Duitse douane controleert inhoud tanks weer ZO RIJDT MEN AUTO IN DE EEG ABN neemt Duitse bank over Amsterdamse effectenbeurs financiën economie UITKERING IDEEBOEK TOERISME I TOERISME II ter ake ICI II ICI I ABN II ONNODIG Italië wil Libische olie FUSIE anp-beurs overzicht Dinsdag 26 februari 1974 7 ,EEN FLINKE STAP TERUG' HET Vastgoedbeleggings fonds „Nederland" heeft de uitkering over 1973 vastge steld op f 38,50 per partici patie (v.j. f 38,-), aldus een mededeling van het fonds. Het jaarverslag verschijnt eind april. MEIJER PERS B.V.. TE Am sterdam en Standaard Uitge verij te Amsterdam en Ant werpen hebben samen de uitgeverij Ideeboek B.V. op gericht. Deze nieuwe onder neming gaat zich bezighou den met het uitgeven van boeken die niet alleen via de boekhandel maar ook via an dere kanalen zullen worden gedistribueerd. Ideeboek zal boeken uitge ven voor bedrijven die wel ais sponsor van een bepaalde uitgave willen optreden, maar niet over de distribu tiemogelijkheden beschikken om voldoende oplage af te zetten. Voor 1974 staan 12 titels op het programma, alle op het gebied van „beter le ven". HET Amerikaanse toerisme naar Europa loopt sterk te rug. De boekingen voor 1974 blijven sterk achter bij het aantal van 1973, terwijl dat in verband met de dollarcri sis ook al geen goed jaar was. Cartan Town, een der belangrijkste touroperators uit Chicago heeft 84,7 procent minder boekingen nu dan verleden jaar om deze tijd. Het teruglopen van het aan tal boekingen heeft grote ge volgen voor de dollarpositie van de Europese landen. Toerisme is een van de be langrijkste bronnen voor dol- larinkomsten. HEBBEN in Dublin verte genwoordigers van Ameri kaanse en Europese toeristi sche organisaties vergaderd over de sombere situatie. Hier bleek dat het vooral het sombere beeld van Europa in de Amerikaanse pers is wat de daling van het aantal be zoekers bewerkstelligt. Voor al de situatie in Engeland komt in Amerika als penibel over. Het toerisme in de V.S. richt zich dit jaar dan ook meer op Latijns Amerika, het Caraibische gebied en Hawaii. ICI-Rotterdam. Na aftrek van belastingen en schenkin gen bedroeg de winst 208 tegen 108 miljoen pond. De T)M 1 onderneming verkocht in het -fxJJli A afgelopen jaar voor 2.166 miljoen aan derden tegen in 1972 voor 1.694 miljoen pond. Per gewoon aandeel van 1 pond sterling bedroeg de winst 38,2 tegen 19,1 pence. In deze cijfers zijn de resul taten van Carrington Viyella niet opgenomen. worden gevraagd dat goed te keuren als slotdividend. Z HET aantal uitstaande partl- cipoties van de ABN-Beleg- glngspool is in het vierde kwartaal 1973. ondanks de energiecrisis, de gestegen prijzen en de monetaire on rust, met 118.498 stuks geste gen tot 3.977.286. Dit bete kent dat het aantal participa ties over het afgelopen jaar met bijna een miljoen stuks ls toegenomen, aldus het kwartaalverslag. De beleg- glngspool ontkwam niet ge heel aan de economische ont wikkelingen in het vierde kwartaal, waardoor de basis waarde per participatie met 5,2 pet. daalde tot f 64,91, zij het na een slotuitkering van f 0,55. IMPERIAL Chemical Indus tries (ICI) heeft in het afge lopen jaar voor aftrek van belastingen en schenkingen een winst van 311 miljoen pond sterling gemaakt, ver geleken met 141 miljoen pond in het voorgaande jaar, aldus een persbericht van NAAR het bedrijf meedeelt is 't onder de huidige moeilij ke omstandigheden in Enge land niet mogelijk het jaar verslag op tijd klaar te krij gen. Het moet volgens de statuten een bepaalde tijd voor de jaarvergadering ver schijnen. Daarom is de jaar vergadering verschoven van 2 april tot 20 mei. Om toch op de gebruikelijke datum een dividend uit te kunnen keren heeft de directie be sloten een tweede interimdi- vidend te declareren over het boekjaar tot 31 december 1973. De jaarvergadering zal HET fondsvermogen daalde van f 264,2 min. tot f 258,2 min. De beleggingspolitiek bleef voorzichtig. De liquidi teiten werden opgevoerd van 14,6 pet. tot 19,4 pet, waar van een deel in dollars. Vooral in de sector energie werden nieuwe fondsen aan gekocht. Van