NHinOd 3Q >I30Z pUI3[ 0o[UUTZ^BA\Z J9A0 0.rreiiT9Üni3on N3Z3M ri.'i. ii pnoq jspuoz na ïam uappim *|SUI W n P uum)H a?00Hu idois 77 vAjm H 0pi 001 ^sefciumd oq" mdol •SMnaiN £X'££—OfSZ •zzEf ores -sMnsiM 00*£Z 'ÉX6I pSnsf £0*22 -SMnaiM 00 2? •(SMnaiuJ3iup[dg 00*12 'SMtigpN 0£*02) •Euiuiejgo.id pjeaij -BASE) 00*02 *3poq )3ll UEiA PPJ -3M SQ 9X'6I '(spSua gunajj) •qaiznui aitpn 0£'6I *uaija} -TilBtllOE U5 a^ll3[K 00*61 *q03M •p-A ISaqjQ I£'8I •US^IMAM'E'EJ, gg'81 •Einuieagojd).iodg 9X'8I •U3Z3M sfiMSaM. 0E'8I *ueiEp -pos ap j'ooa guipuaziig g,0'8l •SMnajN 00*81 'IpBtpsSaeja SS'iX '09610£6I UEA pimog OPil -uaSuriapapaut ua SMnajN 00'AI "IJao'iioo qaisgaiq iqoiq OI'SI 'SMTiaiN 00*91 Tppnui erqan £291 (SMnaiN OO'ST) *p -ipEj|Ooqog £0'H 'SMnaiN OO'XX •uaiqaijaqsjiiag £9'£I '(cpuag -Bjaaucn ua iqouaqjaaM 'ual -lajipBiEpB 'SMnaiN 00*81 W? •ia/vosusd spuEiuaimg 09*21) (swvvia) sioias ■ppaAjftZ UEA saao ua saiviA »P E10H 00'A -20*2 :OHAV CP3IM 99*22) (S) •Moqg puoAESEpCT-iA-OHdA 20*12 :OHdA 'idqaoz.raA :pgTiqoeraioAao 20*02 "apoql -aui-ijog-puB-qoog 20*61 'uaxa jaiu geut Jisoof 20*81 ;SON •jgojd -•[dqaozjaA :Q01 snqisog 90iT *|EBujnoCoipiEH £0X1 'JEdiiq asiagug ua -qijarav *e*o lam 'jj jBEiunof (H) 0S 2E utpiBpj ajpuy ua laqosog laqaiw uea Uqij aqjoq 'aijEjgoioj ap uea SuipuiA}in aa CH) 0£'Z? EuiuiB.iSojdetssnasip 'uoinjdoj E asEg (H) OK IE •e-a sbi§noq jacqarw 'uapreyi llEjj la a i owes 'oos jOuE.i-i ubs jo sjaajjs aqi(M) 0£'0z EiuuiEjSoJdsSuizaiqjaA £1*02 jEEurnof (H) £X*6I tuild £1*61 Xuung sSng 2 -!soa 'I rsiunjuaqa} aaMX H) 00*61 ■qajjqnj -}scinq 'Idas jins jdas (31) 0£*8I nAiB,f£'z'T (H) 0I'8T aisiAajaijooqos ox'xi 9UlSIJE}ldEq laq EJ}uoa sjapiaqjE aa oo'xt ajsiAajauooqas (H> 00'9T"b£'ti (H) oo'xt (subJj) 8|£)13g piaAjfiz uea saao £0*91 'VSfl amiijnog -b o jam x pjaAil'iz uba saao 80'SX :OHAV '-«oqs gnajM ua gnag EOXI =SON ■paog puajaojjiuo (S) £0*£I uaoj 'Uopt ap do - puaasg tig so'ZI 'idataozjaA :jrpjpaq ua ■'jAsjnq .tooa - jCpipssaia; £0'XX :AHDM 'uaqaiz jooa ua uba •.igo.id'idqaoz-iaA :puEuiimjj aiEotiznxi (g) £0'0X 'a!3305I ua oaqi uassnx (S) 20'8 'uas -uarn aguol uooa iBEipads -znut ipunosjadsoo (g) £0'i ;03 HI wnsaaAaiH ■ezAjq (S) S2'£2 'l-raEonBEig (S) 98-22 ■SMUuajtaog 09'I2-0X'X2 'B3 :az -riBd ap ui -zruu 'SSEitJt laisqos jam "q-io -qtiqdoipEg (g) 00'X2 :VXIVA 'SEEpUEA gE'EH U9Q 0902 :SON CPV 9I'02-90'02 !smn 00*02) 'savu paog ua piCTaqs '■jjEAUaA 'suagnai :JAX»3 Eiqmaz BAOjq (g) 00'6X :OHcIA 'J0C1 -jjf.iBjAT 89'8T 'uiaajaj ■qosQiBEui -•dos do ugjaiqa® ua uaijej 'smu :guiuuao[AaA 09'8X 'oqog Xh'8X 'SMN 0£-8X -uai®Ti[OS jaui •5lio iqoiq (g) 00*81 :oa->X "oqog ££•11 -smn 0£'iX -suiTX Ajjunoo (S) OTZil 'Suipu9z ua axssiui J9A0 j qui :uazuai® la-puoz OO'iX 'S^N OS'S! 10U1 'gBpCTAA do tBEJtopaluj (g) 0£'XX '°!P -Bjiooqog OO'XX uapeg 90'£X-00'SX :«pa 08'2X-XX*2X !sav>i 0£'2I '-qumi ua -puBj 'A'q'j papi 9££X -PU®I ''■[•a fTAV 22'2X l01" '33;svl ,0) JIElEj«l UEA (S) 00'2X 'P3M SS XX '00A1 ua |3A\ uea -qjaA - uaAaj .xajaq uaa ua saftpsqeo OO'XX CSMjq 0£*0X) "zn™ 'ss®!3! ;(S) Ep®quv OO'OX -orpBjitooipg 0f>'6 ISAA si liM sjapaopj gx'8 'jAsinq •p'A ;umAo 9£'8 -sain 0£'8 'Surg -3MJ0AO fZ'8 ('otpg 09'i-IX'i o£'i) 'znxu 'ssrept :aij -auipEg (g) xo'i 'P-1010^ apuaA -0t 10H ZQ'L 'SA3N 00'i IOH3 ii iinsnaATiH ■sjajsI 00'X2"89'£2 'snH (S) OX'22 'SMN 0£'22 'guiSoAuaA -o 92'22 '•igo.idia.rEqiea tiAV uaufnj jatu aiJA (S) 00*22 jgood' [dqaozaoA :uaAtijqos Mil do -MjiUB' uj (g) 00*02 aigjnin ap ut puooiM uaguozag laq :uaj -aa jaiu uauimajsuj OE'OX 533 -ons JEBU guouds ap uegeM uaj *5jou ap ui uajsaiiJV SMiiaiu ajsjEEX (M) aijÉjuoajuoo (3D gotJOopta.iaM ap -aaMJ ap suapfij uoiqsv aqiuiHj ap puoa aues 'nopisv smiuEj aa (H) j{,61 uaSuizaiqiaA CH) IBBUJIlOf (H) ^qoiziaAoioaAv uaSuiiapapajV! H) SaMjjojj (31 3faaM opuauioq sp UEA S.BUIUlEjgOjd a,a UI JEM 13 n laiz (H) a,nEiuamnoop 'ajuniu ap iii ql'iq aAvnajN (h> ssauysnq joj qspSug I SEEq ap otainduioa »p 1! 1PJOM a«H (*H) Eaui( Eg (31) joSjeioo afl-iaaa (H) £1*22 S0ZZ OZ'XZ tzoz 9X0Z srfii 8£'6T E£*er OZ'BX aisiAatajjooqas 00" xt ajsiaaiajiooqas 00'9x-00xx II (*iJ8p8N) 919139 jEEuanof (H) 90*£Z uipj -taads 'uoijeiiaui.t (H) OE'XZ tEEuanor (H) £I'IZ uaddouq ap jaui naiads (H) 90'XZ 'uaS.ioui -i9ao ap-maqaS jan (H) 91'OZ jeeii -anot spuEiuajma (H) 0£'6X [eeujuof (a) 00*61 coop apno ap Jin lipniq 's.iadEO Apauioo £2*81 