ITEN lit Lubbers: „Alle lichten mogen weer aan" Universiteiten overvol: studentenstop op komst TWEE DODEN EN ZES GEWONDEN TE ZUNDERT Vijftien gulden belasting per maand minder bij inkomen van f 17.500 Pendelbusjes verongelukken na losraken vracht wagenwielen Amerikanen zonden weigeren kerncentrale te Borssele te verzekeren TWEE MANNEN BEROVEN BANK IN PUTTE VAN 125.000 GULDEN Chq>s 111 GTON Ruim 20.000 Belgen werken in ons land Na de pil meer kans op een meisje MAART a.s. je goes TE AXEL making 129765 MACHTIGINGSWET BLIJFT Bouw Slippend Knelpunten Pijn en moeite VROUWELIJKE BANKBEDIENDE VASTGEBONDEN Onthulling advocaat voor Haagse rechtbank Aandacht GOLDEN WONDER Ook Aus der Fünleii In, kantoren en toon- 15.00 uur 16 jvan het 45-jarig jubi- C. VAN ZWEEDEN. lAxel maakt ingevolge It op de Ruimtelijke Or- Ingang van 6 maart 1974 |ir een ieder ter inzage I Eerste Zeeuws-Vlaamse lom vergunning voor het l-liegtuigenloods en een 1 perceel kadastraal be- Ttie F, nr. 2007 ged., ge- Iworden ingewilligd met pg voor 5 jaar, als be- Wet op de Ruimtelijke |renzende en nabij gele- durende de genoemde en wethouders schrif tegen het verlenen van neester voornoemd, 4D MACHINES Directeur: Dr. W. A. J. Hoofdredacteur: L. Leijem Redactie- en administratld-a' Nieuwstraat 9, Terneuzen, Abonnementsprijs 23,15 pei kwartaal; 7,83 per maan Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda VRUE ZEEUW DONDERDAG 7 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8294 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V BRUSSEL (ANP). Van de 71.813 Belgen die in liet buitenland werkzaam zijn, werken er 22.032 in ons land. Dat blijkt uit de cijfers die ter beschikking gekomen zijn na de jongste volkstelling in België en die nu worden vrij gegeven. De ruim 70.000 Belgen die in het buitenland wer ken maken ongeveer twee pet. van de Belgische beroeps bevolking uit. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Lubbert van Economische Za ken heeft de beschikking be perking verbruik elektriciteit ziet ingang van gisteren inge trokken. Deze maatregel van 19 december 1973 had tot doel het verbruik van elektriciteit voor verlichting van etalages, winkels en kantoorgebouwen, voor commerciële reclamedoel einden en voor feest- en sier- doeleinden te beperken. Nadat per 4 februari j.l. het lichtre clameverbod reeds verzacht werd, is het nu mogelijk ge bleken de maatregel in haar geheel in te trekken als ge volg van de verbeterde voor uitzichten voor de energie voorziening, aldus een mede deling van het ministerie van Economische Zaken. 0 De brandweer moet eraan te pas komen om de slachtoffers te bevrijden uit een van de pendel busjes. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De gemiddelde werknemer en kleine zelfstan digen met een bruto jaarinkomen van 17.500,per jaar gaat met ingang van 1 juli a.s. ongeveer 15,minder belasting per maand betalen. Voor de lager betaalden zal het belastingplan, dat de rege ring volgende week bekend maakt, de koopkracht vergro ten. In totaal wil de regering de loon- en inkomstenbelas ting verlagen met een bedrag van 800 miljoen gulden. Het belastingvoordeel vermindert voor de inkomens van 17,5 mille. Deze belastingverlaging is het enige concrete gegeven van een pakket van regerings maatregelen om de bestedin gen te stimuleren. Een kabi netsdelegatie o.l.v. premier Den Uyl heeft gisteren een tip van de sluier over de maat regelen opgelicht tijdens af zonderlijke gesprekken met enerzijds werkgevers, midden stand en boeren, en anderzijds de werknemers over een nieuw centraal