EN (ER/ ERS TIE- Nieuwe verbindingen Hoek-Sluiskil en Terneuzen-Axelse Sassing Verkeerszondaars voor rechter in Oostburg iers op pad. RIJKSWATERSTAAT STELDE TRACÉS VAST \V eer peuterspeel plaats in Hoek De Stem De Vr«% Zeeuw Belgen aangehouden ND) B.V stad Pijpleidingen Tractaatweg Gelijkvloers Voorlichting Hulst Nieuw Namen Hulst Sas van Gent heeft reservepotje Westdorpe VORUERING OTA'S E ZWAAR KLEIN MEISJE HUISVUIL HOPELOOS Gedeputeerde opent bibliotheek Spring concours in Absdale L. W. de Jong vierde jubileum bij De Hoop Vrijdag 1 maart 1974 en van de Uitgevers- komt een interessante van plm. 19 jaar met in aangesteld als irs en abonnees kas van het kantoor. iministratie dvertenties. >oedig mogelijk. omstig de CAO. Dag- aor deze afwisselende gericht aan de afdeling bedrijf te Hilversum itbreiding in Tilburg een goede kans op- nog een korte tijd naar eer reizen om ingewerkt elden. (Nederland) B.V., afd. Telefoon 013-678677. ook met ons komen ,De Postelse Hoeve", L FLAVORS 4 FRAGRANCES I. F. F. (NEDERLAND) B.V. bERWEG 70 - 99 HILVERSUM. voor u. EM in zee gaat. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Rijkswaterstaat liecft liet tracé vastge steld van rijksweg 61 voor de gedeelten HoekSluiskil (brug) en TerneuzenAxelse Sassing. Over deze weg- tracés zullen in de komende maanden in Sluiskil en Ter- neuzen voorlichtingsbijeenkomsten en openbare hoorzit tingen worden gehouden. Het tracé van het wegvak Hoek-Sluiskil(brug) wordt voornamelijk bepaald door de bestaande brug over het ka naal Gent-Terneuzen met het bestaande gedeelte van de westelijke oprit. Nabij Hoek wordt het tracé bepaald door de aanwezige bebouwing en de kruising van het nieuwe wegvak met de op een bin nendijk gelegen Weg Hoek- Phihppine. Door de halfhoge ligging van de aan te leggen weg ia het mogelijk hier- op eenvoudige wijze een fiets- en voetgangerstunneltje aan te leggen. Vervolgens wordt op ongeveer een kilometer oost waarts een binnendijk hoog gekruist, terwijl oostwaarts daarvan een andere binnen dijk, die tweemaal hoog ge kruist zou moeten worden, vervangen wordt door een langs de zuidkant van het wegvak te maken kade. Aan het oosteinde van deze kade wordt het tracé gekruist door een bovengrondse hoog spanningsleiding, twee indus triële pijpleidingen en een be staande landbouwweg langs de dijk van de Bontepolder. Aan vankelijk is bij deze kruising een landbouwviadukt gedacht. Intussen is in dit gebied een ruilverkaveling in voorberei ding waarbij rekening wordt gehouden met de aanleg van het wegvak Sluiskil-Hoek. In dien deze ruilverkaveling doorgang vindt kan de krui sing komen te vervallen. Voorlopig is hier een tijdelijke gelijkvloerse kruising ontwor pen. In oostelijke richting doorsnijdt de ontworpen weg vervolgens de kavels in de Bonlepolder zoveel mogelijk loodrecht, terwijl in de Piers- senspolder de nieuwe weg de goederenspoorlijn naar Dow Chemical kruist om vervolgens aan te sluiten op het bestaan de gedeelte van de westelijke (Van onze correspondent) TERNEUZEN Woensdag avond om halftwaalf werden door de Terneuzense gemeen tepolitie nabij het tankstation R.R. Visser, aangetroffen C.B. uit Roesselaere (B) en R.H. uit Gent (B). Beiden waren dronken, De Gentenaar bleek bij fouillering onder zijn jas een schijnwerper te hebben verborgen. Deze had hij uit het tankstation weggenomen en hij verklaarde tegenover de politie dat hij de volgende dag zou gaan betalen. De Belg was gemakkelijk kunnen binnen- i komen omdat de deur wel was