Ongewoon opkomst Britse kiezers FEL CONFLICT TUSSEN KABINET EN AMBTENARENBONDEN Meeste lonen extra omhoog in april Vandaag Protest van schippers WIEGEL STAPT NIET IN „PROGRESSIEF PAK". Shell- winst meer dan ver dubbeld Redder Mees Toxopeus overleden Als regering instemt met voorschot prijscompensatie: Uitslag pas vandaag bekend SOLDAAT KRIJGT TWEE m VRIJ OM TE STEMMEN Winkels in België om 20.00 uur dicht Beschuit duurder Over spreiding rijksdiensten Nieuwe gegevens Belastingen Moeilijk T.v.-program bezorgt kunstenaar record-omzet Lubbers Eenzijdigheid „Prijswiizer" onvermijdelijk Ontslag voor 144 man Kip Kampeer wagens pijecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Sieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B V, Reigerstraat 16, Breda yRIJDAG 1 MAART 1974 VRUE ZEEUW 27e jaargang Nr. 8299 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V (Van onze correspondent) LONDEN Op een lange, kille dag, met regen en sneeuw, Lebben blijkens de schattingen meer dan 30 miljoen Britten een record sinds 20 jaar hun stem uitgebracht. De bureaus gingen pas op de late avond dicht: elf uur Nederlandse tijd. Ongewoon veel kiezers had den al in de vroege ochtend gebruik gemaakt van hun recht (er is geen verplichting) om de volksvertegenwoordi gers aan te wijzen. Pas zater dagmiddag worden de laatste van de 635 uitslagen bekend, ah de cijfers van de meest afgi h-gen Schotse eilandjes binnen zijn. Maar vrijwel ze- icer kan reeds voor vanavond minister-president Edward Heath op Buckingham Palace gaan medelen, dat het nieuwe Lage uuis het hem mogelijk maakt zijn ambt te blijven vervullen, ofwel hij gaat zijn onts'-g aanbieden en koningin Elizabeth aanraden de in dat geval sterker gebleken politie ke tegenstander uit te nodigen de teugels over te nemen. Ook nog terwijl het al druk was bij de stembureaus- wer den er nog resultaten van opi nie-peilingen gepubliceerd. Het meest actueel was de Londense Evening Standard, die tot die late woensdagavond honderden kiezers had laten ondervragen door het Opinion Research Center, dat in 1970 op het laatste ogenblik de eni ge juiste voorspelling een conservatieve overwinning pad gegeven. de berekeningen van het ORC wezen op een voorsprong van aog steeds drie procent voor de conservatieven en bevestig den nogmaals de voor het eerst sinds tientallen jaren so nde kansen der liberalen. Het laatste onderzoek ten be hoeve van een programma maatschappij der commerciële televisie, gaf de liberalen een aanhang van 25 procent, waar mee zelfs onder het Britse kiesstelsel successen van enige betekenis zijn te behalen. Een allerlaatste peiling ten behoe ve van de Daily Telegraph, verricht door de ervaren firma der Gallup Polls, was het minst hoopvol voor de conser vatieven, die een voorsprong van meer dan de in het voor uitzicht gestelde twee procent "P Labour nodig hebben om een enigszins hanteerbare meerderheid in het Lagerhuis 'e behalen. Al deze profetiën njn echter aan des te meer voorbehoud onderhevig, omdat de grenzen van de kiesdistric ten gewijzigd zijn, een admi nistratieve ingreep, waardoor deze „vrijdag der uitslagen" «xtra spannend wordt. De tondeuse aandelen beurs liep echter al enigszins op een con servatieve overwinning voor hit met stijgende noteringen Noord Ierland had een onrus tige verkiezingsdag. De inci denten kwamen op de voora vond op dreef. Er werd bij de katholieke sociaal-democraat lom Donnelly van Noord Bel tast een spijkerbom door de Slazen panelen van de voor deur gegooid. Donnely begreep wat er gebeurde, en wierp ach over zijn jongste zoontje John om het kind te bescher men: tegelijk riep hij een waarschuwing naar zijn ande- -e gezinsleden en de politieke medewerkers die op bezoek waren. Door