Ovezande wil zwembad „Eerst verenigingen onderdak geven" inbraken in Sluis HONDEN IN DE PRIJZEN Burgerlijke stand Goes VIRUSZIEKTE IN KNOLSELDERIJ BREIDT ZICH UIT Politieke toernee door Zeeland Praten over speeltuin CHU: kieskeuri g industriebeleid COMITÉ GAAT STUDIE MAKEN VAN MOGELIJKHEDEN Solistenwedstrijd in Hoedekenskerke stad streek Keurmeester Goetheer gepensioneerd Geen uitkering rampenfonds voor bedrijven in Bruinisse Mosselkwekers boos over uitgifte gratis percelen in Waddenzee Heinkenszand DE PILK HIELD VISWEDSTRIJD Verdubbeling omzet in zeevaart Vlissingen Koewacht Axel Goes GOESE CULTURELE RAAD Meisje zwaar gewond Dinsdag 26 februari 1974 20.00 uur: Op de r! a.l. jmer, Havenpark, ,De geschiedenis rschujpen lezing Cloosterboer voor g Stad en Lan- is, Havenpark 28, ositie Miems van' 2 maart). Di. t.m. 12.00 uur en van r. nse Opera, 20.00 concert. vburg, 20.00 uur: van Hugo Claus russel. 19.30 uur: Bal- er verslaggevers) URG Voor het .ardenburg carna- let initiatief ging et Aardenburgs Comité. Onder van kroonprins i en reden 300 nee in de stoet, n twee kikkers, Durg is niet voor kort de Kikker- izend oliebollen eken voor de kin- rvan smulden in loi en De Roode lijnenHULST: ,S Klokstraat 1, tel OlBOii-22341; 20.00-22.00 uur, 0-6297; Midden- i -.ieuwstraat 9, algemeen redac- F Weele 4. Mid- dacteuT Midden- it Klokstraat 1, es redacteur te n Nieuw3traat 9, 70: sportredactie markten GOBS, 25 februari 1974 Groente: per stuk kropsla 27 knolselderij met groen 1629, par kg aiardaippelien 12, witlof All 113, BI 66—108, Bil 87— 95, spiruitem All 8899, Bil 25. prei AI 70—77, All 69—71 BI 60, Bil 5559, groene sav. kool I 65—6 II 31—34, node kool II 2942, boerenkool 38- 44. knolselderij 24. (Van een onzer verslaggevers) OVEZANDE Op de hoorzitting, welke gisteravond werd gehouden door de Stichting Dorpswelzijn Ovezande in het vroegere gemeentehuis, is besloten een breed samengesteld comité op te richten, dat gaat uitzoeken of er een zwembad te realiseren is vanuit de bevolking in het geografische centrum van de gemeente Borsele. Een zwembad in of nabij Ovezande was een van de wensen, welke de talrijke aan wezigen gisteren tijdens de hoorzitting op tafel legden. In zijn inleiding stelde voorzitter M. Hoondert dat de gewenste voorzieningen niet uit de lucht komen vallen en dan toeval- lik ook nog in Ovezande neerkomen. De bevolking diende zelf de hand aan de ploeg te slaan. In dat verband achtte voorzitter Hoondert het nog lamg geen gek uitgangs punt, om de kernen Hein- kenszand en 's Gravenpolder om het bekende been te laten vechten en dait Ovezande er voor moest zorgen als lachen de derde met dat been er van door te gaan. Inzake het zwembad in of nabij Ovezande kreeg de Stichting Dorpswelzijn Ove zande ter vergadering alle steun en medewerking toege zegd van de zwemvereniging LEE uit Bllewoutsdijk. Voor zitter Hoondert wees erop, dat ter realisering van een zwem bad alle krachten gemobili seerd moeten worden, ook in de omliggende kernen. Destijds zijn er in Ovezan de al pogingen voor een zwembad ondernomen. De be volking bracht toen bijna an derhalve ton bijeen. Op dit mo ment is vijf ton nodigè Nage gaan zal in ider geval worden of er genoeg mensen te vinden zijn die de komst van een zwembad in of nabij Ovezande financieel willen steunen. Voorzitter Hoondert vertelde de aanwezigen reeds iemand te hebben gesproken, die voor f 35000,- wilde bijspringen. De Stichting Dorpswelzijn Ovezande zal ook het gemeen schapshuis gaan vergroten. Er is reeds contact geweest met het gemeentebestuur van Bor sele. Dit bleek bereid het ge meenschapshuis aan de Stich ting te verkopen voor een sym bolische prijs. Andere wensen, welke gisteren naar voren kwamen, waren een tennis baan en en kindercrèche. Aan leg van een tennisbaan, dan wel verhard met tegels, is mo gelijk op het voetbalveld. Ruimte