N HANS VAN EFFEREN: GEBOREN GRAFICUS Particulier initiatief Stankoverlast in Aardenburg BOMEN IN DE Uitslagen bedrijfs- volleybal KNEL AR-CH OP EEN LIJST \AR stad streek zn. diversaa Magazi|n FILMS IN ZEELAND Aardenburg Oostburg Huldiging van P. van Zweeden de hoofdleidsters ur. reikt P8 hebben bereikt. Vrijdag i maart 1974 VERZAMELHOK VOOR oblaasbare badjes rbecues aapzakken randartikelen inschommels oogmolens im peer- accessoires RIEK 5WRUIMTE OPEND huwelijken KENNISMAKING GEZOCHT klaar dan wel op een veilige n serieuze manier. Dat kan1 CENTRUM EUROPA tfederland's grootste bureau oor huwelijkscontacten i£e1 •ersoonlijke bemiddeling. Er- ;end door R.v.T. BON VOOR GRATIS BOEKJE ^end mij vrijblijvend de nieu- ve brochure, in een neutrale jesloten envelop, dus 100 pro- ent discretie. SIAAM \DRES CENTRUM EUROPA Vestigingen over geheel N? Ierland. Afd. N.-Br.: Vinken jos 3, Ulvenhout. HoofdK eestraat 143, Beverwijk. *el >2510-25720. 'ASOCIëTEIT ALLEENST. ZEEUWEN lere ZATERDAG ONTSPANNINGSAVOND n de Veste Goes. aanY?V 20.00 u Inl postbus 265. Min lel burg tel. 01180-4308 er 1426 Voox Goes en omstr te >1100-5849 en 8870 SCHIETING Schieting op zaterdag 2 eT zondag 3 maart a.s. in «o 3e Linde bij A. Raes Klooste sande begin 15.00 uur. Dat Hans van Efferen, de Haagse beeldende kunste naar, die momenteel expo seert bij Boekhandel Van Geyt te Hulst, een gebo ren graficus is, bewijzen niet alleen zijn tekeningen, etsen en litho's, waarvan er hier meer dan zestig stuks te zien zijn, maar ook enkele olie verfschilderijtjes. Die laatste verraden namelijk duidelijk dat olieverf niet de materie is waarmee Van Efferen zich moet uitdrukken. Het lijkt dan ook also/ die schilderij tjes opgehangen zijn met de gedachte: „Dit heb ik ook eens willen proberen want als mens van vormen en kleuren wil je toch ook wel eens schilderen, maar kijk toch maar liever naar mijn grafische werkstukken??! En dat doe je als be schouwer dan ook maar al te graag. Want Van Efferen heeft veel te bieden: land schappen, portretten van vol wassenen en kinderen en be wegingsstudies. En de tech niek beheerst hij ook of het nu de tekening, de ets of de litho is. Van Efferen beschikt over een krachtige maar toch vloeiende en soepele lijn, die een motief duidelijk tot een beeld maken, soms past hij een mengtechniek toe en geeft hij het zwart-wit wat kleur mee, een paar vleugen pastel of aquarel ja dat hij soms als tekenaar weet te schilderen bewijst hij in het Vrouwenportret no. 11. Zeer indringend zijn zijn kinder portretten waarin hij de kin derlijke verbazing en ver wondering om het leven po ëtisch weet op te roepen. Ook zijn etsen hebben een overwegend krachtige allure, maar dat hij de naald even zeer met verfijning weet te hanteren blijkt uit een mooi zelfportret als het Zelfportret III. In zijn litho's werkt Van Efferen met niet minder krachtige zwart-wit - tegen stellingen waardoor de voor stelling zich met kracht op het netvlies plant. Zijn voor keur gaat uit naar het por tret en de manier waarop hij dit opvat toont zijn grote af finiteit met die andere Haag se kunstenaar Paul Citroen, met wie Van Efferen kenne lijk zeer bevrienn is. Er han gen hier meerdere litho's die het gezicht van Citroen en Van Efferen naast elkaar to nen, telkens de een door de ander geportretteerd, evenzo- vele getuigenissen van we derzijdse belangstelling en vriendschappelijke samen werking. Er gaat van het werk van Van Efferen een rustige kracht uit, er is niets in van 't overspannene en overtrok- kene dat heden ten dage zo dikwijls irriteert, er is geen modieuze tendens. Van Ee- ren weet waar hij voor staat, in het leven en in de kunst. Dat straalt deze tentoonstel ling uit