lutie Geen vervroegde pensionering voor ongehuwde vrouw J De NOB-Weglransport stuurt Italiaanse regering documentatie „Is het echt waar, ABN, dat ik bij u kan kiezen uit elf verschillende spaarvor men, met tot p% rente?" Algemene Bank Nederland Amsterdamse effectenbeurs id tekeningen financiën economie gMaWBSMM LIMBURG V.S. AUTO'S AFKOOP MIJNEN HAL JEUGDLOON CHILI RENTE ORDERS KNSM SOCIALE VERZEKERINGSRAAD: HULP „Sterker nog, niet elf maar twaalf 1" 1 „Ar gent a" Sup er Lux: de lamp met 30% meer licht op tafel (anp -beurs i overzicht blad conformeert zich e in vele krin.gen ver gedachte dat het in ie- val afgelopen is, althans >ig, met de korte maar periode van de „glim- an Tsjoe-En-Lai". In en- ringen heeft de indruk /at dat de campagne ge- is tegen een of enkele Naar analogie van de 'errader" Lioe Sjao-Tsji or de culturele revolutie in presidentiële hemd ;ezet duikt in deze ver- naam op van premier En-Lai. Voorzitter Mao vreesd zijn voor de gro- loed van de man die op e wijze de uitstulpingen de culturele revolutie ■eek en de toenadering Washington tot stand Kortgeleden meldde van Tsjoe dat hij zijn eit zou gaan inkrim- gevoel van ongemak !oor de rijen van de di- ieke gemeenschap in De stemming contras- sterk met die van eind jaar toen de volksrepu- met haar successen inza- ilomatieke erkenning een bereidheid leek te met buitenlanders con té leggen op econo- cultureel en persoonlijk In verslagen van jour- klonk een ongekend isiasme door. Voor de landers in Peking was er oelbare sfeer van ont- nig die de hoop deed dat de „onzichtbare :n het sociaal contact Chinezen was wegge- Dit optimisme is de weken danig getem- niet in het minst door tikel in Rode Vlag dat moet zorgen op econo- gebied een autarkie te n. Desondanks gelooft iet in een hernieuwd en g isolationisme van Pe- Chinese mythologie Is ildpad het symbool van ïwlge onbeweeglijkheid, ak van de eeuwige be- De Chinese koers lijkt aar rechtuit te gaan, met de snelheid vam een >ad. Voorzitter Mao nu, op zijn tachtstigste iet sein gegeven voor de van de draak tegen de pad. se strijdkrachten zal hij eer mogen voeren. middel van handtekenin- ies proberen nu de con- ieven die op dit punt genieten van grote groe it alle partijen, behalve mmunistische, de rege- alme te dwingen tot een ïdium over de nieuwe vet en dan met name le toekomst van het ko- k huis. De Zweden zijn oneel zeer koningsge- ;n het is denkbaar dat ergelijk referendum te- et wetsvoorstel in zou Het is echter uiterst on- hijnlijk dat de republi- 'alme het zover zal laten emers zijn van mening >ch de linkse, noch de i kritiek de nieuwe vet zullen kunnen te lden, de parlementariërs twintig jaar van com- isen niet zo makkelijk fel willen vegen, ositief resultaat van de is in ieder geval dat de n nu wéten dat zij een grondwet krijgen. En niet gek voor een wet iststeh dat alle macht volk hoort. H.W. KV1JL Vrijdag 1 maart 1974 TWINTIG industriebedrijven in Zuid-Limburg verkeren zodanig in moeilijkheden, dat hun voortbestaan wordt be dreigd. Het gaat om kleine en middelgrote vestigingen m verschillende sectoren, met een gezamenlijk perso neelsbestand van 1400 werk nemers. Dit staat in een rap port, dat het Centraal Insti tuut voor Industrie-Ontwik keling deze week heeft uit gebracht aan minister Lub bers van Economische Zaken. Het instituut heeft in totaal 80 bedrijven in Zuid-Lim burg „doorgelicht". Volgens het rapport is de minder roede gang van zaken bij de 20 bedrijven te wijten aan het te lang vasthouden aan structureel zwakke punten waardoor de winstcapaciteit van de ondernemingen is aangetast. werken. „Het loopt nog niet storm met aanvragen", heeft de minister van Sociale Za ken laten weten. De minister wii zorgen dat er volgend jaar een strafbepaling in de wet komt om werkgevers die het minimumloon niet beta len te kunnen straffen. De sanctie is oiu via het systeem van civielrechtelijke proce dures „zeer omslachtig". tussen Felixstowe en Am sterdam (eveneens 3x per week) DE tarieven voor onderhoud en reparatie van andere mo torvoertuigen dan personen auto's mogen in het alge meen ten opzichte van het tarief