akkoord over lonen en prijzen. De vakbe weging is tevreden over de voorgestelde belastingverla ging, die een van haar wensen is. Wel houden NVV, NKV en CNV vast aan hun eis, dat dit jaar de lonen en arbeidsvoor waarden gemiddeld 2'A om hoog gaan. De minister-president hoopt. dat werkgevers en werkne mers snel samen gaan praten over de loonontwikkeling en een basis vinden voor een ak koord. Tot dit gesprek zijn de vakcentrales op korte termijn bereid. Werkgevers, midden stand en boeren willen pas met de vakbeweging praten, wanneer de regeringsplannen gedetailleerd bekend zijn. Zij wensen meer zekerheden. Het kabinet heeft het be drijfsleven gisteren meege deeld, dat er op korte termijn 2 a 2V2 miljard gulden be schikbaar is om de bestedings mogelijkheden te verruimen en meer werk te bieden. Dit bedrag, dat niet op de kapi taalmarkt wordt geleend, wordt globaal in drieën ge deeld: Een deel is bestemd voor het stimuleren van investerin gen. een deel is nodig voor de verlaging van loon- en inkom stenbelasting. het laatste deel wordt benut voor de verruiming van de rijks- en gemeente-uitgaven om daarmee de werkloosheid te bestrijden. De regering wil vooral ae investeringen in de bouw sti muieren o.a. via een verrui ming van de investet' ngsaf- trek op gebouwen en herstel van de investeringsaftrek op machines (outillage). (Van een onzer verslaggevers) ZUNDERT Twee mensen zijn gistermorgen op de Bre- daseweg te Zundert om het leven gekomem bij een ver schrikkelijk verkeersongeluk, waarhij ondermeer twee pen delbusjes waren betrokken. De slachtoffers zijn de bestuurder van één der busjes, de 40- jarige M. van Bergen uit Achtmaal en een inzittende van ditzelfde busje, de 60-jari- ge F. Wagemakers uit Acht maal. Deze laatste overleed na lankomst in het ziekenhuis, tes inwoners van Zundert, Wernhout en Achtmaal wer den bovendien min of meer ■rnstig gewond. De slachtof fers waren allen op weg naar hun werk en zaten in twee pendelbus) ea. Het ongeluk gebeurde toen van een grote truck met op legger twee wielen losraakten, waarvan er een het bus]e van de heer Van Bergen raakte. Deze raakte hierdoor de macht over het stuur kwijt en slip pend vloog het busje tegen de truck. Het tweede busje reed op de ravage in. De ravage was verschrikkelijk. De brandweer moest eraan te pas komen om de slachtoffers te bevrijden uit de wrakstukken van verwrongen plaatstaal- Het ongeluk gebeurde om streeks kwart over zes. Tot halftien moest het verkeer worden omgeleid. (Van onze onderwijsredacteur) TILBURG Dit jaar dreigt voor het wetenschap pelijk onderwijs een rampjaar te worden. Zeker 30.000 jonge mensen willen over enkele maanden aan een universitaire studie beginnen. Ze zjjn dan geslaagd voor hun eindexamens op de middelbare scholen. Het is wel zeker, dat honderden hunner, hier en daar spreekt men al van enkele duizenden, niet geplaatst kunnen worden, Voor vele studierichtingen is de maat vol. Er wordt op gro te schaal gedacht aan of ge vraagd om een studentenstop. Utrecht wil die voor 18 studie richtingen, Nijmegen voor 13, Groningen voor 9, Amsterdam voor 10, de Vrije Universiteit voor 14, Leiden voor ongeveer 25. De Tweede Kamer heeft gis teren, zonder de steun van DS '70, de motie-Leijenhorst aan- gneomen, waarin werd voorge steld een grotere lotingskans te geven aan studenten die voor de tweede maal voor een stu dierichting moeten meeloten. De Tilburgse Hogeschool wil een beperkt aantad eerstejaars psychologie-stuidenten toelaten. De jonge biologie-studierich- ting van de Landbouw Hoge school kan slechts 60 eerste