v JONGEREN WILLEN WEG UIT ZEELAND Commissie: „Jeugd Reimerswaal heeft beroepskracht nodig STICHTING OPBOUW PRAAT MET GEMEENTE OVER MANNETJE MEER Bibliotheek in Terneuzen krijgt minder subsidie Hoorzittingen over jeugdbeleid Jeugdronde Toernooien, cabaret, muziek en expositie in Den Dullaert Gevraagd: HULP IN DEI HUISHOUD!^ streek 1 uuimmmi dverteren dverteren deze krant Hart- leel jde eert de ek1974 :hting /en jedaan stand >P in de ihting GEGEVENS BEPERKINGEN DRANKGEBRUIK HOORZITTING Kandidatenlijst VVD voor Veere Subsidie voor verbouwing museum Goes Hengstdijk Raad Hulst voor subsidie aan Grauwse tafeltennissers BOUWMARKT WORDT GEOPEND Wolphaartsdijk Week cel voor dronkenschap Enquête onder scholieren over de krant Stroper drie weken de bak in BOETE VOOR DOORRIJDEN NA BOTSING EID mevr. O. Picavet Absdaalseweg 39 j tel. 01140 - 2794 Wfdag I maart 1974 n belangrijk ïderdeel ior een gezond en odern zakenbeleid n weldoordachte slissing ssend in dit gezonde en oderne zakenbeleid (Van een onzer verslaggevers) KRUININGEN Veel jongeren in de gemeente Reimers waal zien voor zichzelf weinig toekomst in hun woon plaats, voornamelijk met het oog op een passende oplei ding en werkkring. De meesten willen weg uit Zeeland. Het liefst naar een niet al te verstedelijkt gebied in het midden van het land. Maar deze jongeren betwijfelen te gelijkertijd of ze elders wel zullen kunnen wennen. Inzake de accommodaties de sfeerloosheid een veel ge hoorde klacht. De accommoda ties blijken te aijn afgestemd op één bepaalde vorm van ge bruik. Bij meerdere activitei ten tegelijkertijd in hetzelfde gebouw treedt dan ook vaak geluidshinder op. Geluidsover last is vaak ook een probleem voor de omwonenden. De coör dinatie en programmering van, activiteiten laat in veel accom modaties te wensen over. Daardoor belemmeren veel verenigingen elkaar in hun ac tiviteiten. Vaak worden ook wensen geuit voor verbetering van verwarming, sanitair en soms onderhoud. Ben algeme ne klacht is ook gebrek aan bergruimte. Uit de gesprekken met de jongeren in elke kern zelf zijn veel gegevens naar voren gekomen. De commissie heeft echter de gevoelens van de jongeren niet op hun juiste waarde kunnen toetsen. Wei bleken op de verschillende kernen steeds dezelfde zaken naar voren te komen. Alge meen ervaren de jongeren in Reimerswaal dat er voor hen weinig of niets te doen is. V ooral in de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar heerst dit gevoel. De jongeren blijken zelf erg passief te zijn inge steld. Maar ook komt er wei nig van de grond door gebrek aan deskundige leiding. Een ander hard feit acht de commissie toch ook, dat veel verenigingen en organisaties voor de jongeren geen aan trekkingskracht meer hebben. Met name geldt dit voor die van zestien jaar en ouder. De afwezigheid van een goede ontmoetings- en ontspannfng-s- ruimte op elke kern wordt erg gevoeld door de jongeren. Een ander punt vonden de Jongeren, dat de verscheiden heid aan levensbeschouwingen en de daaruit voortkomende normen beperkingen oplegt aan een reeks van activiteiten. Vaak is tussen deze groeperin gen sprake van communica tiestoornissen of ook wel con currentie. Dit klemt te meer. omdat het draagvlak voor jon- gerenaofciviteiiten op de kernen toch al niet groot is. De jeugd voorzieningen in andere ker nen zi-jn via openbaar vervoer nauwelijks te bereiken. De Jeugd tot zestien jaar is aange wezen op het eigen dorp. De bestaande verenigingen geven voor het gevoel van de jongeren een te beperkt aantal mogelijkheden. Dit speelt zeker voor bepaalde