op 28 september 1973 met worden ver hoogd. UP de handelsbalans van de Verenigde Staten is in de eerste maand van dit jaar een overschot van 643,8 mil joen dollar (met correctie voor seizoensinvloeden) ont staan vergeleken met een surplus van 869,6 miljoen dollar in december j.l. Dit blijkt uit gegevens van het Amerikaanse ministerie van handel. VAKBONDSVERTEGEN WOORDIGERS zijn in Rot terdam met de directie van de Holland Amerika Lijn HAL besprekingen begoraien over de gevolgen voor het personeel van het uit de vaart nemen van drie passa giersschepen en drie vracht schepen van de maatschap pij. Volgens bestuurder J. Gerritse van de federatie van werknemersorganisaties ir. de zeevaart is nog niet bekend hoeveel zeelui als ge volg van de reorganisatie moeten afvloeien, maar vol gens hem staat wel vast dat het merendeel van het Indo nesische hotelpersoneel van de passagiersschepen Nieuw .Amsterdam, Volendam en Veendam zal worden ontsla gen. MINISTER Boersma heeft tot nu een ontheffing ver leend op het minimumjeugd loon. Het ging om een be drijf waar vier jongeren MET het saneren van de mijnterreinen en het afgra ven van de steenbergen in Zuid-Limburg is alleen al in de oostelijke mijnstreek een bedrag van f 150 miljoen ge moeid. Dit is de conclusie van een studie over de toe komstmogelijkheden van de mijnterreinen in Zuid-Lim burg. gemaakt in opdracht van Gedeputeerde Staten van Limburg. Volgens de studie is een groot gedeelte (800 hectare) van de grond die vrijkomt geschikt voor wo ningbouw en 330 hectare voor industrie. Honderd tach tig hectare zou een groenbe- stemming kunnen krijgen. CHILI zal binnenkort met een drietal grote Amerikaan se kopermaatschappijen een akkoord sliuiten op grond waarvan zij voor hun koper mijnen in Chili, die tijdens de regering Allende zijn ge nationaliseerd, een schade loosstelling van een paar honderd miljoen dollar zullen ontvangen. Dit heeft Raul Saez, economisch adviseur vat: de Chileense militaire regering, bekendgemaakt. t>E Consumentenbond consta teert in zijn „Consumenten gids" voor maart, dat er on danks de toezeggingen van de levensverzekeraars nog steeds geen regeling is ge troffen tot verbetering van de te lage afkoopwaarden van gemengde levensverze keringen en spaarbrieven. Informatie bij het voorlich tingsbureau van het leven sverzekeringsbedrijf in Den Haag leert, dat een verbete ring ook nog niet op komst ls. Men herhaalde de mede deling van geruime tijd gele den, dat er aan wordt ge werkt. DeConsumenitenbond zegt de strijd voor verbete ring te zullen voortzetten. DL Nederlandsche Bank heeft, gelet op de inmiddels minder gespannen geld marktsituatie, de in beginsel vaste rente-opslag die een Instelling verschuldigd is ais en voor zover haar beroep op de centrale bank haar contin gent met niet meer dan 50 pet. overschrijdt, voor de pe riode van 1 maart tot en met 19 juni vastgesteld op een procent. Deze opslag was aanvankelijk gesteld op 2 pet, aldus de centrale bank. DE lijndiensten op Engelana zoals die tot de stopzetting van haar activiteiten door de Hollandse Stoomboot Maat schappij in Amsterdam wer den onderhouden, zijn thans overgenomen door dc KNSM. Het gaat hierbij om de we kelijkse conventionele dienst tassen Schotland en Amster dam, de ferrydienst tussen Huil en Amsterdam (3x per week) en de containerdiesist DE orderontvangst van de Nederlandse industrie was m januari j.l. uiteenlopend en vertoonde per saldo enige daling, zo blijkt uit de maan delijkse conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze uiteenlopen de. en enigszins dalende ont wikkeling deed zich zowel bij de binnenlandse als bij de exportorders voor. Het conjunctuuronderzoek van het CBS heeft betrekking op ongeveer 80 procent van de industrie, exclusief de voe- dings- en genotmiddelenin dustrie. De ondervraagden waren meer dam in de voor afgaande maand geneigd !e orderpositie klein te noemen, nl 22 procent tegen 18 pro cent in december jl. groot werd de orderpositie ge noemd door 19 procemt (v.m. 21 proeent) en normaal door 59 procent (v.m. 61 procent). Het oordeel over de order ontvangst vertoonde vergele ken met december enige ver schuiving van het oordeel groot maar het oordeel nor maal. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG —De NOB- Wegtransport, de organisatie van werkgevers in het weg verkeer, heeft dc Italiaanse regering voorzien van docu mentatiemateriaal in verband met de in het verleden gehou den stakingen en iangzaam- aan-acties van de Italiaanse douane en de diefstal van vrachtauto's in datzelfde land. Via haar ambassade in Den Haag heeft de Italiaanse rege ring dit documentatiemateriaal opgevraagd. Op 2 maart, aldus NOB- Wegtransport verder, zal de Italiaanse regering een kabi netszitting wijden aan boven genoemde moeilijkheden. Het verzoek aan de Nederlandse organisatie betreft niet alleen inzage in de nota en briefwis selingen tussen de organisatie enerzijds en de Nederlandse regering, het parlement, de Nederlandse ambassade in Ro me en de internationale orga nen in Brussel en Straatsburg anderzijds, maar bovendien een zo volledig mogelijke op gave van de verzekerings maatschappijen over de dief stallen. Verder is gevraagd naar een overzicht van het geen tot nu toe hierover in de Nederlandse pers is gepubli ceerd. De door de NOB-Weg transport verstrekte documen tatie bevat niet de namen van de betrokken transport- en ex peditiebedrijven. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De sociale verzekeringsraad vindt dat niet over gegaan dient te worden tot een verlaging van de pensioenge rechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw. Naar de mening van de raad zijn de financiële gevolgen van de afnemende arbeidson geschiktheid van oudere werk nemers, en dus ook van de oudere ongehuwde vrouw, vol doende opgevangen door de wet op de arbeidsongeschikt heidsverzekering. In 1968 kreeg een interde partementale werkgroep van de toenmalige minister van Sociale Zaken en Volksge zondheid de opdracht een ad vies uit te brengen over de positie van ongehuwden, en met name de ongehuwde ou dere vrouw. Het rapport dat deze werkgroep heeft uitge bracht, het werd 23 maart 1973 aan de Tweede Kamer aangeboden, heeft de minister ook voorgelegd aan de Sociale Verzekeringsraad. In het rap port worden maatregelen aan bevolen die erop gericht zijn arbeidsongeschiktheid te voor komen bij oudere ongehuwde vrouwen die door hun dubbele dagtaak een zo zware belas ting ondervinden, dat arbeids ongeschiktheid te verwachten is. De Sociale Verzekerings raad is echter van mening dat er geen verschillen bestaan tussen de situatie van de ou dere ongehuwde vrouw en de oudere werknemer in het al gemeen. Ook vinden zij het ongewenst om aan de wet op de arbeidsongeschiktheid een preventieve werking te ge ven. IRAN is van plan dit jaar samenwerking- met de We reldbank en het Internationa le Monetaire Fonds (IMF) een miljard dollar uit te ge ven aan ontwikkelingshulp. (ADVERTENTIE) scheepsbericht en Achilles 28 te Pt» Cabello. Acila 27 vn Saigon nr Singa pore. Alkmaar (tanker) 28 te Willemstad. Ares 28 te Barba dos. Aristoteles 28 te Port au Prince verw. Asian Ensgin 28 te Keelung verw. Atlantic Star 27 Le Havre nr Antwer pen. Banda 28 te Rotterdam. Barendrecht 27 vn Santau nr San Francisco. Chevron Arn hem 27 vn Balboa nr La Li- bertad. Chevron Rotterdam 27 15 zzo Dover nr Hamburg. Chevron The Hague 28 680 zo Sydney nr Bahrein. Chiron 27 te Amsterdam. Coppename 28 pass. Panamakanaal nr Bal- timore. Dutch Faith 27 te Rot terdam. Diadema 27 150 o Ma deira nr Mena. Diogenes 28 te Rotterdam. Eemland 26 vn Fortaleza nr Amsterdam. Ga- nymedes 1 te Guayaquil verw. Gulf Swede 28 le Bantry. Ho- lendrecht 27 vn Rouen nr An- cona. Ilia pass. 27 ouessant nr Rotterdam. Kryptos 27 vn Northtees n-r Yarrow. Kylix 27 vn Stockholm nr Rotterdam. Ladon 28 te Newport News. - De ABN schenkt voor de Nationale Puzzelactie 1973/74 iedere week 5 spaarboekjes met een eerste inleg vanf500/ en 25 spaarboekj es met een inleg van f 100,%/ Leiderkerk 27 rede Kaapstad. Loppersum 27 550 w Kp FiniS- terre nr Duinkerken. Maasbree 27 580 ozo Aden nr Kharg Isl. Machaon 28 te Monrovia. Ma- coma 27 190 n Kp Blanc nr Minafahal. Marisa 27 vn