„Het komt toch anders uit Is helft van Nederland rijp voor psychiater GODEF „VOl MIS1 TIKJ los Schi beeindii zijn car\ VEEL ZIEKTEN KOMEN VOORT UIT ONVREDE Nog geen akkoord over schuld Chili een miljoen gulden aan prijzen Vianen wint GP Antibes 99 binnenland buitenland Geen problemen DE OUDERE MENS IN DEZE JDEZE^ Geen politiek Eigen belang rWlBEW V>- ONVREDE HOOP Studie over huisvesting zigeunergroep Mr. Van Schaik verlaat Shell paplap oor uw pan Duur eitje Stofzuiger aarde RH Smith klopt Newcombe Dinsdag 26 februari 1974 10 1 „Nou ik voel me helemaal niet benard of pessimistisch door al dat gedonder over allerlei zaken waarmee we dagelijks overstroomd worden. Ik ga zoveel mogelijk mijn eigen baan. Leef zoveel moge lijk heen langs die volle pot ten narigheid, of vermeende narigheid, die ons aan de lo pende band worden geser veerd. Wat dacht u, ik ben 72 jaar. Ik heb m'n portie meer dan gehad. Ik kan redelijk rondkomen, met m'n vrouw. De kinderen zijn de deur uit. Moeten maar voor zichzelf zorgen. Wij gaven ze mee wat we in redelijkheid konden. Hebben er nu een grote, dikke punt achter gezet. Egoïstisch? Wel nee! Een kwestie van zelfbescherming. Ik heb gewerkt van m'n twaalfde tot m'n vijfenzestig ste jaar. Hard gewerkt. Ben nooit één dag zonder werk ge weest Ook in de crisistijd niet. Heb toen van alles aan gepakt. We zijn er gekomen. Dacht u dat we in die tijd hadden kunnen denken dat er nog eens een AOW voor de bejaarden zou komen? Toen heb ik wel eens gepiekerd, eerlijk. Maar wij konden niet sparen. Konden dat na de oor log, toen we financieel de po ten onder het lijf kregen, wel. Nou, wij hebben het niet ge daan. Hebben dat beetje wat wij hadden opgemaakt We hebben daarvan extra dingen gedaan. Wat duurdere vakan ties genoten bijvoorbeeld. We hebben nu AOW, krijgen wat van de Bijstand en omdat het toch naamloos is wat u opschrijft ik scharrel er nog wat bij. Maar we hebben geen stuiver. Link bekeken, meneer. Want als wij niet lan ger zelfstandig zouden kunnen blijven en in een bejaarden huls zouden moeten zover is het nog niet, gelukkig kunnen ze ons geen cent afne men. Voelt u 'm?" Hij draalt onder dit verhaal een sigaret Een onopvallende man, verweerd gezicht, grij zend haar en pientere oogjes, die steeds schijnen te lachen. Hij zegt het leven nooit zo zwaar genomen te hebben. Daarover ook wel blij te zijn. „Meneer, het komt altijd an ders dan je veronderstelt. Wat een herrie over alles en nog wat. Nou, als lk eens ga ver gelijken mijn jeugd en die van de huidige jonge ren,Moet ik dan nog wat zeggen? Best, de wereld en de mogelijkheden zijn nu anders. Maar maken die jon geren nou echt zo'n goed ge bruik van hun kansen? Ik ge loof er geen barst van. Hoeve- len zijin er eigenlijk arbeids- schuw? Vluchten In studie, zo- genaamde studie? Ik heb daar over zo m'n eigen gedachten. En maar protesteren. Nou ze doen maar. Ik zet 's avonds de teevee af als dat ervoor komt. Lees dat ook allemaal niet in de kranten. Het wordt alle maal verschrikkelijk opgejut. Ze kunnen kletsen wat ze wil len, maar er zal altijd gewerkt moeten worden. Guldens die niet verdiend worden, kunnen niet uitgegeven worden. Ik heb maar net lagere school, maar dat weet ik verdomd goed. Beter dan al die geleer de bollen. Die kunnen trou wens ook alleen maar blijven draaien, omdat er mensen zijn die ook voor hén geld verdie nen". Hij haalt wat laatdunkend de brede schouders op. „Nee, heel veel van wat ons elke dag weer als problemen wordt voorgeschoteld, zijn geen pro blemen. Dat zijn zaken die gemakkelijk worden opgelost. Maar ze worden in stand ge- houden, omdat een aantal lin ke jongens er een boterham mee verdient". Hij aarzelt even. „Weet u wat ik wei verschrikkelijk vind? Die ei- lende van kinderen in die ar me landen. Kijk, ais ik dat