leeftijdsgroepen sterk. De v-rijetijdsmogelijkhe- den voor meisjes zijn erg schaars, maar worden veelal niiet als leemte ervaren. Naar de jongeren zelf ver telden aan de commissie heeft men in sommige kernen van Reimerswaal te kampen met het probleem van overmatig drankgebruik. Dit kwam met name naar voren in Yerseke en Krabbendijke. Het drugge bruik werd minimaal geacht. Veel werden de volgende wensen geuit: een ontmoe tingscentrum voor velerlei ac tiviteiten, een betere samen werking tussen de bestaande verenigingen en organisaties, stimulering van verscheiden heid ir, werkgelegenheid voor de jongeren en het aanstellen van een beroepskracht voor begeleiding en kadertrai ning. Dit is een van de bevindin gen, welke neergelegd zijn in het tussentijdse rapport van de „commissie ad hoe voor het jeugdbeleid in de gemeente Reimerswaal". De commissie presenteerde gisteren het rap port tijdens een persconferen tie op het gemeentehuis te Kruiningen. Sinds jund 1972 werkt deze commissie aan de samenstel ling van een „Nota Jeugdbe leid Reimerswaal". De com missie is nu klaargekomen met de inventarisatie van alle gegevens. Het is de eerste keer, dat van alle kernen ge gevens over verenigingen, jeugdverenigingen en wensen van de jeugd in Reimerswaal centraal werden verzameld. Als basis voor een nota jeugdbeleid heeft de commis sie eerst eens onderzocht wat er in de kernen van Reimers waal aanwezig was en hoe een en ander functioneerde. Men inventariseerde het aantal ver enigingen, hun verscheiden heid en de toestand van de accommodaties. Daarnaast liet de commissie de jan-geren zelf aan het woord door middel van gesprekken met de jeu-gd in elke kern. Met deze gegevens, waarvan e-n uittreksel op het gemeen tehuis van Kruiningen voor el ke belangstellende gratis ver krijgbaar is, gaat de commis sie in elke kern van Reimers waal een hoorzitting houden. Dit om de gegevens nog ver der te completeren. De com missie is echter reeds tot de slotsom gekomen dat een jeugdbeleid meer inhoudt dan een evenwichtig subsidiebeleid voor jongerenactiviteiten. En ook, dat op de een of andere wijze een beroepskracht nodig is voor het jeugdbeleid in Rei merswaal. In tegenstelling tot andere kernen is het de commissie opgevallen dat in Hansweert speoifieke jeugdverenigingen nagenoeg ontbreken. Het wordt een vraagpunt genoemd hoe en waar een belangrijk deel van de jeugd in Hans- weert hun vrije tijd door brengt. Rilland-Bath heeft een Intensief verenigingsleven. markten GOES-KRABBENDIJKE, 28 febr. Winston KI. I 75-80 77, 70-75 81, 65-70 67, 60-65 50, 55-60 22, Golden Delicious I 80-85 28—37, 75-80 28—35, 70-75 27—36, 65-70 26—30, 60- 65 18,90, II 80-85 23,10—27, 75-80 26. 70 75 23,10—29, 65- 70 18,90, 70-80X 23,10. Confe rence I 65-70 113, 60-65 116, 55-60 108. II 65-70 109, 60-65 111, 55-60 106, 50-55 82—94, 60-70X 88, 50-80X 68, 45-50X 32, kroet 615. GOES, 26 februari 1974 Granen, zaden en peulvruch ten. Alle prijzen boerenschoen en franco leveringsplaats. Tar we 37-37,50 per 100 kg. Gerst 34,50-36,50 per 100 kg. Haver 35,50-37 per 100 kg. Groene erwten 40-180 per 100 kg. Schokkers 40-90 per 100 kg. Capucijners 40-90 per 100 kg. Bi-uine bonen (grondvrij) 65- 155 per 100 kg. Voor prima partijen peulvruchten gelden hogere noteringen. Voor erw ten, schokkers en capucij ners laatste notering. Exclusief B.T.W. In brouwgerst geen handel. Aardappelen. Bintje, veldsgewas, af boerderij op auto geleverd 8-10 per 100 kg. Voederaardajppelen 6,75 per 100 kg., afgehaald op auto ge leverd. Exclusief B.T.W. Uien. Onafgestaart op auto geleverd 25-28 cent per kg. Exclusief B.T.W. Vlas. Ongerepeld 34-46 cent per kg. Gerepeld 41-51 cent per kg. Exclusief B.T.W. Hooi. Weidehooi tot 200 per 1.000 kg. Exclusief B.T.W. Stro. Tarwestro 85 per 1.000 kg. Gerstestro 85 per 1.000 kg. Exclusief B.T.W. KAPELLE, 27 februari Knolselderij op contract 20.60. Kroetappelen wit 19.10 rood 16. Conference 1165 94-100, 1160 103-106, 1155 95-98, 1150 87, 1145 73-76, grof 67-76, fijn 45-50, kroet 6V2. Conference voorkoop 165 111, 160 112, 155 102 1165 106, 1160 107, 1155 99, 1150 90 1145 80. St.