NIEUWE VERHOGING PAPIERPRIJS TEGENVALLER VOOR DAGBLADEN Vfeir komt morgen minderheidskabinet met Staatsbezoek bracht licht in Liberiaanse duisternis Speelse vogels Enorm tekort op Britse handelsbalans ic Chinees protest tegen Franse film over China Drie branden, kind omgekomen Staking bij BRT van Red Band natuurlijk. Griep velt Hongaren binnenland buitenland 1■HHHM eixrs Minder gewicht Voorwendsel? Groei OPTIMISME OVER VREDE HET MIDDEN-OOSTEN Samenwerking SGP en NEV Naar vrede Suez-kanaal Hippie leger GRAND HOTEL SCHEVENINGEN Weer vrijspraak voor IJmuidenaar Ongeluk NU OOK IN UPDRANK EN COLA Uitbreiding boycot Griekse schepen in Australië Dinsdag 26 februari 1974 am nr Venezue la Rotterdam nr gaardrccht 23 12 1 Puerto Somoza. I vn Rotterdam Jerk 24 630 nno Lta. VVoensdrecht buettel nr Gdy- (OGEM) ben begonnen lirijs gevestigde lpt.org. De be- |komen tat een vier Afrikaanse _n THV-dochter I de Afrikaanse pn. Binnenkort J gegevens hier- 1 bekendgemaakt leensohappelijke Bus OGEM. Op- ■jdvertakte han- die enkele ac- Frankrijk heeft, ■end actief is in |nse gebieden in opereert men Jgingen in tien programma is bh, deels aJge- Door een sa- de Sto-kvis-be- I de Optorg-acti- uen uitgebreid _.EN:18 febr. W. Ir-exploitant, vlp 1 18, thans Dis- VMssingen. Cur. loker, P. Krugei'. Vl-issingen, teL pvanigers, exploi- loondorsbedrijf, 176, Woensdrecht. Irbindend worden |itdelinigslijst. Aan an geen uitkering in. |E VAN BETA- J74 Is aan B.V. lenfabriek Erven pckx, Smoorstraat definitief sursé- petalintg verleend van 6 maanden, 1-11-1973. In de leen ontwerp van rponeerd. Bepaald sehuldvorderin- Izien waarvan de rerkt voor 21-2- Jewindvoerder mr. van Roosmalen, 36, Roosendaal Irden ingediend, h gebod en akkoord 1974 te 10.00 uur ladpleegd en be- Irt zwak plijke 25 febr, |et Damrak is beursweek vegend wat begonnen, harkt kan zich bndhaven, met van de pndsen, waar- ne HAL nogal nd was. Be- 1 op een f2,20 i van f 151, een verdere aftekende, hield verband |n over de raa- helling voor pardoor twee >ten worden Unie was f 104, maar ras f 2 lager op kfan Ommeren lager. Van de .s was Akzo r op f52,10 en op f 111,30. en Hoogovens eranderd van resp. f63,80, ?s moest 40 ren op f31,80. et f2 beter op VtRO-Bank 70 80. Deli begon op f 111,50. verloor f 1,80 Verder waren ingen nauwe- ige betekenis, iemarkt was •d locale markt lans naar de door. Gebrek leidde wel erse laatkoer- rij Droege op veau en Ford een f 10 la-. Zeer flauw r meer ook terdam Rub- um, Mendej verpa, NMB, lergoss en andere kant ie uitgeverij- erswinst van >oeken, zoals uwer. Het au- voegde f 50 "S toe, terwijl andelen Kras- k enkele gul- t opleverde, n vast Ahold, Oce-Van der, it, VulcaaansW Vezel ver w««J DEN HAAG (ANP) Na dat per 1 januari j.I. de abon nementsprijzen van de dagbla den mede op grond van de sterke stijging der papierprij- zen waren verhoogd, is de Ne derlandse dagbladpers twee weken later voor een nieuwe papierprijsverhoging komen te staan. Een onverwachte kos tenstijging dus, waarvan het echter nog niet helemaal zeker is, dat de dagbladen haar in de abonnementsprijs zullen willen doorberekenen, aldus drs. K. J. van der Zande, alge meen secretaris van de Vere niging Nederlandse Dagblad pers. Voor het eerst sinds enige tijd bewegen de gezamenlijke oplagecijfers zich namelijk weer in stijgende lijn. Daar ook het advertentievolume omboog gaat en de inkomsten- situatie van de dagbladpers dus aan het verbeteren is, wil men eerst bekijken of men het zonder verhoging van de abon