zie, word ik hels. Dan denk ik, dat we met z'n allen stapel zijn geworden. Al die wel- vaarts-protestfiguren wier bedje in dit land gespreid is en blijft. Al die linke jongens die hele maatschappij-verha len vertellen zonder wezenlijk iets te doen aan die schande. Maar laten we in dit land we barsten toch van de wel vaart, meneer in godsnaam onze smoelen houden over ónze vermeende narigheden. Ik ben altijd een arbeider ge weest. Heb nooit een echt vak kunnen leren. Heb wel altijd m'n brood verdiend. Welnu, ik vind het walgelijk als wij hier in het licht van dié ellende wezenlijk herrie maken over 1 of 2 procent méér loon. Waarom niet eens een paar' jaar die zogenaamde ruimte in één pot om die kinderen te helpen? Zouden we daaraan kapot gaan? Geloof ik echt niet. Maar die vakbondsjon gens moeten wel! Want ze hebben in de loop van de ja ren die leden zo belust op geld gemaakt, dat die weg zouden lopen uit die organisa ties ais ze niet steeds een nieuw stukje mals vlees voor gehouden wordt. En hetzelfde geldt voor de andere groepen in Nederland. Voor de boeren, voor de ondernemers, voor de ambtenaren, voor de kunste naars. Vult u maar aan. Hij zegt „nooit aan politiek gedaan" te hebben. „Ik heb dat nooit gemist. Ben ook nimmer lid van een vakbond geweest. Heb daaraan geen behoefte gehad". Op mijn vraag of hij het niet onjuist vindt toch ook de vruchten te hebben geplukt van het werk van die vakbonden, lacht hij schamper. „Dat is me vroeger door collega's herhaaldelijk verweten. Ik heb me daar nooit iets van aangetrokken. Ik kon moeilijk zeggen dat ik niets wilde hebben als vak bondsacties iets hadden be reikt. Maar verder heb ik de centen die anderen aan contri butie betaalden, gebruikt voor m'n gezin. Mag dat soms niet?" Hij vertelt daarover wel ru zies te hebben gehad met z'n zonen. „Die wilden dat ik lid werd. Heb daaraan niet toege geven. Zij zijn trouwe vak bondsleden. Maar ais u mij nou op de man af vraagt, of ze dat uit idealistische motieven zijn, heb ik m'n twijfels. Ze denken er beter van te wor den. Niet als groep, maar indi vidueel. Het is een soort ver zekering tegen sociale onge vallen en loonnarigheden. Mag, maar gooi er dan geen fraai idealistisch sausje over". Hij stelt dat volgens hem de hele maatschappij drijft op het najagen van eigenbelang. Dat is zo in de persoonlijke sfeer. Maar ook in die van groepen en landen. „Neem nou die zogenaamde oiiesrisls. Die Arabieren hebben ons in de klem. Gebruiken dezelfde me thodes die wij, het WeBten, jarenlang hebben gebruikt. Mag dat niet? Die Arabische vluchtelingen interesseren die oliesjeiks niet. Die moeten maar voor zichzelf zorgen. Doen ze na met terreur. Dat is bar en boos. Maar is het onbe grijpelijk? En Frankrijk en Engeland, onze veel bekriti seerde EEG-partners, laten ons barsten als puntje bij paaltje komt. Zorgen alleen voor zich zelf. En wij maar netjes In de EEG-paa blijven lopen. Tot we kreperen, als we niet uitkij ken. Eigenbelang, ook hier meneer". Vindit hij onze maatschappij gezond? „Nee, beslist niet. Maar niemand kan mij garan deren dat die nieuwe maat schappij die sommigen willen, beter is. Op papier misschien wel. Maar ln de prak tijk?Ook in zo'n nieu we maatschappij zal 't eigen' belang drijfveer zijn. Dan ko men andere Individuen en groepen bovendrijven. Die profiteren din weer. Kijk, ik ben niet geleerd en weet niet zoveel. Maar dat is wat het leven mij heeft bijgebracht. En daaraan houd ik mij maar. Ik ben daardoor nooit minder geworden. Op mijn leeftijd schreeuw je niet meer om een andere samenleving. Ik ga schreeuwen en gillen als ze de AOW zouden willen intrek ken, of de Bijstand willen verminderen. Want dan ben ik zelf de klos, meneer. En schreeuwen en gillen maakt het in deze wereld. Heus, let u maar op wat er