-Remy 180 130. 170 147, 160 146. Golden Delicious ISO 33-40, 175 34-35, 170-80 31-40, 165 28-32, 1170-80 28, 1165 23. Jonathan 175 34, 170 30-31, 165 29-32, 160 20-22. Cox's Oranje P. 1165 62, 1160 53, 1155 19-23. Goudreinette 1170 33-34, 1165 29, lid 21, grof 19. Rode Goudreinette 1185 48, 1175 57. 1170 43, 1165 33, grof 28. Winston 175 78-92, 170 71- 85, 165 57-68, 160 38-46, 1160 35. grof 31-34. Zoete Ermgaard 1165 109, 1160 92, 1155 69-74, grof 44-56, fijn 31-41. Aardap pelen 16-17. Prei 61-84. (Van een onzer verslaggevers) VEERE Tijdens -een ver gadering van de leden van de VVD in de gemeente Veere is de kandidatenlijst voor de ko mende gemeenteraadsverkie zingen als volgt samengesteld: 1 A.P. Poppe; 2 mr. J. J. Asselbergs; 3 mevr. V. C. van Schaick-Zillesen-Roelofzen; 4 H. van Cranenburgh; 5 mr. L. A. Kakebeeke; 6 T. de Jong; 7 A.W. Bom: 8. ir. W. J. v.d. Brug; 9 F.S. v. d. Hooft; 10 mevr. M. H. Risseeuw-Verlin- de; 11 A. de Nood. De vergadering heeft bij de vaststelling van de definitieve kandidatenlijst rekening ge houden met alle kernen bin nen de gemeente Veere. Zo zijn zowel Serooskerke, Vrou wenpolder, Gapinge en Veere zelf vertegenwoordigd. Door de subsidie kan de expositieruimte worden vergroot. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het Mu seum voor Zuid- en Noord- Beveland te Goes zal waar schijnlijk een subsidie van f 15.750 van de provincie ont vangen voor de verbouwing van dit museum. Het geld zal in hoofdzaak worden besteed om de exposi tieruimte uit te breiden, waar door de activiteiten kunnen toenemen, en de vaste collec tie, alsmede de tijdelijke ex posities beter kunnen worden gepresenteerd. De totale kosten van de ver bouwing belopen f 63.000. Het bestuur van het Museum voor Zuid- en Noord-Beveland heeft ter ondersteuning van zijn subsidieverzoek een lijst overgelegd waaruit blijkt dat er tussen 1970 en 1972 ruim 20 exposities van de meest uit eenlopende aard in het mu seum zijn georganiseerd. Voor de provincie is het, bij het toekennen, van een subsidie, vooral van belang of het mu seum een regionale functie vervult. G.S. van Zeeland me nen dat dit terdege het geval is. Op 15 april a.s. zullen Pro vinciale Staten over hqt subsi- dievoorstel moeten beslissen. Hengelen De Goese hen- gelvereniging hield haar eerste competitiewedstrijd van 1974 aan de zeedijk bij Nikkers- hoek. Vijfenzeventig deelne mers brachten 114 bovenmaat se vissen aan wal. De prijs winnaars: 1 D. Slabbekoorn, 1800 pnt„ 2 C. van de Vissi, 1475 pnt„ 3 mevr. L. Slabbe- koorn-Versluis, 1050 pnt., 4 J. P. Lepoeter, 840 pnt., 5 J. Reyens, 800 pnt. Schieting Aan de schie ting op twee wippen gehouden in de zaal bij P. van Dijk in Hengstdijk, hebben vijfendertig schutters deelgenomen. De uitslag was: op wip een: hoge vogel: A. de Rooy, Vogelwaar de. Eerste zijvogel: J. de Schrijver, K-apellebrug. Twee de zijvogel: J. Pauwels, Axel. Op wip twee: hoge vogel: W. Pauwels, Axel. Eerste zijvo gel: J. van Gelderen, Sluiskil. Tweede zijvogel: H. van Wa terschoot, Hengstdijk. De ex tra hoge vogel was voor J. van Dijk uit Vogelwaarde. De eerstvolgende schieting in Hengstdijk vindt plaats op za terdag 6 maart in de zaal bij P. van Dijk. fVan e.en onzer verslaggevers) HULST De gemeenteraad van Hulst bleek tijdens de raadsvergadering van gistera vond wel van oordeel te zijn dat de gemeente de tafelten nisvereniging St.