nt Volledig herstel contact VS-Egypte ECHTE 11-METERZENDERS TABOE Politie-opstand Cordoba in in Argentinië 5TON Meer soldij voor muitend leger in Ethiopië Universitaire uitloters krijgen wat voorrang NAAR HERSTEL DIPLOMATIEKE BETREKKINGEN ISRAËL-MOSKOU „SUPER /RffliS.» mm z ONGEN commentaar binnenland 29765 ran: Metselaars ietonafwerkers 'immerlieden immerlieden Meteoor wordt overgenomen Goudprijs zakt ANDERE REGERING Haags protest tegen spreiding rijksdiensten Franse voorgevel bezwijkt Eiiidhovense Lambertus- kerk moet dicht Walkie-talkies en babyfoons vrij BEDRAG LiTERS S B S i START MEDISCHE FACULTEIT MAASTRICHT IN SEPTEMBER Bij 16 graden onder nul gezellig wat drinken op een terrasje Vrijdag 1 maart 1974 n MACHINES hotten teriaal (onheidsfouten). idplaten in edele hout- vatervast verlijmd. jlex, multiplex, ook in n, enz. 19-21 uur en zaterdag uur op het industrie- te Dongen. NTANT Dpstal dag voor haar werken in ken in villabouw) SOCIALE VOORZIENIN- i van 10.00 tot 16.00 uur ur 01840 -4862 of 01830- UTRECHT (ANP) De vakbonden gaan akkoord met een eventuele overneming van de N.V. De Meteoor (fabrikant van tegels, sierbeton en bouw elementen) door de Verenig de Bedrijven Bredero in Utrecht. Bredero heeft kortge leden een bod gedaan op de aandelen van de Meteoor, die in 1972 een omzet noteerde van f 72 min. De vakbonden hebben giste ren hun leden in de bedrijven van de Meteoor (in De Steeg, Tilburg en Gouda) op de hoogte gesteld van het bereik te akkoord. Het is vrijwel zeker, dat het Tilburgse bedrijf van de Me teoor van het concern zal wor den losgemaakt om als een aparte divisie van Bredero te gaan functioneren. LONDEN Op de vrije goudmarkt in Londen is de goudprijs gisteren vastgesteld op 169,50 dollar per ounce (31,1 gram), een daling van 4,50 dollar ten opzichte van de „fixing" van woensdagmiddag. Hetzelfde beeld gaven de an dere Europese markten. Stop polarisatie de lente komt. Copyright De Stem - Het Parool (Van onze redactie buitenland) ADDIS ABEBA Keizer Haile Selassie van Ethiopië heeft gisteren een nieuwe premier aangewezen en in een poging de rust te doen terugkeren onder de strijd krachten, deze verhoging DEN HAAG (ANP) Bur gemeester en wethouders van Den Haag hebben gisteren te legrafisch bij de minister-pre sident Den Uyl geprotesteerd tegen het kabinetsbesluit over de spreiding van een aantal rijksdiensten, hetgeen het col lege uit persberichten had vernomen en waarover geen overleg is geweest met het gemeentebestuur. Dit ontbre ken van enig overleg zo telegraferen B. en W. is in strijd met wat in deze tijd onder „goed bestuur" wordt verstaan. Het college wijst erop, dat spreiding van rijksdiensten een levenszaak is voor Den Haag en het gewest. 'Vegen de verwachting in heeft de Franse president zich niet ontdaan van zijn minister-president, Pierre Messmer. Er komt een reconstructie van het zittende kabinet, dat langzamer hand heel wat omstreden figuren telt. Veel keuze om een andere rechterhand te vinden heeft Georges Pompidou, al geruime tijd door een slechte gezondheid geteisterd, ook niet. Amper anderhalf jaar geleden nog moest hij van eerste minister veranderen omdat Jacques Chaban-Delmas op nogal dubieuze wijze in fiscale perikelen was beland. Daarop moest een andere gaullist worden gevonden, die in staat zou moeten zijn om de Fransen weer wat enthousiasme bij te brengen voor de UDR. Maar dat is op een bittere teleurstelling uitgelopen. Messmer, een betrouwbare, maar ook wat onpersoonlijke figuur, werd in populariteit ai gauw overtroffen door de on afhankelijke minister van financiën, Valéry Giscard d'Estaing, wiens deskundigheid grote indruk maakt en, zonder het lang armige partij-apparaat der gaullisten, het klaar speelt overal zijn tegenwoordigheid te laten voelen. Vn terwijl Giscard als positief gewaardeerde kracht in de regering duidelijk op zijn onafhankelijkheid speelt, kreeg Messmer in de eigen rijen met heel wat negatieve aspecten te maken. Chirac heeft als landbouwminister