voor een kindercrèche ls er ook. Bekeken wordt hoe een en ander te realiseren is en of er voldoende belangstelling voor is. Ook de jeugd van 12 tot 15 jaar liet gisteren haar verlangens horen op de hoor zitting. Een woordvoerder van deze jeugdigen vertelde de ver gadering: „Wij willen een jeugdclub, want we vervelen ons. Kunnen we op zaterdag en zondagmorgen de bene denverdieping van het ge meenschapshuis huren. We willen ook gemeenschapsspe- len en biljart en een tennista- fel". De jeugdigen zelf bleken ook gedacht te hebben aan het zoeken van leiders. Te zarnen met het bestuur vandeze stichting gaan de jeugdige Ovezandenaren bekijken of een club gerealiseerd kan war den. Staande hoorzittig werd hen reeds een tennistafel in bruikleen aangeboden. (Van een onzer verslaggevers) GOES In een bijeenkomst In het gebouw van de keu ringsdienst van waren Delta- Nederland to Goes is dezer dagen afscheid genomen van de heer J. J. Goetheer te Wol- phaartsdljk, die de pensioen gerechtigde leeftijd heeft be reikt. Hij kan terugzien op een diensttijd van 29 jaar. Sinds 1970 is hij verbonden geweest aan de keuringsdienst Delta- Nederland, die tot stand is ge komen door fusie van de drie zuidwestelijke keuringsgebie- den. Verscheidene telers en han delaren uit het werkgebied van de heer Goetheer waren op de afscheidsbijeenkomst aanwezig. Tevens was daar het bestuur, alsmede een groot aantal personeelsleden verte genwoordigd. De heer Goet heer kreeg diverse toespra ken te horen en bovendien werden hemi passende ge schenken aangeboden. Ook mevrouw Goetheer werd in de huldiging betrokken. Tijdens de geanimeerde bij eenkomst namen vele bezoe kers tevens een kijkje in de nieuwe gebouwen en bewon derden zij de nieuwe inrich ting en uitrusting van de dienst. De heer Goetheer zal, ook na zijn pensionering, nog als keurmeester bij het veldkeu- ringswerk van de dienst be trokken blijven (Van onze oorrespondent) SLUIS De golf van inbra ken die de laatste tijd in Oost- Zeeuwsch-Vlaanderen heetst, heeft zich thans ook over West-Zeeuwsch-Vlaanderen uitgebreid. In Sluis werd op twee plaat sen ingebroken. In hotel Cen tral aa«n het Walplein konden de dieven een goede slag sdiaan door het wegnemen vian een portefeuille uiit een kast kon den zij met f 8000,- aan de haal gaan. De inbraak in het noteniskamltoor Herdink wes minder succesvol. Daar wer den slechts twee geldkistjes miet voor de dieven waardelo ze papieren ontvreemd, die la ter in het nabijgelegen plant soen van de Nederlands Her vormde kerk werden terugge vonden. De politie heeft de indruk dat die inbraken door dezelfde personen zijn ge Bij het verhoor vain de staat loze, te Parijs geboren J., die door de Terneuzense ge meentepolitie werd ingere kend hij een inbraak te ZMmslag, is gebleken dat Wj ook een bezoek had gebracht aan het kantoor van de dienst Openbare Werken aan de Bur. gemeester Gei'listraat te Ter- neuzen. Daar had hij een jack en enige sigaretten ont vreemd. BRUINISSE (ANP) Het rampenfonds keert niets uit aan bedrijven in Bruinisse op Schouwen-Duiveland, die 14 december zijn getroffen door een stormvloed. De schade be droeg ongeveer één miljoen gulden. Burgemeester Hokken van Bruinisse zei dit tijdens een raadsvergadering. Het rampen fonds had hem hierover be richt gestuurd. Volgens de burgemeester keert het rampenfonds alleen uit bij grotere rampen en dan n°g slechts aan particulieren voor schade aan woningen en huisraad. Hij zal nu aanklop pen bij de ministeries van Economische en Sociale Za ken. YERSEKE (ANP) Onder de mosselkwekers in Yerseke en Bruinisse is beroering ont staan, omdat aan negen kwe kers in Yerseke een nieuw perceel om mossels te kwe. ken is toegewezen in de Wad denzee. Zij hebben daarvoor niet behoeven te betalen ter wijl zij evenmin schade had den geleden door verlies van percelen als gevolg van de