die men daarom dan ook moet gaan zien. Gelegen heid daartoe bestaat tot 18 maart a.s. WILLEM ENZINCK. Dagelijks kan men ze zien gaan. Het zijn er duizenden in den lande. Zij verplaatsten zich vroeger voornamelijk per fiets, tegenwoordig zijn zij gelukkig wat meer gemo derniseerd wat het vervoer betreft, en ziet men ze in de auto veelal een Daf of bromfiets. Het zijn de wijk verpleegsters. Welkome ver schijningen in drukke stads buurten, vraagbaak voor ve len, een centrale figuur in de kleinere dorpsgemeenschap pen. Hier wordt iemand ver pleegd, daar wordt een ver band vernieuwd, weer ergens anders een injectie toege diend of een voorlichtend ge sprek gevoerd. Uit de ge zondheidszorg is de wijkver pleegster niet weg te den ken. Maar achter de wijkver pleegster staat een immense organisatie, of het Wit-Gele of het Groene of het Oranje- Groene Kruis. Vroeger kon men nog katholiek, algemeen of protestants-christelijk ver zorgd worden. Nu zijn de scheidslijnen bepaald minder en wordt landelijk, provinci aal of plaatselijk samenge werkt. Want ook de kruis verenigingen ontkomen niet aan schaalvergroting en effi ciencyverbetering. Geen gemeenscnap Is ech ter zo klein of er kan een beroep op de hulp van een of andere kruisvereniging wor den gedaan. Het is voor veel Nederlanders dan ook een veilig idee dat naast de huis arts de kruisvereniging klaar staat voor wanneer ie mand plotseling ziek wordt, verpleging nodig heeft en noem maar op. Driekwart van de Nederlandse bevol king is dan ook lid van een van de verenigingen. In een folder, uitgegeven door een der verenigingen, wordt bondig uiteengezet wat de doelstelling is. „De gezondheid in plaats ol wijk". Omdat het een vere niging is is er ook een be stuur dat wordt gekozen dooi de leden. En de leden kun nen het beleid van de vere niging beïnvloeden door huri stem op de jaarvergaderin gen uit te brengen. Kruis werk is dus echt particulier initiatief, zo wordt uiteenge zet. Het kruiswerk stamt uit de vorige eeuw, die de ellende van de industriële revolutie over de massa uitstortte. Aanvankelijk richtte het werk zich op de bestrijding van in die jaren zeer gevaar lijke besmettelijke ziekten zoals tbc en cholera. Nu werkt een kruisvereni ging aan een all-round ge zondheidszorg in de wijk, men noemt dit wel maat schappelijke gezondheids zorg. Wat doet zo'n moderne' kruisvereniging? In principe werkt men voor iedereen, van babij tot bejaarde. De zorg van wieg tot graf begint eigenlijk al voor de geboorte van de baby, want de aan gaande moeder wordt voor bereid op de bevalling, krijgt voorlichting over babyver zorging, voeding etc. De kraamzorg is een be langrijk onderdeel van het iruiswerk. Gediplomeerde kraamverzorgsters verzorgen noeder en kind en kraam heer met eventueel gezin. De volgende fase is die van de zuigelingen- en kleuterzorg Daarvoor hebben de kruis verenigingen, met geld van de leden en subsidie van de overheid, duizenden consul tatiebureaus gesticht. Iedere week kan een oplettende oeschouwer trotse jonge moeders met hun oogappel zien op weg naar zo'n cen trum. Voor onderzoek, een injectie of zo maar wat infor matie. Bejaardenhulp is ook een belangrijk deel van het kruisverenlgingswerk. Dui zenden bejaarden over het hele land kijken telkens op nieuw met verlangen uit naar het bezoek van do wijkverpleegster. Zij houdt een wakend oogje in het zeil en schakelt zo nodig „maat schappelijk werk" in. Bij de kruisverenigingen zijn voorts artsen en gespeci aliseerde districtsverpleeg sters in dienst voor de be strijding van ziekten als tbc, reuma, kanker. Diëtisten houden van tijd tot tijd spreekuur in de wijkgebou- wen en een magazijn staat meestal ter beschikking