de Franse agra riërs niet kunnen verzoenen met de Europese landbouworde- ning; de minister voor de middenstand Royer, die zich als burgemeester van Tours als een fatsoensrakker liet kennen, is -'en ware Franse Boer Koekoek; de cultuurminister Maurice Druon heeft alle aanhangers van vernieuwingen in kunst en samenleving in de gordijnen gejaagd; de minister van Justitie Jean Taittinger, eerst aangezien voor een wat soepel denkende jurist, heeft zich als een orde-en-rust-maniak ontpopt op het ogenblik dat zijn collega Marcellin van binnenlandse zaken zich moet verweren tegen het afluisterschandaal bij het satiri sche weekblad „Le canard enchatné". lAat is trouwens nog maar een onbelangrijk relletje verge- leken bij de overal zich baanbrekende onrust in de Franse provincies met een eigen identiteit: Baskenland, Corsica, Bre- tagne en als „departement" beschouwd Martinique. En die onrust is weer van minder betekenis dan de sociale onvrede als gevolg van een sterk toenemende werkloosheid. Aan finan- ciële schandalen ontbreekt het, met name in de onroerend- goed-sector, ook nu niet. Tegen die achtergrond gaan de Fran sen zelfs twijfelen aan de juistheid van hun buitenlandse poli hek. Al hun commerciële successen in de Arabische landen ten spijt gaan ze hun politieke isolement steeds sterker voelen. Tn laatste instantie zijn al die symptomen van een wankele samenleving te verklaren uit het halfslachtige karakter van de Franse staatsinrichting. Een presidentieel regime, dat zeven jaar lang een vrijwel ongecontroleerde persoonlijke macht mo gelijk maakt en zich desondanks als een democratie wil voor doen: ziedaar de werkelijke oorzaken van de onvrede waarin vele Fransen, hun zelfverzekerdheid ten spijt, verkeren. (Van onze redactie buitenland) CAIRO President Sadat van Egypte heeft bekendge maakt dat zijn land en de Verenigde Staten weer volledige diplomatieke betrekkingen gaan aanknopen. Egypte had deze in 1967 verbroken omdat de V.S. tijdens de zesdaagse oorlog aan Israël militaire hulp had verleend. Sadat noem de het besluit „het begin van een nieuw tijdperk in de betrekkingen met de V.S.". Tevoren had hij bijna vier uren gesproken met de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken, dr. Henry Kissinger. Damascus wordt de Ameri- aanse minister van buiten landse zaken dr. Henry Kis singer vanmorgen weer in Je ruzalem verwacht. Premier Golda Meir zal hem het Israëli sche antwoord ter hand stellen op de Syrische voorstellen be treffende een overeenkomst tot scheiding van troepen langs het Syrische front. Dit zal echter eerst gebeu ren nadat Jeruzalem via het Rode Kruis zekerheid heeft gekregen dat vertegenwoordi gers van deze organisatie de 65 Israëlische krijgsgevangenen in Syrische handen hebben be zocht. In een bijzondere kabi netszitting hebben de Israëli sche leiders zich donderdag over de door dr. Kissinger in Jeruzalem gedeponeerde voor stellen gebogen Zal het herstel van de dipl. betrekkingen tussen de VS en Egypte worden gevolgd door het aanhalen van de eveneens in 1967 verbroken banden tus sen Israël en de Sovjet-Unie? Deze vraag dient te worden gesteld tegen de achtergrond van de in de ijskast geplaatste Gen-eefse vredesconferentie. Indien na het bereiken en uitvoeren van de Israëlisch- Syrische overeenkomst tot scheiding van troepen de Ge neefse conferentie weer op gang komt, is er alle kans op, dat ook de Sovjet-Unie en Is raël zich met elkaar verzoenen. Van Israëlische zijde is voort durend betoogd, dat de Sovjet- Unie zich door het verbreken van de diplomatieke banden enigszins buiten het „vredes spel" in het Midden-Oosten heeft geplaatst. EINDHOVEN De Heilige Stoel in Rome heeft het be roep van het voormalig kerk bestuur van de Sint-Lamber tusparochie in Eindhoven te gen de opheffing van deze pa rochie en het opgaan, samen met twee andere parochies in een districtsparochie, onge grond verklaard. De Lambertuskerk werd eind 1972 bezet door parochia nen in verband met de uit deze maatregel