Deltawerken. Dit wekt verwondering om dat gedupeerde kwekers die mosselpercelen door de Delta werken verloren, andere per celen zouden krijgen, maar dan geen gedeeltelijke of ge hele schadevergoeding. Omdat het merendeel van die vervan gende percelen volgens de kwekers niet erg hoogwaardig van kwaliteit is, vinden zij de vervangende percelen in geld uitgedrukt duur. CHU De CHU-kiesveren! ging Heinkenszand houdt vijf entwintig februari een ver gadering waarin de volgor de van de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraads verkiezingen bepaald zal wor den. Na het huishoudelijke ge deelte van de vergadering zal de heer H. Eversdijk uit Hein kenszand een verkiezingstoe spraak houden over het onder werp: „Onze provincie in de komende vier jaar". De verga dering wordt gehouden in het dienstgebouw van de Neder lands hervormde kerk in Heinkenszand en begint om acht uui. (Van onze correspondent) OVEZANDE Hans vaa der Spek, eigenaar van honden kennel De Vossenberg te Ove zande, boekte met drie honden rassen, te weten de saluki, de sloegti en de afghaan een groot succes op de hondententoon- stelling in de sporthal van de zeevaartschool te Vlissingen. De prijswinnende honden wa ren: ras saluki: de reu Adonis van Klein-Vossenberg, eerste prijs; de teef Farah, tweede prijs; het ras slougli: de teef El-Jazira van Klein Vossen berg, eerste prijs: de reu Waz- zira, eerste prijs; afghaan: de reu Deir-Ezzor van Klein Vos senberg, eerste prijs. De heer v. d. Spek heeft al meermalen op nationale en internationale hondententoonstellingen extra onderscheidingen en prijzen met zijn honden gewonnen. (Van onze correspondent) HANSWEERT De hengel- spontvereniiginig De Pilk hield in de Westerschelde ter hoog te van de Tramper een club- wedstrijd, waarvoor 38 deelne mers wanen opgekomen. Ge vangen, werden 61 bovenmaat se vissen met een totaalge wicht van 7928 gram en 12 ondermaatse vissen. Uditslag: 1. Theo Verbeek, Hxxxgerheide met 1077 puntten, 2 J. Goed heer Hiamsweert 957, 3 T. de Waal Kruininigen 765, 4 J. Ho- geste ger Krabbedijke 723, 5 H. Schouten Hoogerheide 721, 6 J. Dekker Kaïpelle 673, 7 B. v. Eenenaam Hansweert 586, 8 P. Dekker Kapejle 526, 9 F. Je- roense Hansweert 404, 10 H. Marteijn Hansweert 400. Zondag 24 maart zal er op nieuw een clubwedstrijd ge houden worden in de Wester- schelde ter hoogte van De Tramper. (Van omzie correspondent) HOEDEKENSKERKE de wimmaiars vam een diruk be zochte solistenwedstrijd im Hoodekenskerke, ddie door- de muziekkorpsen „Prinses Julia na" uit Baarland, en „Con Amoa-e" uit Hoedekenskerke werd gehouden, waren Ans la Grand, 12 jaar, met „Zenobda" jp alt met 64 punten; Sjask Walbtel, 15 jaar, met „Samcta Lucia" op alt met 64t/2 punt en Max la Grand, 19 jaar, met „The Return" op bugel met punten. Dit respectievelijk in de leeftijdsgroepen van 10 tot 14, 15 tot 18 en 18 jaar tot ouder. Aan de wedstrijd-namen 25 solisten van beide korpsen dieel. Deze werden door de heer Bra-m van Wallenburg op klankzuiverheid, voordracht en ritme-techniek beoordeeld. De heer Jaap Boon begeleidde de deelnemers op de piano. Deze wedstrijden moeten, zoals de heer J. Uiterhoeve, voorzatter van Con Amore, meedeelde, gezien worden als een generale repetitie voor het grote soldstenconcours dat van af 9 maart in het dorpshuis De Vroone in Kapelle wordt ge houden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG Voor wat Terneuzem betreft ziet het er naar uit, dat binnen tien jaar een verdubbeling van de hui dige omzet in de sector zee vaart kan worden bereikt. Hiervan zal ook de binnen vaart (overslag) in sterke ma te profiteren. Deze verwachting wordt uit gesproken door een studie over de dienstensector in Zee land van het Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland (ETI), welke gisteren is gepubliceerd. De studie zegt over de ont wikkeling in