gebeurt. Dat is ook iets wat ik drommels goed door heb". JACQUES LEVIJ lllliiT pi - IJ, j 11','i X'i 'rH i- t ,-r 1 (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN Zeker miljoen Nederlanders leven onder te grote spanning (stress). En een groot deel van die zes miljoen kan dat niet aan. Resultaat: onvrede en ziekte. Een situatie die overigens steeds erger wordt, omdat de oorzaken worden opgeroepen door onze maatschappij; de rattenrace naar welvaart, aanzien en prestige. Deze onheilsgeluiden maar vooral dat alarmerende getal van ruim zes miljoen (de helft van Nederland) zijn af komstig van dr. C.W. Aak ster (35), gepromoveerd over de spanning van de westerse mens, wetenschappelijk hoofdmedewerker aan het Instituut der Sociale Genees kunde aan de Leidse univer siteit, bebaard, bewogen en somber gestemd. Hij hield onlangs een enqu ête onder 1552 Nederlanders tussen 25 en 65 jaar waarvan 40-50% verklaarde aan min stens 2 stress-situaties te lij den. Een kwart had geen best thuis gehad en men had op vallend veal fysieke klach ten: hoofdpijn, rugpijn, duizelig heid (34% der mannen, 62% der vrouwen) overmatige vermoeienis (37% M en 59% V); bronchitis (16% M en 11 V); hartsyndromen (11% M en 15% V); reumatische aandoeningen (18% M en 28% V); suikerziekte (29% M en 25% Cijfers die veel hoger liggen dan in de kliniek bekend is, aldus Aakster die zijn schets van een verziekte maat schappij presenteerde in het jongste nummer van het Ne derlandse Tijdschrift voor Geneeskunde. En een groot deel van de kwalen vindt zijn oorzaak in spanning, in stress, dus niet in fysieke tekorten. Er is maar één oplossing, en die lijkt onbereikbaar: een verandering van de maat schappij. „Je kunt beter met 200 minder per maand in een eengezinshuis woning itn Drente dan met die 200 erbij in een flat in de Rand stad" zegt Aakster bij wijze van voorbeeld. „Er is duide lijk een relatie tussen ver eenzaming, onvrede, spannin gen en gezondheidsstoornis sen. 50% is een mooi rond getal, maar dat heeft alleen betrekking op mensen met minstens 2 stress-situaties, dus ik ben naar mijn gevoel aan de voorzichtige kant ge weest. Ik versta onder stress het verschil tussen wat men graag wil en wat men heeft. Het is een stuk onvrede, maar dikwijls is men zich dit niet bewust. Een man werkt hard en verwaarloost zijn gezin. De hele visie van de mens op de maatschappij staat aan de orde. Bij je geboorte ligt je maatschappe lijke positie al voor een deel vast. Je vrijheid om je daar aan te ontrekken is margi naal." Er zijn drie reacties: - Negatieve actie (huizen kraken, demonstraties. Aak ster: Je riskeert heel wat als je tegen de huidige orde ingaat.") - Geweld, verzet, destructie (rellen, uit de grond trekken van parkeermeters, auto's beschadigen - Aakster: dat moet je ook zien als een uiting van onvrede-). Voor je eigen gezondheid is het waarschijnlijk goed). - Door positieve eigen aktie de zaken ten goede verande ren, zien wat er fout gaat en niet bij de pakken gaan neerzitten. Aakster: „Niet voor niets slikken veel vrouwen libri um, omdat ze anders hun spanningen tegen hun kinde ren afreageren. Om zich hier tegen te beschermen nemen ze hun toevlucht tot medicij nen. Maar librium is geen blijvende oplossing." Vraag: U geeft de maat schappij de schuld van de onvrede. Maar waar blijft de beroemde vrije wil? Is een mens dat werkelijk slechts een marionet van zijn mi lieu? Aakster: „Die vrije wil telt mee, maar er zijn zoveel an dere factoren. Een man die zich wil verbeteren kan te oud zijn en niet geaccepteerd worden. Een studie om hoger op te komen is niet mogelijk omdat het gezin te druk is, het huis te gehorig is of je baas boos zegt: niet doen, want dan word je een te dure kracht voor mij en het gaat zo toch goed. Je omge ving legt die vrije wil aan