voortvloeiende sluiting van de kerk. Het voormalige kerkbestuur was zelfs van plan een kort geding tegen bisschop J. Bluyssen van Den Bosch aan te span nen, maar diit kon worden voorkomen door een commis sie van goede diensten onder voorzitterschap van de voor malige Eindhovense wethouder drs. G. van de Kruys. De Italiaanse minister van fi nanciën, Ugo La Malta (70), is gisteravond afgetreden. Hij verschilt op diverse punten met de andere ministers van mening over het economische beleid Politieke waarnemers achten het zeker dat het kahi- net, waarin vier partijen ver tegenwoordigd zijn, zal moe ten aftreden alshet niet meer de steun geniet van de republi keinse partij, waarvan La Malta voorzitter is. het voor voorbereidende werk het bevaarbaar maken van het Suezkanaal is al enke le dagen aan de gang maar stuit op grote moeilijkheden. Verscheidene arbeiders zijn al gedood of gewond door ont ploffingen van mijnen e.d VOLGENS het Engelse dag blad Daily Express is de kost bare Vermeer die vorige week zaterdag uit een Londens m" seum werd gestolen, waar schijnlijk naar het buitenland gesmokkeld. DE bijzondere commissie voor de buitenlandse werknemers uit de Tweede Kamer heeft het kabinet een maand respijt gegeven voor de beantwoor ding van de door de commis sie gestelde vragen over het te voeren beleid ter zake. DE Zuidkoreaanse regering heeft de stafchef van de mari ne en diens plaatsvervanger ontslagen naar aanleiding van het kapseizen van een mari nesleepboot, waardoor vorige week 150 cadetten om het le ven kwamen. (Van onze parlementaire re dactie). DEN HAAG Staatssecre taris Klein van Wetenschap pen heeft gisteren bij de be handeling van de onderwijsbe groting in de Tweede Kamer toegezegd dat een aantal be schikbare plaatsen voor eer stejaars in studierichtingen, waarvoor een numerus fixus geldt, zal worden gereserveerd voor diegenen, die in het voor gaande jaar bij de loting zijn uitgevallen. Dat aantal zal per studierichting verschillend zijn. Als vuistregel wil de staats secretaris een percentage van tien hanteren. Hij dacht daar bij in het bijzonder aan de tandheelkunde. In sommige gevallen zullen allen kunnen worden toegelaten, die in een vorig jaar zijn uitgeloot en die zich nu voor de tweede maal aanmelden. Voor de medicijnen-studie is dat niet mogelijk. Daar zal een veel strengere regel moe ten worden gehanteerd, omdat anders ruim de helft van alle beschikbare plaatsen voor uit geslo-tenen van het vorig jaar zou moeten worden gereser veerd. Na aftrek van de „vas te" plaatsen voor hen, die zeer hoge eindexamencijfers hebben gekregen of die de militaire dienst hebben vervuld, zouden dan nauwelijks meer plaatsen beschikbaar blijven voor alle anderen, die zich voor de eer ste maal voor de medicijnen studie zouden aanmelden. Dat vond de staatssecretaris onbil lijk. Een goed deel van de kamer scheen de bewindsman zij het met tegenzin te kunnen volgen, doch dr. Van Dijk (VVD) diende namens zijn fractie een motie in, waarin de staatssecretaris werd uitgenodigd om de uitge lote studenten bij voorrang de gelegenheid te geven om door hen gewenste academi sche studie aan te vangen. Overigens zal het aantal be schikbare plaatsen voor eerste jaars rhedici in het komende studiejaar nog iets worden uit gebreid. (Van onze parlementaire re dactie) DEN HAAG De zendhob- byisten op de elf-meterband blijven voorlopig illegaal. Staatssecretaris Van Hui ten (Verkeer en Water staat) is gisteren in de Twee de Kamer niet gezwicht voor de druk om deze zendenthou- siasten vrij baan te geven door middel van een collectie ve zendmachtiging aan de ver enigingen van deze hobbyis ten. Wel heeft de staatssecretaris toegezegd, dat de zwakke ra dio-telefoons als walkie-talkies en babyfoons (met een bereik van slechts enkele honderden meters) zullen vallen buiten de werking van de gisteren aangenomen wet, die het bezit van zendapparatuur voortaan verbiedt. Volgende week zal de ka mer nog moeten stemmen over een door de KVP-fractie