de ABN-Rente- pool werden in het vierde kwartaal 6.985 participaties geplaatst waardoor het totale aantal op 1.044.245 kwam. Dit betekent een stijging over 1973 van ca. 160.000. DEN HAAG (ANP) In geen van de negen EEG-lan- den is de benzine nog op de bon. Alleen Italië heeft een distributieregeling in voorbe reiding. Dit blijkt uit een overzicht dat de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Buiten landse Zaken hebben verstrekt in antwoord op schriftelijke vragen van de PPR-Kamerle- den Jansen en Waltmans. Denemarken en Italië ken nen nog het zondagrijverbod, terwijl België dit voor de maand februari heeft opgehe ven. lil Groot-Brittannië geldt dit verbod op vrijwillige ba sis. Ten aanzien van de snel heidsbeperking vallen de meest uiteenlopende cijfers te noteren. Italië spant de kroon met 120 km per uur op autowegen en 100 km per uur op overige wegen. Frankrijk kent een maximumsnelheid van 120 km per uur op autowegen en 90 km per uur op de overige wegen. In Duitsland mag men op de autowegen maximaal 100 km rijden, op de overige we gen 80. Deze maxima gelden ook voor Nederland, België en Luxemburg. Denemarken kent maximum snelheden van 80 km per uur buiten de be bouwde kom en van 60 km per uur binnen de bebouwde kom. Voor Groot-Brittannië en Ierland gelden maxima van 50 mijl per uur op alle wegen, met voor Ierland de toevoe ging „op vrijwillige basis". Door de Europese Commis sie zijn in de vergadering van de EEG-ministerraad van 14 en 15 januari jl. voorstellen Ingediend die o.m. gericht zijn op harmonisatie van de door de lidstaten getroffen energie besparende maatregelen, die op het ogenblik in het kader van de raad worden bestu deerd. De regering hoopt dat het spoedig aanvaarden van de commissievoorstellen door de ministerraad ertoe zal kunnen leiden dat o.a. een gelijktrek king van de door de afzonder lijke lidstaten getroffen rijbe- perkingen en snelheidsbeper kingen nog voor het nieuwe vakantieseizoen zal kunnen geschieden en zij is bereid dit standpunt in de raad te be pleiten. (Van een onzer verslaggevers) VENLO Per 1 maart zal de Westduitse douane weer accijns gaan heffen op elke liter dieselolie boven de 100 li ter die in brandstoftanks van vrachtwagens en bussen het land inkomt. In november jl. schaften de Duitsers deze accijns af. Dat werd in het Europese parlement en elders toegejuicht, omdat het werd gezien als een bijdrage van Bonn tot een verdere harmonisatie binnen de EEG. Alleen Frankrijk heeft altijd accijns geheven en doet dat nog. Met name die Nederlandse Or ganisatie van het Beroeps- gaederemvervoer, de NOB iin Den Haag betreurt de maatre gel van West-Duitsland. „We dachten op de goede weg te zijn, toen 1 november 1973 de acoijnsheffingen werden stop gezet. We waren in de over tuiging dat het een permanen te maatregel was. Het blijkt dat onze Oosterburen alleen ma-ar tijdens de oliecrisis heb ben willen profiteren", aldus een woordvoerder van het NOB. De NOB heeft een telegram gestuurd naar de ministeries van Verkeer en Waterstaat, Financiën en Economische Za ken, waarin erop wordt aange drongen contact op te nemen met West-Duitsland opdat de aangekondigde maatregel niet van kracht wordt. In het telegram wordt gesteld dat door de maatregel miljoe nen transporten worden ver traagd door de pijlstok. Aan de grens zal de douane name lijk, niet als voorheen, met een stok in de tank controleren of er niet meer dan 100 liter inzit. Over elke liter meer zal 47 pfenning accijns geheven worden. Door die extra handelingen zat het grensverkeer alleen maar onnodig opgehouden worden, aldus de NOB. West-Duitsland heeft voor 1 november 1973 accijns geheven over elke liter boven de vijftig. Nu hebben ze hun maatregel afgestemd op de maatstaven die Frank rijk aanlegt. In geen enkel land iin Europa binnen of bui ten de EEG kent men derge lijke maatregelen. Het Tweede-Kamerlid drs. No tenboom van de KVP uiit Ven- lo heeft over deze zaak inmid dels schriftelijke vragen ge steld aan de ministeries van Buitenlandse Zaken, Verkeer en Waterstaat en aan de secre taris van Financiën. Hij