-Aloysius in Graauw financieel moet hel pen. De vereniging had verzocht om subsidie in de reiskoten van senioren voor het deelne men aan toernooien, maar zo wel volgens de sportadvies- commissie als volgens B. en W. kon op basis van de tot 31 december 1973 geldende sport- subsidieverordening een der gelijke subsidie niet worden verleend. Vandaar ook' het voorstel van B. en W. om het subsidie verzoek af te wijzen. De raadsleden waren van oordeel dat formeel het voorstel van B. en W. klopte, maar vonden tevens dat de tafeltennisvere niging toch moest worden ge holpen. „Als we het eens niet doen in de vorm van een sub sidie volgens de sportsubsidie- regeling, maar als een eenma lige subsidie. De menjen van de tafelten nisverenigmg in Graauw zet ten zich enorm voor deze sport in", merkte de heer G. Staal op. „De vereniging groeit en bloeit. We moeten niet bezien hoe iets niet kan, maar we moeten bekijken hoe het wel kan", was de mening van de heer P. Stevens. Ook de ande re raadsleden waren het met deze gedachten eens. Voor B en W. was dit aanleiding het voorstel terug te nemen. In de volgende vergadering komt de subsidie-aanvraag van de tafeltennisvereniging weer aan de orde. B.en W. lieten doorschemeren dan met een voorstel te komen om de vereniging financieel te hel pen. Wethouder J. Blommaert sprak in dit verband van een saneringssubsidie. (Van onze correspondent) 's-HEER ARENDSKERKE Vandaag wordt Schrijvers Bouwmarkt B.V. op het indus trieterrein te 's-Heer Arends- kerke officieel geopend. Dit grote verkoopcentrum van o.a. originele Bruynzeelkeukens, Bruynzeel hang- en legkasten, gevelsteen, wand- en vloerte gels in diverse afmetingen en kleuren, echte oude plavuizen, verschillende verfsoorten en artikelen voor de doe-het-zel- ver, is tegen de timmerfabriek van het aannemersbedrijf van de firma Schrijvers aange bouwd. In het nieuwe verkoopcen trum wordt aan de klant de nodige service verleend door het op maat zagen of snijden van gekochte artikelen het geen in de timmerfabriek kan gebeuren. Alle artikelen die men voor de woninginrichting nodig heeft staan of liggen in overzichtelijke, moderne rek ken uitgestald. KRUININGEN De commissie ad hoe voor het jeugdbeleid in de gemeente Reimerswaal organiseert in elke woonkern van de ge meente een hoorzitting- Op deze hoorzittingen zal worden gesproken over het tussentijdse rapport van de commis sie en kunnen nog wen sen en vragen naar vo ren worden gebracht. De hoorzittingen zijn als volgt vastgesteld: maandag 11 maart om 19.00 uur in gebouw Apeldoorn in Oostdijk en om 20.30 uur in het dorpshuis te Waarde, dinsdag 12 maart om 19.30 uur in het dorps huis te Kruiningen, don derdag 14 maart om 19.30 uur in het dorps huis te Rilland-Bath, maandag 18 maart om 19.30 uur in het cultu reel centrum te Krab bendijke, woensdag 20 maart in het gemeente huis te Yerseke om 19.30 uur en op vrijdag 22 maart om 19.30 uur in Kaj Munk te Hans- weert. AXEL Deze week heelt de evenementencommissie van de Stichting Expo Axel besloten om ook dit jaar weer een wielerjeugdronde te hou den. Gezien het succes in voorgaande jaren heeft men dit onderdeel absoluut niet willen schrappen van de eve nementenagenda. Men heeft contact ge zocht met de