ER SAS M JIONELEN ngen wil iiger in mmissie Veekmarkt as op proef ïaar Keizer (arelplein Oogst aan landbouwgif 36 ton De Schelde mag dichter bij munitie depot bouwen Kiezersgunst in Zeeland veranderde in 50 jaar AAN OPROEP REDELIJK GEHOOR GEGEVEN Zacht Mosselvisser vist bom Kroon staat vuil- storten in Arne-zijkanaal toe Informatieboekje over het Sloegebied Gedichten bundel over Oosterschelde M. DE GROOTSTE KOLLEKTIE LEREN ZITMEUBELEN IN Z.W.NEDERLAND Griep te pakken? stad streek 1WÊÊmÊÊÊÊÊmmoÊmam W indhondensport in Zeeland Burgemeester van Geut bestrijdt actiegroepen Tien dagen voor onder invloed rijden Actie tegen kievitsei Aspro Bruis lost bruisend op werkt daardoor sneller en is beter voor de maag. 2 Icgroting gedeelte van het plan St Ubert. Het bestaande piajJ noet zodanig gewijzigd wor- len dat de bouw van particu- iere woningen doorgang kan- ilijven vinden. Met be- rekking tot het milieubeheer ag de heer Boekstael geen lirecte taak voor de gemeente lelet op het internationale ka- akter van het probleem. Mo- jelijk kan de raad door mid- lel van persoonlijke contacten neer begrip kweken voor de moeilijke situatie. Verder acht le heer Boekstael spoed ge wenst met de realisering van ie centrale antenne-irarichtdng. )e financiële consequenties ■an de bouw van een sporthal ienen zo spoedig mogelijk an de raad te worem voorge- agd. Ook de heer Boekstael zette ritische kanttekeningen bij ie gemeentebegroting '74. Hij oemde het een ondoorzichtige egroting en was het zonder neer niet mee eens dat het egrotingstekort gedekt zal moeten worden door belasting verhoging alleen. Volgens de teer Boekstael zijn er meer Iternatieve mogelijkheden, oals bijvoorbeeld het niet ef- eotueren van de post uitbrei- ing personeel van 40.000,—. ing van ƒ120.000 nodig is. Hij oemde dit een bedenkelijk egoochel met cijfers. Tenslot- bepleitte hij een verbele- ing van de rechtsbescherming an burgers door een duidelij- er motivering van beslissm- en genomen door het ge- eentebestuur. Fan een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De eekmarkt in Sas van Gent il, als G.S. van Zeeland het steravond genomen raadsbe- uit goedkeuren, voor zes aanden op proef gehouden orden op het Keizer Karel- ein. Met dit besluit is een )orlopig einde gekomen aan langdurige discussie over verplaatsing van deze eekmarkt. Met name de heer Boekstael imerde op de verkeersonvei- 'heid bij de verplaatsing van markt, hij was dan ook gen het voorstel. Vanuit de ad werd burgemeester drs. Dusarduijn gevraagd of die irplaatsing inhield dat het eizer Karelplein niet in aan- erking komt als vestigings- aats voo rhet nieuwe stad- ïis. De burgervader betoogde, t beide grootheden op het ein terecht konden. Eventu- 1 kon in uitzonderlijjke om- indigheden uitgeweken wor- n naar nabijgelegen straten, zijn antwoord op de gestel- vragen wees de heer Du- rduijn op het standpunt van Vereniging voor Ambulante indel, groot voorstander van verplaatsing. „Men ver- icht een aanzuigende wer- ig door die verplaatsing en was erop gewezen, dat de irkt nu een kwijnend be un leidt". De mogelijkheid stond zelfs, dat kooplieden ■h van de markt in Sas van nt zouden onthouden. „En oud van de weekmarkt is het belang van geheel de neente", aldus de heer Du- duijn. Fan de zijde van de politic .s voorts toegezegd, dat zij gang van zaken rond de rkt, wat betreft de ver- ?rsveiligheid zou begelei- Dit ontlokte de heer kstael de schampere °P" rking, dat dit begeleiden b z.i. zou beperken tot het ;eleiden van te hulp gesnel- ambulances. Een opmerking de heer Dusarduijn overi- is zwaar overtrokken id. >e raad voteerde gistera- id ook een krediet van t 100 voor de voorbereiding®- ten bij de realisering va» nieuwe sporthal in de ente. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Het minis terie van Defensie wil op kor te termijn beginnen met de bouw van een aantal nieuwe munitiebunkers op het bij de genie in gebruik zijnde terrein nabij Fort Rammekens. De bouwwerken, die worden uitgevoerd in het kader van de aanvullende werkgelegen heid. maken het mogelijk dat de op het terrein aanwezige munitie in kleinere hoeveel heden te gelijk over een gro ter aantal opslagplaatsen ver deeld, kan worden bewaard. Ais gevolg van deze „herbe- legging" kan de verplichte veiligheidszone rondom het munitiedepot, die momenteel 1200 meter bedraagt, praktisch worden gehalveerd. Op deze wijze wordt er, zo hebben B. en W. van Vlissin- gen gisteren aan de raad mee gedeeld, ruimte geschapen voor uitbreiding van de repa- ratiewerf de NV Koninklijke Maatschappij De Schelde. De ze maatschappij had reeds een stuk grond voor uitbreiding in eigendom, maar door de stren ge veiligheidseisen van het ministerie van Defensie kon het bedrijf met de verworven grond, die binnen de veilig heidszone rond het munitiede pot valt, niets aanvangen. Het Havenschap Vlissingen heeft bedongen dat ook binnen de nieuwe veiligheidszone, die zoals gezegd 600 meter breed zal worden, op beschei den voet transport en dergelij ke kan plaatsvinden, ten be hoeve van de activiteiten van het havenschap. Zo eist het havenschap dat er in het veiligheidsgebied een toevoerwag wordt aangelegd, die op de Sloeweg aansluit. Daarmee is defensie na lang aarzelen akkoord gegaan. De weg zal slechts in beperkte mate mogen worden ge bruikt. Kr is lang touw getrokken uver het veiligheidsgebied rondom het munitiedepot, waarbij van de kant van de burgerlijke overheid weieens is bepleit de hele opslagplaats maar naar elders te laten ver huizen. B. en W. van Vlissin gen, die door middel van hun bestemmingsplannenpolitiek tot op zekere hoogte de baas in huis zijn, vinden een ver plaatsing van de munitieop slagplaats echter niet wense lijk Immers, zo zeggen zij: „Vlissingen wil graag marine haven blijven, en het kan om die reden de munitieopslag plaatsen niet missen. Bovendien heeft Defensie laten weten dat verplaatsing van de munitiebunkers naar elders te kostbaar zou zijn en strategisch ongewenst is. Het ls wel mogelijk het bunker park te hergroeperen, doch in dat geval zouden er munitie opslagplaatsen in aangrenzend natuurgebied gaan verrijzen. Dit zou volgens B. en W. van Vlissingen onaanvaardbaar zijn. Voor het bewuste gebied zal hu door de Vlissingse raad een zogenaamd voorbereidmgsoe- sluit worden genomen, waar mee wettelijk wordt erkend vat het bestemmingsplan Waarin Fort Rammekens ligt. wordt gewijzigd. De heer Verburg van de mijnopruimingsdienst met het nog niet onschadelijk gemaakte pro jectiel. (Van onze correspondent) YERSEKE De mosselkot- ter Yerseke-75 heeft gister middag in Yerseke een vlieg tuigbom aan wal gebracht. De bom, een niet-ontplofte vlieg tuigraket van Engelse makelij was van het type dat gebruikt werd tijdens de Tweede We reldoorlog. Schipper J. Dhooge van de Yerseke-75 kreeg het ongeveer 50 cm lange projectiel in de netten bij het mossels vissen in de Roompot