vraagt om met spoed protest aan te tekenen hij de Duitse colle ga's, -jodat de maatregel nog ingetrokken kan worden. Noten-boom heeft vertegen woordigers van de NOB toege zegd deze kwestie in het Eu ropees Parlement ter tafel te brengen. De heer Notenboom noemde de niieuwe maatregel „een verlies van winst voor de EEG, vooral nu er geen a-an- voerproblemen voor brandstof meer zijn". AMSTERDAM (ANP) De Algemene Bank Nederland- heeft met de huidige aandeel houders van de Deutsche ln- dustrie-Finanzierrungsbank AG (DIFAG) uit Frankfort overeenstemming bereikt over de aankoop in contanten van alle aandelen in deze onderne ming, zo heeft de ABN mede gedeeld. DIFAG heeft th-ans een ge plaatst en volgestort aandelen kapitaal van DM 6 min. plus open reserves van DM 2,2 min. H-et balanstotaal bedroeg eind 1973 circa DM 1000 min, N-a effectuering van de- overneming zal het aandelen kapitaal van DIFAG worden verhoogd tot DM 10 min. De open reserves zullen ongewij zigd blijven. DIFAG telt onge veer 30 personeelsleden. In verband m-e-t de overne ming van de aandelen van DI FAG werden onlangs, zoals reeds eerder gemeld, bij een aantal institutionele beleggers 50.000 gewone aandelen ABN van f 100,- tegen een koers van f 225,-, ex-slotdividend 1973 geplaatst. Met de overneming wordt een verdere uitbreiding va-n d-e buitenlandse activiteiten van d-e ABN verhoogd. scheepsberichten Achilles. 24 vn Houston nr Bto Cabeililo, Amersfoort 24 vn Rotterdam n-r Antwerpen, At lantic Crown 24 vn Antwerpen n-r Southampton, Banda 24 vn Hamburg nr Antwerpen, Bil- derdijk 24 vn Savannah nr Sheerniess, Capulonix 24 te Mena, Chevron Kentucky 23 50 zw Biasao nr Rotterdam, Chiriqui 25 47 z San Salvador n-r Aimiranfe, Coppename 25 te Armuelles, Esso Bonaire 23 vn W-ilhelmshaven nr Bahrain, Gulf Swede 23 vn Ban-try nr Imminglham, Ilias 25 3-0 w KpSt. Vincent nr Rotterdam. Kaap Hoorn 24 rede Willem stad, Kermia 24 vn Rotterdam n-r Bilbao, Khasiella 23 700 n Antigua nr Curasao, Kopinel- la 24 te Singapore, Loire Lloyd 24 25-0 nmw Paaseiland nr Balboa Macoma 23 157 zw Lissabon n-r M. al Fathal Mar- nelloyd 23 vn Rotterdam nr Londen, Neder Elbe 23 20 nin-ow St-r-aat Yucatan nr Vera cruz, Neder Rijn 23 vn Port Kelang nr Puket, Nedlloyd Niger 25 te Abidjan, Nedlloyd Nile 23 vn, IJmuid-en nr Duin kerken, Oldekerk 24 vn Rot terdam nr Kaapstad. Sailand 22 vn Amsterdam nr Sao Francesco de Sul. Schel- deborg 23 vn Brunsbuettel nr Maentyluoto, Simonskerk 23 Las Palmas n-r Nordenham. Straat Kobe 23 vn Tanga nr Beira. Straat Lagos 22 vn Brisbane nr Sydney. Tanamo 24 vn Cortes nr New Orleans. Thameshaven 22 vn Buenos Aires nr Santos. Toloa 23 vn Cartagena nr Southampton Toltec 24 vn Goltito nr Los Angeles. Trident Amsterdam ROME (UPI) Italië heeft Libië technische kennis aange boden in ruil voor olie en van regeringszijde in Rome is me degedeeld dat er een goede kans bestaat op een akkoord tussen beide landen. Het aanbod werd gedaan door premier Rumor en de Italiaanse minister van buiten landse zaken., Aldo Moro, tij dens een onderhoud met de Libische premier Achmed Ja-1- loe-d die naar Italië is geko men om te praten over dei energiecrisis en het Midden- Oosten. Moro liet Jalloed weten dat Italië v-an mening is dat Israel zich uit alle Arabische gebie den moet terugtrekken d-ie het in de oorlog van 1967 heeft bezet en dat de kwestie van de Palestijnen als een politie ke en niet a-ls een louter hu manitaire zaak beschouwd' moef worden. 22 vn Amsterdam nr Venezue- la. Ulysses 24 vn Rotterdam nr Amsterdam. Waardrecht 23 12 z Isla Coiba nr Puerto Somoza. Westerkerk 23 vn Rotterdam nr zee. Wissekerk 24 630 nna Hawaï nr Genua. Woensdrecht 24 pass. Brunsbuettel nr Gdy. nla. THV International (OGEM) is besprekingen begonnen met de in Parijs gevestigde Compagnie Optorg. De be doeling is te komen tot een fusie van d-e vier Afrikaanse vestigingen van THV-dochter Stokvis met die Afrikaanse Optong-bedijven. Binnenkort zullen nadere gegevens hier over worden bekendgemaakt in een gemeenschappelijke verklaring, aldus OGEM. Op torg is een wijdvertakte