jeugdcommissie van de wielervereniging Zeeuwsch-Vlaanderen. Deze jeugdcommissie zal dan ook deze ronde organiseren. Het zal. zoals ieder jaar weer een avondronde worden. De da tum, die in overleg met de jeugdcommissie vastgesteld is, wordt 21 augustus. Jaarlijkse uilvoering De muziekvereniging Advendo heeft de jaarlijkse uitvoering gegeven in het dorpshuis te Wolphaartsdijk, die zeer ge slaagd en goed bezocht was. De avond werd geopend door de voorzitter, M. de Bruine, waarna het muzikale gedeelte volgde door Advendo o.l.v. dhr. H.J. Everwijn en de drumband o.l.v. dhr. J. Veer- hoek, vooral de moderne num mers vielen in de smaak. Na de pauze voerde Platogo uit Goes, onder regie van dhr. S. Berrevoets en mevrouw A. Flipse-Berrevoets, met succes de klucht „De Ooievaar vergist zich" op. (Van een oinzer verslaggevers) HULST In het gemeen schapscentrum „Den Dullaert" worden het komend w eekend weer tal van activiteiten ont plooid. Vrijdagavond 1 maart begint een zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door café-snack bar Napoleon. In de grote zaai wordt om halfacht een avond verzorgd door het interkerke lijk Delta-beraad. Medewer king aan deze avond wordt verleend door het cabaret „Kleur bekennen". Tevens is er een uitvoering van het klankbeeld „Kleur be kennen in de Delta". Verder vindt er een forumdiscussie plaats met medewerking van dominee Strafing de heer Van Waterschoot, lid van de pro vinciale staten, de heer Van Luijk, medewerker van het gewestelijk arbeidsbureau te Terneuzen, de heer G. Sponse- lee, bioloog, en de heer C. van Leuven, directeur van de stichting gemeenschapswerk. In de ontmoetingsruimte is verder een informatieve stand aanwezig waaraan ook de openbare bibliotheek haar me' dewerking zal verlenen. Op zaterdag 2 maart om twee uiur geeft de balletgroep .Rosanto" uit St.-Jansteen o.l.v. zuster Marie-Jo-sé een uitvoering voor de afdeling Zeeland van de gehandicapten organisatie Nederlanl. De uitvoering wordt gegeven 111 de grote zaal waar om acht uur een optreden plaats vindt van de Vlaamse folkzanger Willem Vermandere. De orga nisatie van het optreden van Vermandere is in handen van de afdeling Hulst van de afde ling Jeugd en Muziek. Om vier uur zaterdag wordt in de ontmoetingsruimte de tentoon stelling „Pottekij-ken" die be staat uit vondsten die tijdens de stadissanering van Hulst ge daan zijn, geopend door wet houder J. Stolte. In de sporthal begint verder zaterdagmiddag om een uur het volleybaltoernooi van de katholieke plattelands jonge- ren, en om zeven uur vangen de competitiewedstrijden aan van de volleybalvereniging Watneys-Taktika. Tenslotte geeft de zangvere niging St.-Cecilia uit St.-Jan steen o.l.v. Wim Bartz op zon dag 3 maart in de grote zaal een uitvoering. Aan deze uit voering wordt muzikale mede werkin-g verleend door Jo Ivens (piano-orgel). (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Niet zon der slag of stoot is de Terneu- zense raad akkoord gegaan met het voorstel van B. en W. om de subsidie aan de biblio theek met ingang van 1 janua ri 1971 te verlagen tot het verplichte minimum. Een amendementsvoorstel van me vrouw Doppegieter-Thiel (VCP) om de subsidiewijzi ging te doen ingaan op 1 janu ari 1974 kwam niet in stem ming doordat haar voorstel niet door een voldoend aantal raadsleden gesteund werd. De heren Vlieger (D'66) en Roco (PvdA) vonden het in middels tussen het biblio- theekbestuur en B. en W, overeengekomen compromis redelijk. Toch meende de heer Roco dat de raad beter voor gelicht had kunnen worden. „We zijn weer eens voor joker gezet", zei de PvdA-man. Wethouder Barbé tevens voorzitter van het bibliotheek- bestuur. zei dat hij zich volle dig achter het B. en W.