Terneuzen, dat uitbouw toit containerhaven niet waarschijnlijk moet wor den geacht Met de stijging van de omzetten zaJ geen zelf de stijging van de directe werkgelegenheid gepaard gaan. We zullen bij de ver wachte ontwikkeling belangrij ke afgeleide effecten optreden voor de sector wegtransport en soheepstoeleverende bedrij ven. De sterke toename de ko mende jaren voor de industrië le omzet ten behoeve van de bestaande industriële bedrijven in de kanaalzone geldt met name de aanvoer voor Dow Chemical en de afvoer ten be hoeve van de stikstoffabriek, Wellicht zal ook de ro-ro-ac- commodatie worden uitge breid. Geboren: Cornelia dv J.M.W. Schipper en C.J. van den Bosse, Richard dv D C Goudzwaard en M J Hollestel- le, Cornelis zv D J Hage en J P de Pree, Gerben zv C Evers- dijk en A L Smits, Paul zv N Krijger en J S Schrier Dinge- nis zv M A Ote en M W Griffioen, Valentijn zv S A Bil en Z C W Mol, Jamnus zv A Baas en M C B Van de Pas, Jacob zv L A van der Jagt en A S Paauwe, Ricky zv J A Filius en H M Buize, Pieter zv L M F Vanhommerig en J G Beije, Hans zv A Huibregtse en J S Westdorp, Pieter zv D Luteijn en A Tjittes, Jacob zv L B Steketee en T M de Back, Dik zv D L Hamelink en Boom, Jantje dv C P Koet en JC Stins Stefan zv J K Oreel en A Vercouteren. Overleden: Elizabeth Kort 83, Jacob Wagenaar 85, Krijn Berrevoets 77, Leunis Pieterse 66, Laurens Steenbakker 71, Johannes Telgenkamp 69, Marinus Bom 61, Johan Hoog- enboom 64, Jacoba Timmer mans 82. Gehuwd: Cornelis Priem en Adriana Bal Andries Jobse en Jobina de Kok. Ondertrouwd: Willem van de Merwe en Helena van Tol, Bernhard in de Wij en Pauli na Allewijn, Petrus Brouwers en Isabella Kooien. Gevonden Herdershond, gymbroek en schoenen, heren- bril met donker montuur, sleutels in etui, gouden trouw ring, bankbiljet, drie bankbil jetten op in hoes, vierkant herenhorïoge, blauwe nylon want, bos met acht sleutels, hond-dalmatieir, een, laadbak vrachtwagen, rood badpakje, een paar bruine handschoe nen. Schieting Aan de bejaar- denschieting op de liggende wtp, die dn zaal J. de Guchte- nelre in het Belgische Koe wacht werd gehouden, nianien 51 schutters deel. De uitsla gen: hoogvogel G. van Damme dit Koewacht, eerste zijvogel: Art. de Caliuwe uiit Koewacht, tweede zij vogel Ongenae uit Koewacht, meeste vogels E. de Nijs uit Koewacht en P. F Lefeber uit Kloosterzande. De volgende bejaardenschieting wordt dinsdag 5 maart bdj J. de Guchteneire gehouden. BAZAAR Woensdag 27 fe bruari belooft het weer een gezellige boel te worden in het bejaardendienstencentrum 't Trefpunt aan de Singelweg in Axel. Vanaf half drie 's mid dags kan men er terecht voor een gevarieerde bazar, die wordt gehouden ten behoeve van het open bejaardenwerk in Axel. Niet alleen kan men er fraaie handwerken kopen, maar men kan zich er ook te goed doen aan koffie met de befaamde Trefpuntibollen en deelnemen aan verschillende attracties, zoals rozen plukken en het rad van avontuur. VAGA Vrijdagavond was het groot feest in café-restau rant Lensen in Axel. De Vaga, i» prsoneedsverenlgmng van het gemeentepersoneel, be stond 10 jaar en zoiets kon Vaga-voorzitter P. Eckhardt natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Burge meester A. de Kam en wet houder J. Dieleman kwamen de feestelijkheden met hun aanwezigheid opluisteren en lieten zich de mossel- en pa lingmaaltijd, die om 7 uur vooraf werd geserveerd, ook goed smaken. Om 8 uur begon de jaarvergadering met be stuursverkiezing, die vlot werd afgewerkt. Na dit offi ciële gedeelte bleef men nog geruime tijd bijeen om een spelletje bingo te spelen en gezellig samen een glaasje te drtniken. Botsing In de Stations straat te Axei heeft de heer U.L.F. uit Hulst met zijn auto, de auito van de heer G.W. uit Axel aangereden. Bedde auto's stonden geparkeerd. Toen de heer F. wilde wegrijden kwam hij met de auto van de