afgesloten maar men vergeten had de sleutel er af te halen. De beide Belgen werden opge sloten en na verhoor weer vrij gelaten. oprit naar de brug over het kanaal Gent-Terneuzen. In de Bontepolder is de weg geheel op maaiveldhoogte ontworpen. De goederenspoorlijn naar Dow Chemical kruist de weg gelijkvloers. Het nieuwe wegvak Terneu zen (provinciale weg Sluiskil- S. Anna) -Axelse Sassing vormt de ontbrekende schakel in de wegverbinding Terneu- zen-Gent, de zogenoemde Tractaatweg. Het tracé Axelse Sassing-Terneuzen van rijks weg 61 wordt bepaald door het aansluitingpunt van een ontworpen gemeentelijke auto weg op de provinciale weg Sluiskil-St.Anna, de wens om tussen het kanaal en de nieu we rijksweg een behoorlijke ruimte te reserveren voor eventuele industrievestigingen, de langs en in de omgeving van de Graaf Jansdijk gelegen bebouwing en het aansluitings- punt van het reeds aanwezige wegvak Belgische grens-Axelse Sassing. Van noord naar zuid gaanldle zal het nieuwe wegvak de provinviale weg Sluiskil-St. Anna gelijkvloers kruisen. De ontworpen weg doorsnijdt ver volgens de Graaf Jansdijk, die ter plaatse van de kruising zal worden afgesloten. De moge lijkheid voor een gelijkvloerse kruising met de goederen spoorlijn Terneuzen-Axel-Bel- gië zal voorlopig worden open gehouden. Ter plaatse van de gelijkvloerse kruising van het ontworpen wegvak met de be staande rijksweg Sluiskil-Axel is een plaatselijke baanver- dubbeling ontworpen. Het ge hele wegvak Terneuzen-Axel se Sassing is ongeveer op maaiveldhoogte ontworpen. Ter compensatie van de af te sluiten landbouwwegen en uit wegen zal een ongelijkvloerse landbouwkruising worden aan gelegd, die verbinding geeft van de Graaf Jansdijk met gronden bewesten van de ont worpen rijksweg. De voorlichtingsbijeenkom sten over de nieuwe wegtra- cé's worden op 28 maart a.s. gehouden te Sluiskil in café Dallinga om 14 uur en te Ter- neuzen in de Opstandingskerk om 20 uur. Zij die bezwaren tegen, sug gesties of wensen met betrek king tot de tracé's kenbaar willen maken moeten dit schriftelijk uiterlijk voor 17 april 1974 doen aan de Raad van de Waterstaat Koningska de 4 in Den Haag. De openba re hoorzittingen worden ge houden op 7 mei a.s. In café Dallinga te Sluiskil om 14 15 uur en te Terneuzen in de Opstandingskerk om 17 uur. Activiteit in de peuterspeelzaal. Gebedsdag Evenals vorig jaar houdt het katholiek vrou wengilde van Hulst, samen mot de andere vrouwenorgani saties, vandaag op wereldge bedsdag, een kerkdienst in de basiliek te Hulst. De dienst begint om twee uur. Het the ma van dit jaar zal zij: „maakt ons vredestichters". Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen valsschieting op de liggende wip in café Seraph. Blom- maert" te Hulst namen 85 schutters deel. De uitslag luidt als volgt: De hoogvogel en eerste zijvogel waren voor P. de Koster te Sint-Jansteen, de tweede zijvogel ging naar A. Klaassen te Graauw. Het hoogste aantal kleine vogels, vier stuks, was voor mevrouw Oosting te Axel. Cursus In zaal Thilleman is de eerste van de zes cursus avonden gehouden over het opknappen van huishoudelijke karweitjes. De cursus wordt gegeven door mej. Rezelmans van de huishoudelijke voor lichting in Goes onder auspi ciën van de katholieke vrou wenorganisatie. OBK De biljartclub OBK speelt zaterdag 2 maart een revanchewedstrijd tegen de club van het Gildehuis te Sint-Niklaas. Om 19 uur ver trekken de leden per bus om te trachten de beker, die op het spel staat, mee naar huis