Krant en bijstand rage uitvoering nieuwe regeling Nieuwe commissie ontwikkelings samenwerking geïnstalleerd DIE MOOIE AMSTERDAMSE GRACHTEN BRIEVENBUS INFORMATIE Duitse agen tenmoo rtlenaar tot levenslang veroordeeld Bergen om op te bergen Rijden op waterstof binnenland buitenland Basisuitkering Claus Studietoelage niet tussen tijds omhoog Ziekte Veldslag DRUGS UIT NEDERLAND ONDERSCHEPT DaT IS IDEAAL VOOR UW EIGEN HUIS Vrijdag 1 maart 1974 Door omstandigheden is de rubriek „Van mens tot mens" enige lijd op de achtergrond geraakt. Naarmate de rubriek lan ger wegbleef kwamen er meer telefoontjes van mensen, die daarover te leurgesteld waren. Deze druk vanuit lezerskring verplicht ons eenvoudig de draad weer op te pak ken. We doen dat, zij het met enige aarzeling, van harte. De aarzeling spruit voort uit het tijdrovende en veelomvattende werk dat aan de rubriek vastzit. Dat we toch van harte verder gaan komt door het warmtegeveude ef fect, dat het van-mens-tot mens - contact op een groot aantal lezers en op onszelf heeft gehad. Dit wederzijds gevoel op nieuw aanwakkeren kan lezers en redactie alleen maar ten goede komen. Er zijn mensen tn onze sa menleving, die zo weinig geld hebben, dat ze alle franje in het leven hebben moeten afknippen. Ze heb ben lidmaatschappen van ontspanningsverenigingen moeten afzeggen. Aan hob by's komen ze niet meer toe. Ze gaan niet meer op visite omdat ze zelfs die kleine at tentie, die je dan pleegt mee te nemen, niet kunnen betalen. Mensen ontvangen is er na tuurlijk helemaal niet meer bij. Tijdschriften zijn al lang afgezegd. De ene mogelijkheid na de andere om in contact te blijven met de maatschappij wordt op die manier afgesne den. De krant blijft vaak over als enige informant over wat er in de directe omgeving en wijde wereld gebeurt. Mensen, die het financieel moeilijk hebben houden tot het laatst vast aan die krant, die je in feite ook niet kunt missen. Geen dag. Het klinfot haast ongeloof lijk, maar er zijn mensen om ons heen, die zelfs diiie krant niet meer kunnen betalen. Een enkele keer krijgen wij zo ie mand aan die telefoon. Vaker sturen ze een briefje. De te neur is steeds: We zouden de krant dolgraag willen houden, maar het kan eenivouddig niet. men te zitten. Nadat hij had, uitgelegd waarom hij de krant moest opzeggen, schreef hij: „Wij zullen de krant ver schrikkelijk missen. De krant is voor de mens van enorm sociaal belang. Op die grond heb ik ook een beroep op de bijstandswet gedaan de krant vengoed te krijgen, Dat is af gewezen. Wij zouden de krant zo bitter graag willen houden. Kunnen wij hem, tot we hem weer kunnen betalen, niet gra tis krijgen?" tot Wrang Een heel wrang bericht kre gen we enige tijd geleden van iemand, die door een ongeluk kige samenloop van' omstan digheden buiten zijn schuld zwaar in de schulden was ko- Wij hebben naar aanleiding van deze brief bij CRM geïn formeerd naar de mogelij kheid om de krant op grond van de algemene bijstandswet ver goed te krijgen. Bij CRM gaf men om te beginnen ronduit toe dat de krant als informatie- en com municatiemiddel niet gemist kan worden en van wezenlijk belang ia in het maatschappe lijk verkeer. Men voegde er echter aan toe dat de kosten van een krant op één lijn wor den gesteld met de kosten van andere zaken, die in het leven onontbeerlijk zijn zoals brood, gas, licht, water, ziekenfonds en verzekeringen. De abonne mentskosten van een krant komen daarom niet in aanmer king voor een extra uitkering op grond van de algemene bij standswet Ze zitten in de ba sisuitkering van de algemene bijstand (nu nog 95 procent van het minimumloon). Restte nog het verzoek aan 9 Tot het laatst vasthouden aan de krant. De Stem om .de krant tijdelijk gratis te krijgen. Ook dit ver zoek kon niet worden ingewil ligd omdat er een bindend be sluit ligt van de