heer W. in aanraking, waarbij het kofferdeksel werd gedeukt Aanrijding MeJ. M.G. uit Bonteniase, bestuurster van een personenauto is zaterdag morgen in de Weststraat in Axel tegen een andere auto aangeleiden. Zdj stond gepar keerd, wilde wegrijden en raakte toen de andere auto, waarvan de eigenaar zich nog niet heeft gemeld. Geslipt fn de nacht van vrijdag op zaterdag is de heei H.M.F. uit Axel met zijn per sonenauto in de Westslraat ge slipt en tegen een links van de weg gedegen perceel gere den. De heer F. kwam uit de Keriodreef en wilde de bocht nemen. De linker deurpost van de ®uto werd flink bescha digd. Brandje Vrijdagavond rond halfzeven brak er in de Oranjestraat brand uit in de personenauto van die heer D uit Axel. De brand, die weer snel kon worden geblust, is waarschijnlijk onitstaian door kortsluiting. Alliance Francalse De vereniging Alliance Francaise Goes viert op maandag 1 april haar 20-jarig bestaan. Dat ge beurt met een bijeenkomst m hotel de Korenbeurs, welke bijeenkomst een meer intiem karakter zal hebben. (Van een onzer verslaggevers) ZEVENBERGEN Enkele teeltgebieden van knolselderij in Zeeland worden op het ogenblik zo ernstig bedreigd door een virusziekte, dat bepaalde telers overwegen met de teelt te stop pen. Het gaat hier om het komkommermozaïekvlrus, waarvan luis de verspreider is en waarvoor enkele onkruiden in bermen en langs slootkanten, zoals de bereklauw en de wilde pastinaak, als tussenstation functioneren. Een chemische bestrijding blijkt niet mogelijk te zijn doordat de luis, ondanks de bestrijdingsmid delen, nog lang genoeg in leven blijft om-de besmetting op de selderijplanten over te brengen. De virusziekte blijkt noch de kwaliteit, noch de smaak van de knolselderij aan te tasten, maar wel de groei. Daardoor wordt de kilo-opbrengst van een perceel soms gehalveerd, hetgeen de teelt economisch onaantrekkelijk maakt. De virusziekte is niet nieuw, maar ze neemt toe doordat de teelt van knolselderij zich uitbreidt. Een bedrijf uit Zwijndrecht heeft grond aangekocht op het industrieterrein Dintelmond voor een verwerkingsbedrijf van knolselderij ten behoeve van soepen en gedroogde aromatische soepgroenten. Momenteel worden er zowel in Zeeland als in West-Brabant al contracten met telers afgesloten. (Van een onzer verslaggevers) GOES De Goese culturele raad ls tijdens de laatstgehou den vergadering tot een duide- like vaststelling van prioritei ten gekomen inzake de cultu rele accommodaties in Goes. De raad sprak daarbij uit, dat de tijd gekomen is om op dit terrein spijkers met koppen te slaan. De culturele raad heeft het college van burgemeester en wethouders geadviseerd op de allereerste plaats te zorgen, dat de diverse verenigingen (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG-GOES De politieke informatiegroep voor Zeeuwse jongeren is gereed gekomen met de opzet van een politieke toernee. De toer nee start op 27 februari in het vormingscentrum werkende jongeren aan de Koninginne weg te Goes. Op 13 maart komt de politieke jongeren- toernee in het Zwaantje te Oost-Souburg en op 15 maart in soos Sky.Lab te 's-Heeren- hoek. Volgens een persbericht van de politieke informatiegroep voor Zeeuwse jongeren is er kontakt geweest met diverse instellingen, scholen, vor mingscentra, buurt- en wijk huizen en jeugdsozen. De 500 gestencilde informatiebulletins zijn verspreid over Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren. Aan de jongerentoernee wordt meegewerkt door de volgende politieke partijen: ARP, PPR, KVP, D'66, PvdA, VVD, DS'70 en PSP. Een optreden kan worden aangevraagd bij de heer Tijs-Jan Duym (tel. 01100-8142 of 3233) en bij mej. Gerda Welleman (tel. 01183-1715). In het uitgebrachte informa tiebulletin presenteert de poli tieke informatiegroep voor Zeeuwse jongeren zich als een groepje politiek geïnteresseer de