de ontploffing hoorden zich spijkers in mu- en en meubels, maar niemand word gewond. e geweldplegingen gingen gisteren de gehele dag voort. d voetpad van een door ka- 01 K-kon bewoond huizenblok aar een stemlokaal werd op- ofi zodat deze mensen loon konden gaan kiezen (de eesten zijn aanhangers van - sociaal-democratische en "heidspartij) als ze bereid Men zich door eei viian 'ige jj™estantse wijk op weg te 0 De Britse premier Heath (rechts), volgens de allerlaatste opi niepeilingen wel de winnaar van deze verkiezingen, verlaat hier het stembureau in Westminster, waar hij gestemd heeft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tussen de regering en de ambtenaren bonden is een ernstig conflict gerezen over de spreiding van de rijksdiensten (6500 rijksar beidsplaatsen) van Den Haag naar Zuid-Limburg en het noorden. De bonden aanvaar den voor de plannen van de regering geen enkele verant woordelijkheid. De aanvaarding (deze week) van de wet selectieve investeringsregeling door de Eerste Kamer, waardoor het bedrijfsleven in de randstad ook wordt gedwongen te spreiden, heeft geen enkele invloed op de ambtenarenorga- nisaties gehad. Deze wet zou volgens minister Gruyters (Ruimtelijke Ordening) die laatste strohalm voor het kabi net zijn om de medewerking van de ambtenarenbonden te verkrijgen. Dit blijkt uit het overleg dat staatssecretaris Polak (Binnen landse Zaken) gisteren uren lang met de vertegenwoordi gers van de vijf centrales voor ambtenaren heeft gevoerd. Het overleg werd eenmaal ge schorst vocxr nader beraad met de achterban van de ambtena renbonden. Inmiddels heeft ook het col lege van b. en w. van Den ROTTERDAM (ANP) De verhoging van de stookolie- prijzen met ingang van van daag heeft op de schippers- beurs in Rotterdam gistermid dag geleid tot een „prik actie" uit protest tegen de steeds op lopende olieprijzen weigerden alle schippers te nummeren (in te schrijven) op aangebo den reizen in Nederland. De actie werd georganiseerd door de Algemene Schippers vereniging. De grootste organi satie van particuliere binnen schippers in Nederland. Dc schippersbeurs in Rotterdam zal, naar hij verwacht, van daag weer normaal functione ren. De schippers willen dat zij hun vrachttarieven mogen aanpassen aan de gestegen brandstofkosten. Haag fel bij minister-president Den Uyl geprotesteerd tegen het kabinetsbesluit over de spreiding van een aantal dien sten. B. en W. van Den Haag hebben de minister-president het ontbreken van enig over leg verweten. De ministerraad zal vandaag uitvoerig aandacht schenken aan het gerezen conflict met d1" ambtenarenorganisaties. On danks het verweer van de ambtenaren verwachten deze toch, dat het kabinet probeert vandaag tot definitieve beslis singen te komen. In het overleg met staatsse cretaris Polak (Bininienlandss Zaken) hebben de ambtenaren vertegeniwoord'teeirs als voor naamste eis naar voren ge bracht, dat de eventuele ver plaatsingen van ambtenaren geheel of nagenoeg geheel op basis van vrij willigheid moe ten geschieden". (Van onze parlementaire re dactie). DEN HAAG Elke militair kan voor de verkiezingen van provinciale staten (27 maart) en voo- de gemeenteraden (29 mei) maximaal twee uur vrij krijgen om zijn stem uit te brengen. Minister Vredeling (Defensie) heeft de comman danten verzocht op die dagen geen onverwachte oefeningen te houden en onverwachts overplaatsingen te vermij den. In antwoord op vragen van de kamerleden Kombrink en De Vries (beiden PvdA) zei de bewindsman gisteren in de Tweede Kamer, dat er voor militairen optimale voorwaar' den geschapen zijn om hun deelneming aan de komende verkiezingen zo groot mogelijk te doen zijn. Minister Vredeling kon geen gehoor geven aan het verzoek van de