han delsorganisatie diie enkele ac tiviteiten in Frankrijk heeft, maar overwegend actief is in de vroege Franse gebieden in Afrika. Hier opereert men met 37 vestigingen in tien landen. Het programma is deels technisch, deels alge mene hiandel. Door een sa mengaan met de Stokvis-be drijven zullen de Optorg-acti- vitei-ten worden uitgebreid tot Nigeria. UlTGESPROKEN:18 febr. W, Niieuwolt, bar-exploitant, vk. Bel-lamypark 18, thans Dis hoekstraat 95, V-iissuigen. Cur. mr. J.C. Haeseker, P. Kntger^ straat 224, Vl-iss-ingen, tel 01184-8010. GEëINDIGD: H. C. Snepvangers, expioi- tant van een loondorsbedrijf, Dorpsstraat 76, Woensdrecht! Door he,t verbindend worden van de sfot-uitdelingslijst. Aan conc. cred. kon geen uitkering w-ord-en gedaan. SURSéANCE VAN BETA LING: dd. 1-2-1974 is aan B.V. School-meubelenfabriek Erven P. A. Bruyninckx, Simoorstraat 7, Roosendaal definitief sursé ance van betaling verleend voor de tijd van 6 maanden, ingaande 3-0-11-1973. In de surséance is een ontwerp van akkoord gedeponeerd. Bepaald werd, dat de schuldvorderin gen ten aanzien waarvar de surséance werkt voor 21-2- 1974 bij de bewindvoerder mr. dr. J. J. G. van Roosmalen, Stationsstraat 36, Roosendaal moeten worden ingediend. Over het aangeboden akkoord zal op 8-3-1974 te 10.00 uur worden geraadpleegd en be slist. MAANDAG 25 FEBRUARI 1974 le kolom slotkoersen vorige beurs, 2e kolom koersen 2e tijdvak beurs s laten b bieden e ex claim e ex dividend Actieve aandelen Handel en Industrie AKZO *0 52,00 51,80 ABN L00 230,00 239,00 Amrt 20 61,10 61,40 Am. Rubber 750 217,00 DcU-MIj J 75 110,20 111J0 Dorduche P. 20 113,00 114,00 Pordtacbe P. Pret 113,00 113,60 Ueloekcu H. 35 169 J0 168,00 Hein eken 35 179 JO 179,00 BAJ+ t ZOO 153,30 144,00 Hoogov f 30 63,80 64.00 UVA UVA Gert. 82.00 80 JO KLM 100 60 JO 70,00 Kon. UUe 30 91,00 91 JO KNSM f 100 146,00 144,00 N*L Ned 10 63 JO 63,30 Ommeren Cert 332,50 333,00 Philip* J 10 32,20 31,80 Philip* div. 1074 Robeoo 50 201,00 202.90 Roliooo t 50 134,80 135 JO Scheep* Un 50 103,00 105,50 Unilever 30 110,30 112,00 Active obligaties staatsleningen S.ft Ned .69 8.00 ld 70-05 8.00 ld 71-06 8.00 ui 701 8.00 td 7011 8.00 ld 70UL1 8.00 1 W-76 8.00 ld IO-77 1.75 id 71-06 7.75 Id 73-08 7.75 Id 70-78 7.50 Id 60-04 7 J» ld 71-0t 7.5" id 7L-07 7JQ LU 71-81 7.20 ld 72-97 7.0- td 661-91 7.01 ld 6611 7.0? id 69-94 6.50 id 681-93 6.51 td 6811 6.50 id 68111 6.50 id 681V 6.25 id 66-91 .25 ld 67-92 6.00 Id 67-92 5.75 id 651-90 5.75 id 6511 5.25 Id 641-89 5.25 id 6411 5.00 id 64-94 4.50 id 58-83 4.50 Id 59-89 4.50 Id 601-85 4.50 Id 6011 4.:; Id 63-93 4.50 Id 64-74 4JÏ5 Id 59-84 43» Id 60-90 4.25 id 61-91 4J5 td 631 4.25 id 6311 4.00 Id 61-86 4.00 td 62-92 3.75 Id 53-93 8.50 id st.47 3.50 Id 51-76 3.50 Id 53-83 SJ0 Id 56-86 XJ5 Id 48-98 »J5 Id 50-90 3.25 id 54-94 90.00 90.00 89,30 95.40 91.80 91,70 97,00 97.00 87.10 86,30 94,50 86,40 85,50 84,90 91,70 82,70 85,10 84,80 83,00 80.70 80,40 80,00 79,90 79,10 78,00 81,80 81,30 80,00 79,80 75,60 83,10 76,30 81,10 75,60 72,50 99,00 91,20 90,10 89,40 95,40 91,80 91,70 97,30 97,20 87,40 86,60 94,80 86.70 85,70 85,10 91,90 82,90 85,30 85,10 83,50 80,90 80,60 80,20 80,10 83,20 ^9,30 78,30 82,10 81,30 80,00 79,70 75,50 83,30 76,30 81,10 75,70 72,70 99,10 M Id 55-95 66,80 67,00 6 Jl' Id 64 80,80 3J5 Id 56-85 78,60 79,00 8Jt Wal.Bcb 88,40 88.40 i.0t) Id Grb. 8.51 UljnlDi* 88,50 88,50 4.00 Id :'14a 86.00 85,90 8.00 Sivb 71 88.60 89,00 4 JO Id UrMfc 4 JO la 41-16 83 JO 90,50 82,90 91.00b Hypotheek banken JJUFTGI.UB 95.30 95.30 4.00 NJndJ? 96,80 96,80 L0' Id 72 82.00 82,30 6.75 BNG 10 94,80 95,10 LOU ld Q 8 JO Id 10415 94,30 94,30 6 00 4 PW 78,50 78.30 8 JO Id 73-98 92,60 92,70 4 - ld X-XA 4 Id DL 73,40 77,10 73.40 77,10 4 JO A'(Um47 89,10 90,00 8.01 Rain 73 4.5 Id 48 89,00 90,00 1 JO Id 72 5.73 K'dain 65 80,10 8.00 V.'eall DZ 92,10 92.00 L25IU5* 6JO IJ 7 77,60 77,60 8 Jiö Bnr70-85 92,50 92,90 6M Id 30-80 90,60 91,10 tf.* id ptMr 96,00 96,40 8 Jl ld 69-1f 97 JO 97,60 8JU W.Gt».70 94 JO 94,50 8 JO lu 68-94 89,40 49,40 8 M Id 70 91,00 90,70 8.00 Id 11-86 88,40 88,60 8 .