PRIJS RUNDVLEES LAGER STEM-COMMENTAAR LOKT KAMERVRAGEN PIT Waarom gaf politie verkeerd advies? Waarschuwing in Borssele Verlies HAl 35 miljoen Vandaag Gewapende overval op geldauto: ruim half miljoen Bootee blijft in Britse mijnstaking en korte werkweek ten einde Offertes voor tweede kern centrale binnen Minister Lubbers schikt met f 300.- 1 lioolse vrachtrijder in conflict met Bergse werkgever In 1981 weer volkstelling „Terug uit Parijs, direct naar Turijn" H eek thuis KVP-KAMERLID AARTS DRINGT AAN OP ONDERZOEK Meer gehoord Frustratie Risico Commissie bekijkt ontslagen bij Vredestein OPTIMISME IN LONDEN NA KOMST LABOURREGERING: Zeer gunstig Kweekreactor Veilig GEEN STRAFVERVOLGING NA AANRIJDING 0.3 promille Niet opzettelijk iienst van onze ia een ruime zijn om met een DIGHEID seren bij het an het rayon te s een uitstekend I op een vast jregeling, met er het totale inste een en dat Uw leeftijd schrijft U dan onze aat 7, GENWOORDIGER 5,— PER UUR. serieus aanbod. Geen latsen. Geen diploma's s onverschillig. Schrijf n beroep, Snel ant- 26191 bureau van dit droogstrijkijzer. j kaart 40 mtr. drooglijn. 36,50 oiide grondanker. ^arf Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda VRIJE ZEEUW WOENSDAG 6 MAART 1974 27e jaargang Nr. 8293 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V DEN HAAG De prijzen van rundvlees dalen. Een bij na afgesloten onderzoek van de Economische Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken bij slagers heeft uitgewezen, dat de laat ste maanden rundvlees lang zaam goedkoper wordt. Het Produktschap voor Vee en Vlees in Den Haag verwacht, dat de prijzen voor rundvlees het hele jaar door naar bene den gaan. Dit optimisme is gebaseerd op de reeds grotere en te verwachten ruimere aan roer van slachtvee naar de abattoirs. Vorig jaar bestond er nog een schaarste aan slachtvee. Ook houdt dit produktschap rekening er mee dat in de herfst rundvlees aanzienlijk goedkoper wordt, wanneer het weer in de a.s. zomer slecht is. lis gevolg hiervan komt er te weinig voer beschikbaar voor de wintermaanden, wanneer het vee op stal moet. Door een gebrek aan voldoende winter voedsel voor hun dieren wor den veie boeren gedwongen een deel van hun koeien te verkopen. Deze „uitdunning" van de veestapel vergroot het aanbod van rundvlees met als gunstig effect voor de consu ment. dalende rundvleesprij zen. De laatste twee jaar is de veestapel in ons land fiks uit gebreid. Deze tendens zet zich, zo wordt verwacht, ook in 1974 voort. £59 O Een van de Zeeuwse milieugroepen heejt aan het richtingbord dot de weg naar de kerncentrale te Borssele bewijst, de waar schuwing bevestigd dat zwangere vrouwen en jeugdige per sonen het centrale-terrein niet moeten betreden. Het is een waar schuwing die men ook ontvangt uit handen van de N.V. PZEM als men de centrale wil bezoeken. Een milieugroep verkondigt derhalve nauwelijks iets nieuws, al is het wel voor het eerst dat aan de openbare weg de gevaren van de centrale voor zwan gere vrouwen en kinderen bekend worden gemaakt. (Van een onzer verslaggevers) THOLEN Bij het transportbedrijf Van Meeus in Bergen op Zoom is in februari een chauffeur ontslagen omdat deze zich ziek voelende weigerde na terugkomst uit Parijs onmiddellijk over te stappen op een wagen naar Noord-Italië. De chauffeur, H.J. Roukema uit Tholen:„Ik kon kiezen: rij den of gaan. Ik zed: u doet maar wat u goed dunkt, ik ga naar de dokter". Deze lezing van het incident wordt onderschreven door de vervoersbond van het NVV Districtsbestuurder voor Zuid- West Nederland B. van der Heul: „De directeur zegt dat bij zelf wel zal uit maken üoe hij dit soort dingen geregeld wil