vragenstellers om alle militairen die zelf gaan stem men een reiskostenvergoeding te geven. „Dat zou voor twee verkiezingen f 2 tot f 3 mil joen gaan kosten?', (Van een onzer verslagge vers) BREDA-DEN HAAG-AM STERDAM De heer en mevrouw II. Wiegel-Freder- iks zijn niet in het minst gelukkig met het pak dat een bekend herenmodemaga zijn de liberale fractieleider in de Tweede Kamer gratis wil laten aantrekken. Wiegel heeft dat vandaag reeds per brief aan het be drijf laten weten. Het kle dingbedrijf had zich op rui me schaal per advertentie tot mevrouw Wiegel Pien, voor haar vrienden en vriendin nen gewend met het ver zoek haar man Hans, voor zijn vrienden en vriendinnen eens langs te laten komen om een „progressief pak" van f 289,50 in ontvangst te nemen. Mevrouw Wiegel verwees ons naar haar man voor com- 5? mentaar. Drs. Wiegel tussen twee vergaderingen door: „Ik kreeg woensdag pas een brief waarin het modemaga zijn mij in kennis stelde van de tekst van die adverten tie. Daarin stond dat ze aanna men dat ik „zonder tegenbe richt" akkoord ging. Nou, vanmorgen stond-ie er al in". In de brief aan het voort varende modemagazijn schrijft Wiegel dat hij als volksvertegenwoordiger geen geschenken wil aannemen, maar als het bedrijf met alle geweld iets aardigs voor hem wil doen, moeten ze het bedrag van f 289,50 maar aan een goed doel zenden, bij voorbeeld het Koningin Wil- helminafonds. En als men meent dat het gebruik van de namen van de heer en mevrouw Wiegel de omzet bevordert, kunnen ze dat be drag nog met een sommetje voor de goodwill verhogen. De stunt komt misschien bij de heer Wiegel ook niet zo goed over omdat hij steeds redelijk wel gekleed blijkt te gaan. De liberale politucus tot slot: „Ik heb grote bewondering voor het particuliere initiatief, maar soms gaat het wel wat ver". (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Op de Amsterdamse effectenbeurs was men gisteren „zeer en thousiast" over de cijfers van de Koninklijke Shell over 1973. Het netto-resultaat van de maatschappij bleek over het vorig jaar meer dan ver dubbeld. Op de Amerikaanse effec tenbeurs in de New Yorkse Wall Street werd de handel in Royal Dutch enige tijd onder broken om belangstellenden ge legenheid te geven kennis te nemen van de „zeer verras sende" cijfers. Na aftrek van de algemene kosten en diversen bedraagt het netto-resultaat 2.928 miljoen gulden of f 21,84 per aandeel tegenover 1.342 miljoen gulden of f 10,01 per aandeel over 1972. Shell zal de aandeelhouders voorstellen (vanwege de be schikking dividendbeperking) om eenzelfde dividend uit te keren als over 1972, nl. f 7,25 per aandeel. Ondanks het ge lijkblijvende dividend liep de notering Koninklijke op de beurs nog een goede twee gul den op. Beleggers redeneerden van: „Wat in het vat zit ver zuurt niet". DEN HAAG (ANP) Mees Toxopeus redder van 285 zeelieden is gisteren in de leeftijd van 87 jaar op het eiland Schiermonnikoog over leden. Tweeëntwintig jaar geleden zei hij zijn geliefde „Insulin- de" vaarwel en zette hij een streep onder zijn loopbaan als reddingsbootschipper. Zijn pensioen bracht hij door, dicht bij de zee, op het Friese ei land Schiermonnikoog. De naam Mees Toxopeus reeds een legendarisch men senredder zal in de annalen van de reddingsmaatschappij niet alleen te boek staan als schipper op de reddingsboten Dentex (zes jaar), de Hilde (vier jaar) en de Insulinde (24 jaar), maar ook als de grondlegger van de moderne reddingsboot in ons land. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Wanneer de regering er mee instemt, gaan de meeste lonen in april extra omhoog via een voorschot op de prijscompensatie van juli a.s. Werkgevers en werk nemers zijn het met elkaar hierover eens om de koop kracht van de lager betaalden veilig te stellen. Hiermee zijn NVV, NKV en CNV teruggekomen op hun eerdere eis, dat elk kwartaal een prijscompensatie (vergoeding voor de gestegen prijzen) moet worden gegeven. De meeste werknemers kunnen dit voorschot krijgen, omdat de cao's die op 1 januari j.l. zijn afgelopen, betrekking hebben op het overgrote deel van werkend Nederland. Voor de laagst be taalden zou dit een inkomensverbetering van 1 betekenen. In de ogen van de werkgevers blijft dan de prijscompensatie zuiver. Wanneer de prijsstijgingen ook in de loop van dit jaar hoog blijven, kan ook in okto ber a.s. een voorschot op de prijscompensatie van januari a.s. worden gegeven, zo stellen werkgevers en vakbeweging. Dit voorschot op de prijscom pensatie is afhankelijk van toestemming van de regering in het kader van de machti gingswet. De vakbeweging gaat er alsnog vanuit, dat be gin april de machtigingswet verdwijnt en dat daardoor de ionen niet langer aan banden liggen. De overeenstemming tussen werkgevers en vakcentrales over het voorschot blijkt uit hun afzonderlijke visies over het sociaal-economisch beleid tegen de achtergrond van de oliecrisis, die zij gisteren in Den Haag hebben bekendge maakt. De nota van de werk gevers is mede opgesteld door de organisaties van de mid denstand en de land- en tuin- DOUW. Volgende week hebben de werkgevers, middenstands- en landbouworganisaties en de vakbeweging hoogstwaar schijnlijk een (afzonderlijk) eerste gesprek met het kabi net over de economische situa tie en hun verschillende wen senpakketten ten aanzien van loon- en prijsontwikkeling, be lastingen en investeringen. De kans is groot, dat dan ook nieuwe gegevens (van het Centraal Planbureau) beschik baar zijn over de economische vooruitzichten. De werkgevers vragen nog deze week om een gesprek met de regering. NVV, NKV en CNV zijn in beginsel ook bereid om in overleg met de werkgevers, middenstand en boeren via de Stichting van de Arbeid (hoogste overlegorgaan van het bedrijfsleven) te zoe ken naar een compromis over het te voeren arbeidsvoor waardenbeleid. Voorwaarde voor dit gesprek is aldus NVV-voorzitter Kok uitzicht op overeenstemming en „geen schijnvertoning zoals vorig jaar tijdens het overleg over het centraal akkoord". Een akkoord tussen werkge vers en vakbeweging is sterk afhankelijk van de belasting maatregelen van de regering, die half maart bekend worden. De vakcentrales gaan ervan uit, dat het kabinet de belas tingen verlaagt voor werkne mers met een jaarinkomen be neden f 17.500. Wanneer voor deze groep geen belastingver laging komt, wil de vakbewe ging nieuwe looneisen stellen. De werkgevers daarentegen willen slechts een belasting verlaging voor werknemers met een jaarinkomen van on geveer 13 mille. Hierdoor zou de koopkracht van deze groep met 1 1,5 omhoog gaan. Volgens de ondernemers moet de regering het geld, dat zij tekort komt, len o>- de kapi taalmarkt. Beperking van de overheidsuitgaven vinden zo wel vakbeweging als werkge vers onjuist. Ook over de investeringen zijn NW, NKV en CNV en werkgevers het eens. Beide belangengroepen wensen meer investeringsfaciliteiten. De vakbeweging om meer werk gelegenheid. Daarnaast wenssen de werknemers nog maatrege len naast de extra werkgele- genheidsprograms. Het streven van werkgevers en vakbeweging om toch dit jaar tot een centraal akkoord te komen, blijft moeilijk ge zien de volgende meningsver schillen en handhaving van standpunten: De vakbeweging wil de onder de machtigingswet voor geschreven loonsverhoging van tweemaal f 15 in april a.s. in de loonschalen laten verwer ken (een loonsverhoging van 2 Deze verwerking nivel leert de inkomens. De werkgevers blijven te gen de wens van NVV, NKV en CNV tot een