jaars opnemen. Een lichtpunt is, dat de drie Technische Ho gescholen Delft, Eindhoven en Twente nog geen problemen hebben. Zij verwachten alle aanmeldingen te kunnen ver werken. Knelpunten zijn vooral, niet uitsluitend, de studierichtingen geneeskunde, tandheelkunde, biologie en geschiedenis. Maar ook voor de universitaire stu die Nederlands, Duits en En gels dreigen er moeilijkheden. Bovendien is er een duidelijke stijging van het aantal middel bare scholieren dat zich meldt voor de universitaire studies wiskunde, natuurkunde, schei kunde en economie. Enkele cijfers van het Centraal Bu reau Aanmeldingen en Plaat sing in Groningen: eind vorige maand hadden zich daar reeds 22.688 jonge mensen gemeld, die in september aan een uni versitaire studie willen begin nen. Er komen daar dagelijks nog zeker 50 nieuwe opgaven binnen. Voor de studie geneeskunde spraken 3.925 aanstaande stu denten hun voorkeur uit. Vo rig jaar konden de zeven me dische faculteiten met pijn en moeite 1.750 eerstejaars stu denten opnemen. Tandheel kunde was de voorkeur van 734 jongelui. In die studierich ting kregen vorig jaar 430 eer stejaars een plaats. Voor de studie biologie waren eind fe bruari 695 voorkeurs-aanmel dingen binnen. Vorig jaar kre gen in die richting 750 jonge mensen een plaats. Men vreest, op grond van ervarin gen, dat velen die niet voor arts kunnen gaan studeren, zullen willen uitwijken naar de biologie-stud'ie. Daar is dan geen plaatsingsmogelijkheid meer. 1.062 Aanmeldingen kwamen tot nu toe binnen van hen die geschiedenis willen gaan studeren. Een studierich ting die vorig jaar 740 eerste jaars op kon nemen. Voor Ne derlands meldden zich tot nu toe al 900 aanstaande studen ten, voor Engels 544 en voor Duits 247. (Vervolg op pagina 13) (Van onze parlementaire redactie). DEN HAAG Met de vei ligheid van de kerncentrale te Borssele zou het dermate droevig gesteld zijn, dat een Amerikaanse pool van verze keraars heeft geweigerd deze centrale te verzekeren. De in Zeeland gehanteerde veilig heidsnormen zouden namelijk beduidend liggen onder die, welke in Amerika worden voorgeschreven. Deze onthulling deed giste ren mr. B. Scbute voor de Haagse rechtbank, waar hij onder anderen namens de Ver eniging Milieuhygiëne Zeeland optrad in een procedure tegen de staat. De VMZ eist op straffe van een dwangsom van 250.000 gulden per dag dat de staat binnen twee maanden de nodige maatregelen zal treffen in het belang van de veilig heid en de gezondheid van de Zeeuwse bevolking. Bovendien moet er een hulporganisatie worden opgezet om bij calami teiten effectief te kunnen op treden. Volgens de eisende partij wordt dit bindend voor geschreven in de Euratom richtlijnen, aan welke richtlij nen het rampenplan van de gemeente Borssele evenals een tot nu toe niet gepubliceerd waa'rschuwingsplan van het rijk niet zou voldoen. Behalve de VMZ als collectief treden ook de bestuursleden individu eel (als zich bedreigd voelen de Zeeuwen) in dit geding op, samen met leden van de Stoomgroep Stop Kalkar, het Comité Borssele en het Mora toriumcomité. (Vervolg op pag. 3). 