mensen, die veel met jon geren hebben te maken. Ze vinden het een gemis dat de meeste jongeren weinig poli tiek bewust zijn. Daarom is men gekomen tot de organisa tie van een politiek jongeren toernee. Doel is de jongeren bij de politiek te betrekken en duidelijk te maken dat hun mening belangrijk is en van invloed kan zijn op allerlei beslissingen. Als onderwerpen worden genoemd: Veronica, jeugdlonen militaire dienstplicht en benzi ne voor brommers. De organi satoren van de politieke jon gerentoernee voor de Zeeuwse jeugd speelt momenteel ook met de gedachte om op de avond van de provinciale sta tenverkiezingen een t.v.-kijk- praat-avond te organiseren. (Van onze correspondente) VLISSINGEN Maandaga vond is de 12-jarige T.J.C. uit Middelburg zwaar gewond ge raakt in Vlissingen. Zdj stak de Schroeweg over en werd door een busje, bestuurd door C.J.S uii.t Middelburg, gegre pen en 16 meter weggeslin gerd. Het meiisje Mep bij deze aanrijding een gat op in de schedel, en een zware hersen schudding. Zij is opgenomen in het Bethesdaziekenhuds in Vlissingen. een goed onderkomen krijgen. De gebouwen, waarover de culturele discussienota spreekt moeten op de korts mogelijke termijn een culture le bestemming krijgen en m orde worden gebracht. De cul turele raad rekende onder de te bestemmen gebouwen voor culturele doeleinden ook het vroegere gebouw van de keu- ringsdienst voor waren te Goes. Tijdens de vergadering van de culturele raad klonken met name geluiden als zou het bal let graag in dit pand in de Van de Spiegelstraat worden ondergebracht. De Zeeuwse Koorschool wil graag naar de r.k. pastorie. Mocht dit niet kunnen dan blijft de koor school in Goes-zuid. De Goese culturele raad was zich verder terdege bewust van het gebrek aan een be hoorlijke theateraccommodatie in de Ganzenstad. Voorzienin gen op dat vlak stelde de cul turele raad als tweede priori teit. Daarbij ging de voorkeur van de raad uit naar aanpas sing op korte termijn van de Prins van Oranje. Een eventu eel cultureel centrum wilde de raad wel in het achterhoofd houden. Maar de Goese cultu rele raad wilde op dat cen trum niet vier tot vijf jaar gaan zitten wachten, en intus sen voorbijgaan aan de aan passingsmogelijkheden van de Prins van Oranje. Mr. Kramer maakte de raad er wel opmerkzaam op, dat door deze stellingname de po sitie van Goes werd verzwakt om subsidie van het rijk te krijgen voor een cultureel centrum op Middellange ter mijn. De raad was echter van oordeel dat Goes op korte ter mijn een betere theateraccom modatie dringend nodig heeft. Volgens voorzitter Buurman is van de Prims van Oranje met wat goede wil en investe ringen iets goeds te maken voor de komende jaren. Een toneeltoren aanbrengen is ze ker te duur. Maar het toneel kan worden vergroot, de kleedkamers kunnen ruimer worden gemaakt en de vloer kan de vorm gegeven worden van een amphitheater. (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND Het bestuur van de stichting speel tuin Heinkenszand organiseert op donderdag 28 februari een algemene praatavond over op zet, inrichting en plaats van de toekomstige speeltuin in Heinkenszand. Deze avond wordt gehouden in sporthal De Stenge en begint om 20.00 uur. De leden van de werkgroep speeltuin Heinkenszand hebben het volgende bestuur gekozen: voorzitter is de heer P. van de Linden, secretaris is de heer W. Noteboom en penningmees ter is de heer J. Iliohan. Voor de speeltuin is in kas een bedrag van ongeveer 2000 gul den en er zijn nog eens toezeg gingen gedaan tot ongeveer 4500 gulden. De werkgroep heeft verder de afgelopen tijd veel informatiemateriaal ver zameld. Aan de hand daarvan wordt 28 februari op die bij eenkomst gesproken over de mogelijkheden voor Heinkens zand. Eerst wordt er ter alge mene informatie een film ver toond over het onderwerp Spelen. Daarover wordt dan van gedachten