Nederlandse Dagblad Pers waarin staat dat kranten zelfs niet tegen gere duceerde prijs verkocht mogen worden. De kranten in Neder land zijn verplicht zich aan dit besluit te houden. Gemis Zo rancen mensen, triest ge noeg, zonder een krant. Ze gaan noodzakelijke informatie missen op grond waarvan ze kunnen meepraten over wat er in de samenleving gebeurt, zich een oordeel kunnen vor men, prijsbewuster inkopen kunnen doen, zich kunnen ont spannen. Deze mensen raken steeidis meier geisoleerd en in zichzelf gekeerd. Omdat ze niet graag met hun probleem te koop lopen wordt dat pro bleem meestal ook niet ont dekt. Gebeurt dan een enkele keer wel dan kun je er als goedie buur hooguit iets aan doen: jie "feigen krantje door schuiven wanneer je hem uit hebt. Zitten bepaalde zaken U erg hoog? Hebt U gevoelens of ge dachten waarvan U denkt dat anderen er iets aan hebben? Zet ze dan op papier en stuur ze naar: De Stemy redactie Van mens tot mens", Reigerstraat 16 Breda. Het ministerie van sociale zaken en het voorlichtings centrum sociale verzekering hebben in een handig foldertje een compleet overzicht gegeven van de sociale verzekerin gen en voorzieningen zoals die gelden vanaf 1 januari j.l. Behandeld worden premies en uilkeringen met betrekking tot de Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Wedu wen- en Wezenwet (AWW), Algemene Wet Bijzondere Ziek tekosten (AWBZ), Algemene Kinderbijslagwet (AKW), de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverze kering (WAO), de Ziekenfondswet (ZFW), de Kinderbijslag wet voor loontrekkenden (KWL), het minimumloon en de vrijwillige verzekeringen. De folder is te bestellen bij de stafafdeling exerne betrekkingen van het ministerie van so ciale zaken (Zeestraat 71a Den Haag, tel. 070-183220) en bij het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering (Rhijnspoor- plein 1, Amsterdam, tel. 020-927474). Wij ontvingen een klacht van een man (ouder dan 45 jaar en langer dan zes maan den zonder werk), die aan spraak kon maken op een nieuwe loonkostensubsidiere geling voor langdurig werklo zen. Dc regeling was op 30 augustus 1973 in de Staatscou rant verschenen en op 1 sep tember daarop volgend inge gaan. Op 17 september, bijna drie weken later, informeerde de man bij het gewestelijk arbeidsbureau in zijn woon plaats of hij bij sollicitatiege sprekken naar de nieuwe rege ling mocht verwijzen. Dit werd geweigerd. De desbetref fende ambtenaar zei dat er nog geen richtlijnen bekend waren en dat hij niets meer wist dan wat hij erover in de dagbladen had gelezen. De klacht was natuurlijk terecht. De ambtenaar had van mens tot eenvoudig op de hoogte moe ten zijn van het feit dat per 1 september met de nieuwe re geling gewerkt kon (beter: moest) worden. Het is door bijzondere omstandigheden (vertraging met de post, ziek te van een ambtenaar) altijd mogelijk dat de uitvoerende instanties iets later dan bedoeld op de hoogte zijn van bepaal de nieuwe richtlijnen. Wan neer men zeventien dagen la ter echter van toeten noch bla zen weet dan zit er, wanneer de post niet gefaald heeft, iets goed fout. Dan moeten de richtlijnen op z'n minst onder een stapel onbelangrijke pape rassen of zo terechtgekomen zijn. Een opmerking moet ons nog van het hart: wanneer een regeling in de Staatscourant heeft gestaan is iedere burger vrij er in welke omstandighe den dan ook naar te verwij zen. Daar is geen toestemming van welke instantie dan ook voor nodig. DEN HAAG (ANP) In tegenwoordigheid van prins Claus heeft minister Pronk van ontwikkelingssamenwer king gistermiddag in Den Haag de nieuwe nationale com missie voorlichting en bewustwording ontwikkelingssa menwerking en een adviescollege van die naam ge- installeerd. eBide instellingen zetten het werk voort van de nationale commissie ontwikkelingsstrategie 19701980. waarvan prins