voor Zierik- zee. De mijnopruimingsdienst verwijderde het oorlogstuig om 5 uur van het schip. De raket bleek op verschillende plaatsen bijna te zijn doorge roest. HET KVP-kamerlid Cornelis- sen meent dat het vraagstuk van de maximum-snelheden op korte termijn moet worden voorgelegd aan de conferentie van Europese verkeersminis ters. Hij heeft minister Wes terterp (verkeer) hierom ge vraagd. (Van een onzer verslaggevers) GOES Op vrijdag 15 maart houdt de Brabantse Windhonden Vereniging, afde ling Zeeland een voorlich tingsavond over de windhon- denrensport in de zaal De Landbouw, Grote Markt te Goes. Dierenarts Kareis zal o.a. spreken over kleine huisdie ren, waaronder honden en voorts zullen diverse onder werpen betreffende de ren sport behandeld worden. Aan de orde komt o.a.: de training van de windhond, de kynologie, het renreglement, behandeld door resp. de heren Leyten, Soetens en van Rooy, De bijeenkomst begimt om acht uur. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Kroon heeft dezer dagen uitspraak gedaan in een hinderwetproce dure, waarvan de inzet was: het plan van B. en W. van Middelburg om het Arne-zij kanaal te gebruiken als vuil stortplaats. Door 304 personen werd te gen dit plan, op grond van de hinderwet, bezwaar gemaakt. De bezwaren die onder andere betrekking hadden op het ge vaar van bodemvervuiling als gevolg van het storten van chemisch afval, zijn door de Kroon ongegrond bevonden. Ook B. en W. van Midded- Vnoruitzichten voor zaterdag en zondag, opgesteld door he KNMI op donderdag om 18.0(1 Uur: een zachter weertype met eerst nog plaatselijk regen. Weersvooruitzichten in cij 'ers gemiddeld over Neder 'and. Voor zaterdag: aantal urei zon: 0 tot 5; min. temp.: om- Greeks 3 graden; max. temp. omstreeks 7 graden; kans oi **n droge periode van min stens 12 uur: 80 procent kans op een geheel droog etmaal 00 procent. Voor zondag: aantal ure zon: 0 tot 6 min. temp.: on «reeks 3 graden; max. temp omstreeks 8 graden; kans o ten droge periode van min hens 12 uur: 00 pror-nt: kar op een geheel droog etmaal Procent. waterstanden Konstanz 290 onv., Rheinfel- den 211 min 2, Straatsburg 190 plus 10, Plittersdorf 362 plus 4, Maxau 418 plus 1, Plochin- gen 165 min 8, Mannheim 249 min 16, Steinbach 175 plus 5, Mainz 281 min 19, Bingen 167 min 12, Kaub 210 min 10, Trier 302 plus 5, Koblenz 232 min 7, Keulen 207 min 17, Ruhrort 370 min 3, Lobith 1009 plus 5, Pannerdense Kop 971 plus 4, Nijmegen 802 plus 8. IJsselkop 870 plus 4, Eefde IJssel 398 onv., Deventer 275 onv., Monsin 5460 plus 2, Borgharen 4943 plus 1, Belfeld 1135 min 1, Grave beneden de sluis 509 plus 3. hoogwater Mongen, zaïterdag 2 maart Bergen op Zoom 8.53 en 21.30 Hans weert 8.14 en 20.54 Terneuzen 7.39 en 20.21 Vhssingen.7.11 en 19.56 Wemeldinge 8.43 en 21.20 (Van onze correspondent) GENT De vrije loop ge vend aan zijn allergie voor actiegroepen, heeft de Gentse burgemeester de heer Van den Daele een oproep gedaan tot alle leden van de raad om geen steun meer te verlenen aan dergelijke comité's, die te gen alles zijn en oorzaak zul len worden van een economi sche stilstand in de streek". De burgemeester vain Gent kwam tot deze verklaring in zijn betoog over de haven van Gent tijdens het begrotingsde bat van dinsdagavond in de raad. Hij onder, -reepte eens te meer de noodzaak da»t Gent te Terneuzen over een sluis van 125.000 ton zou beschik ken en daarop aansluitend over een aangepast zeeka