«4 Id 71 90,00 90,00 6 JO Id 12-87 88,40 88,6 0 LIS Id Ti 81,50b 8.00 Id 73-71 92,50 92.60 id 71 j 87,00 87.00 7.76 Id 70-18 93,50 93.60 7.* id 71U 7.76 Id 72-81 93,20 93,20 op Id 72 81,50 7.P" id 73-0c 85,00 85,00 6.00 id pbt 95,40 7 JO Id 72-87 84,10 84,40 9.00 Sch.Ned 96,00a 96,00a 1J5 Id 71-79 91,00 91,00 LOO Scb.Ne** 87,00b 87,00 7J26 Id 13-9b 82,10 82,20 Handel, Industrie en div. 7.00 Id 661-91 87.10 87 JO 00 Ahold 7.00 Id 6611 84,70 84,80 4.51 Akzo 87.40 87,30 7.0f Id 66IV 84,60 84,80 l.i Akzo-Pb 85,00 85,00b 7 Jt Id 72-87 80.40 80,70 KJt BOZ 89.00 89,00 7.00 Id 7340 89,00 89,00 8J5 Id 86,50 88,00 6.75 Id 67-92 82,70 82,90 8.25 Bred.VG 6.75 td 68-83 81,00 81,30 8 90 Id VG 73 84,00 6.7?. Id 72-82 87,80 88,00 8J5 Id VB 85,20 5 j; Id 67-82 80,90 81,00 1.50 Id 87,00 8 Jr Id 67-82 79,00 79,10 1. BrJPeti 89,80 89,85 6 JO Id 57412 87,90 87,90 7J3 ld 66 91,00 91,05 6.00 Id 651-90 82,20 82,30 7 J5 Id 72 85 J5 85,30 6.(9 Id 6511 81,80 81,80 6 Jo id 65 88,80 388,00 5.75 Id 651-90 81,40 81,30 •i.50 Ceeiiorn 102,50 5.75 Id 6511 80,90 80,80 IJ? CMC 72 5 JO Id 65-90 79,70 79,70 6.75 Id 67 5 J5 Id 58-83 84,50 84,30 8.00 Elsevier 87,00 87,00 5 .25 Id 64-89 78,80 78,90 9.00 Gelder?] 99,00 99,00 5455 Id 65-90 78,80 78,80 7 J9 Hein .Blei 88,50 88,30 5.00 Id 58-88 79,80 79,80 8.00 Hoo(ov71 90,20 89,70 5.00' Id 64-8« 87,00 78,10 8.00 ld 72 90,20 89,70 4.75 Id 58-88 78,20 78,20 6.5t ld 66 87,80 87,80 4.50 Id 58-89 70,70 76.80 5.50 Indola 90,50 90,50 4.50 id 59-84 82,30 82,30 6.00 Kon.Zout 88,10 88,50 1 JO Id 60-85 81,10 81,10 4.75 Koudljs 89,00 89,50 4.50 Id 62-92 73,50 73,60 3.50 KSH65-80 87,90 87,80 4.50 Id 62-93 72,30 72,50 4.50 KSH63-78 89,00 90,50 4.25 Id 52-77 92,50 92,40 6J2P Meneba66 86,00 86,00 82,40 82,30 73,20 73,30 72,90 73,00 71,20 71,20 72,10 72,30 78,00 78,40 71.00 71,00 71,20 65,00 65.10 95,30 95,30 82,40 82,60 78,70 78,70 62,70 62.30 68,50 68,30 Obligaties 8.2 ABN 70 8.00 Id 70-76 8.00 Id 71-86 8.75 Amro73 8.50 td 73 8.50 Id 69 8.75 Amto 73 8.00 Id 69-76 8.00 Id 70-78 7.75 Id 71-76 7 75 Id 71-86 7.50 Id 73-88 7.00 id 73-80 IjA) MeesF7v BNGrsp5 7.50 ExpFln6< 8.00 Lease PI 7.00 M.bkMld 5.7. Id 65 7.00 N.inv 72 8.00 NBM 70 6.75 Id kap 72 7.2v NOB 73 7.01 Id 66 banken 97,90 97,90 96,80 90,10 88,20 94,80 93,40 99,05 96,00 95,00 96,30 89,45 86,10 90,15 86,40 96,80 90,30 88,50 94,90 93,50 99,05 95,80 95,50 96,30 89,40 85,60 90,00 86,70 !34,70 235,50 94,00 98,70 89,25 95,00 82,10 83,30 85,00 94,50 98,70 89,50 95,20 82,70 85,00 5.00 Nederb 5.5; GasU 7j 8.50 Id 15J 8.25 Id 70 8.00 Id 71 <5.01 Id 72 7.75 Id 72 7.50 Id 61» 7 25 Id 66 7.2: Id 73 6.50 Id 66 6.50 Id 68 5.75 Id 65 \5L Staats in 7.01 OvlngDS 8.75 Pakh. 76 7.75 Id 73 .00 Id 68 7.00 Id 72 7.25 Id Blb6t 6.50 Id 67 5.25 Id 64 4.75 Id 61 7.7? Pechlnej 8.00 Peek U 88,20 97,00 94,70 95,50 88,70 90,50 88,30 84,70 85,80 88,40 86,00 80,30 90,00 97,50 87,90 96,80 94,50 96,00 88,70 90,5C 88,20 84,70 85,80 88,30 86,40 80,30 90,10 83,00 97,20 84,60b 85,00 82,10 82,10 80,20 80,50 88,10 88,10 80,tO 80,80 82,00b 82,00b 85,00 85,00 84,20 85,00b 82,00 82,00 88,25 88,10 86,50 87,00 83 JO 83,40 81,70 81,70 70,60 79,60 87,00 87,00a 85,00 8C.00 80,00 80,00 78,50 80,00 90,25 90,25 81,75 81,50 94.50 94,26 83,00 83.10 74,00 74,10 76,10 91,00 91,20 84,50 99,80 99,50 100,30 100,00 94,50 94,50 80,00 79,50 84,00 83,70 84,00b 84,10 97.00 97,00 79.00 79,70 74,00 87,50 88,00 82,50 82,10 84,10 84,20 75,00 74,20 S.Ox, PhlllpaTB 4.1H. id M i.b Pooi B 90* PegemS? 5.50 Id 58 54fc ir 58 ö.tX' PGEM 57 a Mi Id 64 4.5' Id 60 7.75 Kolt .Ant tt-h PUp 5 J Id 68 4.76 Id 62 1.06 ttljnScb 9.06 scnipbo) ttM Shell 71 2.75 Id 12 8J- SUV 72 4JW SUV 78 8.7^ U. 10 9.00 SraltNB5 7.7s 1UV 72 I.-a lota) 72 Umiev~0 Ö.0C Id 66 7.06 VM1 60 Ui 58 5.00 Id 62 Wljers66 7-0 Dorp 67 Luchtvaart oorwegen 7.06 KLM 68 82,80 82.90 5.00 U 96 95.00b 95,00b 4.7 Id 50 90.00b 90.00b 8.50 N J9. 70 93,60 93,20 7.26 L. 72 82,50 82,50 4.75 li* 57 85,50 85,50 3.50 td 55 94,00b '95,00 Premie obligaties ÏJ- Alkm. 56 64,50 63,10 2J0Adara51 63,50 65.00 2»" Id 561 70,10 71,90 2.50 Id 5611 73.00 73.00 2»; Id 56111 72,50 71,60 2.50 id 59 64,40 64,30 2Brettb 54 62,05 62,05 2.50 Dordr. 