Tran- mere nr Perz. Golf. Meer- drecht 27 vn Kaapstad nr Ita lië. Mercurius 28 te Curacao. Mnsilloyd 27 vn Balboa nr Pa peete. Neder Eems 28 te Dji bouti. Nedlioyd Kimberley 28 vn Nacala nr Beira. Nedlioyd Kingston 27 vn Colombo nr Singapore. Parthenon 28 te Paramaribo. Philine 28 390 wz Bombay nr Singapore. Prln- sendam 27 vn Belawan nr Si- bolga. Queen of Sheeba 27 300 w Comoro nr Las Palmas. Saf- ocean Albany 27 vn Durban nr Lourengo Marques. Schou wen 27 275 ozo Sydney nr Geelong. Serooskerk 27 vn Tanga nr Kaapstad. Simons- kerk 27 85 wzw Cherbourg nr Bremen. Socrates 27 te Wil lemstad. Stcenkerk 28 vn Rot terdam naar Zee. Straat Algoa 26 vn Singapore rar East Lon don. Straat Cook 28 te East London. Straat Florida 27 te Hongkong. Straat Magelhaen 27 vn Singapore nr Hongkong. Talamanca 28 te Cristobal verw. Tliuredrecht 27 dw Ba- hia nr Bari. Toltec 27 180 wnw Acapulco nr Los Ange les. Trident Rotterdam 28 te Hamburg. Ulysses 27 te Am sterdam. Vlieland 28 te Salt- end. Wissekerk 27 720 zw Los Angeles nr Genua. Wonorato 27 vn Antofagasta nr Tauran- ga. (ADVERTENTIE) voör dezelfde stroomkosten PHILIPS^ DONDERDAG 28 FEBRUARI 1974 le kolom slotkoersen vorige beurs, 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs a laten b bieden e ex claim e ex dividend Actieve aandelen Handel en Industrie AKZO W 52,80 53,90 ABN UH» 242,00 246,00 Arnri *0 62,50 64,10 Am. KubbeT 750 220,00 DeU-Mlj 15 109,50 105,50 Dordtscbe P. 20 115,00 114,40 Dordtsche P. Prei 114,80 114,00 Heluebeo H. 25 168,00 168,70 Heinefcen 25 178,50 179,00 U.A.L. f 200 145,00 142,50 Hoogov. J 20 64,00 64,00 HVA HVA Gert. 78,50 KLM 100 72,00 72,20 Kou. UÜe f >0 93,20 92,50 KNSM f UH) 145,00 Nat. Ned. j 10 65,00 65,50 Ommeren Gert 339,00 337,50 Philips J 10 32,20 32,00 Philips div. 1874 31,40 Robeco f50 204,20 204,00 Rolinco 1 50 135,60 136,00 Scbeepv Oo f 50 106,00 104,80 Unilever f 20 110,90 11,10 Active obligaties staatsleningen 8.60 Ned .89 91,00 91,50 8.00 ld 70-95 90,80 91,70 8.00 td 71-96 90,30 90,90 8.00 iu 701 96,00 96,00 8.00 ld 7011 92,30 92,50 8.00 ld 7U2J 92,30 92,40 8.00 1 89-76 98,00 98,00 8.00 ld 70-77 98,00 98,00 7.75 id 71-96 88,10 88,40 7.75 ld 73-98 87,30 87,60 7.75 ld 10-78 95,50 95,70 7.50 ld 69-94 87,20 87,50 7.50 id 71-96 86,50 87,00 7.5" id 7«-97 85,90 86,90 7^0 iu 71-81 92,70 93,00 Uiü ld 72-97 83,60 84,20 7.0. ld 661-91 85,90 86,10 7.00 ld 66D 85,70 85,80 7.09 ld 69-94 84,00 84,00 6.50 ld 681-93 81,40 81,60 6.50 ld 6811 81,10 81,30 6.50 ld 68111 80,70 80,90 6.50 ld 681V 80,50 80,70 6.25 ld 66-91 83,70 83,80 6.25 ld 67-92 79,90 80,00 6.00 ld 67-92 78,70 78,70 5.75 id 651-90 82,30 82 30 5.75 id 6511 81,80 81,80 5.25 ld 641-89 80,40 80,40 5.25 ld 6411 80,10 80,00 5.00 ld 64-94 76,00 76,00 4.50 ld 58-83 84,00 84,00 4.50 ld 59-89 76,70 76,70 4.50 id 601-85 81,50 81,90 4.50 ld 6011 76,50 76,60 4.:;. ld 63-93 73,50 73,50 4.50 ld 64-74 99,20 99,30 4.25 ld 59-84 83,00 83,40 4.25 ld 60-9U 74,00 74,00 4.25 ld 61-91 73,50 73,50 4.25 ld 631 71,50 71,60 4.25 id 63U 72,50 72,60 «.00 ld «1-86 79,20 79,50 4.00 ld 62-92 71,50 71,60 3.75 ld 53-93 72,00 72,50 3.50 ld st.41 66,00 66,50 3.50 ld 51-76 96,00 96,00 3.50 ld 53-83 83,40 83,50 3.50 ld 56-86 79,20 79,20 3.23 ld 48-98 62,70 63,00 3.25 ld 50-90 68,50 69,00 aJS ld 54-94 68,50 68,50 •>•25 ld 55-05 4J45 ld 55-85 i.OÜ ld tirb. i.UU ld 31-81 5.00 ld CirMfc 3.00 ld 47-76 3.00 NJndJ? 8.75 BNÜ 70 8.50 ld 70-85 8.50 ld 73-98 3.50 A'dam47 3.5 ld 48 6.73 R'dam 65 4JS5 1U 52 8.25 Bng-70-85 8.35 ld 70-96 8.0c Id 69-7F 8.00 iu 09-94 8.00 ld 71-96 8.00 ld 72-97 8.00 ld 73-71 7.75 ld 70-79 7.75 ld 72-81 7.F" ld 73-9c 7.54* ld 72-97 7.25 ld 71-79 7.25 ld 73-98 7.00 ld 661-91 7.00 Id U6I1 7.00 Id 661V 7.00 ld 72-97 7.00 ld 78-83 5.76 ld 67-92 6.75 ld 68-93 6.75 ld 72-82 3.5C ld 67-92 SJBs ld 67-92 6.00 ld 57-82 6.00 ld 651-90 6.00 ld 6511 5.75 ld 651-90 5.75 ld 6511 5.50 ld 65-90 5.25 ld 58-83 5.25 ld 64-89 5.25 ld 65-90 5.00 ld 58-88 5.0C ld 64-8° 4.75 ld 58-88 4.50 id 58-89 4.50 ld 59-84 4.50 ld 60-85 4.50 ld 62-92 4.50 ld 62-93 4.25 ld 52-77 67,40 79,30 83,30 91,00 96,60 95,60 94,80 93,50 90,00 80,50 82,50 93,70 92,00 