voor de uitlening (op doktersvoor schrift) van verplegingsarti- kelen, zoals speciale bedden, weegschalen, krukken of in- ^aiidewagens. Het werk van de kruisverenigingen breidt zich nog steeds uit. De voor lichtende taak neemt hand over hand toe maar ook al lerlei verzorgend werk, waaronder b.v. de nazorg voor ziekenhuispatiënten. Kortom: het in de vorige eeuw begonnen werk blijkt nog steeds springlevend, speelt in op de huidige maat schappij en .zal daar voorlo pig nog wel deel van uit blijven maken. DE KONING VAN ENGE LAND. Men schijnt daar niet genoeg te krijgen van Vrolij ke ontucht in Tirol, die nu zijn achtste week ingaat, za terdag voorstellingen ón 19.00 en 21.00 uur zondaj om 17.00, 19.00 en 21.00 uui en maandag om 20.00 uui Toegang 18 jaar. Zondagmid dag om 15.00 uur kan mei (vanaf de leeftijd van 11 laar) genieten van Terreu van de rode mantels. Eer ivonturenfilm met gemasker :1e ruiters in rode mantels op lampende paarden, die eer rachtelijk spoor van bloed •n vuur achterlaten. TERNEUZEN LUXORTHEATER. Vanaf .rijdag tot en met dinsdag n zondag ook om half vijl <aakt over de schutting, dc lederlandse succesfilm mei lijk de Gooyer, John Blu ring, Adèle Bloemendaa iylvia Kristel, Ko van Dijl n Jennifer Williams, alk .laai betrokken bij het op poren van pikante porni ilmpjes. En dit allemaal no; n kleut ook. Een film die i' eder geval een goede per :reeg. Toegang 14 jaar. Zoi lagmiddag om 2 uur is hc ach'en geblazen met Laun en Hardy als struikrover: Dolle avonturen waarva- long en oud kan geniete' Toegang alle leeftijden. OOSTBURG LEDELTHEATER. Zatei Jag om 20.00 uur en zondag >m half vijf en acht uur ééi an de beste Hitchcock's var le laatste jaren. Frenzy. Eet aperspannende film met eei ceks van zeer geheimzinni ,e misdaden in Londen. Toe- ang 14 laar. Zondagmidua on 2 uur Jerry Lewis en Jil it. John, Wie past er op d tinkel. Toen hij kwam wa. et een nette zaak, toen hl. ng een ruïne. Een ook hiei de lach niet van de lucht isgang alle leeftijden. GOES GRANDTHEATER. Don- ierdag en vrijdag om acht jur, zaterdag om 19.00 en 21.15 uur The big boss. Zon dag om 19.00 en 21.15 uur maandag en dinsdag om 20.00 uur, The Canterbury .ales. Vrijdag om 23.00 uur lachtvoorstelling van De roene baretten Zondag en vuensdag om 14.30 uur Dik 'rom en zijn dorpsgenoten. «IDDiiLBURG CITYTHEATER. Een Ja- ïnse versie van de Bloed- orstige Dracula. Griezeliger ian ooit. Toegang 18 laar. Ojango kent geen pardon, waarin slecht? één wet geldt, oog om oog, tand om tand. Met Gustavo Rojo, Susana Campos en Armando Calvo. Eindredactie: R. v d. Helm VLEESAFVAL Kunstzinnige vorming' De Stichting Vorming start een cursus handvaardigheid e Aardenburg Ingaande maart. De cursussen worden gegeven op woensdagmiddag van 4.15 tot 5.45 uur en op donderdag middag van 4.15 tot 5.30 uur in het gebouw van de meisjes school aan de Westmolen straat. De cursus staat open voor personen tot 15 jaar. Er zal gewerkt worden met klei, touw, kralen, weven enz. Boiling Uitslag van de tweede clubbolling van de Aardenburgse Bolllers Club, gehouden op de banen van „Centraal" op de Markt met 48 deelnemers: I. J. de Meij - R. de Geeter, 2. R. Coene - H. Vasseur, 3. J. Focke - E. van Rie - M. Wouters, 4. M. Kegel - F. Rijckaert - R. de Geeter, 5. F. Voet - F. Maenhout - J. Smoor. Gebedsdag Vrijdagavond wordt om halfacht een gebeds dienst gehouden ter gelegen heid van Vrouwenwerelgebeds- dag. De samenkomst vindt plaats in de doopsgezinde kerk in de Weststraat te Aarden- burg. Medewerking wordt ver leend door het r.