te brengen. (Van een onzer verslaggevers) HOEK Negen maanden nadat de peuterspeelplaats in de voormalige kleuterschool aan de Molendijk gesloten Schieting Aan de carria- vaisschietmg in café W. Bloni- maert te Hulst namen 41) schutters deel. Er werd ge schoten op twee wippen. De uitslag luidt als volgt: Wip 1: De hoogvogel werd geschoten door W. Bosschaert te Hei kant, de eerste zijvogel door R. van Steenbergen te De Kiinige België, de tweede zij- vogel ginig naar P. Oostmg te Axel. De meeste kleine vot- geis, zes stuks, werden ge schoten door F. Pissoort uit Kloosterzande. Er was een gratis vogel die naar R. van Steenbergen ging, terwijl een tweede gratis hoogvogel voor W. Blommaert uit Hulst was. Wip 2: De hoogvogel was voor H. Leeraert te Terhole, de eer ste zijvogel voor J. Hoop te Kloosterzande, de tweede zij- vogei was voor J. Bosschaert te Heikant. Het hoogste aantal kleine vogels, vijf stuks, ging naar V. de Vos te Hulst. Een gratis hoogvogel werd gescho ten door J. Oosting te Axel. Zaterdag wordt weer een schieting gehouden, aanvang om drie uur. moest worden doordat het ge bouw een andere bestemming kreeg is Hoek weer een peu terspeelplaats rijk. De voorzie ning is ondergebracht aan de Korenbioemstraat 18. De nieu we peuterspeelplaats, die uit gaat van het buurthuis de Boekse Rakkers van de een trale stichting voor sociaal cultureel werk, ging gisteren van start met 35 peuters. Met de ingebruikneming van de peuterspeelplaats aan de Korenbloemstraat is een eind gekomen aan het moeizaam zoeken naar een geschikte be huizing. „Niet iedereen is blij als hij een peuterspeelplaats tot naaste buur krijgt, ook al gaat het maar om een och tend", zegt mevrouw M. van den Hoven-Steendam, de leid ster van de peuterspeelplaats. Zij wordt bij het werk bijge staan door vier vaste mede werksters. Men is met het nieuwe onderdak bijzonder in genomen. De peuterspeelplaats is op vier ochtenden in de week ge opend en wel tussen 9 en 11.30 uur. De dinsdag- en don derdagochtend is bestemd voor kinderen van 2Vi jaar tot 3 jaar en de woensdag- en vrij dagochtend voor kinderen van 3 tot 4 jaar. De kosten bedra gen per kind 2,50 per och tend. In de prijs is begrepen een beker chocolademelk en een stukje fruit. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT Hel coilege van burgemeester en wethouders der gemeente Sas van Gent heeft, naar aanlei ding van een vergadering van de commissie van Bijstand voor de gemeentefinanciën, enkele opmerkingen gemaakt, met name omtrent de reserves. Omtrent de stijging hiervan zegt het college dat deze zich voornamelijk beperkt tot de reserve stadsontwikkeling, die sterk is gestegen door grond- verkopen in exploitatieplannen 363.200), Aan de reserve bouw ge meentehuis is een eerste aan zet gegeven door reservering van 150.000, toen bleek dat het jaar 1971 in financieel op zicht gunstig uitviel. Het ex ploitatieplan „Noord" te Phi lippine gaf een batig saldo te zien van 47.780, hetgeen wordt gereserveerd voor nog in dit plan uit te voeren wer ken. Voor het plan West kon 363.790 worden gereserveerd voor het opvangen van even tuele tekorten op de volgende exploitatieplannen. De opmerking van de com missie van Bijstand voor de gemeentefinanciën met betrek king tot de opbrengst van de grondbelasting en personele belasting was voor het college aanleiding inlichtingen in te winnen bij de inspectie der belastingen, waarbij is geble ken dat door de inspectie de opbrengsten in het verleden te hoog waren geraamd. Dit