gewisseld en verder is er ook een fotoserie te bekijken over spelende kin deen en speeltuinen. Voorzit ter Van de Linden geeft ver der een korte uiteenzetting over de mogelijke plaatsen in Heinkenszand voor een speel tuin. Als meest geschikte plaatsen hebben zich in volg orde van voorkeur aange diend: het grasveld voor de sporthal, achter het parkeer terrein, naast de scholen, ten tweede: de weide achter het bos van V. Citters en tenslotte het terreintje bij de klompen maker. (Van een onzer verslaggevers) HEINKENSZAND In de komende zittingsperiode van de provinciale staten van Zee land zal grote zorgvuldigheid noodzakelijk zijn als het gaat om vestiging van nieuwe in dustrieën. De vraag of en wel ke industrieën zich in Zeeland kunnen of moeten vestigen, kan pas beantwoord worden na afweging van een aantal factoren. Dit betoogde tijdens een bij eenkomst van de CHU-kies- vereniginig Heinkenszand de heer H. Eversdijk, lid van de provinciale staten van Zeeland voor de CHU. De heer Evers dijk ging in zijn verkiezings toespraak nader in op een aantal punten van het chris tendemocratische verkiezings programma. Hij schetste het programma in zyn totaliteit als een gloednieuw en modern programma, dat zal dienen als leidraad voor de komende vier jaar. De heer Eversdijk noemde' de volgende factoren inzake wel of geen nieuwe industrie vestiging: het direct of indi rect stichten van arbeidsplaat sen. Hierbij gaat het niet al leen om aantallen, maar ook om kwaliteit van arbeidsplaat sen. Een tweede factor is de invloed op het milieu. Volgens de heer Eversdijk, was Zee land nog steeds een leefbare provincie en diende dat te blijven. Een derde factor was volgens hem een passend pla nologisch kader. In het CDA- programma wordt wel gespro ken over een studie ten aan zien van het Kreekrakgebied en niet over Ossenisse, zo zei de heer Eversdijk. Een laatste factor noemde de heer Evers dijk de versterking van het bestaande economische patroon in Zeeland, met name door een gevarieerder bedrijvenpa troon. De heer Eversdijk betoogde verder dat in de komende zit tingsperiode geen enkele be hoefte is aan Sloe 2. Dit, om dat Sloe 1 nog voldoende mo gelijkheden heeft. Hij zei dat derhalve ten oosten van het dorp Borssele de eerste vier jaar zeker geen nieuw induS' triegebied zal ontstaan en Borssele dus niet ingeklemd zal worden tussen twee indus triegebieden, zoals in sommige plannen stond aangegeven. Onder de noemer „natuurbe houd" bracht de heer Evers dijk dat de overheid het zo. geheten Ganzengebied in De Poel moet aankopen. Door aankoop hiervan door de over heid en beheer door Staatsbos beheer konden zowel de na tuurbeschermer als de land bouw tevreden worden ge steld Naar informaties van de heer Eversdijk zag het er ook naar uit, dat aankoop door de overheid van het Ganzengebied gaat lukken. In dit verband tilde de heer Eversdijk zwaar aan het gunstige advies van de centrale cultuurtechnische com missie. Intussen kon er met het Ganzengebied niets' kwaad gebeuren omdat er een voor- bereidingsbesluit lag van de raad Borsele. Daarom had de heer Eversdijk weinig goede woorden over voor de PvdA- PPR-actie tot behoud van het Ganzengebied. „Iedereen wil dit gebied behouden en de no dige maatregelen zijn daartoe ook genomen. Deze actie is dan ook een stunt, die nergens op slaat", aldus de heer Evers dijk. In het algemeen stelde de heer Eversdijk over land schapsbescherming, dat bijzon dere vormen hiervan in stand moeten worden gehouden ten bate van en op kosten van de gemeenschap. Maar dat diende als consejuentie te hebben, dat een daardoor financieel ongunstiger bedrijfsvoering voor landbouwers wordt ge compenseerd. De landbouw is trouwens geen openluchtmu seum, vond de heer Eversdijk. De landbouw moet zo weinig mogelijk worden belem merd.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 5