inge diende motie, waarin wordt aangedrongen op het geven van collectieve zendmachtigin gen aan bedoelde verenigin gen. Deze motie wordt in ie der geval aangenomen, want bij de indiening stonden er al handtekeningen onder van KVP, PvdA, chu, en d'66 (totaal 83 stemmen). Mogelijk zal staatssecretaris van soldij beloofd. Tot eer ste misister heeft de keizer Endalkachew Makonnen be noemd, tot nu toe minister voor telecommunicatie een populair man in het land. In weerwil van de onrust onder de strijdkrachten waar bij tienduizenden militairen betrokken zijn, hebben leger, luontmacht en marine toch hun trouw betuigd aan de kei zer, wiens gezag in dit land nog steeds centraal staat. De 82-jarige geniet een welhaast mystieke verering. Ethiopië heeft het door de Arabieren gesteunde buurland Somali er van beschuldigd troepen sa men te trekken langs de grens om daardoor de onrust in Ethiopië aan te wakkeren. Het Ethiopische leger heeft het internationale vliegveld van Addis Abeba bezet. De militairen zijn heer en mees ter in de Ethiopische hoofd stad. Zij beheersen het post kantoor en andere strategische punten. De legerrevolte schijnt zich verder uit te breiden. Uit le- gerhelikopters werden pam fletten uitgestrooid boven de hoofdstad, waarin de militai ren van de vierde divisie, die in Addis Abeba gelegerd is, hun trouw betuigen aan de kei zer en hem bedankten omdat hij het aftreden van de rege ring heeft aanvaard. Maar te vens verklaren ze dat ze niet zullen vechten tegen rebelle rende collega's in het noorden, In pamfletten van de lucht macht stellen de militairen van dit legeronderdeel dezelf de eisen als de militairen van de tweede legerdivisie in ama- ra. Ze zeggen ook dat ze niet de landmacht willen bestrij den, maar de „profiteurs" van het regime. Militairen brengen wegver sperringen rondom de hoofd stad aan en er zijn tekenen dat de soldaten nog niet tevre den zijn gesteld. Een deel van de strijdkrachten wil verder gaande maatregelen. In vlug schriften in de hoofdstad wordt arrestatie van de acht tien afgetreden ministers ge- eist. Door deze verwarrende toestand is de 22ste bijeen komst van de ministerraad der Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE), die gisteren zou beginnen, voor onbepaalde tijd uitgesteld. LlïERPR'JS I 9? 0 Een benzinepomp in West-Brabant met, letter lijk, een droomprijs. Of het moet zijn dat de pomphouder duidelijk wil maken dat er met de ben zineprijzen geen tellen meer aan is. Of houdt de ze multinational doodge woon een super-uitver koop? (Van onze Haagse redactie) DEN HAAG Staatssecre taris Klein heeft zich gisteren in de Tweede Kamer bereid verklaard om bij wijze van experiment per 1 september a.s. in Maastricht ongeveer vijftig eerstejaars zonder eni ge wettelijke basis en op ei gen risico te laten beginnen aan een medische studie. Dr, Klein zei er van overtuigd te zijn, dat hij in een gesprek met de commissie-Tans op maart a.s een oplossing zou kunnen vinden voor alle moei lijkheden, die door de kamer werden opgeworpen, zoals vragen over het collegegeld, studiebeurzen en de bestuurs vorm. Van Huiten, onder druk van deze kameruitspraak met de hobbyisten, in contact treden om gezamenlijk naar een op lossing te zoeken. Hij heeft de kamer gisteren echter ai te verstaan gegeven, dat deze „a- mateurs" zich dan moeten houden aan de spelregels, die ook de echte radio-amateurs naleven, wat betekent dat er geen „koffiepraatjes" maar uitsluitend radiotechnische ge sprekken mogen worden uit gewisseld. Erg geholpen zijn de elfmeterband-specialisten daar niet mee, want die stel len zich nu juist het leggen van sociale contacten tot voor naamste doeL (Van onze redactie buitenland) CORDOBA Honderden politie-agenten in de Argen tijnse industriestad Cordoba zijn in opstand gekomen wegens het ontslag van hun chef. Cordoba is met negen honderdduizend inwoners na Bunos Aires de tweede stad van Brazilië. Zij heb ben de kantoren van de linksdenkende gouverneur van de provincie bezet en de