had tot gevolg dat bij de afreke ning de gemeente belangrijke bedragen heeft moeten terug betalen. De ramingen werden nadien herzien. De opbreng sten zoals die in de begroting 1974 zijn opgenomen, stemmen overeen met de gegevens ver strekt door de belastinginspec tie. flamingo's Het Westdorp- se majoretten- en trompetter korps ,.De Flamingo's" heeft de laatste dagen opnieuw van zich doen spreken door succes volle uitvoeringen. In het Bel gische Zelzate luisterde het korps de carnavalsoptocht op. Ook in Sas van Gent werd het optreden van de Westdorpse jeugd op hoge prijs gesteld. Geslaagd Aan de univer siteit te Amsterdam slaagde de heer Paul de Guchteneire voor het kandidaatsexamen so ciologie. Voetbal De Westdorpse voetbalclub R.I.A.-W. speelde op het terrein in de Kapittel straat een vriendschappelijke wedstrijd tegen het sterke Terneuzen 2. R.I.A. won de ontmoeting met 2-1, door doel punten van Egbert Audenaerd en Ed. de Smet. De einduitslag was al bij de rust bereikt. 'Van onze correspondent) OOSTBURG „Als hij ge dronken heeft rijdt hij zeer roekeloos", zo citeerde giste ren de officier van justitie mr. 1 Kolkman, toen F.B. uit Oostburg moest terecht staan weSens het feit dat hij op 18 september op de weg langs "ft kanaal Sluis-Brugge (Mis- schien de enige weg in Neder- 'ind die zo slecht is", verdui delijkte de kantonrechter, mr. t.J.M. van Hees) met zijn au- legen een boom was gere den. Verdachte liep na zoveel Waanden na het ongeval nog IJP krukken. „Gelukkig dat hij er nog staat", zei de officier justitie, die evenwel vond verdachte toch een flinke s'raf moest hebben. Het was n'et bewezen dat hij onder "Woed verkeerde, hoewel hij wet een vriend op stap was *e)veest. De officier eiste een -Vuiboete van honderd galden en onvoorwaardelijke ontzeg- S'bg van de rijbevoegdheid voor motorrijtuigen gedurende ier maanden. De kantonrech- 'er hield zich aan de eis voor M betreft de geldboete, maar "«veerde de periode van de ^i^Sging van de rijbevoegd- woonwagenkampbewoner CD. botsi: was op 27 oktober in "E gekomen met een te gemoet komende bromfietser, R.C.B. uit IJzendijke, die als beledigde partij met zijn va der voor het hekje kwam. Hij stelde een vordering in van ƒ284 waarvan hij 84 liet vallen, omdat de kantonrech ter slechts tot ƒ200 kan ver oordelen. De officier van justi tie vond het niet juist dat verdachte niet verschenen was en eiste een boete van 75, onttrekking aan het verkeer van de bromfiets van D., inbe slagname van het verzekerings plaatsje, daar D. ook niet verzekerd was. en betaling van ƒ200 voor de schade. De kanton-rechter veroordeelde D. conform. De service monteur H.L.K. uit Oostburg had op 30 juli in de Dorpsstraat te Breskens, toen hij met zijn vrachtauto afsloeg een bromfietser gehin derd, ten gevolge waarvan een botsing was ontstaan. De bromfietser werd gewond en zijn voertuig beschadigd. De officier eiste ƒ150. uitspraak ƒ100. De zaak legen M.P. uit Aar denburg. die als raadsman mr. H. de Mul had meegebracht, en ervan werd verdacht op 16 oktober een aanrijding te heb ben veroorzaakt, toen hij de Graafjansweg wilde inslaan, werd aangehouden teneinde getuigen te horen. Aan de hand van kleurendia's trachtte verdachte aan te tonen dat hij nog recht op de weg stond toen hij aan de achterzijde werd aangereden. „Ook een crossbronimer moet verzekerd en in goede staat zijn als je er mee op de openbare weg komt", verze kerde de kantonrechter de beide verachten, H.D. en A. de W. beideti uit Schoondijke, die