lagere prijs compensatie voor de hoger betaalden. De vakbeweging houdt vast aan de eis, dat tot een jaarinkomen van 35 mille de prijsstijgingen moeten wor den gecompenseerd met een minimum van f 160 per pro cent prijsstijging. De werkgevers willen een zgn. drempel in de prijscom pensatie om de nadelige gevol gen van de ruilvoetverslechte ring (verschil tussen in- en uitvoer) op te vangen. De vakbeweging is daar fei te gen. (Van een onzer verslaggevers BRUSSEL Met ingang van vandaag moeten de win kels in België s avonds uiter lijk om acht' uur gesloten zijn. Dit is bepaald in de vandaag in werking tredende wet on de winkelsluiting. Op vrijdag mogen de win kels tot negen uur 's avonds open blijven. In de wet wordl een uitzondering gemaakt voor benzinestations, horecabedrii- ven, bloemen. tabaks- en krantenwinkels. DEN HAAG (ANP) Met ingang van morgen wordt de prijs van een rol beschuit met maximaal 3 cent verhoogd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het woensdaga vond door de KRO uitgezon den t.v.-programma „De schil der van Aswoensdag", ge maakt door Hans Wortelboer over de Limburgse Amster dammer Ruudt Wackers, blijkt een onverwacht grote belang stelling voor het werk va» de ze kunstschilder te hebben losgeslagen. Het programma was opgeno men naar aanleiding van een tentoonstelling van het werk van Ruudt Wackers, die tot en met 17 maart in het Cultureel Centrum De Beyerd te Breda wordt gehouden. „De telefoon heeft vanaf donderdagmorgen hier doorlopend gerinkeld", al dus de heer Van Es". 0 Ruudt Wackers, „Van overal belden mensen, die inlichtingen wilden over de tentoonstelling. Maar dat niet alleen. Wij kregen giste ren weel mensen uit de stad en daarbuiten over de vloer, die wij hier anders nooit zien. Tenslotte en dat is voor Ruudt Wackers die van zijn werk zegt, dat het met wordt gekocht, erg plezierig is er donderdag voor ruim f 15.000 werk verkocht. Daarvoor kwam men zelfs uit Apeldoorn naar Breda, terwijl Ruudt Wackers van 6 tot en met 28 april daar zal exposeren. Klaarblijkelijk vreesde men te laat te komen", aldus de heer Van Es. MEER WIND Aanvankelijk droog met opklaringen. Daarna toe nemende bewolking en plaatselijk enige regen. Zwakke tot matige, later krachtige zuidoostelijke wind. Maximum tempe raturen rond 5 graden. STAD EN STREEK Stichting wil van eerste kievitsei af. Pagina 3. Wegen in kanaalzone aanbesteed. Pagina 5. FINANCIëN EN ECONOMIE Geen vervroegd pen sioen voor ongehuwde werkende vrouw. Pagina 11. BINNEN- EN BUITENLAND van mens tot mens j Krant en bijstand Pagina 15. SPORT Nederlaag Vultink. Pagina 17. (Van onze parlementairs redactie) DEN IIAAG Een zekers eenzijdigheid bij de huidigs prijsvoorlichting via de weke lijkse „Prijswijzer" is volgens minister Lubbers (Economi sche Zaken) niet te vermij den. Dat komt door de beperkte doelstelling van dit soort voor lichting, die erop gericht is de consument bewust te maken van prijzen en prijsverschil len. De aandacht kan daarom niet gericht zijn op de kwali teit van de goederen, de func tie van de kleine detaillist en zijn service. Minister Lubbers moest zich gisteren in de Tweede Kamer verweren tegen de kritiek van zowel socialistische als libera le zijde tegen het huidige sys teem van prijsvoorlichting. HOOGEVIiEN (ANP) Bij Kip Kampeerwagens in IIoo- geveen zullen definitief 132 produktiemedewerkers en twaalf beamten worden ontsla gen. Bij de overheid loopt voorts een aanvrage voor een vier daagse werkweek tot 31 au gustus voor de overige 406 werknemers. De directie heeft dit de boni den gisteren meegedeeld en tevens laten weten goede hoop te hebben dat de situatie bij Kip Kampeerwagens niet ver der verslechtert.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1