naal. Zelfs kunnen deze projecten onafhankelijk van elkaar gere aliseerd worden. Wanneer er nu reeds een sluis zou zijn van 125.000 ton, dan zou de Gents haven nu reeds voor 40 meer rendement opleveren, meende hij. De raming van de inkom sten en uitgaven voor het ge meentebeleid in 1974 bedraagt 3 miljard 596 miljoen B.frs. Voor de haven zijn op de bui tengewone begroting 77 mil joen ingeschreven. Zij moeten hoofdzakelijk dienen voor het verder graven van het Rode Nuisedok en het Kluivendok, waarmee Gent dit jaar ook een aanvang wil nemen. De structuur van de oude haven wordt opnieuw bestudeerd. Het is raiet uitgesloten, dat hier ook ingrijpende wijzigin gen gebeuren. Wij voeren een politiek diie onze haven zal voorzien van alle infra-struc- tuur, die voor een moderne haven nodig is, aldus 'de heer Van Daele. burg hadden protest aangete kend. Zij hadden bezwaar in een door GS van Zeeland ge stelde voorwaarde, dat er in het Arne-zijkanaal beneden een peil van 70 centimeter bo ven NAP alleen puin en ander stabiel afval mocht worden gestort. B. en W, van Middel burg wilden dat de grenslijn werd getrokken bij 1.30 meter beneden NAP. Op dit laatste punt heeft de Kroon de gemeente Middel burg haar zin gegeven.. Hier mee komt er over de volle bodemoppervlakte van het Ar ne-zijkanaal een stortcapaciteit ter hoogte van twee meter bij. „Wij kunnen hier zo'n dertig jaar mee vooruit", aldus zei ons de Middelburgse wethou der W. Baars (Openbare Wer ken). Momenteel, aldus de wethouder, bedragen de kos ten van onderhoud van het Arne-zijkanaal een veelvoud van de kosten die gemoeid zijn met de inrichting van de ze „dode" kanaalarm als vuil stortplaats. Op de zeer lange termijn wil men voor geheel Midden-Zeeland naar een sys teem van vuilverbranding, al dus de Middelburgse wethou der. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Bij hel opmaken van de defini tieve balans is gebleken dal de in januari j.I. geliou den inzamelingsactie van restanten van landbouw- bestrijdingsmiddelen, een hoeveelheid van ongeveer 36 ton heeft opgeleverd. Daaronder bevindt zich ongeveer 3,4 ton aan kwikhoudende middelen. Men had gerekend op een hoeveelheid van ongeveer tien ton in totaal. Als een soort premie van de maand ontving men op de inzameltngspunten ook nog eens 200 kg. medicijnen, die de mensen kwijt wilden zijn. De indruk bestaat dat ln de gehele provincie Zeeland aan de oproep om verboden be strijdingsmiddelen in te leve ren in redelijke mate gehoor is gegeven. Nadat in de week van 21 tot en met 25 januari gelegenheid was gegeven op een aantal plaatsen in Zeeuw se gemeenten de restanten in te leveren, werd er nog een laatste mogelijkheid daartoe geopend op woensdag 30 janu ari. Deze laatste oproep bleek een duidelijk effect te hebben gesorteerd. In het algemeen mag wor den geconstateerd, dat de door de provincie, de provinciale directie van de bedrijfsont wikkeling in Zeeland, en de Gewestelijke Raad Zeeland van het Landbouwschap, met medewerking van de gemeen ten georganiseerde acties, goe de resultaten heeft opgeleverd, aldus een mededeling van het provinciaal bestuur. Direct na het slot van de inleveringstermijin hebben medewerkers van de provinci ale waterstaat de restanten landbouwvergif en dergelijke ingepakt en geïnventari seerd. Daarvoor waren o.a. 1500 plastic emmers, elk met een inhoud van 30 liter nodig. Vervolgens zijn de voorraden met wagens van de organisatie B.B. naar een