Claus voorzitter was De nieuwe commissie heeft aen gewijzigd man-d-a-ait en een andere structuur dan de com missie Claus. Prins Claus is lid van het adviescollege. Minister Pronk sprak zijn dankbaarheid uit voor hel werk, dat de vroegere nationa le commissie heeft gedaan Mede door het werk van deze commissie en de particuliere organisaties die er deel in na men, is de gemiddelde Neder lander duidelijk meer geïnte resseerd in en geporteerd voor de ontwikkelingshulp dan zijn gelijke in verschillende an dere ontwikkelde landen, al dus de minister. Hij richtte zich in het bijzonder tot prins Claus: ,,Het is mij bekend, ko ninklijke hoogheid, dat u met enthousiasme, kennis en zorg vuldigheid de commissie langs alle klippen hebt geloodst, die de voor Nederland onbekende stromen van een nationale commissie moeilijk bevaarbaar maakten". De minister zei het van groot belang te achten, dat de prins bereid is geweest een belangrijke adviseursfunc- ti'e te aanvaarden. Zich richtende tot de nieu we nationale commissie zei minister Pronk door de ge beurtenissen van de afgelopen maanden, waarin een energie crisis ons met de neus op de harde feiten van de onderlinge afhankelijkheid heeft gedrukt, (ADVERTENTIE) Daar konden wij niet tegenop werken. Al in de eerste week van de SOLA ELITE PANNEN al^ie zijn er meer dan 15.000 pannen ingeruild. Na de tweede week zaten al vele winkeliers totaal zonder voorraad. Wij draaien op volle toeren. Maar vóór eind februari kunnen we alle bestellingen niet afleveren. Daarom wordt de Sola Elite pannen inruil-aktie verlengd tot 15 maart a.s. Dus, als u nog wilt inruilen met 20% koning, doe het dan snel. Wij zullen alles in het werk stellen om de achterstand vlot weg te werken. D1REKTIE SOLA FABRIEK versterkt te zijn in zijn me ning, dat het werk van de nationale commissie op het terrein van de bewustwording door moest gaan. „Al te gemakkelijk kan in de komende periode de aan dacht worden afgeleid van het uiteindelijke doel. het schep pen van een leefbare aarde voor iedereen. Door de druk van problemen hier, zo-als werkgelegenheid en kosten van levensonderhoud bestaat die kans dat de Nederlandse bevolking meer zal denken aain de onmiddellijke eigen si tuatie en minder aan die om ons heen. De indruk zal kunnen gaan ontstaan dat wij onze eigen problemen kunnen oplossen, zonder dat die van anderen daarin worden betrokken. On voldoende zal worden begre pen dat de eigen problemen gebonden zijn aan die van an deren en dat een oplossing al leen mogelijk is als wij de kern van d'e zaak, nil. de onge lijke verdeling van welvaart en macht, zowel in eigen land als elders, aanpakken. Juist daarom heb ik erop gestaan dat de zgn „derde doelstel ling" in het mandaat van de nationale commissie werd ge bracht, waarin de activiteiten van de oommissie op het ter- rem van de ontwikkelinigssa menwerking en ontwikke lingsprocessen in relatie wordt gebracht tot de problemen in de eigen samenleving. Eerst wanneer die relatie in de ont wikkelde wereld voldoende duidelijk is, zal de ontwikke lingssamenwerking als inter nationaal beleidsinstrument zijn pl-aats gevonden hebben, aldus minister Pronk. DEN HAAG (ANP) Staatssecretaris Klein van on derwijs en wetenschappen vindt een optrekking van de studietoelage ais aanpassing van de gestegen kosten van levensonderhoud niet noodza kelijk. Tijden-s het begrotingsdebat in de Tweede Kamer ging de bewindsman hiermee in op uitlatingen van CPN-fractie- voorzdtt-er B-akker, die zich er niet mee kon verenigen dat de minder goed gesitueerde stu denten in de greep van de banken zullen komen. Volgen-s het bestaande sys teem vinden de aanpassingen van de studietoelagen jaarlijks in september pla-ats. Op basiis van de geëxtrapoleerde prij zen per 1 maart daaropvol gend DETROIT (AP) De aan het Franse „Insti- tut du petrol" verbon