56 65,00 62,00 2.50 E'bvn 54 63,95 63,05 2.50 Enacb. 54 65.00 64,05 2.50 Haag 521 73.05 75,00 2.50 id 5211 72,50 72,00 2.50 K.Kruls 73,00 75,00 2.50 Kdam521 72,05 72,25 2.50 Id 5211 73,00 73,10 2.o0 Id 57 74,00 72,05 2•5'' Utr. 52 97,00 96,05 2»" Z.HoU J? 76,00 78,80 2.50 Id 59 70,50 70,55 4.«5C .71 GUI-Be i J. Gruiten 4.25 H me Der J.5i Holec 5 25 Hoogow. |J< IB' HoU i.75 tndola JJL Kappa73 8.51 Kluner S.75 KLM 7.7ft K.N J»ap. 7.2' KSH 73 1.06 Lyons N IM VI intoab ü.Ot Meneba J.Ot Meteoor 7.01 NBM-B 7 M Nederb. 8.50 NIY1B 4.75 Nutrtcfa 8.0. Nljverd. 6.5C Phr 4.75 Philip* IJt Proost.B ti.5* Bo Unco 5 JO Id KMM) 8.00 Sanders Skoi Br. 5.50 111b Wat 6.50 VMF 6 JO Vlhamlj 6M VUi-But 7.0t W'sanen 89.80 90,00 96,00 96,50 107,00 106,50 94,00b 93,00 79,30 117,60 118,50 82,20 82,50 96,80b 126,00 74,50 135,00 88.50 79,50 81,40 101.80 96,50 107,00 81,00 194,00 113,50 94.00 97,00 95.00 99,50 68,00 70,00 101,00 90,05 96,70 88,50 87,10 97,10 101,80 97,00 128,00 74.50 135,50 89,00 78,00 81,60 101,80 97,50 104,00 189,25 114,50 94,00 96,90 94.50 101,50 91,00 96,50 "8,50 87.50b 97,10 101,50 Aandelen banken verzekeringen AMEV 115,00 114,00 Ami as 95,50 95.50 AaaJst.R'dam 94,90 94,90 EnnJa 163.80 161,00 Mees A Hope 138,00 138,00 Ned. Credietb 44,50 45,00 NMB 155,00 151,20 Siavenb. Bnk 2875.00 2880,00 Id Cert 287.50 288,00 Fr.Gr Hyp. bk 95,50 93,50 -lib Hyp. bk 167,00 172,00b WestUtr. Hyp 325,10 320,00 Scheepshypb. 2300.00b 2200,00 169,00 171,00 Id oart 168.00 170,00 dbunotte 64,00 63,50 Undu-Kcy 54.20 54,00 U» en Br Truii 20,00 20,00 ijrnne Ned 1200,00 1210,00 Uease-ox 66,50 65,60 Ulkkera 62.00 68,50 Ua. Ov Houtb Dröge Duiker App Eoonosto Elsevier id oert bMBA Handel en Industrie Buitenlandse obligaties 87,00b 87,00b 82,00b 81,50 77,00b 76,80 90,00 90,00 7.75 Eurlnv72 5.75 Id 64 5.75 Id 65 8.00 lntAm71 7.00 Id 68 8.25 lntBk71 4.50 Id 61 4.5) Id 62 3.50 Id 55 3.75 KSG 64 5.75 Id 65 4.75 Id 62 7.50 Petrof57 7.00 AIJ.Brcn 3.50 Eng.W.L. 5.25 Rohtm. 5.00 Go Franc 5.00 Pipe-L. 4.25 Noom.55 4.00 Nor.Hyd Convert 4.75 Akzo 6.0C A.B.N. 6.75 AmRo73 5.50 AmRo 8.25 Ball.Ned 7.0T BOZ 6.25 Buhr.T 7.76 Elsevier 7.25 Furn. 73 82,30 90,00 84,00 78,50 99,00 82,75 83,00 83,30b 126,00b 88,20 82,40 90,60 79,00 99,00 82,45 83,00 83,10 89,50 27,00 27,00 91,70 84,80 84,80 94,00 94,00 obligaties 71,00 71,50 89,00 88,00 90,70 91,00 128,10 130,00 96,50 97,00 125,00b 125,00b 96,00 96,50 145,00b 93,50 92,20 ACF AhogBOB Ahold AMAS Asd Droogd. Asd. Rijtuig Anlem Nat. Arnh. Schbv Aaselberg AUDET Am.Screw V\ Aut.lnd.Rt Ballaat-N BAM Batava Batenburg Beek, van Beers Begemann Bergoss Berkel P Blydenst Boer Druk Bola Borsumlj W Bos Kalis BOZ Braat Bouw E .-dcro VG id oert Bredero VB id cert B&hrmann-T Id cert <'alvé-D eert ld 6 pet oert Ontr .Suiker ld oert 258,00 40,70 73,20 45,20 97.50 140,00 16,90 121,00 830,00 194,00 116,00 1250,00b 46,00 87,50 1400,00 1325,00 137,00 67,00 88,00 293,00 144,00 770,00 257,00 264,50 40,80 76,20 45,20 98,50 140,00 16,80 122,00 825.00 201,50 116,50 1310,00 45,50 88,20 1400,00b 1300,00 134,50 68.00 87,00 281,50 146,00b 750,00 256,00 Lokker cord Auto Furnea* Ga omo B ld pel PH Gelder eert Gerolabr Glessen •1st Broo. lo eert Goudsmlt Grosso Grinten Grofsmed. Hageraeijer liainbro Int Hellingman Hen Gons. Heybroek Hoek's Macb Holec HoU Beton IGX oert. 1HC Holland Ind. Maatsch. IBB Kondor Interims InternatioM Inventmn Kappe papier Kempen en B Key Houtb. Kiene S Kloot Kluwer 227,00 235,00 1480,00 1400,00a 470,00 455,00 45.60 45,10 530.00 530,00 528.00 528,00 261.00 260,00 74,30 74.50 27.60 27.90 760,00a 750.00a 88,50 88,30 39,20 17,50 62,60 16,50 39,80 17,90 62,50 67.00 500,00 490.00 67,50 67,00 67,50 67,00 93,30 93,20 119,00 116.00b 203,00 204,50 133,00 132,50 100.00 100,00 86,00 86,00 34,80 35,00 167,00 163,00 302,00 303,00 93,00 94,00 - 216,50 56.50 57,00b 79,00 80,50 30,50 31,00 233,00 237,00 81,00b 82,00 197,00 197,00 63,00 62,60 1100,00 1080.00 198,00 201,00 81,00 80,20 2820,00 2820,00 238,00b 246,00 148,00 144,00 100,00 102,50 105,00 103,50 75,10 78,00 100,00 