gouverneur als gijzelaar gevangen genomen. De politiemannen eisen het vertrek van de provinciale re gering, die volgens hen door Marxisten is geïnfiltreerd. Ongeveer een derde van de 2500 manschappen tellende po litie kwam in opstand nadat gouverneur Ricardo Obregon Cano het hoofd van de politie Antonio Navarro had afge zet. Volgens de zegslieden was de gouverneur met zijn plaats vervanger en de nieuwe chef van de politie in het gouver nementspaleis toen de rebelle rende politie daar binnen drong. Uit Buenos Aires, dat onge veer 700 km ten noorden van Cordoba ligt, zijn 250 agenten van de federale politie naar Cordoba gezonden. Voor zij het gouvernements paleis bezetten had-den de opstandige agenten, gewapend met automatische pistolen het centrum van Cordoba afgezet gedurende enkele uren. Er werd in de lucht geschoten. Een voorbijganger liep een schotwond op. Na enige tijd bezetten de agenten het hoofd bureau van politie. De zaak van de opstandige agenten wordt gesteund door rechtse Peronistische arbei ders. Zij hebben een radiosta tion bezet en een verklaring omgeroepen waarin zij steun uitspreken aan Navarro tegen de gouverneur en andere „marxisten". De arbeiders noemden zich de commando's van Jose Ruc- ci, die een rechtse Peronisti sche vakbondsleider was die in september vorig jaar werd vermoord. Spanning, sensatie, suspense in Engeland. Wie zal er win nen? Wie wordt premier? En ga zo nog maar even door. Iedere rechtgeaarde Nederlan der en Nederlandse kent het prikkelende gevoel van de verkiezingscampagne. Slimme Nederlandse pers jongens hebben Haagse parle mentariërs gevraagd hoe zij in Engeland zouden stemmen: li beraal, conservatief of op La bour (socialistisch). Ed van Thijn (PvdA) zou op Labour stemmen, Vonhoff (VVD) op de liberalen, Beek mans (D'66) ook op de libera len, De Gaal Fortman, (PPR) ook al op de liberalen. Berger (DS'70) van hetzelfde laken een pak, Scholten (CHU) aar zelt tussen liberalen en con servatieven, terwijl KVP en ARP-figuren niet konden of wilden antwoorden. PSP-man Van der Lek zou kiezen voor een splinter. Da's nou aardig. Bas de Gaay en meneer Berger en Vonhoff en Beekmans zouden dezelfde partij stemmen. On danks het feit dat ze het in onze politieke verhoudingen niet erg eens lijken te zijn. Of de PPR en D'66 moeten straks bij de Statenverkiezin gen met de VVD en DS'70 in de slag gaan. Wat is communicatie? Zo dicht mogelijk langs elkaar heenpraten! „Kissinger wil alleen maar de hele wereld bevriezen" (Ex-Amerikaans presidents kandidaat Eugene McCarthy). Toen politieagent Carl Bra der in Chicago een bon we gens fout parkeren op een au to wilde doen werd hij naar hij verklaarde aange vallen door twee honden die de eigenaar in zijn auto had achtergelaten. Brader schrok zo van de woest blaffende honden (die zoals u- weet, niet bijten) dat hij zijn revolver trok en op hen schoot. Hij miste (gelukkig) de dieren maar schoot zich in de consternatie (ongelukkig) een kogel door zijn been. Als Brader, naar het persbureau Reuter meldt, uit het ziekenhuis komt moet hij naar de politieschietschool. Moraal: men moet geen sla pende honden wakker ma ken. Benzineprijs: super. ■fo „Het eventueel afsluiten van de Oosterschelde is, indien men althans de parallelliteit tussen kinder- en dierenbe scherming wil doortrekken, in strijd met de huidige abortus wetgeving" (stelling van me neer dr. W. de Grip, gisteren gepromoveerd in wis- en na tuurkunde te Nijmegen). Wij eclipseren. merijn (ADVERTENTIE) "Zal me een koude bedoening worden", denkt u. Allesbehalve. U kunt er zelfs uw jas of mantel bij uittrekken. Want die leuke terrasjes vindt u in het overdekte en verwarmde winkelcentrum Zuidplein. Verspreid tussen 140 winkels, warenhuizen en boetieks. Op het grote plein en in de vele promenades. Wanneer komt u, zomers-gezellig winter-winkelen? In winkelcentrum Zuidplein, een complete winkelstad onder dak V winkelcentrum zuidplein 'rotterdam

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 13