jfiqosiEEjp aa (HI £X'XI qaajs -tadai uinjEj uituiq (a) OX'iT tEEu,mof (a) 00'XI SMiiaiuJAOds (a) 0£'9I ii aNvisiina •eeujtlof (a) fil'EZ iqoEpjaA IpjoM apjaa3[A9A uag 'qaiuEd ui iqaTTiiA dc-opju aqCqapop jam qntaguo uaa uea jaqEz.ioo.iaa aa •uqijaisiaaitai 'jjojex (a) ££'IZ jqoijaq -j33m ua leeujuof (a) Ot'IZ uuoa jpi uajiajiiEniav (a) £T"TZ aiaA -CuippiaMag aguoC 'jjaas -iape aqaaaqaaj aa (H) OT'IZ UTAUeqs qu -jaa uea japuqi 'afsoop uaa uj atjjaAna (H) £X'0Z jqaijaq -jaaAiua lEEUjnor (a) OO'OZ uajqaizaS ai3A 'sjnaiaE aaMX (a) £X'6I ijjaz -luoa uea qaiznui jaiu jadsaispiaiaj Jjoa (a) 0Z'6I UN ua JaiH (H) 0X 81 ajjas 'H I S ^Eqo (H) 01*81 uaiEjisaAV-puEiufu -PJOON Jin SAvnaiM (a) 00*81 [EBiLinor (a) ££*XI umDiuqaaiaiax (H) OX'XI sinui ap jaui EuiuiEJSoJd J3H (*a) 0X'9X £j;0 jasuns (a) lEEUJnof (a) OB'SX IBBUJIlOf (a) 0Z EX-00 EX iqatzjaAos.iax (a) 0£'ZI uajaadsv (a) £0'ZI uqijiaads asuBBqjjamv 'Jams!J -unS aqq jo uinjaa (a) £Z'0T uai -alSlS UEA IBEltmOf (a) £0*01 SMuaiN (a) 00*01 I dNVlSJLina (SON) KMiiaiu ajsjEEq (a) £Z'£Z (SON) isunq ap l!(l (H) OO EZ luapisaJd-jaj snnui ap lain qaJdsao Ofi'ZZ (EJJ -Ka) sMnaiti japuy (a) OX'ZZ XX6I lassiMqjaisaalAI I31!1 ap jBEU uaguip ai aaui igEEpim uajapue qEEjg ap pax uijeibm bui -saijjE aguoC :quB(jdguiiidg (g) 00*61 :OHH *sasA[EUB ua 'uiuiod :('AJ9A) gBpCuA-oHdA 0£'8X :OHdA 'd'A'H *P*a -ziin 0Z* X :dd *1E'P uagjorn 'lip gBiEipUBA IX 81 *SMJsl 00*81 :ohda pew gg'il 'djaMJapuo *idb uaa jaAo uSojd -Jlslqooj iSEpfiJA-OHdA oo'xx :ohda ■uaqEuisCiiM sqiu ac }beg gv*9x 'hhaa 'nvwflh (•SAN 00*91) '^u1 t33A ua puex •q'a a a [3.p 0't[E iiin -uiiuoo ua •daJ :puEitaapa>i do iqaqqaoz 00*91 -mH d0 'ffla 9X'XX P134 -3M 3£ 3p do qqg OE'XX 'zuui •puapaq imruiaads 'ujaiuj OS'EX a-gtag uba xagaidg g£-£t :gON •giBp p-a uaguig XX'EX :VHVA •SAN 00'EX 'iqosts ua iqoey ogzx 'zmu'mimEjS aiq3n (S) OX'ZX ISON -qpuBt -p'A ziig OE'ZX :'tu00AspiaqJ3A0 'jut 'lisijsoi lomSTjaoj, oo'ZX :SON •jaqsjnag 99"XX 'znuisqioA •jaqi uea 'zitn ai.ias :oapoptog oujnaqjox (S) OE'XX (■IBEUjmoC -oipsg 90*XI-£0*XI 'S^N OO'XX) ■uauuuEiiAspraqJV (W"S) OX'OX ■sjaimatq' -p'A (S) 00*01 'diJgaq -■zrtui 101 '(uj (g) 0X*6 :OHAV •isialem, 9e*6 ipuw 1®p w33*1? ibm 02*6 :SON ■oipEJiooqog 00*6 ('UBiuaiuaOJf) 0£*8 'IBEUJiiofoipBa xp8 'smn 00*8 •juisjaaqjaA 99*i) *3ci®b8 uaa laui SiBa (S) 02*1 -umXgpuai -IPO IX'X *smn 00'X :OHAV I WI1SHHA1IH -urBjgOJd uaa 'sjassi.uq -jaisaaui ap ua P»X <H) OI'XZ jaqaag Xppg ua isaog saupuy uba EmuiE.ig -ojd tEEqiznui 'AVoqs -piinoj oS .