97.80 90,40 93,20 94,00 93,80 86,20 85,30 91,50 83,20 87,80 85,40 85,30 81,30 89,40 83,40 81,90 88,30 81,70 79,70 88,40 82,60 82,30 81,90 81,30 80,10 84,80 79,20 78,90 80,30 78,90 78,60 77,10 82,90 82,00 74,20 73,20 92,80 67,40 79,30 86,50 83,50 92,50 96,70 96,00 95,30 93,90 80,30 82,50 94,10 92,20 98,00 90,70 90,00 89,90 93,60 94.6Q 94,30 86,50 85,60 92,00 83,50 88,10 85,60 85,40 81,60 89,60 83,60 82.20 88,80 81,90 80.10 88,50 827,0 82,20 82,00 81,30 80,10 84,80 79,40 78,90 80.30 79,00 78,70 77,10 82,90 82,30 74,40 73,30 92,80 O.Ol! ld 64 8.Ut Wat.scb 8.50 ttijolUlf 8.00 SlvB 71 81,00 88,70 88,50 89,50 81,10 89,40 88,70 90,00 Hy pot heek ban te en J.OU FrGr.HB 7.0' ld 72 3.00 ld Q 6.00 d UW 4 ld K-XA 4.' ld OL 8.06 Kaltl 71 3.50 td 72 8.00 Y.'estl UZ j.00 i 1 7 m pbt 8.50 VY.Utr.70 8.25 id 70 8.*ti Ui 71 i.U ld 72 ImiT ld 71 1 i£ 7111 i no id 72 б.00 ld pbr 9.00 Scb.Ned 5.00 Scb.NeP 95,80 95,50b 78,50 74,00 77,50 91,80 78,00 96,10 94,60 91,50 90,20 81.50b 87,10 78,60 73,80 77,25 92,50 87,00 92,00b 78,50 96,00 94,70 8.0u Philip*» 88,50 89,25 4.UU ld 51 89,00 j.7tf Pooi 8 83,80 84,00 6.0» Pegem57 5.50 ld 58 5.06 te 58 8IK) PUKM 57 0.0b ld 64 4.c' ld 59 7.75 KoM JüjI B.3V K-K PUP SJSa ld 58 4.75 ld 62 1.UU Kijrtócfc i.UU Scnlpboi Shell 71 1.35 UI 72 8.90 SHV 72 8,00 SHV 73 8.75 U. 70 6.OU SmitN65 1.7o l'HV 72 l. .'5 lotaj 72 8.0C Unüev'O 6.0C ld ut 7.00 VM1 69 j.%. id 58 5.00 ld 62 6.25 Wijersee Dorp 67 82,50a 79,60 85,00a 83,70 80,00 79,00 90,20 81,60 94,05 83,20 75,00 76,55 91,75 84,60 99,70 100,10 94,50 80,20 84,00 84,10 97,30 80,00 74,00 88,50 82,50 84,10 82,80 80,00 85,00a 83,70 80,00 79,00 91,00b 82,00 94,05 83,05 76,00 76,55 91,90 84,60 99,80 100,50 94,60 81,00 84,00 85,00b 97,30 80,30 75,00 88,50 82,10 85,00 73,00 95,00 96,00 87,00b 87,10 81,80 96,00 97,00 87,20 Handel, industrie en div 4.00 Abold 4.51 Akzo 4.5' Akzo-Pb 8.51 BOZ 8.25 ld 8.25 Bred.VG 8 70 ld VG 73 8.25 ld VB 7.50 ld 8. Br.Fetr. 3.25 ld 66 7.25 ld 72 6.0t id 65 8.50 Ceebora 72? CMC 72 8.75 ld 67 8.00 Elsevier 9.00 Gelder71 7.00 Hein.Bier 8.00 Hoogov71 8.00 ld 72 6.5b ld 66 5.50 Indola 6.00 Kon.Zout 4.75 Koutiijs 5.50 KSH65-80 4.50 KSH63-78 62JF Meneba66 Obligaties banken 82? ABN 70 8.00 ld 70-76 8.00 ld 71-86 8.75 Amro73 8.50 ld 73 8.50 ld 69 8.75 Amto 73 8.00 ld 69-76 8.00 ld 70-78 7.75 ld 71-76 7 75 id 71-86 7.50 ld 73-88 7.00 ld 73-80 7m»C MeesE72 BNGrsp52 7.50 ExpPin66 8.00 Lease PI 7.00 N.bkMld 5.7. ld 65 7.00 N.lnv 72 8.00 NBM 70 6.75 ld kap 72 1.2* NOL 73 7.0C ld 66 98,30 96,70 90,60 89,50 95,05 94,00 99,30 96,20 94,70 96.45 89,70 85.80 90,35 87,00 98,50 96,90 91,00 89,50 95,80 94,15 99,30 96,50 94,50 96,70 89,70 5.00 Nederb 8.52 GasU 7j 8.50 ld 15j 8.25 ld 70 8.00 ld 71 8.0t ld 72 7.75 ld 72 7.50 ld 6!) 7.25 ld 66 723: iti 73 6.50 ld 66 6.50 ld 68 89,00 88 «0 85,10 85,50 89,00 88,20 88,00 89,00 86,10 83,00a 85,10 85,50 88,00 88,50 90,25 90,50 91,25 91,00 85,50b 85,50b 89,60 100,10 100,10 81,00 81,00b 83,50 83,50 87,50b 88,00 99,00 99,00 89,00 89,50 90,20 90,50 90,20 90,50 87,50 88,00 89,00 88,40 88,40 89,60 89,70 88,00b 88,00b 91,00 91,50 86,00 86,00 88,40 88,50 97,00 97,00 94,80 94,80 95,60 95,60 88,90 88,80 90,60 90,50 88,50 88,80 84,80 85,30 Luchtvaart-Spoorwegen 7.00 KLM 68 83,00 83,50 5.00 le 95,20b 95,50 1-7 ld 59 90.50b 90,70 8.50 N2S. 70 94,00 94,70 7.25 Id 72 83,50 84,00 4.75 ld 57 86,00 86,50 3.50 ld 55 95,00 95,00 Premie-obitgatie9 2.5 ALkro. 56 2.50 A dam51 2.5" ld 561 2.50 Id 56U 2.5' ld 56111 2.50 ld 5» 2.5r Kreoi. 54 2.50 Uordr. 56 2.50 E'bvn 54 2.50 Enscb. 54 2.50 Haag 521 2.50 ld 5211 2.50 R.Kruis 2.50 Kdam521 2.50 ld 5211 2.30 ld 57 2.5»' Utr 52 2.5" Z.HoU.57 2.50 ld 59 65,90 65.50 7,110 73,00b 71,50 64,30 62,10 62,00 63,95 64,05 76,80 74,00 o 70,10 71,75 76,80 73,40 98,00 78,75 71,00 64,00 67,00 71,80 73,10 71,60 66,00 62,05 62,05 63,00 64,05 73,50 72,15 72,10 73,50 72,60 96,50 78,95 71,10 4.16 Gelder j.Ti 1st-Br Grinten 2.25 H'meljer 7,50 Holec j 25 Hoogov. IB' HoD >.75 Indola ijL, Kappa 78 6.5C KIuwei 5.75 KLM 7.75 K.N.Pap. iJic KSH 73 7.00 Lyons N 1.25 M'lntosb 9.00 Menebs ].0t Meteoor 7.01 NBM-B 7.25 Nederb. 