Hollanders \NWwordie»n' SUÓLIAM) gaan over op h r 1801® adm. medewerkster UITNODIGING Jè bent tussen de 12 en 14 jaar en je haat een baan tussen vier muren en j e houdt van werk op het water en je wilt heel de wereld zien en een echte vakman worden en goed geld verdienen en... BON EEN PRODUKTIECHEF v.a. 350,- per maand Ti ruim huis van uzelf in Klarenbeek Middelburg Bouwfonds MONIEK BOETIEK B.V. MONIEK BOETIEK DAMFRIET B.V. ADVERTENTIE- VERKOPER Ostendorf Reklame Chef koekjesfabricage N.V. HERO CONSERVEN BREDA BREDA SEKTORENVERGADERINGEN CULTURELE RAAD NOORD-BRABANT kopen J. NEEFS MEDEWERKER of STAGIAIRE COUPON Met een trapsgewijze financiering tegen 772% rente. Vrijdag 1 maart 1974 Voorlopig kosteloos. Bij vonnis van de Arron dissementsrechtbank te Breda d.d. 22 februari is in staat van faillissement verklaard Adrianus Theo- dorus Maria Ligtvoet met benoeming van de Edel achtbare Heer Mr. A. Nouwen, rechter in voor melde rechtbank, tot rech- ter-commissaris en van ondergetekende tot cura tor. Bij beschikking van de Edelachtbare Heer Com missaris is bepaald, dat de indiening der schuldvor deringen bij ondergeteken de moet plaatshebben ui terlijk op 5 april a.s. en dat de verificatievergade ring zal worden gehouden op vrijdag 26 april 1974 te 10.15 uur in het gerechts gebouw aan de Klooster laan 46 te Breda. Mr. V. W. L. M. van Dijk, Baronielaan 52, Breda. •n consumenten vinden elkaar fa desa krant Ringbaan Noord 205 Tilburg vervaardigt in gescheiden afdelingen o.a. brood en banket, beschuit en koekjes. In verband met de steeds grotere vraag naar onze produkten, zowel uit Nederland als uit het buiten land, is de koekjesafdeling recentelijk uitgebreid. In verband hiermee zoeken wij een Onze belangstelling gaat uit naar een energieke man die het koekjesvak vaktechnisch en baktechnisch verstaat bekend is met staalbandovens met spuit- en gebakvormmachi nes leiding kan geven aan zowel mannelijk als vrouwelijk perso neel (20 a 25 personen) enige administratieve bekwaam heid bezit i.v.m. produktie- en grondstofbeheer. Geboden wordt een goede salarië ring, een 5-daagse werkweek, en bij gebleken bekwaamheid promotie mogelijkheden. Gegadigden kunnen hun sollicitatie, met vermelding van personalia, op leiding en ervaring, vergezeld van pasfoto richten aan SMARIUS BESCHUIT- EN BANKETF ABRIEKEN RINGBAAN NOORD 205 TILBURG Wij vragen een afd. Export. Haar werkzaamheden zullen bestaan uit het uitwerken van export-dokumenten en het daarmee verband houdende typewerk. Wij zoeken een accuraat werkend meisje, dat in het bezit is van het M.A.V.O.-4 diploma (met de keuzevakken Duits en Frans) en het diploma machineschrijven. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: N.V. Hero Conserven Breda, afdeling Personeels zaken, Teteringsedijk 227, Breda. De Culturele Raad Noord-Brabant gaat wederom een reeks open bare vergaderingen houden voor de diverse hieronder genoemde sekforen. De vergaderingen vinden plaats in het huis van de Culturele Raad, Oude Dieze 17, 's-Hertogenbosch op de navolgende data: Monumenten en musea 25 maart Audio visuele media 26 maart Muziek en dans 28 maart Architektuur en beeldende kunst 1 april Creativiteitsontwikkeling en cultuurspreiding 2 april Vormingswerk en volksontwikkeling 3 april Toneel 4 april Letterkunde en bibliotheekwezen 8 april Alle vergaderingen beginnen om 19.30 uur. Alle werkkommissies, behalve Muziek en Dans kunnen aangevuld worden met een of twee nieuwe leden,- daarvoor kunnen kandidaten worden gesteld. De werkkommissie Letterkunde en Bibliotheekwezen wordt op de betreffende sektorvergadering opgericht; ook daarvoor kunnen kandidaten gesteld worden. Schriftelijke opgaaf van kandidaten aan het bureau van de Cul turele Raad vóór 18 maart. Bij de kandidaatstelling dient opgegeven te worden welke sektor het betreft, alsmede het adres en beroep van de kandidaat, en of deze op persoonlijke titel danwel namens een groepering met een organisatievorm optreedt. Culturele Raad Noord-Brabant, Oude Dieze 17, 's-Hertogenbosch 1 maart 1974 ^Wij Kanaries per paar, ro- sella's en andere par kieten, zebravinken, fa zanten en diamantduif jes. LEURSEBAAN 127, BREDA Winkelcentrum 12 ETTEN-LEUR Walstraat 68 VLISSINGEN Lederen en suède kleding uit eigen fabriek, dus tien tallen guldens voordeliger. Ook naar maat. Prachtige lederen jassen, dames