(pp-J aqx (H) XZ'OZ (SON) iqaizjaA -OJaa.tt ua iBEUiuof (a) OO'OZ '1BEAV laiu jo JEE'Al (a> £0*61 AHON (SON) sAvnaiN (a) ££'81 (SON) iBEuaAoj-Ei-!X (a) £X'8X II dN\nM3a3N 1. Tafelpoot links; 2 kwast aan lamp links; 3. luifel rechts bo ven; 4. vork op tafel; 5. tafelkleed midden; 6. handvat aan deur; 7. pochet man; 8. hak ober; 9. dasje ober; 10. oor man rechts. i3ia3s|g uea 3ae<ii;n uag •ppuci{>(3oq 3jj[3 fiq oS'n jooa uap[jzpE[q Vo£ ur 'ulfijaguisiuajiFJïiag •pAvnoqossq jpjOAv sjaAlijq^s 3pU3A3l[ 3JS3q Sppja.W St UEA U93 S|E 3ip 'uoiqSiaa usq êpsjips ulijiVg ui siuajEjSsg sip 'uclu ap uea iuceu 3Q •33|AJ95 J3JD3§ 3Sp8ug 3p UEA 3U3se U33 JEEIUOZ ^UJEEU ul|2 'iuijs u3 SipoA3§ 'soojuaSopssut p(j}J3>j(lp§3J JEEUI '3ljq3EJ3piH)[ u3 ussursS 'je[ sr 'udssvd gj issm jee5jp ut ]3ZZlld 3>((lpMnj8 u33 uea S3f>jnjs 33siee( op Edojiig poq joop jq3E| 3zo[lU3pE U33 EU 3Ip 'UEUI 3Q JEBJS pds I3q do J331U J3 JUp U3p30UIJ3A J30p OUUOTds 3qOSI|3EJSJ U33 U3 UE>([nA. Xuuqof 3u38epqqup uea uspsjjdo jspj ,fU3^J3M 3J 33UI UEE JEBp 3SU3ip suiisqsS sqosissn-g op 35ffqq IUOJEE.W JEEJAJ -pjSOAJUO USpJOAV U3JS3^ 33q JEEU JDOUt 3pj33J3§ SipSISStig U3.J ulijjsg ui siU3jBJ§3g (SaiiNaiHHAdV) sj0O5( aifCpt^ueq JRUO JBBII ua 99tQ URA 31^18 od aSipmq ap ioao u^oadsa'a uapaoAY |rz 'vpaj ap ^eui -.iaa\uaures aavriru uba ;uóu -odxa uaa s^b ^aS suaauaAa aip 'suEUDtaag; aeaq ap •uCiz suBur^aag pxpaujB^ -apaamj, iaq '99,0 uba oa^iz -jooA-pno ap IBZ uubbh aioog ag" ut isbS ajapuB uag •pAvaiAjapuaS uapaoM «uaSuizai^aaA apuBB^smre ap uba sma^aq ap ua Sut^jaAV -uauiBS apuBBSaapjaA uaa aaAo ivz 'uauua^ uaop ^jaaq vpaj ap ;aui Sui^aaMuauiBs a^o|; -god uaa uba japuB^sjooA a^ -?FI3PïnP uaa SIB uapaijaA ui qoiz aip 'aa^izaooA jam an «wbbh ^ïooa ap ui" BUI -uiBjSoJdoipBJ ;aq ui ufiz ua^ sbs ap uba uaa M.naaz ap q •ji jan?ZJIOOA-dAH l^z SBppiiu -uaSjOK WIlSHaATIH