viertal provinci ale opslagplaatsen afgevoerd, waar ze blijven liggen in af wachting van verder transport naar Rotterdam. Daar zullen (Van onze correspondente) MIDDELBURG De 37-ja- rige J.S. uit Goes werd op 28 oktober door de politie aange troffen terwijl hij onder in vloed verkeerde. Hij bleek na onderzoek 1,76 pro mille alco hol in zijn bloed te hebben. Met die hoeveelheid alcohol op hebt u een 20 tot 25 maal grotere kans bij een ongeluk betrokken te raken, zei de of ficier. Hij eiste twee weken gevangenisstraf en negen maanden ontzegging uit de rij bevoegdheid, omdat de man al eerder voor een soortgelijk feit was veroordeeld. De poli tierechter veroordeelde hem tot 20 d-agen, waarvan 10 da gen voorwaardelijk, twee jaar proeftijd en negen maanden ontzegging.. de restanten in de vuilverwer kingsinstallatie van Rijnmond worden verbrand. Kwikhou dende middelen zullen voor langere tijd worden opgesla gen in een oude bunker van net Wegschap Walcheren. Ze blijven daar tot er een definitieve oplossing voor de verwerking van de kwikhou dende landbouwvergiften is gevonden. Er is ook veel leeg verpak kingsmateriaal van bestrij dingsmiddelen ingeleverd. Daarvan zijn enkele tientallen kubieke meters in provinciale depots opgeslagen, eveneens in afwachting van transport naar Rotterdam. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het be stuur van het Zeeuws coördi natieorgaan voor natuur- landschaps- en milieubescher ming heeft de burgemeesters in een groot deel van Zeeland opgeroepen om geen „eerste kievitseieren" meer aan te ne men. „Wij zouden graag zien", zo heeft het coördinatieorgaan geschreven aan de burgemees ters op Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland, Thoien en St. Philipsland, „dat u het goede voorbeeld van de koningin zou volgen en eerste kievitseieren zou weigeren. De commissaris van de ko ningin in Zeeland en een aan tal burgemeesters, waaronder die van Terneuzen, hebben hun geveinsde belangstelling voor het eerste kievitsei al geruime tijd geleden verlo ren. De eerste burgers van de gemeenten op Schouwen-Dui- veland en in Zeeuwsch-Vlaan- dieren zijn met een soortge lijk verzoek als dat van het coöridinatieorgaan benaderd door de regionale vogelwacht organisaties. Volgens het bestuur van het coördinatieorgaan is het lang zamerhand gebruik geworden, dat nu de koningin geen prijs meer stelt op eerste kievitsei eren, de burgemeesters met de creaties van een zeldzaam wordende weidevogel gaan strijken. „Laat u het publiek tijdig weten, dat u in het be lang van de vogelstand, geen prijs meer stiet op kievitseie ren", aldus hebbe nde natuur beschermers de Zeeuwse vroe de vaderen dringend aangera den. (ADVERTENTIE) Vhartje centrum nieuwe markt 9 roosendaal (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Als men de uitslagen van de Zeeuwse sta tenverkiezingen over een lange periode beschouwt (in dit geval: de periode van 1919 tot heden), dan worden er verrassende ont wikkelingen in het politiek handelen van de bevolking zicht baar. Over die lange periode blijken zowel de liberalen als de confessionelen (uitgezonderd de SGP) de donors te zijn voor de socialistische partij in Zeeland. In het jaar 1919, direct na de eerste wereldoorlog, had den de liberalen die onder verschillende namen in Zee land opereerden, elf van de 42 Zeeuwse statenzetels onder de vrijzinnige zitvlakken. Thans zijn er nog slechts vijf staten zetels op een totaal van 47. (In 