zien. Volgens hem was Roukema niet ziek toen hij weigerde naar Italié te gaan en h'j houdt vast aan het ontslag. ■Haar dat zullen we dan nog wel zien". Hij een arts en een specialist werd later bevestigd dat Rou kema (27) te kampen heeft met een rugletsel, dat is terug te voeren op een ongelukje tijdens zijn werk. Onmiddel- hjk na dit ongevai bleef hij een week thuis, maar hij ging (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG. Het Tweede-Kamerlid drs. H. Aarts (KVP) wil dat de ministers De Gaay Fortman (Binnen landse Zaken) en Van Agt (Justitie) een onderzoek in stellen om aan het licht te brengien of het vaak voorkomt dat de politie burgers adviseert geen klacht in te dienen omdat dit wel eens zou kunnen leiden tot represailles van degeen die men aanklaagt. Directe aanleiding tot deze stap van het Kamerlid is een com mentaar in De Stem van 20 februari, waarin werd gesignaleerd dat een vrouw dit onacceptabele advies van de politie had ge kregen. Gekweld door overlast had zij bij de politie een klacht willen indienen, maar ze kreeg toen letterlijk het advies dat maar liever niet te doen, „want dan loopt u het risico dat bin nen de kortste tijd uw ruiten zijn vernield." „Zo'n geval staat natuurlijk niet op zich zelf", aldus giste ren desgevraagd ut. L. eer Aan., (burgemeester van Berkel-En- schot). „Je moet het met een onbekende factor vermenig vuldigen, want veel mensen, die zoiets overkomt, durven natuurlijk niet de krant te bellen. Het voorval zoals dat in De Stem werd gesignaleerd lijkt mij in ieder geval symp tomatisch voor het bij veel mensen levende onbehagen over het gevoel niet veilig te zijn". na een week weer aan het werk. 's Maandags maakte hij de reis naar Parijs, waarvan hij dinsdagavond, met een zeer pijnlijke rug, terugkeer de. Inmiddels wordt hij gedurende zes weken gemasseerd en be straald. Meeus is een van de bedrijven die nog steeds geen CAO-loon betalen. Voor Roukema bete kent dit dat hij ongeveer 200 gulden onder het CAO-loon blijft, waardoor hij op het mo ment een te lage uitkering heeft. Bondsbestuurder Van der Heul zegt te hopen, dat de eenmansstrijd van Roukema zal leiden tot een verdergaan de aktie van het personeel van Meeus transportbedrijf om ook volgens CAO uitbetaald te worden. Directeur Meeüs was niet aanwezig (zakenreis) oor commentaar. Wel zei een woordvoerder:„Ik begrijp niet wat u bedoelt, in ieder geval is hier niemand onheus ontslagen de afgelopen tijd". „Ik weet als burgemeester uiteraard wel iets van de on derbezetting bij de politie, waardoor de politie niet alle haar opgedragen taken kan aanpakken, maar dit soort din gen is onaanvaardbaar. Wij moeten ons als burgers kun nen verweren tegen wetsover- sehrijdingen. Als dat niet meer kan, dan blijkt dat we de zaak niet langer in de hand hebben. Ik heb meer van die dingen gehoord. En hoewel ik vind, dat de betrokken politie man dat advies nooit had mo gen geven, geloof ik toch dat het aan de andere kant goed is dat het nu op deze manier in de openbaarheid is gekomen, zodat er een onderzoek kan worden ingesteld". Volgens de heer Aarts is het „advies" van de betrokken po litieman een duidelijk voor beeld van de frustratie die onder de korpsen leeft. Hij heeft daarom ook niet alleen aangedrongen op een onder zoek in deze kwestie maar te vens op maatregelen, teneinde dit soort onaanvaardbare ge volgen van de onderbezetting van het politie-apparaat te gen te kunnen gaan. Volgens het kamerlid bewijst deze kwestie eens te meer dat de aangekondigde reorganisatie van het politieapparaat in een versnelling moet komen. De heer Aarts heeft de bei de bewindslieden de volgende schriftelijke vragen gesteld: Hebben de bewindslieden kennis genomen van een commentaar in het dagblad De Stem van 20 februari waarin vermeld staat dat ie mand, die bij de politie een klacht wilde indienen, het advies van de politie kreeg dat maar liever niet te doen in verband met het risico dat de ruiten van de Klager zouden worden vernield? Zijn de bewindslieden be reid naar dit voorval een onderzoeik te doen instellen, waarbij met name zou kun nen worden onderzocht, of dit slechts een incidenteel advies is geweest of dat dergelijke raadgevingen van de politie meer dan eens of zelfs regelmatig worden ge geven? Achten de bewindslieden het niet in flagrante strijd met de beginselen van de rechtsstaat dat burgers uit angst voot wraak geen aan klacht tegen verstoringen van de openbare orde dur ven in te dienen, ja zelfs van de politie daartoe het advies krijgen. Welke maatregelen denken de bewindslieden te nemen indien mocht blijken dat de ze adviezen gegeven worden vanwege de onmacht om op te treden ten gevolge van onderbezetting van het poli tie-apparaat? AMSTERDAM (ANP) „Goodrich-Europe (Vredestein) heeft aan het verzoek van de vakbonden voldaan om een commissie van externe deskun digen te benoemen, die een ad vies moet geven over het door Goodrich voorgestelde drie-ja rige herstructureringsplan. Dit plan voorziet in de sluiting van de Vredestein-vestigingen in Loosduinen en Goor (samen 450 arbeidsplaatsen). De leden van de nieuwe com missie krijgen toegang tot de cijfers, het materiaal en de werknemers van de Vredestein- bedrijven. Tijdens de bespre kingen met de vakbonden gis termiddag is er niet gesproken in hoeverre het advies van de commissie bindend is. (Zie ook onze financiële pa gina). (Van onze redactie binnenland) ROTTERDAM De Holland- Amerika Lijn in Rotterdam heeft het vorig jaar een verlies van ongeveer f 35 miljoen ge leden. De president-commissa ris van de maatschappij, prof dr. C. F. Karsten, heeft dat dinsdagmiddag in Rotterdam bekendgemaakt op een buiten gewone vergadering van de HAL. Vorig jaar boekte de maatschappij nog een positief bedrijfsresultaat van f 8,5 mil joen. Het verlies is vooral ver oorzaakt door de slechte gang van zaken in de cruise-sector VEEL BEWOLKING, REGEN, SNEEUW, MIST. Maximum temperatuur: vijf graden. STAD EN STREEK Reizende expositie over kernenergie. Pagina 3 Terneuzen durft niet op avond-havo hopen. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Nieuwe hoogleraar: Artsen moeten aan zelfkritiek doen. Pagina 11 SPORT Joegoslaaf blijkt aanwinst voor Rotterdammers. Pagina 12 DE KLEINE STEM Vioolconcert redt dochter Pauw. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Velvet Underground, een groep met een enorme emotionele impact. Pagina 14 (Van een onzer verslaggevers) VENLO Gistermorgen heb ben twee gewapende en gemas kerde mannen een overval ge pleegd op de 42-jarige J. Tho- nen uit Best, bijrijder van de geldtransportauto van Van Gend Loos. Deze kwam op dat moment uit het gebouw van de Nederlandse Midden stands Bank aan de Keulse- poort met twee geldcassettes. De overvallers dwongen hem met hun pistolen de cassettes te overhandigen en gingen er in een gestolen Fiat vandoor. De totale waarde van de buit bedraagt 625.000 gulden. Dat is de opbrengst van vrijdag en maandag. De auto is later te ruggevonden, van de daders ontbreekt nog eik spoor. DE verkeerspolitie van de Amerikaanse stad Chicago wordt uitgerust met bandopna me-apparaten. Dit is een ge volg van klachten van automo bilisten, die verklaarden dat zij onheus waren bejegend door agenten die hen aanhiel den. De „bootee" blijft in als gemakkelijk en comfortabel schoeisel. Modecentrum in Rotterdam