ranoBpaj-Api azuo uba) dp ui cnnddg dg •uaiqOTtaq oj spnq} p«iq apjoojsag qCifajsaag }aq ibiemitp 'ai-joqj ap loojs -aq 'sjagiuajig-}g;usaj{3 jEBd -iqoa uba qaoq jaq joop jbjooa jebm 'ueuicua ubjf uba mgj ap joop 'pjaeaidsuia-g -sjai -uaJig-}Sius0j£) jBBdiqoa jeq uba „puiq giuuizqEMZ uaa jam uauuizog ua sjapno" si paiqag jip do .aOtJoop[3jajYl apasMj ap Eu aiptijs aSipuojg ajsjaa 3G 'psqaS iqoEpuBiB sqfqaM -nnu Sou puTqjapayq ut jjaaq puiq SiuuizqBMZ uaa jaur sjapno uba qapiEmatqojd aa •guissotjaA ajojg uaa ui7 -ag jaq jooa guiiqouui uaa üj puiq u,oz uba giutui'audo ap s] 3ieea 'j3}qoop jo uooz apjoojs -a§ unq uba piaqgizaMUBB ap i;,n apgnajA jnd sjapino jbiubb uiajq uaa siqaajg -ueeS iqnqag japuo iqoBU ua sep ciz jbem 'iSBj a.iBMz uaa puiq li.oz uba uagfijq ua uaqqaq jaq st puiq idBDipuBqag qCqaisaeg uaa lam sjapno aisaaui ap jooj^ ■Kt sjapno uftz tiq smqi }®p puiq jaq do iqoü qóiz puoaeuba uba ajiBiuaumoop ap jCiMjai 'Suiiqouui ap ui aidBoïpuBq -aS qCqajsaag jaq do qnjpeu ap apSat 1'ih apmaoiu „uagjom uba guiAatuauiES ap uba uau -injjaojd ap" Ciq aip 'uaqaiuijq ua uaguiiqoijui ap ui uapuooM ua uapjaaj JBBqta pui sjagjoz -J3A ua uaspiE 'uaSiuupzqBMZ aoq uaiz leij ubuiCij^ uef ■uaSiuuizqBMZ ap uba pjaj -aMjaaj ap lil uadJOM ai qqq uaa piaqqfitagom ap jsjaa i'eq jooa sjaqfiq uauaofirai uagajq uaox uapuozaSiin sr jbbc sS -tjoa jaq uba jequiajdas ui aip 'ubuicija UBf uba „piaqgiuuiz -qBMz do qfiq ajapuy" uigj -• a*} a.p do SjoAjaA uaa jaaui jo uiui si „ooaia l03q fig" uapjOM pjaaSEajeg qosiuojajai guipuazjin ap eu UEq 'ipaaajdo jamaiajajui sjb safjabieig jjey utjbe'm 'uajna^; uba Xpiux ua IlÓqDIJN ^.IE]A[ UEA BUIlUBjgOjd lip do 'puuq idEoipuBqaS qCg -aisaaS laq puoj uaopjooA qoiz ajp uauiatqojd ap do uapuiA „uaiaom" pjooMiuB uaa sjapno aoq Sebja ap ieeis ajisiuaui -naop-joqi ap ui jEBojuao ■uaSSez uapuoq jo uapiaz sjaiu uas -jjb sjb 'sem az SidoquBM aoq ItajJaA az 'iqoBjq uagip.unqsap ua uasjjB uee tiz aip uaqaozaq azojapuia ap uba gEjsjaA gjj -aoAjm jaop japaom s.oaaja ■SEM SlUUlZ -qEAVZ pEEpjapu; Ciq jEp Suiq -qapjno ap eu Suiiiaisjnaja) ap ua qaoqs ap ja\() -pCij -j33j arp uea uajapuiq a.iapuB uep seav sjapuE fiq iep 'uajqap -juo clz uïjeeav 'u3jefsu3a3i 3js -j33 uflz j3ao uaq3jj3a 'juooav lEpuauuaa do jeee spuis 3ip '033ia aSlJEtuajl ap UBA sjapno dEtq aip af gfijq UEp ua piajaqjooA S[OAapSnajA sjai do at af qaq uapuBBUi uagau ioaaja laaq f!H" I3!!