-k. dames koor. Volleybal De Draaibrugse Sport Vereniging is enige tijd geleden gestart met het vol leyballen. Zij speelden hun eerste wedstrijd tegen het re- serve-team van De Kikkers. Zij verloren deze ontmoeting met twee tegen drie punten, n.l. 15-17, 15-13, 15-11, 14-16, 15-8. Gebedsdag Vanavond (vrijdag) begint om 19.30 uur een bijeenkomst die wordt ge houden in zaal Pro Rege, in het kader van de Wereldge bedsdag. Op deze dag komen mensen uit meer dan 160 landen bij een om sainen te bidden. De bijeenkomst in Oostburg is ge organiseerd door de plaatselij ke afdelingen van gerefor meerde, hervormde en katho lieke vrouwenbewegingen. Het thema is „Maak ons vrede stichters". (Van een onzer verslaggevers) GOES Op vrijdag 8 maart herdenkt de heer P.C. van Zweeden het feit. dat hij 45 jaar ais procuratiehouder werkzaam is bij de koninklij ke handelmaatschappij wed. J.C. Massee en zoon B.V. te Goes. Ter gelegenheid daarvan Is er op 8 maart een receptie in hotel De Korenbeurs te Goes. Deze receptie is van 17.00- 19.00 u. Op deze dag is ge noemde handelsmaatschappij gesloten vanaf 15.00 u. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG De klachten over stank van afvalva- ten, die bij de Aardenburgse slagers staan, heeft het plaat selijk gemeentebestuur doen uitzien naar een oplossing. In de vaten wordt afval opgeslagen dat is bestemd voor de des tructor. In meerdere gemeenten is de oplossing van dit pro bleem gevonden door het plaatsen van een bergplaats, waarin door de slagers het afval opgeslagen kan worden. Periodiek wordt zo'n bergplaats dan leeggehaald door de destructormaatschappij Tijdens de volgende week dinsdagavond te houden raads vergadering zal de Aarden burgse gemeenteraad een kre diet van 2.400 gevraagd wor den teneinde een dergelijke bergplaats aan te schaffen. Het betreft een speciaal voor Oostburg ontworpen gebouw tje, waarvan er in deze ge meente reeds enkele zijn ge plaatst. Bedoeling van het gemeen tebestuur is het hok te plaat sen aan de Bogaardstraat, waar vroeger zich de vuilnis belt bevond. Alle slagers in de gemeente (drie in totaal) zul len hun afval er heen moeten brengen. Particulieren kunnen er hun overleden huisdieren ook deponeren. De Zonnebloem organiseert leder jaar voor zieken en be jaarde' uit de streek een boottocht. Aan de laatste tocht namen 47 mensen uit Aarden burg deel, waarmee die stich ting duidelijk in een behoefte blijkt te voorzien. De deelne mers zelf betalen 9,ge vraagd wordt nu 'n gemeente lijke bijdrage van 5,per deelnemer. B. en w. van Aar denburg stellen de raad voor dit bedrag te geven. Voor een bej aardenmiddag, die op 15 maart in Oostburg wordt gehouden is door het Bej aarden werk west-Zeeuwsch Vlaanderen een bijdrage van 250,- gevraagd. B. en w. wil len niet verder gaan dan 165,zich hierbij baserend op een raadsbesluit van vorig Jaar (toen ƒ150,- beschikbaar werd gesteld voor dit doel) verhoogd met 10 procent voor kostensti j gin gen. De raad zal ook moeten ne slissen over een weddeverho- glng van de wethouders en verhoging voor het eigen pre sentiegeld. Het betreft normen die zijn vastgesteld door het college van G.S. Het Aardenburgse college wil voorts de kleding- en rij wieltoelage voor personeel van gemeentewerken, sedert jaren vastgesteld op 100,- per jaar, wat aanpassen. Voorgesteld wordt nu dit bedrag vast te stellen op ƒ150,- per jaar. Van de fam. Kunst kan de gemeente voor de symbolische prijs van 1,- he voetpad ko pen tussen Bogaardstraat en Akkerstraat. Van het Vrije van Sluis zullen enkele perce len grond nabij de Elderschans gekocht kunnen worden. De raad wordt ook gevraagd akkoord te gaan met het voor nemen van de minister van CRM om de r.k. kerk van Aardenburg op de lijst van beschermde monumenten te plaatsen. Het betreft het ge deelte yan de O.L. Vrouwen kerk dat bestaat uiit schip