6.50 NMB i.75 Nutricia 8.0: Nljverd. 6.50 PhT ?e 4.75 Philips 2.50 Proost J* ö.5t Rollnco 6.50 ld 1000 8.00 Sanders 4 Skol Br. 5.50 Püb.Wat 6.50 VMF 6.00 VihamU 8.25 Vili-But. 7.00 W'sanen 90,20 90,50 96,20 96,00 107,50 107,70 91,00 89,00 142,00 79,50 80,25 133,00 132,50 82,70 82,70 97,80 98,00 128,00 128,00 74,50 75,00 136,00 139,00 89,00 89,00 78,60 78,70 82,50 82,50 102,20 102,00 105,00a 104,00a 81,00 191,75 115,00 93,70 191,25 115,00 94,00 96,70 95,00 97,00 68.40 70,00 100,50 91,50 96,70 89,50 89,50 97,10 102,00 94,75 96,50a 68,00 70,00 100,50 91,50 96,50 91,50 -k,ÜU 97,10 101,50 Aandelen banken verzekeringen AMEV 118,20 117,60 Amliw 96,20 97,20 Ass.St.R'dam 95,50b 96,50 Ennia 165,00 165,00 Mees Hope 136,00 136,00 Ned. Credietb 45,00 44,60 NMB 153,60 154,70 Siavenb. Buk 3005,00 3060,00 ld Gert 300,50 306,00 Fr .Gr. Hyp. bk 93,60b 94,30 ~ilb Hyp. bk 179,00 184,50 WestUtr. Hyp. 315,00 317,00 Scbeepshypb. 2310,00 2310,00 Handel en industrie Buitenlandse obligaties 87,5Ub 87,50b 81,60 81,75b 76,75b 76,80 90,50 90,50 82,50 82,50 90,20 90,20 84,00 84,00 79,10 79,00 99.00 99,00 82,80 82,80 82,50 82.50 83,10 83,50 86,00 5.75 ld 65 90,70 87,50 236,50b 237,30 93,00 98,70 89.80 88,00 95.20 82,70 83,10 85,20 93,50 98,70 89,80 88,00 95,50 83,00 '.5. Staatsi. 7.9G OvingI' 8.75 Pakh. 7i 7.75 ld 73 4.00 ld 68 7.00 ld 72 7.25 ld Blh> 6.50 ld 67 5.25 ld 64 1.75 ld 61 83,60b 7.7F Pechlnej 85,30b 8.00 Peek Q 86,80 88,80 87,00 80,80 89,80 80,50 83,00 97,00 85,50 82,10 80,80 89,00 80,80 84,00b 84,70 7.75 Eurlnv72 5.75 ld 64 5.75 ld 65 8.00 lntAm71 7.00 ld 68 8.25 lntBk71 4.50 ld 61 4.5td 62 3.50 td 55 3.75 KSG 64 5.75 ld 65 4.75 td 62 7.50 Petrof57 7.00 All.Brew 86,80 j 3.50 Eng.W.L 89,00 5-25 Robtm. 87,00 5.00 Go Franc 80,80 ^.00 Pipe-L. 90,00 4-25 Noorw.55 4.CKJ Nor.Hyd Convert 81,05 83,00b 97,30 85,50b 82,50b I 6.0C A.B.N 4.75 Akzo 81,50b 89,00 81,50 85,00b 84,70 82,00 8t,10 6.75 AmRo73 5.5' AmKo 8.25 Ball.Ned 7.04 BUZ 6.25 Buhr.T 7.75 Elsevier 7.25 Furn. 73 128,00b 127,00a 89,00 89.00 26,50 26,50 91,70 91,70b 83,60 84,00 94,00b 94,00b 56,00 obligaties 71,00 71,60 89,50 92,00 91,50 92,00 131,00 135,00 98,00 98,50 130,00b 130,00b 95,80 96,80 92,70 93,20 ACF AhogBOB Al.old AMAS Asd Oroogd. Asd. Rijtuig Aniem Nat. Arab. Schbw. Asselberg AUDET ^iu.Screw W Aut.Ind.Rt Ballast-N BAM Batava Batenburg Beek, van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst Boer Druk Bols Borsumlj W Bos Kalis BOZ Braat Bouw P .-dero VC id cert Bredero VB id cert Bübrmann-T ld eert alvé-D eert id 6 pet eert Centr .Suiker id eert 272,00 274,50b 41,00 41,50 77,50 78,00 65,30 45,20 96,00 97,50 139,00 138,00 16,70 16,90 118,00 117,50 830,00 830,00b 210,00 208,00 116,00 116,00 1340,00 1335,00a 46,00 47,20 87,50 86,50 1430,00 1430,00 1310,00 1320,00 132,50 132,20 67,00b 68,00 88,00 88,50 283,00 281.50 140,80 146,00 760,00 750,00 251,00 255.00 106,00 106,00 76,50 78.00 100,80 101,00 470,00 480,00 295,00 295.00 —1535,00 1512,00 1515,00 488,00 484,00 475,00 473.00 76,20 77,90 158,00 156,00 1255,00 1230,00 Geteoo it) oert -Ji&motte 1 intiu-Key 174,00 173,00 172,50 172,50 63,60 62,60 55.20 54,00 .Jon*, en Br. ïrusl 20,00 20,00 •rane Ned 1060,00 1170.00 Dessen m 65,20 66,00 Mikkers 63,00 64,00 Ui. Uv. Houtb Dröge Duiker App Ecouosto Elsevier id eert KMBA Enkes Fokker Ford Auto Furness Ga<oma H ld - pet PW Gelder eert üeroüabr Glessen •1st Broc. ia eert Goudsmit Grosso Grinten Grofsmed. 238,00 1440,00 460,00 44,10 258,00 76,00 28,20 700,00a 87,80 40,00 17,00 63,00 65,50 485,00 68,00 68,00 95,00 118,00 202,00 140,00 240,00 1460,00 459,00 44,80 559,00 557,00 258,00 77,00b 27,60 87,50 38,70 17,30 63,50 485,00 68.40 68,40 96.00 119,50 200.20 138,00 Orenstein Oviiig-D-S Pakhoek B id eert Pal em bang Patibe Philips gb Pont Hout Force! Flea Proost&Br Kademakers Keeslnk Keeuwijk Kels&Co KI vp id cert Kotbe&Jisk Kommenholler Rijn-Schelde Sanders Schev.Expl. Schokbeton 249,50 223,00 152,00 151,00 83,50 127,00 32,40 378,00 94,60 250,00 435,00 134,00 250,00 223,00 151,00 149,50 83,70 127,00 81,90 387,00 96,40 257,00 445,00 137,00 85,00b 85,00b 217,00b 218,50 209,00 208,50 74,00 74,50 690,00b 675,00 227,00 228,00 222,00 223,00 16,50 16,40 1060,00 1080,00 Belegglngsmijen Dutch Int. l&A Beiegg Nefo Obam Koiinco Uni-lnvest Dtlllco Wceldhaven Leveraged l'okyp Pac H. l'okyo Pac. H. 98,50 98,50 151,00 155,00 68,00 67,50 74,70 74,90 68,10 73,00a 73,00a 110,90 110,90 103,50 108,00 19,25 19,40 21,90 22,00 30,75 30,75 Buitenland Hagemeijer 102,00 102,00 Hambro Int 86,00 86,00 Hellingman 34,80 35.30 Here Gons. 164,00b 165,00 Heybroek 303.00 303,00 Hoek's Macb 93,70 93,70 Holec 221,00 226,00 Holl. Beton 58,00 56,50 ICt eert. 82,50 82,50 IHC Holland 34,00 34,80 Ind. Maatsch. 