0 De vrouwelijke bankbediende die erg overstuur was na de overval, werd door haar ouders bij het bankfiliaal opgehaald en naar huis gebracht. (Van een onzer verslaggevers) PUTTE Twee nog onbekende mannen hebben woens dagavond omstreeks half zeven bij een overval op een fili aal van de N -derlandse Crediet Bank in Putte 125.000 gul den batige I. In dit bedrag zitten 600.000 frank. Achttien man rijkspoli tie zijn bezig met een klop jacht op de daders. Aangeno men wordt dat het Nederlan ders zijn geweest. De overvallers zijn de bank binnengedrongen na sluitings tijd via een gat dat zij in de muur van de zolder van het pand ernaast hadden gehakt. Dat pand staat leeg, omdat het wordt verbouwd. Zij overvie len de 25-jarige bankbediende, mevrouw Melker-Machiels, die op dat moment de rekening aan het opmaken was. Terwijl de kleinste van het tweetal, volgens de beschrijving is hij ongeveer 1.70 meter, haar met een revolver bedreigde, werd zij door de ander, ongeveer 1.80 meter lang, de handen op de rug gebonden met behulp van plastic plakband. Haar ogen en haar mond werden dichtgeplakt met pleister. Daarna werd mevrouw Melker op de grond gelegd. De rovers haalden daarna het geld uit de kluis en stopten dat volgens getuigen die de mannen weg zagen vluchten in een juten zak. Zij verdwenen langs de achterkant van het kantoor. Mevrouw Melker, die gister avond te overstuur was om commentaar te geven, slaagde (ADVERTENTIE) paprika of potato familiezak nu erin op te staan en probeerde via het grote raam aan de voorkant, waarvan tijdens de sluitingsuren de gordijnen dicht worden gedaan, de aan dacht te trekken van de voor bijgangers. Dat lukte na enige pogingen. Omdat de voordeur op slot zat, sloeg de heer M. Veltmeijer de ruit van de deur in met een ijzeren voorwerp en ging naar binnen. Hij maakte mevrouw Melker los en zette haar op een stoel. Terwijl zij tegen hem het ver haal vertelde van de overval lers, waarschuwde een andere voorbijganger de politie. Toen die arriveerde, waren de over vallers al spoorloos Zij had den toen alleen nog een hand vol wisselgeld laten liggen. De leeftijd van de beide overval lers wordt geschat op 25 jaar. Volgens de rijkspolitie is het bankfiliaal goed beveiligd. (Van en onzer verslaggevers) BREDA - DEN HAAG De 63-jarige oorlogsmisdadiger Ferdinand aus der Fünten is dinsdag van de strafgevange nis te Breda overgebracht naar een ziekenhuis. Een longoperatie wordt overwogen, maar of die ook kan worden uitgevoerd is nog lang niet zeker. Een en ander werd ons door een woordvoer der van het ministerie van Justitie bevestigd, al kon noch wilde deze in een medische indicatie treden. Hiermede bevinden zich thans twee van de drie van Breda in ziekenhuizen. De vroegere Amersfoortse kamp- jeul Joseph Kotalla (64) be vindt zich sinds november van het vorige jaar in het gevange nisziekenhuis te Schevenmgen Hij is na een hartaanval ge deeltelijk verlamd. WOLKENVELDEN. DROOG. Maximumtemperatuur Vijf graden. STAD EN STREEK KVP en CVP pakken milieuproblemen in grensstreek aan. Pagina 3 Terneuzens cityplan goed ontvangen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Bij de HAL worden niet alleen de schepen opgelegd. Pagina 11 BINNEN- EN BUITENLAND Steeds meer steun voor bisschop van Bilbao. Pagina 13 Joodse vrouw schreef de biecht van haar trieste bestaan. Pagina 15 SPORT Feijenoord ontging de winst in Polen. 'Pagina 17 Tonny Huyzen: Militair zijn is fijn. Pagina 19 RADIO EN TELEVISIE Kick Stokbuizen, studentikoze quiz master. Pagina 21 LONDEN (UPI). Vrouwen die de pil gebruiken verhogen daarmee de kans op het krijgen van kinderen van het vrouwe lijk geslacht wanneer zij er weer mee ophouden, aldus het Britse medische tijdschrift „The Lancet" van woensdag. Een onderzoek van de We reldgezondheidsorganisatie (W HO) heeft uitgewezen dat 75,89 procent van 500 vrouwen die de pil hadden gebruikt meisjes ter wereld brachten. Bij moeders die de pil niet gebruikt hebben is dit cijfer 54. (ADVERTENTIE)

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1