banden en men gaat er vaak onderdoor. Neem vereenza ming. Die mensen willen heus wel kontakt, maar niet altijd zijn de andere mensen bereid om te luisteren. En hoe moet je kontakt hebben in een nieuwbouwwijk waar niemand je kent. De mens wordt in toenemende mate individueler. Hij wisselt sneller van baas, vrienden, partner, huis en stad, waar door hij losser gaat worden van normatieve opvattingen. De moderne mens staat meer op zichzelf dan vroeger. Dat heeft ook tot gevolg dat hij minder goed kan samenwer ken, dat zijn relaties zinloos zijn waardoor er geweldige spanningen onder de opper vlakte ontstaan. Een dan zijn we veel verder van huis." Volgens dr. Aakster over heerst het technisch, ratione le denkproces gekoppeld aan de idee van een geld-econo- mie. Simpeler gezegd: we willen steeds meer verdienen en kopen. Ik voel me gefrus treerd als anderen wel voor uitgaan en ik niet. Dat zit ingebakken. Uit competitie kunnen goede prestaties voortkomen, maar je moet niet overdrijven. Als we bij voorbeeld hebben geaccep teerd dat iemand hooguit tweemaal zoveel als een an der mag verdienen, zijn we al veel verder." Vraag: Bij de 50% van Ne derland die aan stress lijdt, is de grens overschreden. Zijn we nou langzamerhand allemaal rijp voor de ligbank van de psychiater? Aakster: „Nee. De psychiater ziet slechts aarzelend een op lossing. Vaak krijgt men voor dit soort problemen be ter hulp bij de huisarts die het gezin echt kent. Bij de psychiater -en dat is een na deel- kom je in een medisch model. Maar de mensen heb ben begeleiding nodig; niet diagnose en therapie. Én als je ontslagen wordt uit de medische zorg kom je me teen weer in de kou te staan. Beter kun je samen met de patiént naar een oplossing zoeken." De hoge stress-factor is een fenomeen van hoog geïndus trialiseerde landen met een verstedelijkste maatschappij. Aangezien we daar in hoog tempo naar toe hollen, lijkt de vraag gerechtvaardigd of we naar de knoppen gaan. Aakster: „Als de maatschap pij niet ombuigt, zie ik het uitermate pessimistisch in. Maar er kunnen maatregelen genomen worden. Zonder aan partijpolitiek te doen, vind ik dat dit kabinet meer be grip voor welzijn heeft dan de vorige. Er is een flink verhoogde aandacht voor de gezondheid, het openbaar vervoer, leefbaarheid, reno vatie, onderwijs in kleinere klassen. Hier gloort toch wel iets van begrip. De vorige regering keek teveel naar de betalingsbalans. Vroeger leefden de mensen vrij stabiel. Het was in die tijd ook geen pretje om te leven. De grootste zorgen waren brood op de plank, behuizing en gezond blijven. Nu is het anders. Er is niet meer zo de strijd om het bestaan, maar om de vervul ling van het mens-zijn. De stress is andersoortig gewor den. Als je kijkt naar andere landen, primitieve volkeren, kom je ook niet altijd onder de indruk van vrolijkheid.... (angst „voor goden... angst voor ouderen...) maar toch geloof ik dat ze toen meer levensblijheid hadden." Een schrijvende vinger aan de muur is de geweldige toe name van het aantal hartin farcten. Aakster: „We zijn hard op weg kneusjes te worden. Hoeveel mensen hebben niet een plastic buis je, een vinger kwijt, een sterke bril, kunstvoet, pace maker, en dan zwijg ik nog van de psychische kneusjes want ook daar kom je aan een respectabel aantal. De gemiddelde levensver wachting vertoont voor man nen vandaag de dag een lich te daling, terwijl die van de vrouwen nog stijgt. Vroeger leefde een vrouw 1 jaar lan ger dan de man, nu wel 5 tot 6 jaar. Omdat mannen ook aan hogere risico's bloot staan, meer sociale stress hebben. En de mogelijkheid om hulp te bieden neemt af." Vraag: Lopen we dan als Lemmings de zee in in één onbegrijpelijke, massale zelf moord? Aakster: „Als je doorgaat met grote steden te bou wen.... al dat soort