228.00a 225,00a 1BB Kondor 83,00 81,50 Interlas 195,00 195,00 InternatioM 63,50 64,00 lnventum 1090.00 1095,00 Kappe papier 203.00 202,00 Kempen en B 81,50 80,50 Key Houtb. 1850,00b 2870,00 Kleue S 253,00 252,00 KJoos 144,00 143,50 Kluwer 105,00 104,00 Kon. Beïjenkorf 79,80b 30,20 ld eert 79,00 81,00 ld 6 cum Kon. Ned. Pap. 74,50 75,70 Krasnapolsky 115,00 KSH 60,80 60,50 t'VT 72,50 73,00 Kwatta 105,00 103,50 Landr GI 152,00 159,00 Lcidscbe Wol 174.00 177,00 LJudet.Jacob 241,50 240,50 Lijn. Delft 123,00 122,00 Macintosh 91,50 89,00 Menfcba 154,50 154,00 Meta Verb. 2620,00 2550,00 Meteor. Bet. 55,00 54,00 Moluksche 81,00 81,00 Mijnb. W. 1010,00 1010,00 Naarder. 49,00 49,20 Naeff 104,00 Nat. Grondbez. 82,00 84,00 NMB-Bouw 72,50 73,70 Netlap 480.00a 470,00 Ne erborst 41.20 42,00 Ned. Bontw 320,00 317,00 Ned. Dagbl 196,00 200,00 Nelle 490,00 500,00 id cert 340.50 345,00 Netam 95.00 95,00 Nlaf 1550,00 1550,00 Nierstrasz 1620,00 1750,00 Norit 89,00 87,50 NntriCi GB 93,50 95,00 Nutricia VB 93,00 94,00 Nyma 40,50 40,50 Nljverdal 80,00 82,00 OGEM bolding 33,00 32,80 öchuitema 132,00 132,00 Schoppen 256,00 255,00b Schuttersveld 1090,00 1060,00a Steviiï Gr 72,00 73,00b Stoomsp. Tw 116,20 113,00 la bind. Phll. 138,20 135,00 Telegraaf 101,5Cb 102,00 THV intern 226,00 232,00 Tilb. Watert. 325,00 329,00 lw. Kabelf. 415,00 410,00 Ubblnk 231,00 230,00 Udenhout 490,00 510,00 Unikap 521,00 257,00 llnli ceri 110,80 110,80 if* 7 pet 79,20 79,50 id 6 pet 69,20 69,20 V.d. Vüet-W 160,00 161,50 Vemeta 45,50 45,20 Ver. Glasf 805,00 800,00 Ver.Hand.Sch 550,00 545,00 VMF 141,80 143,00 Ver.N. Klecrm 280,00b 281,00 Ver.N. Uitgmij 104,50 104,50 Ver.Touwfabr id vert 113,00 114,50 Veztlverw. 525,00 500,00a ViliamijButt 94,50 94,00 VRG Papier 697,00 695,00 Vulcaansoord 1425,00 1430,00 Wegener G id vert. 66,00 66,50 Wessanen 131,50 131,20 W yert, 116,50 116,20 Wijk en Her. 900,00 900,00 Zaalberg 127,00 124,00 Mijnbouw/Petroleum Maxwell Petr Moear Enim ld 1-10 1-4 Sarakreek 117,30 117,00 189,00 186,00 2480,00 2400,00 2500,00b 2550,00 47,00 45,00 Diversen Holl.Am.Lljn Oostzei Geld.Tram weg Ant. Brouwerij Ant. Verffabr. ElMij Aruba Sur. Brouwerij Hunter Dougl 67,00 630,00 810,00 68,00 630,00 805,00 207,00 148,00 150,50 160,00b 160,00b 34,00 35,25 Participatiemijen Aig. Fondsenb. America Fund Asc. Beiegg. D Converto Goldmines Heiland F ld I Interbonds Ned. Vastgoed Blnn Bell. VG Breevast 107,00 106,50 178,00 178,00 152,50 152.50 590,00 600,00 242,00 233,80 135,50 135.50 678,00 678,00 503,00 503.00 595,00 596,00 138,00 120,00 121,50 Concentra 190,00 190,00 Europafouds Unifouds 382,00 384,00 Eurunion 1152,00 1161,00 Finance- Un 241,00 244,00 Valeurop 630,00 634,00 Chemical F 8,90 9,10 Col. Growth 4,70 4,70 Dreyfus F 10,25 10,25 Fidelity F 12,40 12,50 Investors M 8,20 8,30 Japan Fund 9,80 9,50 Lebman Corp 14,50 14,25 Madison F 10,00e 16,00 Manhattan 2,40b Aïassachus 10,20 10,00 Oppenheimer 6,30 6,50 Steadman 2,40 2,40 Technology F 5,40 5,50 Value Line 3,20 3,20 Vance, Saud. 6,10 6,20 Gevaert Photo 101,00 101,00 Petrofina Solvay 170,00 170,00 Un. Minière 1160,00 1170,00 Hoecbst 109,50 109,50 Mannesmann 162,00 159,00 AlJ.Breweries 487,00 499,00 Br. Petrol 370,00 378,00 Imp. Chem. 144,00 144,00 Dai-Ichl Bonk 365,00 361,00 Nippon Electr. 425,00 Pioneer El. 37,75 38,00 Sanyo Eectr. 