op 16 september tegen de lamp gelopen waren. D. was op dat moment de bestuurder en de W. de eigenaar. De bromfiets was geschat op ƒ25, maar beiden zeiden dat ze hem hadden gekocht voor ƒ400. Tegen H.D. eiste de offi cier van justitie ƒ30 boete en tegen de VV. verbeurdverkla ring van de inbeslaggenomen bromfiets. De kantonrechter conformeerde zich aan deze eis. Tegen de ondernemer E.P. de M. uit Moorsele eiste de officier van justitie voor in twee gevallen, n.l. op 22 en op 27 augustus te zwaar geladen trekkers met aanhangwagen te Sluis. Mr. Adriaanse, die als raadsman optrad verdedigde verdachte door te zeggen dat de normen van belading in België aanmerkelijk verschillen met die in Nederland. Dit maakte weinig indruk op de officier van justitie die repliceerde met erop te wijzen dat deze gevallen er twee waren uit een gehele serie. Hij eiste tweemaal ƒ200 en tweemaal ƒ400 waarmee de kantonrech ter akkoord ginig. M, van H. handelaar te Bre- dene, bracht het er heel wat beter af. Ook hij stond terecht omdat een van zijn vrachtau to's te Sluis op 6 september te zwaar beladen was. Verdachte zwoer bij hoog en bij laag dat dit kwam omdat men bij de Hoop te Terneuzen de wagen te zwaar had geladen. Daarbij betoogde hij dat men hem daar verzekerd had dat dit niet zo was. „Nadat ik dit proces verbaal heb gekregen, heb ik geen wagen zand meer bij de Hoop gekocht en dat zal (k ook niet doen voor ze daar de wagens wegen", riep ver dachte hartstochtelijk uit. Niettemin eiste de officier ..er ;s nu eenmaal een overtreding begaan" een geldboete van ƒ175. „Ik spijker u vast aan uw eigen woorden", zo zei de ka-itonrechter. Een boet van f175 voorwaardelijk met de proeftijd van één iaar Wachtmeester le klasse F.P. en R.N. en P van S., beiden uit Sas van Gent verschenen als getuige te-gen de Duitser H.B. uit Mönchen-Gladbach, in een zaak die voor de tweede maal behandeld werd. Op 3 juli waren de beide getuigen, die op weg van de zeedijk naar Retranchement aan de in gang van het kampeerterrein Solingen in botsing waren ge komen met de Duitser, die niet was verschenen, doch voor wie mr. Adriaanse op trad. Het had heel wat voeten in de aarde voor de zaak enigszins duidelijk werd. De Duitser had verklaard achter een auto te hebben gereden, maar op die smalle weg plot seling was uitgeweken, omdat er in de berm een klein meis je stond. Niemand van de ge tuigen had dat kind echter ge zien. „Het zou wel eens kun- en dat de Duitser teveel naar dat auto'tje met jonge meisjes gekeken heeft", opperde getui ge R.N. In zijn requisitoir stelde de officier de zaak een voudig door te zeggen dat de Duitser de bromfiets gewoon niet heeft zien aankomen. „En dat kind in de berm zou er wel eens een van 19 jaar heb ben kunnen zijn", stelde mr. Kolkman verder. Hij eiste een boete van 200 die door de kantonrechter to-t 100 werd teruggebracht. J. de B. uit IJzendijke had een proces verbaal gekregen wegens het deponeren van huisvuil aan de Westdijk. Er was een huwelijksaankondi ging aan verdachtes adres tussen het vuil gevonden. Ver dachte ontkende dat hij ooit zijn huisvuil daar had gedepo neerd. „Ik ken die plaats niet eens. zo deelde hij mee. De officier van justitie vroeg vrij spraak, waaraan de kanton rechter zich conformeerde. De landbouwer O.O. te St. Kruis stond voor de kanton rechter, verdacht van een sta len boot te hebben liggen in de waterafvoer van het Grote Gat. Verdachte ontkende dit en betoogde dat deboot od de kant en nog wel op zijn eigen land