100,10 460,00 470,00 305,00 310,00 15,10 1511,00 473,00 475,00 76,50 76,80 162,00 162,00 1225,00 1235,00 Kon. Beajenkorf ld eert ld 6 cum Kon. Ned. Pap. Krasnapolsky KSH FVT Kwatta Landr Ac GI Lcldscbe Wol LlndetJacob Lijn Delft Macintosh Meufcba Meta Verb Meteor.Bet Molukschc Mijnb. W. Naarden Naeff Nat. Grondbez N MB-Bouw Nedap Ne erborst Ned. Bontw Ned. Dagbl Nelle ld oert Ne tam Nlaf Nierstrasa Norit Natrloi GB Nutrlcla VB Nyma Nljverdal OGEM holding 74,10 75,00 74,40 71,10 120,00b 63,50 75,00 95,00 144,00 169,00 240,00 128,50 91,00 152,50 2700,00 55.00 81,50 1010,00 48,00 104,00 81,00 74,00 485,00 41,50 325,50 479,50 3311,00 96,00b 1150,00 1620,00 88,00 89,50 89,00 30,50 83,00 33,20 71,20 125,00 66,50 74,50 95,50 145,00 171,00 240,50 127.00 92.00 152,00 2640,00 55,00 81,50 1010,00 49,00 104,00 81,60 72,50 484,00 41,00 322,00 200,00 500,00 337,00 96,00 1550,00 1620,00 90,00 91,50 91,00 40,50 83,00 33,00 Oreostein 249.00 249,50 Dvtnc-D-8 224,00 223,00 Pakboek B 151 JO 151,00 Id oert 149.50 149,00 Pal em bang 83,50 83,50 Patlhe 127.00 126,50 Philips gb 32.20 31,70 Pont Hont 370.00 370,00 Force] Flea 04,80 94,50 Proost&Ur 240,00 249,00 Kademakers 445.00 455,00 Kecslnk 128.00 129,5 K reuwijk 82,00 82,00 Kels&Co 85,00b Rlvr 218.00 216,00 Id oert 210.00 210.00 Kotbe&Jtsk 75.00 72,50 Kommenbollcr 652,00 665,00b KUo-Mchelde 228,00 233,00 Sanders 225.00 221,00 Scbev.Expl. 16,50 16,50 Schokbeton 1050,00b 1070,00 Scbui terns 130,00 132,00 Schuppen 256,00 256,00 Schuttersveld t050,00a 1110,00 Stevbi Gr 73,50 74,80 Stoomsp Tw 117,50 117,80 la bind Phil. 135,00 136,00 telegraaf 97,00 98,80 THV Intern 237,00 236,00 nib- Waterl. 327,00 327,00 tw. Kabeif. 390,00 395,00 Ubblnk 225,00 230,00 Udenhout 477,00 484,00 Unlkap 254,00 254,00 UnlJ cert 111,00 112.50 If* 7 pet 79,50 79,50 Id 6 pet 69,00 69,00 V J. Vllet-W 157,00 159,00 Vemeta 45.50 45,00 Ver. Glaaf 815,00 805,00 Ver.Hand.Scb 535,00 519,00 VMF 140,00 141,50 Ver.N. KJeerm 318,00 317,00 Ver Jl. Uitgmij 107,70 106,00 Ver.Toowfabr Id vert 112,00 110,50 VewJverw. 520,00 540,00a Vilia mljBntt 94,00 94,00 VRG Papier 693,00 692,00 Vnlcaanaoord 1450,00 1500,00 Wegener G id vert. 66,00 66,80 Wessanen 130,20 131,00 Wyeri. 115,00b 116,80 Wljk en Her. 910,00 920,00 Zaalberg 128,00 128,50 Mijnbouw/Petroleum MazweU Petr Moear. Enlra ld MO 1-4 Sarakreek 116,00 116,80 190,00a 189,00 2350,00b 2400,00 2480,00 2450,00b 48,50 48,00 Diversen HoU.Am.Lljn Oostze* Geld .Tram weg Ant. Brouwerij Ant. Verffabr. ElMij Aruba Sur. Brouwerij Hunter Dougl 72,00 70,00 630,00 630,00 800,00 800,00 195,00 200,00 147,00 147,00 155,00b 155,00b 128,00 128,00 35,00 34,50 Participatiemijen Alg. Fondsenb. America Fund Asc Belegt D Converto Goldmine* Heiland P ld I In ter bonds Ned. Vastgoed Btnn. Belf. VG Braevaat 107,00 179,00 152,00 585,00b 237,80 134,00 670,00 503,00 600,00a 138,00 119.00 107,50 179,00 151,50 590,00 235,60 135,50 678,00 503,00 600,00 138,00 119,00 Beleggtngsmljen Dutch Int. IKA Belegt Nefo Obam Kolineo U nl-tnvest IJtUico Wereldhaven Leveraged l'okyp Pac B. iokyo Pac. H. 97,60 149,50 66,50 74,40 68,30 74,00a 109,20 203,80 19,40 21,75 30,30 98,25 149,50 65,70 74,40 73,00 110,10 105,20 19,40 21,75 30,35 Buitenland Concentra 190.00 190,00 Europafonds Unlfonda 388,00 388,00 Eurunton 1152,00 1160,00 Finance-Ud 242.00 242,00 Valeurop 624,00 630,00 Chemical F 8,80 9,05 Col. Growth 4,60 4,60 Dreyfus P 10,30 Fidelity F Investors M 8,10 Japan Fund 9,25 9,25 Lehman Corp 14,75 14,80 Madison F 10,00 10,00 Manhattan 3,00a Massacbus 10,00 10,00 Oppenheimer 6,10 Steadman 2.35 2,35 Technology F 5,15 5,05 Value Line 3,25 Vance, Sand. 6,10 6,10 Gevaert Photo 101,00 101,00 Petroflna Solvay 170,00 170,00 Un. Mlnièrr .120,00 1120,00 Hoechst 111,00 110,50 Mannesmann 159,00 160,00 All.Breweries 479.00 477,00 Br. Petrol 366,00 365,00 Imp. Chem. 142,50 143,00a Dai-Ichl Bonk 365,00 365,00 Nippon Electr. Pioneer El. 40,00 38,75 Sanyo Eectr. 