nementsprijs kan stellen Daar men de stijgende be weging van de oplagecijfers liever niet door een dergelijke stap nadelig wil beïnvloeden. Alles hangt overigens van de ontwikkelingen af. De heer Van cler Zande acht het hele maal niet zeker, dat de stij ging van het advertentievolu me een blijvertje is. Daarvoor vindt hij de conjuncturele vooruitzichten te onzeker. Hij is erg slecht te spreken over die tweede prijsverho ging voor het krantenpapier in zo korte tijd. Op 1 januari waren de prijzen met 28 a 30 procent verhoogd en half janu ari kondigden de Scandinavi sche papierleveranciers „plompverloren en zonder enig overleg' enige maatregelen aan, die neerkwamen op een nieuwe verhoging van de pa- piierprijs met ongeveer twaalf procent, wait de totale prijs verhoging in enkele weken tijds bracht op ongeveer •"•eer- tig procent Deze maatregelen die op 1 februari van kracht zijn ge worden, hielden in een verla ging van het papiergewieht per vierkante meter (met 6,56 procent van 52 gram tot 48,8 gram per vierkante mieter), een dienovereenkomstige prijsverhoging van 6,56 pro cent en een olie- en bunker- toeslag van 65 gulden per ton. Het is duidelijk, schrijft de heer Van der Zande, dat de Scandinavische papierleveran ciers door papier van een la ger gramgewiiioht te leveren, eenzijdig het object van de met hun afnemers gesloten contraeten wijzigen. Zij doen dit met een beroep op die om standigheid, dat zij ais gevolg van de energiecrisis anders niiiet in staat zijn hun plicht tot levering van de overeengeko men oppervlakte na te komen. Een beroep op een acute over machtssituatie dus, hoewel moet worden aangenomen, dat de papierleveranciers hun pa piermachines niet praktisch van de ene op de andere dag op het lagere gramgewicht kunnen overschakelen, zodat deze maatregel al veel langer in voorbereiding moet zijn dan papierfabrikanten met hun eenzijdige, op uiterst korte termijn gedane aankondiging willen doen geloven. Men gebruikt volgens de heer Van dier Zande kennelijk de krapte op de papie-rmorkt om deze maatregel en het op leggen van een olie- en bun kertoeslag op te leggen. Ook hierover is vooraf geen enkele discussie gevoerd en slechts een enkele leverancier pro beert die toeslag te rechtvaar digen. De andiere nemen zelfs deze moailte niet eens. De vraag rijst, aldus de heer Van der Zandte, of de papierfabri kanten uit beduchtheid voor een op honden zijnde ontspan ning op de papierman-kt de huidig, situatie nog snel even willen gebruiken voor het bin nenhalen van enkele belang- renke voordelen. Over de economische situa tie van de dagbladpers kon de heer Van der Zande ons me dedelen, dat het advertentie volume in 1973 over het gehe le jaar genomen met acht pro cent is gestegen. Het oplage cijfer van de gezamenlijke dag bladen steeg met 2,3 pro cent. De meeste dagbladen heb ben dan ook een uitstekend jaar achter de rug. Het is weer voor het eerst, dat het nog te verschijnen jaarverslag van de N.D.P. niet in mineur zal zijn gesteld. In jianuari j.I. is het advertentievolume met vier procent gestegen (tegeno ver januari 1973). De vrees, dat het advertentievolume van de dagbladen zou achteruit gaan als gevlg van de energie crisis is niiet bewaarheid. (Van onze redactie buitenland) TEL AVIV Golda Meir, de vijfenzeventigjarige premier van Israël, zal morgen haar lijst met het nieuwe kabinet aan de president van Israël aanbieden. Op die lijst komen zes posten voor, die weliswaar eigenlijk bestemd zijn voor nieuwe kabinet, ministers