en heren, ook naar maat 199,75 Verder keuze uit honder den jasjes, ook voor kin deren. Leuke lederen deux pieces, ook in suède vanaf 99,75 Tassen leder van 79 nu 39,90 volop modekoopjes BIJ Vrijdag in Etten-Leur tot 9 uur 's avonds geopend. De Nederlandse baggeraars hebben al eeuwentang een naam van belang in alle landen van de wereld. En vandaag niet minder. Wel is er veel veranderd. Er wordt nu 'schoon' ge werkt met modern en kostbaar materieel. Goed geschoolde vakmensen hebben een verantwoor delijke funktie op heel veel werken in Nederland. Soms ook reizen, ze per jet naarprojekten in Peru en Panama, in Kopen hagen en Curacao, in Cadiz en Indonesië en waar al niet. Opleidingsschool Het vak is er niet simpeler op geworden en' vraagt een gedegen opleiding. Deze wordt gegeven in Delfzijl. Als je lagere' school hebt duurt deze basis-opleiding 4 jaar. Maar heb je b.v. een klas LTS al achter de rug,dan kun je meteen in het tweede leerjaar worden geplaatst. Als je alles wilt weten over school en praktijk, over sociale ze kerheden en promotie mogelijkheden, vul dan de bon in. Of kom kennis maken op een van de Voorlichtingsavonden. Deze worden binnenkort gehouden ïn 10 plaatsen in Nederland. Welkom, met je ouders, op zo'n boeiende avond met dia's en kleurenfilms. Over het baggerbedrijf. Over de school. Hier volgen plaat sen, data en adressen van de zalen waar de bijeen komsten worden gehou den. De aanvangstijd is steeds 19.30 uur. Vlaardingen. maandag 11 maarf,Votl<sbondzaaI„ExcelsIor",Oosthavenkade 9 Hardinxveld-Giessendam. vrijdag 15 maart, Merwede Stichting,Troelstrastraat 5 Roosendaal.maandag 18 maart,'t Gildenhuis, Damstraat 48 Vlissingen. dinsdag 19 maart, Wijkcentrum „Het Anker", Bonedijksestraatlöl Velsen. donderdag 21 maart, Gebouw„Velserduin",Velserduinplein 3 Venrav, maandag 25 maart, Hotel „De Zwaan", Markt 2 Nijmegen, dinsdag 26 maart,Kolpinghuis.Smetiusstraatl Geleen, donderdag 4 april, R.K.Volkshuis,Anjelierstraat 8 - Enkhuizen, maandag 8 april,Gemeenschapshuis„Nieuwe Doelen"Spoorstraat 2 Den Helder.dinsdag 9 april,Cafe'„Postbrug", Koningsplein 3 Zend mij schriftelijke informatie over de school. Naam Adres Woonplaats Voor telefonische informatie ben ik te bereiken onder nummer Bon in envelop, zon der postzegel, zénden aan: Stichting Konink lijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart, antwoordnummer 1684,Amsterdam.tel. 020-240941. MR. M. VAN GINNEKEN MR. P. W. H. M. HAANS/ MR. IDA H. VAN DER ZEE advocaten te Bergen op Zoom vragen een bij voorkeur afkomstig uit W.-Brabant mogelijkheid tot associatie aanwezig Sollicitaties schriftelijk te richten aan: Mr. M. van Ginneken c.s. stationsstraat 24 Bergen op Zoom. vraagt voor spoedige indiensttreding die in staat is in een 2-ploegendienst de leiding over plm. 20 mensen op zich te nemen. Wij bieden een zeer goed salaris, 18 va kantiedagen, 7 proc. vakantietoeslag en een zelfstandige prettige werkkring. Sollicitaties aan Damfriet B.V. Oude Kerkstraat 18-20 Etten-Leur, tel. tot 18.00 uur 01608 - 4855. Wij kunnen plaatsen een zelfstandige voor zeer aantrekkelijke objecten in Brabant en Limburg. Zij met eigen transport, genieten de voorkeur. Prima verdiensten gegarandeerd. Deken Koopmanslaan 39, Etten-Leur 'n Huis waar uw gezin uit de voeten kan. Met vier flinke slaapkamers, verdeeld over tweeverdiepingen.'n Luxueus, comfortabel huis in een fijne, groene woonwijk. Wie tekent daar niet voor? Voor de lage prijs hoeft u het niet te laten! Het Bouwfonds heeft voor deze woningen een gunstig financieringsplan uitgeknobbeld. Wij zijn bereid om - afhankelijk van uw financiële omstandighe den en inkomen-95 tot 100% van de koopsom als hypothecaire lening te verstrekken tegen de uitzonderlijk lage rente van 71/2°/o-Deze financiering is aangepast aan een reële inkomensstijging gedurende 8 jaar. De vastgestelde bedragen zien er als volgt uit: 1e jaar 350,-: 2e jaar 390,-; 3e jaar 431,-; 4e jaar 473,-; 5e jaar 516,-; 6e jaar 560,-; 7e t/m 30e jaar 614,-. Aftrekposten voor de loon-/ inkomstenbelasting lieten wij nog buiten beschouwing, ze maken uw maandelijks woon- bedrag in werkelijkheid nóg lager. Inlichtingen bij het Bouwfonds Infocentrum in Middelburg, tel. (01180) 7158. U kunt ook de coupon inzenden. NV BOUWFONDS NEDERLANDSE GEMEENTEN

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 14