den deskundige Breelle heeft op een vergadering van Amerikaanse inge nieurs werkzaam in de auto-industrie in een toe spraak gezegd, dat men in Frankrijk experimen teert met een auto die loopt op waterstof. Dat is een Renault 4, die met vier mensen aan boord op een volle tank met een hoogste snelheid van 80 km/u een afstand zou kunnen afleggen van ongeveer 550 km. De wagen zou ideaal zijn voor gebruik in en bij steden omdat de mo tor werkt op een „scho ne" brandstof en bijzon der weiniig lawaai maakt. Waterstof, aldus Breelle, zou onttrokken kunnen worden aan grondstoffen als gewoon water en deze brandstof zou, vooral als men rijdt in de lagere versnellin gen, veel minder lawaai maken en veel efficiën ter zijn dan een conven tionele benzinemotor. Dgu'a«j!iyi''i|,HM!gpgjiwi npsgt 0 Niet alleen de grote industrieën zijn verantwoordelijk voor waterverontreiniging. Wat te den ken van dit hoekje van de veel bezongen Amsterdamse grachten? (Van onze correspondent) BONN Het bloedbad van de 15e juni 1972 te Oberhausen, waarbij drie politieagenten doodgeschoten werden, zal de 45-jarige Karl-Helnz Girod met een levenslange gevangenisstraf moeten bekopen. Zijn 39-jarige vrouw Brunhilde, die eveneens aan het vuurgevecht deelnam, werd tot 15 jaar veroordeeld, hoewel de officier van justitie ook tegen haar levenslang ge- eist had. „Ik heb dit allemaal niet ge wild. Ik heb overal zo'n spijt van", waren de zinnen, die zij tijdens de laatste da-gen van het proces steeds weer stamel de. Het drama van de 15e Juni had een jarenlang voorspel ge had, waarin Girod zich tot een fanatieke haat tegen alles wat instantie was opgezweept had. De vluchteling uit Pommeren die na de dood van zijn vader een bloeiend bedrijf naar de ondergang voerde, wilde voor zijn familie niet toegeven, dat hij een mislukkeling was. Om deze reden zocht hij zijn toevlucht in gesimuleerde ziekten en wierp hij zichzelf tot huistiran op. Op merk- waardige wijze lukte het hem echter zijn familie met zes kinderen vast bijeen te houden. De crisis -groeide naar een hoogtepunt toen Girod door de instanties steeds weer verzocht werd zich officieel medisch te laten keuren, nadat een huisarts geweigerd had hem ziek te schrijven. Behalve zijn ziekengeld had Girod in de loop der jaren van sociale za-ken reeds een bedrag van ruim 100.000 mark geïn casseerd, hoewel men ervan overtuigd was, dat hij kon werken. Girod bleef echter hardnekkig weigeren zich te laten onderzoeken en op zijn bevel schreef Brunhilde aan mevrouw Uta Rank, de doch ter van president Gustav Hei- nemann, dat het gezin tot de laatste ^kogels zou schieten wanneer Girod uit zijn huis gehaald zou worden. Op grimmige wijze bereidde Girod zich op deze veldslag voor. Hij kocht revolvers en geweren en leidde zijn inder tijd 13- en 15-jarige zoons op een oefenveld tot schutters op. De dag voordat het bloedbad plaatsvond, had hij 2.500 stuks munitie, waaronder dum-dum- kogels met hun vernietigende werking, verzameld. Hoewel de politie door de buurt getipt was, dat het huis van de Girods in een wapen arsenaal veranderd was, ging een viertal agenten op de 15e juni 1972 argeloos naar de wo- Er valt in een huishouding een heleboel op te bergen, al lemaal dingen die je gemakke lijk bij de hand moet hebben, maar die als ze niet in ge bruik zijn, uit het gezicht en overzichtelijk, direct voor het grijpen, hun plaatsje moeten hebben. Het vroegere voorjaar inspireert ons weer een beetje tot het aanpakken van de op- bergproblemen, na een winter waarin elke niet strikt nodige gang naar het schuurtje, de zolder of de kelder werd ver meden. Systematisch opbergen van gebruiksdingen vergemakke lijkt al die karweitjes waarbij je ze nodig hebt: klein huisge reedschap, schoonmaakspullen, tuingereedschappen en tiental len andere zaken. Een snelle en eenvoudige methode