1970 werd het aantal sta tenzetels met vijf uitgebreid, een feit waarbij men met de interpretatie van de volgende gegevens rekening moet hou den). De CHU, ARP en KVP sa men waren in 1919 goed voor in totaal 22 statenzetels. Thans hebben zij er samen nog 19. Op de lange termijn heeft de CHU zich beter weten te con solideren dan de ARP, die van een „marktaandeel" van 10 ze tels, daalde naar 6 zetels. De KVP zakte van 8 naar 6 en de CHU die in 1919 4 zetels be zat, kwam in 1970 op 7 zetels. De grote sprong voorwaarts maakte de CHU in 1923, toen deze partij in Zeeland op 7 statenzetels kwam te zitten. Tijdelijk was de CHU zelfs goed voor 8 zetels. De KVP had in haar gloriejaren (1962- 1966) tien statenzetels in Zee land. De socialisten vertonen hiermee vergeleken in de Zeeuwse verkiezingsuitslagen een beeld dat wijst op voort durende en gestadige groei, waarin slechts eenmaal (in 1966) een malaise intrad. In 1919 traden de toenmalige so ciaal-democraten met vier ze tels tot de Zeeuwse staten toe. Thans bezitten zij er 13. De gegevens ontlenen wij aan een op de provinciale grif fie samengestelde opgaaf over de kiezersgunst, die de partij en in Zeeland gedurende meer dan een halve eeuw hebben genoten. Uit die opgave blijkt dat splinterpartijen in Zeeland nooit een kans hebben gekre gen. Zo'n kleine 20 keer is het sinds 1919 geprobeerd, maar steeds was het succes nihil of uiterst gering. De statistiek die de provin ciale griffie heeft opgesteld is nuttig voor het maken van prognoses voor de a.s. staten verkiezingen. Het voorspel voor deze verkiezingen begint althans formeel vandaag met de nummering van de 13 kandidatenlijsten waaruit de kiezer straks zijn favoriet mag selecteren. Over het werkelijke kie zersgedrag zal deze keer waarschijnlijk geen zinnig woord gezegd kunnen worden. Het bestuur van de Stichting Zeeland heeft namelijk op het verzoek van een aantal stafle den van de stichting om we derom (juist als in 1972) de verkiezingen te mogen bege leiden met een analyse van herkomst van verlies en winst, duidelijk nee gezegd. De be zwaren tegen een analyse van het stembusgedrag betroffen niet alleen de overigens gerin ge kosten, maar ook de tijd die het onderzoek zou vergen en... „de misverstanden en las tige vragen achteraf". De soci ologische onderzoekers van de Stichting Zeeland hadden graag een tweede analyse van het stembusgedrag willen ma ken. Ook in de vereenvoudig de opzet, die de onderzoekers voor ogen hadden, zou zo'n tweede analyse buitengewoon informatief zijn geweest voor de kenners van het „stemvast zijn" van de Zeeuwse kiezers. Een onderzoek zoals de Stich ting Zeeland dit wenste uit te voeren, kan nu nog uitsluitend worden gehouden indien GS van Zeeland, daartoe uitgeno digd door Pror'inciale Staten, de opdracht verlenen. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Aan de reeks handzame informatie brochures van de provincie Zeeland is er sinds gisteren weer een toegevoegd. Het is geheel gewijd aan het haven gebied Vlissingen-Oost en het draagt de titel „Van schor tot industriegebied". Het vooral voor scholieren, maar evenzeer voor vesti gingskandidaten bedoelde boekje, geeft beknopt allerlei wetenswaardigheden weer over wat men in Zeeland noemt: „Het Sloegebied", maar wat in feite heet: „Vlissingen- Oust". Op 2 september 1964 opende de koningin de Sloehaven, waar intussen de eerste onder neming zich al had gevestigd: de N.V. Koninklijke Maat schappij