presenteerde gisteren in Amsterdam de mode-in-leer voor de komende lente en zomer. Uit de col lectie koos onze fotograaf dit paar uiterst soepele en flexibele bootees. (Van onze Londense correspondent) LONDEN Weer gevestigd in de beroemde ambtswoning aan de Downingstreet heeft minister-president Harold Wilson on middellijk zijn kabinet samengesteld. Dennis Healey wordt de strenge beheerder van de Britse schatkist. Het beleid van Labour te genover de Europese gemeen schap zal onder toezicht staan van de ervaren gematigde Ja mes Ca-llaghan die minister van buitenlandse zaken wordt. Roy Jenkins met zijn hoge internationale reputatie, die hij als minister van financiën in de jaren '60 verwierf gaat binnenlandse zaken bestui'en. En de vakbonden krijgen te maken met Michael Foot, die de meest gerespecteerde man is van de linkervleugel der na een onderbreking van drie en een half jaar opnieuw aan de macht gekomen socialistische partij. De 57-jarige Harold Wilson begint zijn derde periode als minister-president met grote werklust. Hij ziet er jonger uit dan toen drie weken gele den de verkiezingsstrijd op gang kwam en hij de vermoei ende propagandaredzen van in totaal verscheidene duizenden kilometers voor zich had. Zijn eerste drukke dag als re geringsleider was nog lang niet voorbij toen meer dan een dozijn door hem aangewezen kabinetsleden in een korte zit ting van de kroonraad de eed van trouw aan koningin Eliza beth aflegden. Inmiddels hebben zowel de Londense aandelen-beurs als de geldmarkt zeer gunstig gerea geerd, vooral wegens de ver wachting dat de mijnstaking en vervolgens natuurlijk ook de driedaagse werkweek ten einde kunnen lopen. Het pond sterling ging vier dollarcenten vooruit, een indrukwekkende vordering na de somberheid die in de loop van de winter steeds erger was geworden. Mi-nister van arbeid Michael Foot (61) met bijna 30 jaar parlementaire ervaring heeft nooit een departement be heerd. Hij was bevriend met wijlen Aneurin Bevan en staat bekend als even radicaal als destijds ,,Nye". Foot is niet minder bitter gekant tegen de Europese gemeenschap dan zijn conservatieve tegenvoeter Enoch Powell, zij zijn de twee vurigste Britse politici met de breedste algemene ontwikke ling en te zamen met Roy Jenkins) de best ontplooide talenten als schrijvers van tal rijke boeken. Het staat nog te bezien of Foot met al zijn charme een goede minister van arbeid zal worden. In elk geval is hij even bedacht voor inflatie als wie ook. DE veeverlossers, verenigd in de Nederlandse Verenigingen van Dierverloskundigen en cas- treurs, hebben dinsdagmiddag op de Tweede Kamer een be roep gedaan om erkenning. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. Vandaag ontvangt de directie van de N.V. PZEM de laatste van twee gevraagde offertes voor een tweede kerncentrale te Borsse le. Deze tweede kerncentrale, die berekend wordt op een ver mogen van 1000 Megawatt en die daarmee tweemaal zo groot is als de huidige kerncentrale, zal onder voorbehoud van goedkeuring door de bestuurs organen van de N.V. PZEM, in Borssele worden gebouwd. Naar de directeur van het energiebedrijf, ir. M. D. Dale bout ons gisteren mededeelde, gaat het tot dusverre om tech nische offertes. De prijs-opga- ven worden in de loop van april verwacht. In competitie met elkaar treden aan: de combina tie General Electric - Rijn- Schelde-Verolme en Kraftwerk -Union - Siemens - Stork. Maandag arriveerde de offerte van de General-Electric groep. KWU-Siemens is de leverancier van de thans in Borssele aan wezige kerncentrale. Bij de KEMA in Arnhem verwacht men op korte termijn toestemming te krijgen voor het in bedrijf stellen van de