om in al die dingen eens orde te scheppen: maak handige opbergwandjei. Waar Tegen de binnenkant van een bergkastdeur, op de muur van de werkruimte op de zolder of in de kelder, in de garage, in het schuurtje. Gaatjesboard, in combinatie met metalen of plastic klem metjes, is daarvoor dankbaar materiaal. Het kan op elke gewenste maat worden ge zaagd. Wanneer het tegen de binnenkant van een kastdeur wordt bevestigd, moet men het zó breed maken dat er niet behoeft te worden getim merd of geschroefd in de vaak „loze" ruimte van de deur. Langs de kanten zit een ca. 10 cm brede houten lijst, waarin alles stevig kan worden beves tigd, Eerst zet men een raam werk vart vurenhouten latjes, ca. 1 cm dik en 2 cm breed, op de deur vast. Bij grotere oppervlakken kan niet worden volstaan met een raamwerk langs de kanten pan het gaat jesboard. Om de ca. 50 cm moeten dan extra latjes wor den bevestigd. Daarop timmert men het gaatjesboard met kleine spij kertjes vast. Het wordt met een een stuk netter, als het board tevoren in een vrolijke kleur wordt geschilderd, liefst met een verfroller of verfstrij- ker. In de gaatjes kan men nu ae metalen of plastic klemmetjes steken, waarin voorwerpen van uiteenlopende afmetingen kunnen worden geklemd. Voor vrij groot tuingereedschap zal men meestal metalen klemmen moeten kiezen. On der de naam CUpco zijn er ook erg handige plastic klem metjes, in talrijke maten en uitvoeringenin de handel. Eerst goed uitmeten hoe de op te bergen spullen het meest praktisch kunnen worden op gehangen, zodat er zoveel mo gelijk weggeborgen kan wor den. Daarna de klemmetjes in de gaatjes drukken. Met een beetje overleg kan op b.v. een halve vierkante meter een on gelooflijke hoeveelheid kleine re en wat grotere voorwerpen worden opgeborgen. Grote en wat zwaardere dingen kunnen met twee klemmen, waarvan de onderste alleen een steun functie heeft, worden opge hangen. ning in de O-berhausense Beet- hovenstraat. Tot hun verba zing liet Girod hen onmiddel lijk binnen, maar het bleek een valstrik te zijn. Onder het mom zich wegens zijn suiker ziekte een insuiinespuitje te willen toedienen, greep Girod plotseling een wapen. Tegelijk met hem knalden de familieleden erop los. Twee politiemannen werden onmid dellijk gedood, een derde stierf even later ter plaatse. De vier de kon zich op de badkamer redden en even later uit hei raam van de eerste verdieping op de straat springen. DOETINCHEM (ANP) De Duitse douanerecherche heeft voor 18.000 mark aan dirugs, dde van Nederland uit over de grens naar Duitsland werden gesmokkeld, onder schept. Volgens de heer A. Scharte van de douane-recher che gaan er de laaitste dagen grote hoeveelheden drugs in de omgeving van TV ent e en Oost-Nederland de grens over. (ADVERTENTIE) n Lange ladder tot de goot. die U I moeiteloos kunt wegzetten in de l schuur, de bergkast of op zolder. Dus géén sta-in-de-wegü Met de korte delen. 1.80 m. (4 kg.), I van de VLITEX-stapelladder I bouwt li in luttele seconden een I lange ladder tot 5.95 m.Ü! hoogte, r IN NAJAAR EN WINTER: Blad I uit de goot verwijderen en afvoer I ontstoppen. Na een storm de pan nen rechtieggen en de antennedra den bij spannen. Snoetwerk aan bo-1 men. IN VOORJAAR EN ZOMER: I Schilderwerk, natuurhout impreg-1 neren. Klimplanten opbinden. Ra-1 men zemen. De goot weer ontstop pen na een wolkoreuk. Duur onderhoud van Uw huis wordt I ..goedkoopzelfdoen" met VLITEX stapelladder. Kiest de hoogte die U nodig hebt. 1 deel 1.76 mtr. 44, 2 dln. 3.15 mtr. 88,— 3 dln. 4.55 mtr. 132, 4 dln. 5.95 mtr. 176. U koopt de VLITEX-stapelladder I bij Uw verf- of doe-het-| zelfwinkelier. VLITnX-laddcrfabriek NIJMEGEN Postbus 213 Telefoon 080-772217 Houthandel ,/t CENTRUM" doe het zelf supermarkt b.». Boschstraat 65 Breda Tel. 41653

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 15