-voor- stel stelde. Hij merkte op dat de raad niet buiten deze kwestie is gehouden. Uiteinde lijk krijgt de raad immers de begotings wijziging aangaande de gewijzigde subsidie aan de bibliotheek voorgelegd. Wethouder Huijbrecht zei het een wat vreemde zaak te vinden dat een instelling ge subsidieerd wordt terwijl er 3,5 ton reserve is gekweekt, Hij ontraadde het amende mentsvoorstel van mevrouw Doppeg'ieter. Indien de nieuwe (Van onze correspondente)' MIDDELBURG Op 29 september van het vorige jaar vond de politie te Goes een man die met zijn auto van de goede weg' was afgeraakt. Het bloedonderzoek wees uit dat het alcoholpercentage in M.'s bloed 2,6 bedroeg, U moet een onbegrijpelijke hoeveelheid drank hebben genuttigd, meende de officier. U moet heel dicht bij de grens van bewusteloosheid zijn geweest. De officier van justitie eiste twee weken onvoorwaardelij ke gevangenisstraf, en twee jaar ontzegging uit de rijbe voegdheid. waarvan een jaar voorwaardelijk, en twee jaar proeftijd. De politierechter hieldrekening met de reclas- seringsrapporten over M., en bepaalde de straf op twee we ken gevangenisstraf, waarvan een week voorwaardelijk, toe zicht van het Zeeuwse consul tatiebureau voor alcoholisme en 9 maanden ontzegging uit de rijbevoegdheid.. (Van een onzer verslaggevers) BAARLAND De stichting Opbouw West-Zuid-Beveland heeft een aantal gegevens en cijfers geproduceerd, op basis waarvan de stichting met het gemeentebestuur van Borsele wil gaan praten over de aan stelling van een tweede func tionaris bij de stichting Op bouw West Zuid-Beveland. Zoals bekend besloot de stichting een werkgroep op te dragen de gesprekken met de gemeente Borsele over deze zaak te voeren. Dit gaat nu gebeuren door de beheerscom missie van de opbouwstich- tlng, aangevuld met adviseurs van Salco Zeeland en naar verluidt ook de Stichting Zee land. Het gesprek met de ge meente was aanvankelijk vast gesteld op 8 maart. Maar op deze datum kan het gesprek niet doorgaan. Wanneer de stichting nu met de gemeente spreekt over een tweede func tionaris, kon gisteren nog niet worden medegedeeld. Het geproduceerde cijferma teriaal somt op de eerste plaats op, aan welke zaken de stichting aandarht besteedt of heeft besteed. Men komt tot zo'n vijftig zaken. Gesteld wordt dat het moeilijk is de werkzaamheden concreet om te zetten in manuren, omdat onder meer vaak plotseling Werk opdoemt. Maar in zijn algemeenheid is het nodig, zo wordt gesteld, dat het werk verdeeld wordt over elk dorp van de gemeente. Globaal zou elke week aan elk dorp 5 tot 7 uur besteed moeten worden. Volgens de cijfer» betekent dit 75 tot 105 uren per week. Daarbij moeten dan nog de mon-uren worden geteld voor de arbeid welke de stichting Opbouw West-Zuid-Beveland aanpakt voor het belang van de leefbaarheid van totaal Borsele. Als voorbeeld wordt genoemd het project „het wel zijn van de kleine kernen". Alles bij elkaar komt men tot 110-155 manuren per week. „Wil de stichting Opbouw West-Zuid-Beveland werkelijk een goede bijdrage leveren aan de verbetering van het welzijn van Borsele, dan is een tweede functionaris drin gend noodzakelijk", zo wordt geconcludeerd. De stichting heeft verder berekend wat een en ander gaat kosten. Daarbij speelt een niet on aanzienlijke rol of de gemeen te Borsele het advies over neemt van het ministerie van CRM inzake een nieuwe ver deelsleutel voor subsidiëring van het opbouwwerk of dat de gemeente Borsele zijn huidige wijze van subsidiëring hand haaft. Wat betreft de begro ting voor dit jaar -zou de stich ting opbouw in het eerste ge val f 689,- moeten opbrengen en in het tweede geval 4408,-. Voor de gemeente Bor sele zijn deze bedragen res pectievelijk f 9712,- en 5993,-. Komt daar nu een tweede functionaris bij dan moet de stichting zelf opbren gen in het eerste geval f 1000.