De Schelde, die daar een reparatiewerf had gesticht voor herstel van schepen van meer dan 35.000 ton. Het voor lichtingsboekje zet uiteen hoe de Zeeuwse provinciale over heid al vrij spoedig begreep dat het Sloe zich zou kunnen ontwikkelen tot een zeehaven industriegebied, dat de eenzij dig gerichte Zeeuwse econo mie, door het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen, zou kunnen ombuigen. Over de zeehaven-industrie- en, de zogenaamde basisbe- drijven, die aan de lokroep uit Zeeland gehoor gaven, vertelt „Van schor tot industriege bied" de nodige bijzonderhe den. Momenteel is er ongeveer 2200 hectare aan zeehaven-in dustriegebied in het Sloe aan wezig, waarvan 400 hectare bestemd is voor de droge in frastructuur (wegen, leiding straten, een groengordel enz.) en 450 hectare behoort tot de natte infra-structuur, waartoe men de havens moet rekenen. Van de resterende 1350 hecta re is intussen ruim 800 hectare aan verschillende bedrijven waaronder Hoechst, Péchinej en Total (respectievelijk fos for, aluminium en aardolie) dr grootste zijn. Een snel in omvang toene mende vestiging is die van de haven van Vlissingen, die in het Sloegebied een container terminal heelt gesticht, die nu ook regelmatig zogenaamde roll-off roll-on schepen ont vangt, waarmee de overslag functie van het havengebied langzaam gestalte begint te krijgen. De opvallendste „bewoner" van het Sloegebied is de N.V PZEM, die behalve twee con ventlonele elektnciteitscentra les een atoomcentrale aan de Sloehaven heeft gebouwd, en die thans plannen heeft voor de bouw van een tweede atoomceniraie met een vermo gen dat tweemaal zo groot is als dat van de huidige. Uver de milieubeschermen- le maatregelen die in en rond het Sloegebied worden getrof fen. vertelt het voorlichtings- boekje dat men thans bezig is inet het inplanten van kleine proefvakken. waarmee men ervaring wil opdoen voor de aanleg van een effectieve groengordel „Van schor tot industrieter rein" is gratis verkrijgbaar bij net Bureau Voorlichting van de provinciale griffie» in Mid delburg. y (Van onze correspondent) GOES Zeebeulen-Landdie- ven, zo heet het radioprogram ma dat de NOS maandagavond uitzendt. Hoofdonderwerp van het programma is een gedich tenbundel met dezelfde naam, van de hand van de Hilver- sumse dominee Hans Bouwma. De gedichten hebben allemaal betrekking op de Oosterschel de en zijn een protest tegen de afsluiting van deze zee arm. Tijdens het programma wordt aan de schrijver van de gedichtenbundel het eerste exemplaar aangeboden door uitgever J. Weggemans van de uitgeverij Semper Agendo uit Apeldoorn. Daarna draagt Bouwma zelf enkele gedichten uit zijn bundel voor, met mu zikale begeleiding door Louis van Dijk. Het voorwoord van de bun del Zeebeulen-Landdelen, is geschreven door de milieu-pu blicist Wouter van Dieren. Het behelst een felle aanval op de technici van rijkswaterstaat. Ook in de gedichten krijgen de waterstaats-ingenieurs er geducht van langs. Ze worden bijvoorbeeld door Bouwma ge schilderd als de almachtige goden van techniek en weten- ;chap. De Hilversumse domi needichter noemt de afsluit- plannen een koorts: Overal woedt de koorts van deze eeuw. gigantitis. Het poëzieprogramma van de NOS begint om kwart voor tien. Het wordt gepresenteerd door Ria Dalmeyer. De gedich tenbundel Zeebeulen-Landdie- ven is vanaf maandag in «de boekhandel verkrijgbaar.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3