} ap Japuo 'uajapuiq ajdEaipireqaS qtqaui -Bqoit ua qCqaisaag uea sjapno 3p jaAo ijn ajiEiuaiunaop-'a j uaa puoAEUEA jpuaz aisiAaj -ai-joqi aa iviishtatih (aijoepaii-axh azuo uea)1 •mas -sifiaj ivm[ pum/japmt pjacn aiy ua 'uo;joju fijcf) qa«u -oq ap jam ajjionq apoimoj) 1961 UI 'uadoqjaa ua jqaau ap attpnq BuiB 'uappiaqos isaQ ua aiiianrj uao; 0961 ui wviu 'do oipnis-nifsaa ap auqojJ JDodjqaa )ag -uad -aojafi uaeiai )aq ui aa ui aip -aiuoq una uuon aómaiu uaa atpiaa jrraq ui jaarn Jo uiui ia ijaaq agiana 'iqnnutafi Jjaaq siuapatqasafi-aistaajaj atp auas ap unn zaujy sa(j joouafijqaa afiqmuuao) innq ua fianq uauuoBaq igeï «I ■auwpi j.oon uaq-DUi ai i?a)iatiqmd afiipou ap uio qioa "ia^i ui sump si Ciz ')DoB aiamaid ut qiox -oiau ut linnrn i do atp 'am -njv 'jvoisniu acnnaiu uaa ui 20ipJooq ap itaads agtanq qazaB uapiom noz laiqan jund uaa jiDnui ut ia )vp jqanpa6 jv qftjuaBia uaui pmj ua6uuqqi)ft ut 'moocruaauo jaaqafi jatu juioq smnaiu }iq •jquntuafi uapuocn BuuaaajJv aisjnnj ap jnz 'pjaapafiaaut aaujan a6tinC-j9 ap Jfaaq 'laqtuajdas uj ■Banrj spiag aiias-atstaaja) ap ud-d uaqnui aputa uaa innB jjng agtonq (dV) SS313DNV SOI (SON) sMnaiu ajsjEEq (Aj) 0£'£Z juooAV .iap[oa uaa UI „XEpuauuaa" u! -IlElEf aIJP je aip 'oaaia puiq ajdEO -ipuBqag jaq uba sjap -no ap jaAo aJiEjuaumo -op 'oaaia jaaq f>H (H) OE'ZZ maatqojduaqqBJM jaq iooa iqoEpuEB a[B.ioads guiuaAatjB azap ui jam 'uaiaiM do ppjaM (H) £Z'ZZ 'suiqAVEH (H) OX'XZ zrnb 'sjaiu jo sarry CH) IZ 0Z (SON) iqaizjaA -o-iaaAV ua [innunof (jj) OO'OZ ■JpJOM JEBUUIM ap 3IAV uatBdaq smqj saaqjiq ap pUOABUBA l'iqjBEAV 'juaiEi qaiisijje uassnj aiiijaduioa 'jodqoEf (M) 0£'6x •pEEMq .iaqsoz -aq uaa iqBBm jip jbbui 'uassnq gsm jEBq fiq jo gjaqjaq ap uea afsraui -jsuaip laq jbeeja Jag -E (S[ad aa auas'ojjoz £0*61 SOHX (SON) SAvnaiN ££*8X (SON) jEEuaAoj-Ej-ix (H) £X*8I aisiAaiajjooqas (h) £X*0X i QNvmaaaN •pgEEJA -aSuEE uapioAV UEq uiEpjajs -uiy aj „isjaix" Suijqaijs ap fiq