25,00 24,50 Sony Corp 26,25 26,50 Canada Al can 37,50 37,75 Bell Teleph 43,00 43,00b Bovis Corp 2,00 2,00 Can. Brewer 4,00 3,80 Can .Pacific 16,00 16,10 Gulf Oil 35,00 35,10 Husky Oil 22,50 23,65 Imperial Oil 39,60 39,50 InalL Nat.G. 9,60 9,60e Int.Nickel 38,70 39,25 Shell Canada 20,55 20,50 V.S. van Amerika Admiral Corp Akzona Am.Cyabanud Am.Metal Am .Motors Am.Smelt c. Am .Standard Am.Tel&Tsl Ampex Corp Amsted Ind Anaconda Upeco Corp Ark. Louis Atl. Rlchf. BcthJ.Stee) Boeing Corp Burlington Burroughs Celanese Chadbourn 12,00 12,25b 20,50 21,30 23,00 23,00 47,75 47,75 11,35 11,20 26,35 25,50 14,10 53,15 5,15 14,00 53.00 4,80 43,50 43,00 29,60 28,75 2,95 3,00 24,10 23,25 - 100,00 34,25 34,10 15,40 16,40 198,00 195,00 32.40 32,00 1,55 1,60 Chese-eako 55,00 Chrysler 19,00 19,50 Cities Serv 55.65 55,75 Colgate 25,50 25,75 Columbia Gas 27,22 27,95 Cons Edison 22,15 21,15 Cont Can. Control D. 41.50 40,75 .ustlss W 12,95 13,25 Dow. Chem, 58:30 58,50 Dn Pont 169.00 Eastm. Kod. 104,00 103.75 Exxon Corp 86,50 86,00 First N.C. 40,75 41,25 Ford Motor 46,50 46,75 Gen. Cable 9,75b 10,50 Gen .Cigar 13,10 13,25 Gen. Electric 58,75 59,25 Gen. Foot' 28,40 28,40 Gei .Motor* 50,60 50,25 Gen. Tclepb 26,25 26,75 GUette 40,00 39,50 Goodrich 16,80 17,25 Goodyaer 18,00 17,00 Greyhound 17,00 16,60 Gulf Oil 23,30 24,00 Honeywell 78,50 77,00 IBM 250,50 249,00 Int.Flavors 79,00 79,75 Int.Tel&T 29,70 29.60 Kennecott 45,25 43,75 Kroger 21,40 21,85 Leasco D 10,50 10,20 Ling-Temco 9,50 9,50 Litton Ind. 5,60 5,50 Litting Ind 11,76 11,76 Marcor 24,50 23,75 Martin Mar 18,00 18,00 McDonnall 19,00 19,00 Minnesota 76,50 77,25 National Can 8,50 9,00 Nat.Casb Reg 38,25 38,15 Nat.Dist.&C. 13,50 13,40 N.A. Philips 21,50 21,70 Occidental 11,75 11,10 Penn Centr 3,60a 3,50b Pepsi Co 64,90 65,00 Philips P. 55,50 54,60 Polaroid 84,50 87,50 Procter&G 86,00 87,50 RCA Corp 21,50 21,25 Rep-Steel 27,90 27,75 Reynolds Ind 46,75 46,30 Sears 89,00 89,00 Shell Oil 56,00 56,60 South Pac 36,00 36,75 Sperry Rand 42,50 42,50 Standard Br 52,00 51,75 Sterling Dr 28,25 29,60 Studebaker 33,50 34,00 Sun Oil Comp 50,00 50,00 Tandy Corp 21,25 21,00 Texaco 29,20 29,25 Texas Instr 110.75 109,50 lVanssam. Corp 9,95 10,25 Union Pac. 83,25 84,60 U.S Steel 43,10 44,00 Westinghouse 23,50 24,50 Woolworth 18,70 18,75 (Aandelen) Pye Hold. 272,00 268,00 (Obligaties) (Claims, Scrips, Stockdiv. e.d.) Aniem Beheer N.M.B. Philips GB Pioneer Eleo. 3,00 7,49 8,05 3,00 7,53 8,00 10,00 AMSTERDAM, 28 febr. (ANP) - Het Damrak liet zich donderdag van een wat betere zijde dan de afglopen dagen zien. Weliswaar opende het gros van de actieve fond sen lager, maar bij een wat drukkere handel werd direct vaak de weg om hoog gevonden. De 34 pet hogere Akzo- winst en een hoger divi dend leidde, evenals woensdag reeds in het on officiële verkeer, tot een behoorlijke winst. Ge opend werd op f 54 ofwel f 1,20 hoger. Goed in de markt lagen ook de grote banken. ABN startte f2 hoger op f244 en AMRO- Bank f] op f63,50, waar na de koersen zich verder in gunstige zin ontwikkel den. Scherp terug moest De- li, die op f 105 een verlies van f4,50 boekte. Philips verloor 20 cent op f 32 en Hoogovens 10 cent op f 63,90, maar Unilever was eenzelfde bedrag beter op f 111. Kon. Olie, die in de loop van de middag de jaarcijfers bekend zal ma ken, begon 30 cent lager op f 92,90. Verder bleven de verschuivingen op de actieve markt voorshands erg beperkt. De -obligatie- markt was opnieuw vaster gestemd. De locale markt bleef door gebrek aan bedrijfs nieuws en tegen de ach tergrond van de pessimis tische kijk op de economie op dezelfde manier als de afgelopen tijd doorsudde ren. Grote verliezer was hier Krasnapolsky met f 10. Verder bleef het stil en de verschuivingen bleven gering. Relatief gezien de den onder meeir Nier- strasz, Udenhout, Rade makers, Mulder. Allied Breweries, Nationaal Grondbezit en Wereldha ven (tamelijk optimistisch jaarvelslag) het nog goed. Daar tegenover moesten onder meer Macintosh, Oce-Van der Grinten, Cin- du, Stoomspinnerij Twen- the, Metaverpa, Ned-ap en Vezel verwerking betrek kelijk veel terrein prijsge ven. Op de actieve markt zetten de grote banken hun opmars voort. Verder was de koersontwikkeling hier nogal verdeeld, maair de verschuivingen bleven vrij beperkt. 4>

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 11