dingen.... Als je niets gaat doen, zijn we inderdaad op weg naar maatschappelijke zelfmoord. Maar gelukkig worden er al tendenzen omgebogen. Men bouwt bijvoorbeeld niet meer automatisch hoogbouw en rechte straten zonder va riatie. Er komt een tendens naar openbare hearingen. Dat zijn enkele goede ontwikke lingen. Als je het zo bekijkt, is er misschien nog hoop." JAN KOESEN (Van onxe Haagse redactie) DEN HAAG Er is nog geen formeel akkoord over de afbetaling van de Chi leense schuld van vier mil jard dollar aan de belang rijkste krediteurlanden. Een beginselovereenkomstthans in Parijs bereikt, is door geen van die landen, inclu sief Nederland, ondertekend. Over een maand wordt in de Franse hoofdstad weer onder handeld tussen een Chileense delegatie en de crediteurlan- den over deze schuld. Dan worden opnieuw de standpun- DEN HAAG (ANP) Op interdepartementaal niveau wordt thans gestudeerd op het vraagstuk van het verschaffen van en meer definitieve huis vesting voor de groep zigeu bers, van „Petaio". Dit heeft minister Van Doorn van CRM geantwoord op schriftelijke vragen, welke het Eerste-Ka- merlid Meester (PvdA) vorig jaar juli stelde over de groep die in het eerste halfjaar van 1973 veel in de publiciteit was. De bewindsman deelde mee, dat met enkele gemeentebestu ren incidentele gesprekken zijn gevoerd. Indien hem door een of meer gemeenten 'n zorg vuldig opgesteld plan wordt aangeboden dat voorziet in een verantwoorde oplossing ten behoeve van de groep zi geuners dan is de minister be reid een aanvraag tot bijdrage in de kosten van de totstand koming van de daardoor nood zakelijke voorzieningen posi tief te beoordelen. (ADVERTENTIE) ten nader bekeken en be paald. Een en ander heeft de voor lichtingsdienst van minister Pronk (Ontwikkelingssamen werking) desgevraagd meege deeld. Nederland wil dit ak koord nog niet ondertekenen, omdat het de ontwikkelings hulp aan Chili heeft opge schort („bevroren") na hot ten val brengen van de regering- Allende door de militairen. De bewindsman staat op het standpunt dat onze hulp alleen kan worden gegeven, wanneer vaststaat, dat in dat land de mensenrechten niet meer wor den geschonden. De afbetaling van de Chileen se schulden valt ook onder ontwikkelingshulp, in dit ka der zou de afbetaling ervan over een langere periode wor den uitgesmeerd. Minister Pronk ziet de regeling van de Chileense schulden als nieuwe ontwikkelingshulp. Voordat Chili daarvoor in aanmerking kan komen, moet zekerheid bestaan dat de rechten van de mens daar worden gerespec teerd. ROTTERDAM De presi dent-directeur van Shell-Ne- deriand B.V. mr. J.R.H. van Schaik gaat binnenkort weg. Hij zal worden opgevolgd door de 52-jarige mr. J.P. van Reeven, tot voor kort general managing director van Iranian Oil Operating Companies in Teheran. De heer Van Schaik verlaat de dienst van de groep op eigen verzoek. Hij wil zich aan andere taken wijden. De vertrekdatum is 1 augustus a.s. De heer Van Reeven werd op 6 september 1921 in Rotter dam geboren. Hij studeerde rechten aan de vrije universi teit in Amsterdam en behaalde de meestertitel in 1945. Daar na werkte hij vijf jaar op een Rotterdams advoctatenkantoor. In 1950 trad hij in dienst van Shell. Bri«v«n voor des* rubrófc meetm mat volUdiga naam an adres worden ondertekend. Bij publikatfc zullen de* vermeld worden. Slecht» b!