HWAt apoajajsaq ap uea guipiauuaA jaui {,9£j£g oaiS do 0£'X X uea SuiqEuuaAO joop }Ep 'luEqEjg-uappiiv ua -isa,\i ui uamaojsjaijj" aCdEuqauiEZjaA aijsEid jaq u| uaiuouagdo ajapuE uaAaz laui sj SuiiAtijqasaqainoJSiafj azaa 'aijEiujojui aqasijs|j -aoj ua afjJEEq ql'napinp uaa SuiAtijqasaq aSijaoAjin uaa a.iimiaq jEAaq ptqq.wnoA jajj Epaig uba aiuoJEg-EpaJg jajij ap japuo uaSuiAtuqosaq -ainojsjaij auas usAaSa.Sjin „isjaix" Suiiqaiis ap joop ap uea {X atgaap (iq jeuq iqaigaAV Ijaaq 'jpuiA pua -laouijaA aj ua[apuEAv ai.w "ZIX9X9 -£I0 '1 '„sjadoipuEz ag" fiq uaguuiiqanui SJnqiix puoj jaiauioiiq Sijuiwf ua jfjA uassni uapuEjsjE JajA ufiz jg -gjnqnx 31 „SJadoipucz aa" SujSjuajaAiJOdsiap -UEA! ap Joop pjaasjuESjoag 'siEEid uajqaoiqjEdjajsaAX apuaij ap suaguaAO uapuiA apuiaqaaAV apgazjEp uj 79IZ-XX6X0 •1 luaSuiiqaiiui 'iqJEjv as -joqasjio ap fiq ufiz snEainq -jfijqasui aa 'luEqBjg uea ua -I9JJU03 ajsiooui ap joop uaq -bui aj gugapuEAv asqij uaa uapuoq jaaui jo uaa jaui si qCgjaaq jaq JEp uapuiAjapuó uaiE| aj uaSojouAq si Suqap -uEAi azap uea [aoppjoojj ■„puiquaS -joz jag" SuiSiuaiaA ap jeeu artiauiJd ui iieÊ3 uajEq aa ■gniSniMi iiaciniui.nqio j i 'H in uea loqasjio SuqapjE ap jam 41*;.,..» |tadÉ)blU 'bxtdüoi) UdvtoI|Ikll||>.ou ds^oljo^ -JJO JEBd U90 joop ;pjOM 0Z •piuaouaS ;p.ioM 44puBi.i0p0M iri 3{0f«n" 0ip 'wapnoqaS 5uïï -0puBAVu0puoH aiBuoi^Buaapij 0}s;ipv ap ^in ^ogas-no UBA JPJOAV ^JBBIU fZ Jo'BpUOZ do 'J0JBI H00AV uaa ^ubav 'apuaj -anauoa ib i^oo paiqa.§iapuBAV -uapiBog do ja si iBBq^fTIS •;jooa oz ua japuBiuajinq ap -uauioii jsj3a uba ap 'japuui -japaM apuauioq jsjba uba ap 'uapuoq daojg ajsiooui ap sjeoz 'uapaqqfiijapuoziin iaijailE jooa uazfud aiooui ja ufiz doojjE en 'aaAVjjiEq uio juiSaq SujiapuEAV aa 'uapuoq ie1uee i, jqaEaSuo 'uoosjad Jad JapiEEpsqfu u, jooa UDAfuqos -ui uajEi „sjaEsjnm aqjaog" fiq qaiz uaui usq aaAVjjiEq joj jia uea 'iqauaSui si jaip ua suaui jooa jundjsnj Si[ -jazaS uaa Sou uubeav 'jazaS -jin jaiauiogq jqaE uea saaoq -iEd qfijinniiEU uaa si jg ■uaAtjiq ufji ap uee uapuoq ap jËp ja-vv sj ap JBEM jooa JEEUI 'UEEpaS ujuiuaAa jpjoM aijcuiuijjasip -u3ssej UEy jjaaq puoq uaaS uaui sje sjjaz 'uadojaaui Seui