- en in het tweede geval f 2250,-. Voor de gemeente zijn deze bedragen f 18.250,- en f 17.000,-, zo is berekend. In feite, zegt het cijfermateri aal van de stichting Opbouw West-Zuid-Beveland, kost het de gemeente minder, omdat ze 80 procent kan terugkrijgen na drie jaar op basis van de financiële verhoudingswet. De gemeente hoeft zelfs niet eens drie jaar te wachten, volgens de stichting. Het zou de ge meente in ieder geval volgens de berekeningen van de Bor- selse opbouwstelling enniet meer kosten dan zesduizend gulden. subsidieregeling op 1 januari 1974 zou ingaan betekent dit dat de gemeente verplicht is de subsidie over de jaren 1971 tot en met 1973 uit te keren. Ook wethouder Barbé ontraadde het VCP-amendement dat hij overbodig en ongewenst noem de. Zonder hoofdelijke stem ming stemde de raad verder in met de verkoop van grond ln plan zuid voor de bouw van een dagverblijf voor geestelijk gehandicapten. (Van onze correspondent) GOES Onder de leerlin gen van de verschillende scho len voor voortgezet lager- en middelbaar onderwijs wordt deze week een enquête gehou den over het onderwerp „krant". De enquête is een initiatief van een vijftal leer lingen van het St.-Willibrords- college te Goes. De vragen zijn opgesteld in samenwer king met de docent maat schappijleer van het college. Aan de leerlingen van de verschillende scholen wordt ondermeer de vraag gesteld welke krant er thuis wbrdt gelezen. De opstellers van de enquête gaan verder ln op de leesgewoonten van de jonge Goese inwoners; hoelang lees je per keer in de krant, welke rubrieken lees je in de krant. De laatste vraag van het on derzoekformulier behandelt de belangrijkste vraag van een krant. Er zijn voor de onder vraagde persoon verschillende mogelijkheden: informatief, het geven van meer achter grondinformatie, en tenslotte: het nieuws zo naar voren brengen dat de mening van een bepaald deel van de bevolikng naar voren komt. Alle vragen van bet formu lier zijn meerkeuze-vragen. De enquêtes zijn verspreid op de nijverheidsscholen, op de ver schillende mavo-scholen, op de havo, het gymnasium en het atheneum, op de ambachts school van Goes en op het vormingscentrum voor wer kende jongeren. (Van onze correspondente) MIDDELBURG —De 28-ja- rige W. R. uit Woensdrecht werd op 24 november in Rei merswaal betrapt terwijl hij aan het stropen was. Volgens zijn verhaal had hij in een café twee Belgen ontmoet en samen waren zij in de polder gaan jagen. Volgens dc politie rechter zou hij zich wel meer op het stroperspad begeven hebben. De officier eiste drie weken onvoorwaardelijke ge vangenisstraf omdat R. ook al zes keer had ingebroken. Kort geleden was hij ook al veroor deeld voor het in bezit hebben van een wapen. Het vonnis luidde conform. (Van onze correspondente) MIDDELBURG A.D. uit Krabbendijke liep donderdag morgen een geldboete op van f 150 Hij was na met zijn vrachtau to in aanrijding te zijn geko men met een geparkeerd staande personenauto doorge reden. De schade aan die per sonenauto bedroeg f 2000. Een voorbijganger had het nummer van de auto genoteerd, zodat men bij D. verhaal kon ba len. I,

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7