, hebben belangen in de pool. Een van deze Amerikaanse verzekeraars heeft bezwar te gen de verzekeringsvoorwaar- den en neemt wed deel, maar met een lager bedrag. De overige belanghebbenden za gen geen enkel bezwaar in de verzekering van de reactor en d-e gebouwen, aldus het Bu reau Voorlichting Schadever zekering. Mr. Schute deed zijn uitla tingen enkele dagen geleden voor de Haagse rechtbank, waar hij optrad namens de VMZ in een geding tegen de staat, zoals wij in onze editie van 7 maart hebben gemeld. (Van onze redactie binnenland) ZAANDAM De 43-jarige Zaandamse M. E. Clerc, die vorige week zaterdag door haar minnaar met een priem werd gestoken, is vrijdag aan de gevolgen hiervan overle den. Tegen de dader, de 34- jarige M. K. uit Zaandam, zal nu de doodslag of zware mis handeling de dood ten gevolge hebbende ten laste worden ge legd. DROOG MET WOLKENVELDEN. Maximumtemperatuur: vijf graden. STAD EN STREEK Jonge onderwijzers gemakkelijk aan 't werk. Pagina 3 GS willen brug bij Sluiskil laten leven. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Zoon van minister wil hoed niet afnemen. Pagina 11 SPORT Willem Duys voorzitter Oranje-supporters. Pagina 25 ■Alles wat u weten wilt over wielerseizoen. Pagina 29 VRIJ-UIT Wie denkt aan vaslen? Denksport PEILINGEN Spaanse kerk steunt de Basken KUNST EN CULTUUR Ook de kaasboer komt kunst lenen (ADVERTENTIE) MAANDAGAVOND SPREKEN EN ALLE INWONERS VAN ZEEUWS-VLAANDE REN DIE DAT WILLEN MET EN DE STATEN-KANDIDATEN VAN ZEELAND. In de pauze Jaap v. d. Merwe HET ZUIDLAND- THEATER IN TERNEUZEN 20.00 UUR

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1