van het demissionaire kabinet, maar nu voorlo pig bezet of opengelaten worden. Het nieuwe kabinet met de voorlopige bezetting is een minderheidskabinet. Het voornaamste probleem van Golda Meir is, hoe de demissionaire minister van de fensie, Mosje Dayan, ertoe te bewegen toe te treden tot het PARIJS (UPI) De Chi nese ambassade heeft be kendgemaakt dat de Chinees- Franse betrekkingen ernstig geschaad zijn als gevolg van een nieuwe filmkomedie over een invasie van het Chinese leger in Parijs. Een woordvoerder van am bassadeur Tseng Tao zei, dat de film het Chinese leger en het Chinese theater belache lijk maakt. „Deze zaak is zeer nadelig voor de betrek kingen tussen beide landen. De (Franse) regering moet niet voorbijgaan aan de con sequenties die een en ander kan hebben voor de betrek kingen tussen beide lan den". De Franse radio meldde dat China een Franse expositie die dit jaar in Peking zou worden gehouden, had gean nuleerd. De film „Les Chinois a Paris", werd gemakt door Jean Yanne ondanks bezwa ren van de Frans-Chinese vriendschapsvereniging in Parijs. De woordvoerder van de Chinese ambassadeur zei: „Wij hebben alles gedaan om goede betrekkingen tussen China en Frankrijk te vesti gen. Het feit dat de (Franse) regering het draaien van de film toelaat, is in strijd met de wens van het Chinese volk. Wij begrijpen niet waarom de Franse regering de film toelaat". Hij noemde de film een „onaanvaardbare vergelijking van het socialis tische China en het fascisti sche Duitsland. Het Parijse blad Nation zei in zijn commentaar dat film regisseur Yanne „tenslotte Iemand had gevonden die hem serieus nam. In feite zijn het de Fransen die ver ontwaardigd zouden moeten zijn. In deze parodie van de Duitse bezetting komen de Fransen er slecht af". Het blad „Le Monde" schreef dat artistieke schep pingen in China voortkomen uit een georganiseerde poli tieke wil en dat films zoals die van Yanne weinig kans op begrip zouden hebben. BOEDAPEST (AP) Hon garije bevindt zich momenteel in de greep van een griepepi demie. De afgelopen week werden 85.000 nieuwe geval len geconstateerd, waarmee het aantal zieken in het land tot 400.000 is gestegen. De epi demie zou nu zijn hoogtepunt hebben gehad. In het gebied langs de Donau heeft de griep het ergst huisgehouden: zeven tot 10 procent van de bevol king werd hier door deze ziekte geveld. DEN HAAG Het samen werkingsverband tussen de Staatkundig Gereformeerde Partij SGP er. het Nationaal Evangelisch Verbond NEV wordt ook op het gemeentelijk liveau voortgezet. In Den Haag wordt, voor de gemeen teraadsverkiezingen op woens dag 29 mei een lijstverbinding aangegaan tussen SGP en NEV, aldus heeft het Haagse SGP-bestuur meegedeeld. Vol gens dit bestuur is Den Haag ue eerste gemeente im het iamd, waar tot een dergelijke lijstverbinding is besloten. Bij de komende statenver kiezingen hebben SGP en NEV In enkele provincies fe weten Friesland, Noord-Hol land, en Nooro-Brabant, geza menlijke kandidatenlijsten. Gisteravond laat werd be kend, dat Dayan weigert. Ge neraal Yitschak Rabin wordt thans Israels nieuwe minister van defensie. Tijdens de Zes daagse oorlog was generaal Rabin opperbevelhebber van het toen zegevierende Israëli sche leger. Deze bescheiden man ontwikkelde zich in Was hington tot een briljant en in vloedrijk ambassadeur. Mevrouw Meier heeft giste ren beloofd met de Arabieren voor de vrede te zullen wer ken. Belangrijke besluiten over een vredesregeling zullen aan de bevolking worden voorgelegd en