uaajapaj (jnn jad uauiajj aijp) JsaAV-Sjpqnx uoijEjs jaq uea jnnuiiu aAjsq uaa do „sjaES}njvi aqjaog" juej -nE}saj jaq si }und}jE}s jajj ■jin Sjnqjix uea jaaq azap 'SuijapuEMuapuoq ajiEjndod ua aiauoijipEJi sjappiuiui ap jaaq ajsjqaE ap jooa jjbeui xi sepuoz JOOA jjaaq SujS -juajaAuaJuapuoqpuiM asjuEq -Bjg aa •pSipuoqaSuEE uap -uoq jaui uaiqaoijapuEM jej -aaMl uaa qoo ja utiz uEa '86I£x9 -£I0 *1 do J3A0JEEP uaSui} -qoijui 'uaqqaJisjin Jajauiojiq SijjaaA jo} uag uea aznaq jeeu uapuEjsjE jajA J3A0 qaiz aip 'uajqaoiaijasjajuiM ap Jaaq apuaijjap ap jooa „jucq -Bjg uea }jeh" SuiSiuajaA -IJodsjapuEM ap qoo jpnoq uaSjouijaAO ua uaSaojv uad -dsjsaaui sijejS uaSoui jeec jjeemj japuo uajapuig 'uoos -jad jad uapjng jcja uapai -HAVNV-JS!U JOOA u'a aapjEEp -sqfij uaa afsEd JEp japuoz uapai-gAVNV JOOA 'safjjEMq aijp sfjMaqsiaij-japuEM jaui uapapgAlNV Jooa jSEEJp -aq pjaSjfijqasui lag -ua.v -tijq ufij ap uee az sje aaut uaSoui uapuog •jEEqSfjjq -jaA uaSuuCiaqasaqajnoj jeep utiz sSEppiui s. aupjjEq jol süaSjoui s, jnn liaSau ub\ ■uiEEqa ui }eej}SSdJoa ap uee „anAajjag" jaioq ui pS|i -saAaS si SuqapuEM azap uea IsodqaJiaaA aa 'Suiiinqosaq jooa uaSaoz uassoqs}EEig aa ■uajaoA paiqaSsuajS laq ui uauuaA aisiooui ap sSuej ajp 'jaiauiojiq Sjiuim} ua uagjCjA qfijaAajioadsaj uea sainoJ -japuEM a}UEssajaiui aaMl }in aznaq ipaiq SuijapuEMapiaq asqaaqfiJis apuiaouaSoz aa 'Ijn uiEEqg uea uaSuqapuEAV - g\\NV ijeeui 0T SEpuoz ua 6 SspjaiEZ do sje apuiaqaaM apuEE}suEE laq ui jaMoz ja utiz isaajai -jy 'uaop UEq snaq uaa uaui lEpoz 'do U3A3 tiqjaiq ua} -qaogaoA apjaasiireSjoaS ajjE uauiuros aAl 'asiuEqEjg }aq ui pjapuEMaSjE uapjoM iem jaaq piiEEui azap UEq jg Mig pui-'o^'s 'DUiJaoAgn aijosgDujoif JDDqJ8A0-| 'J04]i Q£ pn /pj0Lj|0iis 'xoy^i 'p|0O)j06j0lDM 'SDU9 yJ 04O LU D'D 0 •Bipou Bu|B6!|BaMSj U98 >joo ojno Mn jja 8J9J9q U99 JOOU 69A •p!9qB!|90A96puiM 6; -Ë9AA 0paoB JU9))01S do paajq joDis i 49UJ 4snjs64in s|-6u 4paq D|AQ opuo| U| 4JO4IUOO U9 9pUOZs6 AAil JOOA si 01A13 ap u *4hdD4 axn| 46(1 J90| 404 JODq|94SJ9A U[j2 ua 6u!p9|>|9q U9440J 6))!||9>|>|Dlu ap-'j040i 1199 4408(4 OjAQ DpUC ij TZól lieeiu 4 6ep!i>A

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 19