daar ontwikkelde thermische kweekreactor, weer een ander type dan die in Borssele, in Dodewaard of de reactor, die in Kalkar wordt gebouwd. Tijdens een persbijeenkomst dinsdag in Arnhem zei ir. R. van Erpers Royaards: „Wij staan volledig klaar om de re actor kritisch te maken. Alle proeven tot nog toe zijn tot te vredenheid verlopen. De toe stemming uit Den Haag is in een fase dat er handtekeningen moeten worden gezet door drie Haagse bewindslieden. Het is een formele zaak en dat duurt gewoon lang." Ir. Van Erpers Royaards is directeur van de „Arnhemse instellingen van de Nederlandse elektriciteitsbe drijven", waarvan de KEMA. een onderdeel is. Mr. J. A. de Roy van Zuyde- wijn, voorzitter van de Vereni ging van directeuren van Elek triciteitsbedrijven in Nederland, zei over de veiligheid van de kernenergiecentrales: „Wij heb ben theoretisch ongevallen be dacht, die natuurkundig al bij na onmogelijk zijn. En nu ver wachten de tegenstanders van kernenergie weer dat wij die onmogelijkheid onmogelijk ma ken." Ir. Van Erpers Royaards vond: „Ons zwakke punt is dat wij nimmer zullen zeggen dat het allemaal voor de volle hon derd procent veilig is, maar ik geloof wel dat het voi-trekt veilig is." (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De eerstvol gende volkstelling in Neder land vindt plaats in het tijd vak van 1 maart tot 31 mei 1981. Het is de bedoeling bij deze volkstelling gegevens te vergaren over demografische, beroeps- en sociale kenmerken van de te tellen individuen. Ook worden gegevens verza meld over forensisme, onder wijs, bron van levensonder houd en dergelijke. Minister Lubbers (Economische Zaken)' heeft dit meegedeeld in ant woord op vragen van de Tweede-Kamerleden Patijn en De Vries (beiden PvdA). (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Minister Lubbers (Econ. Zaken) zal niet strafrechtelijk worden vervolgd wegens het doorrij den na een verkeersovertre ding. De hoofdofficier van lustitie in Den Haag, mr. Ro- singh heeft dit beslist nadat voor hem is komen vast te staan, dat de minister zich niet heeft willen onttrekken aan de gevolgen van een door hem veroorzaakte aanrij ding Minister Lubbers reed op de avond van 8 februari nabij Huis Ten Bosch een verkeers- zuiltje omver. Vrijwel direct daarna werd hij aangehouden nadat de politie telefonisch was gewaarschuwd, dat een automobilist een verkeerszuil- tje omver had gereden en daar na was doorgereden. Minister Lubbers was op een receptie van de Indonesische ambassa deur geweest en had dan en kele glazen whisky gedronken hoewel hij die dag weinig ge geten had. De bewindsman vroeg zelf om een bloedproef. Die proef wees een alcoholge halte van 0,3 promille uit. Mr. Rosingh. „Er was hier dus geen sprake van een zodanige invloed van drank, dat de mi nister niet in staat moest wor den geacht een motorrijtui? naar behoren te besturen". Volgens de verklaring van de officier van justitie was minister Lubbers op weg naar zijn huis in Rotterdam. „Toen de aanrijding had plaatsgevon den heeft hij dat plan laten varen en is rechtstreeks naar net Catshuis gereden. Daar wilde hij de politie telefonisch op de hoogte stellen. Daarmee 's voldoende komen vast te staan, dat hij zich niet aan het opzettelijke doorrijden na een aanrijding heeft schuldig ge maakt. Er is dus geen sprake van een verkeersmisdrijf, doch slechts van een verkeersover treding. Minister Lubbers heeft, zoals in deze zaken ge bruikelijk, de gelegenheid ge kregen en aanvaard om door betaling van een transactiebe- d''uil van f 300 strafvervolging terzake van deze verkeerso vertreding te voorkomen".

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1