niet door de regering alleen worden geno men. Meir kwam met deze ver klaring kort nadat president Anwar Sadat van Egypte te kennen had gegeven na zijn gesprekken met Kissinger „veel hoop" te hebben op een blijvende vrede in het Midden- Oosten. Het semi-officiële dagblad Al Achram wist te melden, dat Kissinger presi dent Sadat „een van de groot ste politieke leiders" had ge noemd, die hij in zijn loop baan was tegengekomen. Al Achram berichtte voorts, dat de VS, de Sovjet Unie, Enge land en Frankrijk spoedig be sprekingen beginnen over de scheiding van de Syrische en Israëlische strijdkrachten op de Golan-heuvels. Intussen zijn in vrijwel alle delen van het Suezkanaal de werkzaamheden begonnen om explosieven te verwijderen. Op 1 april zal de haven van Port Said aan de noordkant van het kanaal worden geo pend voor kleine schepen en bevoorradingsschepen van de VN-troepen. 55 TEL AVIV (AFP) De Israëlische soldaten, die er sinds de oktober- oorlog ruigbehaard en slordig gekleed bij lo pen, moeten hun uiter lijk gaan fatsoeneren, zo heeft de chef van de ge nerale staf in Tel Aviv besloten. De legerleiding vindt dat de militaire discipline hersteld moet worden en dat de solda ten er beter verzorgd uit moeten zien. Sinds de oktoberoorlog is het Is raëlische leger door bui tenlandse corresponden ten al een „hippie-leger" genoemd en vergeleken met de legers uit de tijd van de Franse revolu tie. De legerleiding zal een verbod uitvaardigen op het dragen van mili taire uniformen door ie dereen die niet in actie ve dienst is, een verbod om zich te tooien met vreemdsoortige hoofd deksels en een verbod op het gebruiken van militaire voertuigen zon der uitdrukkelijke op dracht. SCHEVENINGEN In Scheveningen in het Grand Hotel, te Rotterdam en in Hïr- degarijp hebben gisteren bran den gewoed. In Hardegarijp (gemeentte Tjietjerksteradeel) vond een negenjarig jongentje de dood. De heer en mevrouw Hiem- stria waren 's nachits rond twee uur bij een schaap, dat ©en lam moestt krijgen, toen plotse ling het licht uitviel. Zij gin gen naar hun huis dait toen al in brand stond. De moeder kon twee kinderen dlie beneden sliepen uit het brandende huis hailen. De vader ging naar bo ven, waar twee andere kinde ren sliepen. Het lukite hem een kind ie redden. De negen-, jarige jongen bleek al te zijn BRUSSEL (AFP) Tot maandagmiddag twee uur zendt de Belgische radio en televisie BRT door een sta feki'gisactie alleen muziek uit, om acht en een uur 's middags onderbroken door een nieuws uitzending en de berichten voor de binnenscheepvaart. De actie is bedoeld als waarschu wing en wordt gevoerd door het personeel dat is aangeslo ten bij de algemene centrale der openbare diensten. AMSTERDAM Evenals indertijd de rechtbank in Haarlem heeft nu ook het ge rechtshof in Amsterdam de 27-jarige machinist Theo G.S. uit IJmuiden vrijgesproken van de hom ten laste gelegde doodslag op zijn 55-jarige pleegvader Piet Non. In de nacht van 20 op 21 december 1972 zou de machinist Nan in hun gezamenlijke woning aan de Waalstraat in IJmuiden door hebben gebracht. Het hof sprak de machinist, tegen wie door de officier in Haarlem twee jaar en zes maanden gevange- nisstraf was geëist, op juridi sche gronden vrij. De procu- reurgeneraal had gevraagd de zaak aan te houden om een psychiastrisch rapport te doen uitbrengen. MONROVIA (ANP) Evenals het staatsiebezoek dat president Luiz Cabral van Guinee Bissau ruim een week geleden aan Liberia heeft ge bracht, brengt he t staatsiebe zoek van