| hoge ufr. zondering zal van daze regel worden afgeweken. Naam an adra» zijn dan bi| da radactie bekend. Publikatle van bri». ven (verkort of onverkort) betekent niet dat de redactb het In alle gavallai eena la mat inhoud, cc*, atrekking. MÜNCHEN-HEI DELBERG (DAP) De aarde blijkt in het heelal een goede stofzuiger te zijn. Onderzoeken van het Max Planck-instituut voor kernfysica in Hei delberg hebben uitgewe zen dat er in de onmid dellijke omgeving van onze planeet aanmerke lijk meer interplanetair stof voorkomt als bx. bij de maan of -andere delen van ons zonnestel sel. Geleerden van het instituut hebben de eer ste resultaten bekend gemaakt van een proef die in de Amerikaanse Skylab is genomen. De aarde blijkt als verza- mellens van het inter planetaire stof te wer ken, dat afkomstig is van meteorieten en ko meten. Aan de Skylab waren speciale plaatjes aangebracht, waarin het kosmische stof kraetr- tjes had geslagen die aanwijzingen geven om trent snelheid en grootte van de deeltjes. «lm**? Deze PEUGEOT 104 waarde 8.S95 met zuinige, krachtige 50 pk motor, 135 km/u; voorwielaandrii- ving; versnellingepookje; draaietraal «techts 492 om; schijfremmen voor, irommelremmen achter- vier portieren; rondom veiligheidssloten; automatische remkrachtverdeler en rembijstellingis iedere week Mn van da waakhoofdprijzan, die u kunt winnen wanneer u voor 1 deelneemt aan da Nationale Puzzelactie (t,b.v. da Stichting Natuurbehoud en Natuurbeschermingseducatie) in deze krant. Tijdens de door mSfldcud»:. kundige dr. J. Terlouw, in „Gouden Leeuw", te Terhetj. den gehouden lezing over mi- lieuprobl'emeltiiek, heeft heer L. Sinner zich uiiltgespr*,. ken voor afremming van <je bkHindustaiie itn omgeving van Terheijden. M. i. een beetje onzindelijke gedachte tijdens een miiliieudiiBcussie. De fraë tiie-voorziltter vam „Terbedjdetis Belang", blijkt de belangen van Terheijden waartoe ook de agrariërs behoren— maer ten dele te dienen. Het is ver duiveld mood en wij prijz« ons gelukkig dat bloem en plant in de gemeente Teriieij- dën in hoge ere worden ge houden. Het is een lovens waardig imbtitartJilef die bescher ming van het milieu ter hand te nemen, maar die agrarische giemeemtemiaren zullen toch ook een boterhammetje moeten eten. Het ldj-kt gewenst var kens en kippewnesiterijen bin nen de bebouwde kom toe te laten, maar er moeten moge lijkheden blijven om deze be drijven buiten de bebouwde kom tot ontwikkeling te does komen. Het is mij een beetje vervelend als omwille van de schone industrie een aantal mensen naar sociale instellin gen wordt verwezen. Wellicht heeft de heer Sinner er ook bezwaar tegen als zonder bio-industrie zijn eitje f 1.50 at f 2.00 zou gaan kos ten. WAGENBERG, J. VOLMER EEN paar duizend Amster dammers hebben gisteren de februaristaking van 1941, toen op 25 februari tienduizenden in de hoofdstad het werk neerlegden uit protest tegen de jodenvervolging door de Duitse bezetters, herdacht. In een lange stoet trokken zij langs de Dokwerker op het Jonas Daniel Meijerplein, Dinsdag 26 februari 197 Jos Schurgerst Sn AMSTERDAM (ANP) D Haarlemse coureur Jos Schui g-ers heeft besloten het voor beeld van Jan de Vries 1 volgen en te stoppen met d aotdeve wegracesport. Na goe zeven jaar wedstrijden hee hij in het afgelopen jaar bijr alles bereikit wat een privéri, der zich maar wensen kan. Schu-ngars werd -derde in h< wereldkampioenschap 125 c won de Graond Prix van Belg op Frianeorchamps, toonde zi< ANTIBES (AFP) Gerat Vianen heeft de Grote Pri van Antibes gewonnen. Twe de werd René Pijnen. Vianr legde de 140 kilometer af in nur 26 minuten en 52 secoi den. UNIONDALE (AFP) Amerikaan Stan Smith is wi haar geworden van het toe nooi in Uniondale. Hij ve sloeg in de filiale de Austr üër John Newcombe met 6— 36, 63. Dit toernooi telt mee vc het wereldkampioenschap v de WCT (blauwe gToep). F herenidribbetopel werd e overwinning voor die Ame kaan-Australische combina Borowiak-Crealy, die in dl sets wonnen van Case-Mast< .(Aus): 6—7, 6—4, 64. In Detroit zegevierde bij I dames Billy Jean King oil haar landgenote Rosemary (I sa-I's: 6-1, 61. Het was I dorde maal dat Billy Jtl King dit toernooi op h;l na-a-m bnaoht.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 8