en ingebouwde toren, gebouwd in 1850-1851 door architect P. Soffers. (Van onze sportmedewerker) MIDDELBURG Voor de competitie van het Middel burgse bedrijfsvolleybal be haalde het team van gemeente Middelburg 1 een 03 over winning op De Ruyterschool. Het team van De Ruyterschool vormde in geen enkele set een bedreiging voor gem. Middel burg en dank zij de setstanden 7—15, 3—15 en 2—15 gingen de beide winstpunten naar gem. Middelburg. Dynamo '70 1 won met 31 van Ocma. Dynamo '70 won met 1511 de eerste set, ter wijl Ocma de tweede set op het nippertje met 1416 wist te winnen. In de derde set kon Ocma helemaal geen tegen stand bieden, want die set werd kansloos met 150 ver loren. De vierde en laatste set werd bij de stand 71 in het voordeel van Dynamo '70 af gebroken en de eindstand van 31 was bereikt. In klas 2 wist PZC met 1—3 te winnen van Middelburg Zuid 1. Wiste het eerstgenoemde team de eerste set met 15—10 te winnen, in de andere drie sets kwam dit team er helemaal niet meer aan te pas. PZC won die sets met achtereen volgens 515 815 en 29. Hermid 1 verloor met 03 van Kon. March. De setstan den hier waren als volgt: 0 15 10—15 en 7—15. Leider Pe- dac 1 won in klas 3 met 31 van LVV. Nummer twee van de ranglijst Pegevl'i verloor een kostbaar punt aan Idefix. Het werd 22 gelijk. In klas 4 leed Hermid 2 een 03 nederlaag tegen Amro 2, ter wijl RSMB zijn wedstrijd te gen WBV Middelburg in een 30 overwinning zag eindi gen. Sv. Rabo verloor ui klas 9 met 1—3 van Pedac 2. VTT leed tegen Hoechst 2 een 31 nederlaag. In klas 6 tenslotte behaalde Middelburg Zuid 2 een reglementaire 03 over winning op Amro 2. Dit m verband met het niet opkomen van Amro 2. De wedstrijd tus- Ben CMW en VVG eindigde In een 03 overwinning voor het laatstgenoemde team. Het wedstrijdprogramma voor dinsdagavond 5 maart ziet er als volgt uit: 20.00 u.: Hoechst 1 - Midd. Zuid 1; MTI - WBV Middelburg; Rodelaja - Pedac 2 en Torna 2 - VVG: 21.00 u.; Zof - PZC: De Ruyterschool - Toma 1; Péchiney 2 - VTT en Dynamo '70 2 - Hermid 2; 22.00 u.: MPSO - Idefix; Pro vincie 3 - LW; Amro 2 - 't Zand en Dynamo '70 1 - Pro vincie 1. Het West-Zeeuwsch-Vlaam se land ondergaat momenteel landschappelijk gezien een forse amputatie. De schimmel ziekte waaraan duizenden po pulieren zijn bezweken is er de oorzaak van dat hele rijen welen en wegen markerende bomen moeten worden gerooid. Een andere karakteristieke boom in dit landschap is de knotwilg, ofwel de tronk. Ac tiegroepen hebben zich in het verleden het lot van de knot wilg aangetrokken en trokken er, gewapend met bijlen en zagen op uit, om de borren van hun overtollige takken te ont doen, omdat zij hieraan anders ten gronde zouden gaan. Op bijgaand exemplaar zal de hulp geen effect meer hebben. Een landschappelijk bewuste voorbijganger tekende binnen de opengebarsten stam een doodshoofd, om hiermee aan te geven dat ook deze boom ge doemd is te verdwijnen. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Onder de naam Prot. Christelijke Groep (AR-CH) zullen deze beide christelijke groeperingen de verkiezingen voor de gemeen teraad van Oostburg ingaan. De besturen van de beide plaatselijke afdelingen hebben hiertoe besloten. Tevens is een gezamenlijke kandidatenlijst samengesteld met als lijsttrek ker de heer I.P. de Bruijne uit Cadzand. De kandidatenlijst ziet er verder als volgt uit: 2. A. de Feijler, Cadzand, 3. J.A. Bas tin, Breskens, 4, J.W. Moorlag, Breskens, 5. P. Moll, Zuidzan- de, 6. J.A. Passchier-Leen- houts, Schoondijke, 7. drs. P.C.G. Vroegop, Oostburg, 8. P.C.G. Quaak, IJzendijke, 9. J.J. Flikweert, Breskens, 10. J.A. Moggré, Schoondijke.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 9