ons koninklijk paar letterlijk licht in de Liberi aanse duisternis. Sinds enkele weken was namelijk de energievoorziening zo penibel geworden, dat de elektriciteitscentrale van Mon rovia tegen middernacht alle stroom afsluit, zodat de hele stad in het duister is gehuld. Pas om zes uur 's ochtends wordt de stroom weer inge schakeld. Besloten is echter om tij dens de drie dagen van het staatsiebezoek geen stroom af te sluiten. Uiteraard is de oliecrisis als officiële verklaring opgegeven voor de benauwde energiesitu atie in Liberia, maar onder de Europeanen en Amerikanen die in Monrovia wonen, doen heel andere verhalen de ronde. Vol gens hen is er olie genoeg. Maar gen geld om deze te betalen. In Liberia doet zich namelijk nog de feodale toestand gel den, dat de toplaag van amb tenaren met vooraan de presi dent en al zijn ministers hele maal geen belasting betalen en even in de rekening van elek trische stroom. Het gevolg is dat de elektrische centrale al leen inkomsten binnen krijgt van de kleine man en vam de Europese en Amerikaanse top laag. Die gelden zijn echter onvoldoende voor de betaling van de olie, waaruit de elek trische stroom moet worden opgewerkt. De schulden van de centrale zijn nu volgens mede delingen van Europeanen in Monrovia, opgelopen tot vijf miljoen dollar. Daarom ls besloten dan maar de stroom 's nachts af te sluiten uit bezuiniging. De gro te hotels en het regeringspa leis hebben eigen noodaggre- gaten, die de moeilijkheden ondervangen. In enkele wijken met veel ministers blijft de stroom de hele nacht aangeslo ten. Een ere-dootoraat in de hu mane letteren op het gebied van internationale betrekkin gen, met hun ceremonieel tij dens een plechtigheid van een uur uitgereikt in de universi teit van Monrovia en een ere- functie als stamhoofd en ere burgeres van de Bong County waren de onderscheidingen die de koninigin ten deel zijn geval len op de derde en laatste dag van het staatsbezoek aan Libe ria. Prins Bernhard kreeg de zelfde erefuncties. Het koninklijk paar maakte met president Tolbert in een lange stoet van wagens voor de hofhouding en de andere genodigden een uitermate stof fige, warme en hobbelige rit over 70 km. dwars door het oerwoud. De laatste 30 km. werden afgelegd over een ru we bosweg, waarbij de auto's zo veel rood stof opwierpen, dat zij flinke afstand moesten bewaren, omdat de chauffeurs anders niets meer kondn zien. Dit leidde trouwens op de terugweg tot een ongeluk, waarbij de auto van minister Van der Stoel in een ketting botsing werd gemah.geld. Onze landgenoot kwam er zonder kleerscheuren af, maar in de andere auto werden twee Li- berianem gewond. Zij werden naar een ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk raakte de auto van de Nederlandse ambassa deur total loss. Doel van deze weinig com fortabele rit was de Bong Mi ning Company geweest, een Duits-Italiaans-Liberiaanse on derneming, die dagelijks 18.000 ton ijzererts produceert. overleden, vermoedelijk door rookverstikkinig. De vader liep brandwanden op. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. De Baiagse brandweer heeft gisteren de hele dag werk ge had aan een brand in het Grand Hotel in Scheveningen. Het vuur werd 's morgens om kwart over negen ontdekt. De brandweer vermoedt dat het is aangestoken. Het vuur woedde in een trappenhuis en ver spreidde zich tussen vloeren en plafonds. De brand ging gepaard met een grote rook ontwikkeling in het voormali ge hotel, dat sinds twee jaar leeg staat. Een veertigtal pers luchtmaskers en 125 cylinders luchit waren nodig om de brandweerlieden het werk mo gelijk te maken. De schade wordt geraamd op twee ton. In het centrum van Rotter dam is een groot pand uitge brand, waarin gevestigd waren de hogere polytechnische school en een bar. De brand werd ontdekt door een passe rende taxichauffeur. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In 't kort HET volksbevrijdingsfront voor Oman en de Arabische Golf heeft het Rode Kruis en de Rode Halve Maan en alle patriottische krachten In de wereld om hulp gevraagd voor 200.000 mensen, die in Oman van honger dreigen te ster ven. DE drie windmolens in de Sierra die la Paz waartegen don Quichot de la Mancha, sa men met zijn dienaar Sancho Penza, ten strijde trok, zullen behouden blijven. Hot Spaanse ministerie van toerisme heeft voor het behoud van de meer dan vier eeuwen oude molens La Burlieta, El Sardinero en El Infante ©en subsidie ver leend. DR. GEORGE A. van Bies- broeck, een astronoom die gro te bekendheid heeft verworven door zijn studies over twee lingsterren asteroiden en ko meten, ls op 94-jarige leeftijd in Tucson Arizona overle den. BIJ een optreden van het En gelse beaitgroep The -Who in Lyon is het tot hevige gevech ten gekomen tussen politie en jongelui die geen plaats in de zaal meer hadden kunnen krijgen. Een aantal jongelui werd tijdelijk aangehouden. Vijf gewonde agenten beland den in een ziekenhuis. VOLGENS het Centraal Bu reau voor de Statistiek be droeg het groepsindexcijfer voor akkerbouwprodukten in november 140 tegen 130 in de overeenkomstige maand van 1972. Tarwe en aardappelen liepen in prijs terug, gerst bleef gelijk en de prijzen van de andere produkten waren hoger (basis: overeenkomstige maand 1962—1964 is 100). Het groepsindexcijfer voor veehou- derijprodukten liep eveneens met 10 punten op vergeleken met november 1972, nl. van 135 tot 145. DE schrijver en film-, televi sie- en theaterregisseur Robert A. Stemmle is in Baden-Baden op 71-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden MINISTER Vorrink zal bin nenkort maatregelen bekend maken voor de sanering van het Rijnmondgebied. Zij vor men een eerste aanloop voor de sanering van dat gebied. IN ieder geval zestien artsen in Chili zijn zonder vorm van proces gefusilleerd of door fol teringen om het leven geko men. nadat de junta de macht <n Chili heeft overgenomen. Dat verklaarden drie gevluch te Chilenen gisteren tijdens een persbijeenkomst in Gronin gen. TWEE Oostdu'tee politieman nen zijn gisteren naar West- Berlijn gevlucht. ZANDVOORT We laten ons door jou toch niet vangen. (ADVERTENTIE) SPECIAAL Hoe waar is dit woord: een mens komt er alleen met (car- na) vallen en opstaan door heen. Verschillende collega's heb ben dezer dagen last van hun stem-banden. Met bier meer buik. Vrienden ik wist gisteren al hoe jullie je morgenochtend zult voelen. Kijk, als Je om twee uur begint op te houden, dan ga je SYDNEY (RTR) De grootste bond van dokwerkers in Australië heeft zich giste ren aangesloten bij het embar go dat tegen Griekse passa giers- en vrachtschepen is af gekondigd door twee bonden van zeelieden uiit protest tegen de arrestatie in Athene van 35 vakbondsbestuurders. Sinds de afkondiging van het embargo vorige week vrijdag zitten vijf Griekse schepen in Australi sche havens vast. om drie uur naar huis en lig je om vier uur na veel vijven en zessen op bed, totdat om zeven uur de wekker gaat. Ha, ha, herkent u het boven staande? Da's van vorig jaar