lag. Dat was op 1 n-ovem ber. maar hij had de politie op zijn dak gekregen op 10 no vember. Noch de officier noch de kantonrechter waren t.e vermurwen, toen verdachte zei dat er nog meer boten lagen „Dan moet u dat uitvechten met Het Vrij van Sluis", zo betoogde de kantonrechter. De officier eiste een boete van 25 maar de kantonrechter vond schuldig, maar geen straf. Evenals de kantonrechter noemde zuster Bos, die in zijn plaats was verschenen, het ge val B.R.G., die op 18 decern ber in de Prinses Irenestraat met een auto had gereden zon der geldig rijbewijs, een hope loos geval. Het aantal van der gelijke gevallen was al bijna niet meer te tellen. „Hij heefl iu een ongeluk aan zijn oog gehad, daarom ben ik in zijn plaats gekomen", zuchtte de zuster. Eis en uitspraak een week gevangenisstraf met de proeftijd van één jaar. BERGEN OP ZOOM Roxy 20.00 uur: The Ge taway 18 j. GOES Grand 20.00 uur: The big boss; 23.00 uur: De gx-oene ba retten. Museum voor N.- en Z.-Be- veland, Singelstraat 11. Expo sitie schilderijen en tekenin gen van Marinus Schipper (t.m. 31 maart). Open van 9.30-12.00 uur en van 13.30- 18.00 uur. HULST Boekhandel Van Geyt, Steenstraat 20. Expositie Hans van Effei-en, etsen, litho's en tekeningen (t.m. 9 maart). Wei'kd. van 9.00-12.00 uur en van 13.00-18.00 uur. MIDDELBURG City 20.00 uur: De bloed dorstige Dracula 18 j. Vleeshal stadhuis. Expositie „Kunst uit Rotterdam" met werken van een dertigtal kun stenaars (t.m. 4 maart). Rijks archief, St.-Pieterstraat. Ex positie „Schipper mag ik over varen" (t.m. 9 maart). Ma. t.m. vrijd. van 9.00-12.30 en van 13.30-17.00 uur, zat. van 9,30-12.30 uur. ROTTERDAM De Doelen (gx-ote zaal) 20.15 uur: Rottei-dams Philhar- moniisch Oi-kest o.l.v. Ferdi nand Leitner. Solist Hei-man Krebbex-s (viool), 24.15 uur: Art. Blakey and Iris Jazz Mes sengers. De Doelen (kleliv zaal) Vocalistenserie mt Julia Hamax-i (alt) en Konrad Richter (piano). Schouwburg 20.15 uur: „Een vleug van honing" van Shelagh Delaney door het Zuidelijk Toneel Glo be. Hofplein Theater 20.15 uur: „Hoera we leven nog" door cabaret Tingel Tangel. Luxor Theater 20.00 uur: „Die Csardasfüi-stin, operette van Emmerich Kalman met o.a. Marika Rökk, Weens Ope retteorkest en koor en Weens ballet. TERNEUZEN Luxor 20.00 uur: Naakt over de schutting 14 j. VLISSINGEN Alhambra 20.00 uur: Lrr. ZJivago. Scheldekwartier 20.00 uur: 2e culturele avond met o.a. „Caeoilia", „Zanglust", „Accordeola A" en „Zuider- stemmen". Vestzaktheater Kdinburg 20.15 uur: „Twee, vier, zes, achtwie wordt er om zeep gebracht?", satire van Julius Feiffer dooor de Zeeuwse Komedie. ZIERIKZEK 't Lange Uus, Havenpark 28. Ovex-zichtsexpositie Miems van Citters (t.m. 2 maart). Di. t.m. zat. van 9.00-12.00 uur en van 13.30-18.00 uur. ANTWERPEN Kon Vlaamse Upera 19.30 uur: „Opstanding". Volkenkundemuseum, Gilde kamerstraat. Expositie Volks republiek China (t.m. 17 maart). Alle dagen behalve 's maandags van 10.00-17.00 uur. GENT Kon. Opera ƒ0.00 uur: „Penelope". Kon. Ned. Schouwburg 20.00 uur: „De wilde eend" van Henrik Xbsen door het Nedei-lands Zuidelijk Toneel Globe. (Van een onzer verslaggevers) HULST Gedeputeerde J. Boersma, voorzitter van de stichting federatieve provinci ale bibliotheekcentrale Zee land. opent op woensdag 13 maart in Den Dullaert in Hulst, de bibliotheek van de stichting katholiek openbare bibliotheek Oost-Zeen wsch- v'laanderen. De opening vindt plaats om halfvier. (Van onze correspondent) ABSDALE In de manage St.