52,00 25,00 Sony Corp 26,00 26,25 Canada Alcsn 36,50 37,30 Bell Telepb 42,50 42,50b Bovis Corp 1,95 2,05 Can. Brewer 4,00 4,00 Can .Pacific 16,25 16,50 Gulf Oil 34,30 34,50 Husky Oil 21,40 20,60 Imperial Oil 39,75 39,25 InalL Nat.G. 9,60b 7,40 Int.Nickel 37,90 38,00 Shell Canada 20,25 20,40 V.S. van AmerlLa Admiral Corp Akzona Am.Cyabanud Am.Metal Am.Motors Am .Smelt c. Am .Standard Am.Tel&Tel Ampex Corp Amsted lnd Anaconda Upeoo Corp Ark Loula Atl. Rlchf. BethJ .Steel Boeing Corp Burlington Burroughs Celanese Chadbourn 12,20 12.36 19,60 20,50 21,25 22,00 45,25 47,00 11,20 11,10 25,00 25,00 13,20 51,50 5,00 41,00 27,35 3.00 23,60 32,65 14,75 13,00 53,00 5,10 40,50 29,10 2,95 23,50 102,25 34,15 14,90 180,00 180,00 31.30 31.30 1,60 1,60 Chese-eak* 56,50 Chrysler 18,70 18,95 Cltjcs Serv 53,75 55,50 Colgate 25,50 25,60 Colombia Gas 26,00 27,00 Cons Edison 21,00 21,20 Cont. Can. 23,50 Control D. 39,26 41,75 oustias W 12,50 12,25 Dow Chem. 57,70 58,10 l>n Pont 166,00 170,00 Eastm. Kod. 104,00b 103,90 Exxon Corp 84,90 86,00 First N.C. 41,00 40,50 Ford Motor 46,00 46,50 Gen. Cable 9,25 9,10 Gen .Cigar 13,50 13,50 Gen. Electric 59,25 59,50 Gen. F'oo<? 27,70 28,40 Gei .Motors 50,25 51J5 Gen. Telepb 26,25 26,00 Gtlctte 38,00 39,10 Goodrich 17,50 17,50 Goodyaer 17,50 18,50 Greyhound 16,00 16,10 Gulf Oil 23,75 Honeywell 78,50 79,50 IBM 249,00 250,00 IntJlavors 72,50 75,00 Int.Tel&T 28,00 28,70 Kennecott 40,85 43,70 Kroger 21,80 21,95 Leasco D 9.45 9,80 Ling-Temco 9,45 9,50 Litton Ind. 5,50 5,75 Lltting Ind 10,60 11,00 Marcor 22,75 23,50 Martin Mar 17,00 17,00 McDonnal! 17,60 17,75 Minnesota 74,00 77,00 National Can 9,10 9,00 Nat.Casb Reg 35,70 36,50 Nat.Dlst.&C. 13,40 14,00 N.A. Philips 21,25 21,75 Occidental 11,80 11,80 Penn Centr 3,50b 3,50b Pepsi Co 61,75 64,90 Philips P. 52,90 53,40 Polaroid 79.75 79,00 Procter&G 86,50 86,50 RCA Corp 19,70 20,60 28,30 Rep-Steel 27.25 Reynolds Ind 47,00 47,00 Sears 86,00 86,25 Shell Oil 57,00 '7,25 South Pae 34,75 35,00 S perry Rand 39.85 41,30 Standard Br 5,000 51,75 Sterling Dr 27,40 28,10 Studebaker 32,80 33,50 Sun Oil Comp 48,10 48,40 Tandy Corp 20,80 20,50 Texaco 29,25 30,25 Texas lnstr 106,00 108,75 Transsam. Corp 10,40 11,00 Union Pac. 81,00 81,00 U.S Steel 41,50 42,75 Westingbonse 23,50 23,75 Woolwortb 18,60 19,50 (Aandelen) Pye Hold. 265,00 253,00 (Obligaties) (Claims, Scrips, Stockdlv e.d.) Anlem Bebeer 3.00 N.M.B. 7,50 7,37 Philips GB 0,15 Pioneer El— Scheepvaart zwak op vriendelijke markt Amsterdam, 25 febr, (ANP) - Het Damrak is de nieuwe beursweek kalm en overwegend wat vriendelijker begonnen. De actieve markt koin zich behoorlijk handhaven, met uitzondering van de scheepvaartfondsen, waar van met name HAL nogal zwak gestemd was. Be gonnen werd op een f2,20 lagere koers van f 151, waarna zich een verdere afbrokkeling aftekende. De daling hield verband met berichten over de ma tige belangstelling voor cruises, waardoor twee schepen moesten worden opgelegd. Scheepvaart Unie was f 1 hoger op f 104, maar Kon. Boot was f 2 lager op f 144. Ook Van Ommeren begon iets lager. Van de internationals was Akzo 10 cent beter op f52,10 en Unilever f 1 op f ill,30. Kon. Olie en Hoogovens gingen onveranderd van start op f91 resp. f63,80, maar Philips moest 40 cent prijsgeven op f 31,80. ABN deed het f 2 beter op f241 en AMRO-Bank 70 cent op f 61,80. Deli begon f 1,30 hoger op f 111,50, maar HVA verloor f 1,80 op f 80,20. Verder waren de verschuivingen nauwe lijks van enige betekenis. De obligatiemarkt was zeer licht verd Op de locale markt sloeg de balans naar de verlieszijde door. Gebrek aan kopers leidde wel weer tot diverse laatkoer- sen, zoals bij Droege op f 70 lager niveau en Ford met opnieuw een f 10 la-, gere koers. Zeer flauw waren onder meer ook Ennia, Amsterdam Rub ber, Inveratum, Mendes Gans, Metaverpa, NMB, Duiker, Bergoss en Bols. Aan de andere kant konden enkele uitgeverij en enige koerswinst van betekenis boeken, zoals Audet en Kluwer. Het au tofonds AIR voegde f 50 aan de koers toe, terwijl vraag naar aandelen Kras napolsky ook enkele gul dens winst opleverde. Verder waren vast Ahoid, Udenhout, Oce-Van der Grinten, Norit, Vulcaaans^ oord en VezelverwasJ king.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 6