met carnaval. Toen stond dat op dezelfde plaats. Gistermorgen ben ik even naar het archief afgedaald om de bovenstaande regels schaamteloos te kopiëren. Maar ze zijn nog wel geweldig. i!r Ja, voor ons is het toch ook carnaval. En voor u en hem en haar. Tot en met vanavond. De kater is voor morgen. De pijnen omklemmen mijn hoofd als een valhelm. Hup NAC. De Belgen hebben ook weer een mopje over ons: Be rend Boudewijn is de enige Nederlander die iets weg geeft. Er zijn tegenwoordig porte monnees met drie vakken: een voor gewoon geld tweede voor vals geld derde voor zwart geld. Een bericht uit de barre werkelijkheid: een middelbare school in Famagusta op Cy prus beeft 40 jongens naar huis gestuurd omdat ze wei gerden hun lange haar te laten knippen. Ze zijn voor een week geschorst. Dat komt dan goed uit tn deze dagen. Aangezien wij er toch geen touw aan kunnen vastkopen en van de prins geen kwaad weten terwijl we er nauwe lijks acht of zelfs (raad van) elf op slaan hebben wij de eer u allerhartelijkst te groeten. En dat geldt ook voor alle doorluchtige grootvorsten en al hun pages, nimfen, raden van elf en raadgevers, secretaris sen, penningmeesters, voorzit ters, burgemeesters, wethou ders, loco's, ministers, staats secretarissen, commissieleden, narren, clowns, sjeiks, boe ren, boven-de Moerdijkers, werkers, brouwers, bierrond- brengers, kelners, hulpkelners, buschauffeurs, agenten, wacht commandanten, journalisten, typografen, telefonisten, urolo gen, verpleegsters enz. Voet ballers. Was getekend. MERIJN (reeds). (Van onze redactie buitenland) LONDEN Gisteren, drie dagen voor de Britse alge mene verkiezingen, heeft de regering bekendgemaakt dat in januari een tekort op de handelsbalans is geleden van 312 miljoen pond, het op twee na grootste aller tjjden. Alleen in oktober en decem ber van verleden jaar waren de tekorten nog groter ge weest. Het -slechte nieuws voorspelt weinig goeds voor premier Heath en zijn conservatieven als de stembussen donderdag opengaan. Politieke waarnemers wij zen erop dat kort voordat de verkiezingen van juni 1970 werden gehouden waarbij de socialisten werden gewipt, in Londen ook een tekort op de handelsbalans was bekend gemaakt, zij het tienmaal klei ner dan dit van thans, name lijk ter waardie van 31 miljoen pond. In okotober 1973 had het tekort 364 miljoen pond, en in december daaropvolgend 330 miljoen pond bedragen. Nog voordat gisteren het slechte nieuws wereldkundig was ge maakt zakte de koers van het pond ten opzichte van ae dollar in Londen met 2 dollarcents tot 2,2855. Dooi minister van financiën Anthony Barber is meegedeeld dat het enorme tekort in janu ari niet te wijten was aan de regering-Heath. De helft ervan was veroorzaakt door de ge stegen prijs der geïmporteerde olie. De voorzitter van de Britse liberale partij Jeremy Thorpe, heeft gezegd, dat zijn partij in heit geval van een verkiezings overwinning bereid en in staat is to" het vormen van een regering. Thorpe zei dat hij de situate- voorzag waarin geen der drie partijen een absolute meerderheid in het Lagerhuis zou halen. Bij de bookmakers in Londen blijven de conser vatieven van prmier Heath het hoogst genoteerd staan. De conservatieve rebel Enoch Powell, dde de regering van premier Edward Heath de rug toekeerde omdat hij haar beleid afkeurt, heeft zich in de verkiezingsstrijd geworpen met redevoeringen ter onder steuning van een campagne om En-gelaaid uit de EEG te halen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 7