-George te Absdale is een springconcours gehouden voor Zeeuwse landelijke ruiters. Tevoren werd een dressuur- proef gehouden, waarbij de heren Den Exter en Steendijk als juryleden optraden. De uitslag van de dressuur- proef was als volgt: 1 Coloriet van Suzan Malcorps (Zwinrux- ters) met 100 punten, 2 Julki- na van Marieke Schillemans (Zwinruitex-s) met 99,5 pun ten 3 Comme il fa-ut vain Mie- ke Boidin (Zwinruiters) met 98,5 punten, 4 Cadans van Arx- nemarie van Gelder (Zwinrui ters) met 97,5 punten. Springconcours klasse L: 1 Romanus van Anneke de Jong (Weelx-uiters), 2 Cupido van B. Goudzwaard (Schouwse Ruiters), 3 Kobalt van Anne- lies van Turenhout (Zwinrui- ters). Springconcours klasse M: 1 Jordaan van A. J. Hanse (Schouwse Ruiters), 2 Peter van Reimerswaal van Annet Louwerse, 3 Jozona van Ad Mosselman (Reimerswaal). Springconcours, gelukssprin- gen: 1 Jordan van A. J. Hanse, 2 Kobalit van Armelies van Turenhout. (Van onze correspondent) TERNEUZEN De chef van de afdeling scheepvaart van de Hoop B.V. te Terneu zen, de heer L.W. de Jong, werd gisteren op feestelijke wijze gehuldigd, wegens zijn 25-jarig dienstverband. In de kantine werd de jubilaris, die vergezeld was door zijn fami lie en waarbij ook de leden van de raad van bestuur en vele andere genodigden aan wezig waren, toegesproken door een lid van de raad van bestuur, de heer G.A. Pro voost. Deze stond uitvoerig stil bij de loopbaan van de jubilaris en had veel lof voor de wijze waarop de heer De Jong gedu rende een kwart eeuw zijn werk heeft verricht. Hij dank te hem daarvoor en wenste hem geluk. Namens de Vereni ging van Handelaren in bouw materialen in Nederland over handigde de heer Provoost de jubilaris de bij dit jubileum behorende pennng en oorkon de. Als blijk van waardering ontving hij bovendien een ge schenk en werden mevrouw de Jong een geschenk aange boden. Aan het einde van de huldiging dankte de heer De Jong voor die belangstelling, de waai-derende woorden en de geschenken. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland: RAYONKANTOREN: TERNEUZEN Nieuwstraat 9. tel 01156-7920 (4 UfnenV HULST- Steenstraat 14 tel 01140-3751 (3 Ifjnen); GOES: Klokstraat 1. tel 01100-8030 (3 lijnen). KANTOORUREN: Maandag t.m vrijdag 8 15-12 30 en 13.30-17.00 uur. BUTEN KANTOORUREN: ADVERTENTIE EXPLOITATIE: Breda: maandag t.m vrijdag 19 00-21 00 uur. tel 01600-22341; zaterdag 9.00-12.00 uur. tel. 01600-49900; zondag 20.00-22 00 uur. tel 01600-22341 BEZORGKLACHTEN: Zeeuwsch-Vlaanderentel. 01140-3751 of 01150-6297; Midden- Zeeland 01100-4944. HUIS AANSLUITINGEN: REDACTIE: Chef Zeeuwse redactie: S C. Augustijn, Kantoor Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel 01150 7920 privé tel 01150-5745 algemeen redac teur Zeeland- A 8 Koopman, kantoor Kromme Weele 4, Mid delburg. te! 01180-7764 privé tel 01180-7438: redacteur Midden- Zeeland drs J Bouwmans. tel 01100-3405 kant Klokstraat 1, Goes tel 01100-8030 privé Coltinshof 35 Goes- redacteur te xemeuzen en Kanaalzone G van Berkel. kantoot Nieuwstraat 9. Terneuzen. tel 01150-7920. privé tel. 01150-4866; redacteur W Z -Vlaanderen R van deT Helm. Melkweg 40 Oostburg tel 01170-3370; sportredactie Zeejand- T Koomen. tel 01155-2594. FOTOJOURNALIST ZEELAND: C. J de Boer. Trumanlaan 10 Axel tel 01155-2237. ABONNEMENTEN-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: P. Konings. tel 01150-8297. ADVERTENTIE-EXPLOITATIE: Inspecteur Zeeland: C. Menu. teL 01100 - 4316 I

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5