Terneuzen wijst vreemden beter de weg De Stem/De Vrije Zeeuw Uitvoering van Zoma Oostburg Bewoners componistenwijk voorgelicht over verwariningsmogelijklieden Kleuterschool in Philippine wil uitbreiden Dode bij brand in Gent Kinder- 0=000g!®®0D carnaval in Sluis jeugd van Sas genoot van show Carnaval in Aardenburg Carnaval in Hoofdplaat stad streek 1mm BURGEMEESTER ASCHOFF HERVAT WERKZAAM HEDEN NA AANRIJDING DOORGEREDEN VETERANEN VERSLOEGEN PHILIPb TERNEUZENAAR SNEED POLITIE-AUTO Actiecomité in Zelzate gaat bomen planten Terneuzen 4 Scène uit de repetitie van de operettevereniging Zom*^ (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG In een zo' goed als vol Ledeltheater te Oosthurg heeft de Stichting Zoma de eerste uitvoering ge geven van de operette Eine Nacht in Venedig van Johan Strauss. Het grotendeels uit amateurs bestaande gezelschap heeft zich, gelet op de moei lijkheden waarmee het tijdens de voorbereidingen te kampen nad, alleszins redelijk van zijn taak gekweten. In aanmerking moet daarbij worden genomen, dat men zich de steun heeft weten te verzekeren van rou tiniers als Jeanne van der Sanden in de rol van Ciboletta en Cees Staps, die de rol van Caramello vertolkte. Maar ook Peter de Lijser was als Papa Coda alleszins aanvaardbaar lowel wat zang als acteren betreft. De orkest-begeleiding -vas in handen van Willie van den Meirsch, dirigent van het Ninevensis Kamerensemble. Al met al was het een schouwspel, dat het aanzien en aanhoren ten volle waard was. Het publiek toonde zich na afloop dankbaar voor het ge- bodene. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Ruim honderd leden van de woningbouw vereniging Terneuzen waren aanwezig op de hearing, die in de Opstandingskerk in Terneuzen zuid werd gehouden. Aanleiding tot deze bijeenkomst waren de grieven, die de bewoners van 312 woningen In de componistenwijk hebben tegen de aan hen in rekening gebrachte verhoogde kosten van de met olie gestookte blokverwarming. Echter niet de gestegen olie prijzen maar de mogelijke om schakeling van blokverwarming naar individuele centrale ver warming met aardgas vormde de hoofdmoot van de vaak verwarde discussie tussen het bestuur van de woningbouw vereniging en de huurders. Herhaaldelijk werden de toe lichtingen en kostenberekenin gen van achter de bestuursta fel onderbroken door aanmer kingen uit de zaal. mingssysteem de meeste voor keur uitgaat. Het bestuur van de woning bouwvereniging zegde toe de huurders nog nader uitvoerig te zullen informeren over technische en financiële aspec ten van diverse verwarmings systemen. (Van een onzer verslaggevers) PHILIPPINE De r.k. kleuterschool St. Bernadette in Philippine is hoognodig aan uitbreiding toe. Deze twee- klasige school telt 73 leerlin gen. Uit een onderzoek is ge bleken dat er tot en met juli van dit jaar nog voor ongeveer 27 kleuters plaatsruimte be schikbaar zou moeten zijn. Van de thans ingeschreven kleuters zullen er stnaks 28 de school verlaten, zodat met in gang van het nieuwe school jaar de school met 73 plus 27 min 28 is 72 kleuters geheel bezet zal zijn. Ook is komen vast te staan dat tijdens nei schooljaar '74-'75 ongeveer 31 kleuters de leeftijd van 4 jaar zullen bereiken. Bij genoemde aantallen is geen rekening ge houden met het voornemen tot verlaging yan <Je leerlingen- schaial en evenmin met de groei van Philippine. Uitbrei ding van de kleuterschool met een speelwerklokaal wordt dan ook noodzakelijk geacht. Het bestuur van het r.k. kerk- en schoolbestuur O.L.- Vrouw Hemelvaart te Philip pine heeft de gemeente finan ciële medewerking gevraagd voor de uitbreiding va-n de kleuterschool met een speel- werklokaal. B en W stellen de raad voor deze medewerking te v-erteneu. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Burge meester J.C. Aschoff van Ter neuzen heeft maandag zijn werkzaamheden hervat, die hij enige tijd moest onderbreken om een operatie aan een knie te ondergaan. De heer Aschoff werd hiervoor opgenomen in het ziekenhuis Bergzicht te Goes. (Van onze correspondent) GENT Gisteren is bij een brand in het confectiebedrijf Jema aan de Stropstraat in Gent de 50-jarige electriciën Marcel van Lerberghe om het leven gekomen. De andere personeelsleden ongeveer vijftig konden aan het vuur ontsnappen. De brand brak rond het middaguur uit op de eerste etage, waar veel brand bare synthetische vezels lagen opgeslagen. Het vuur greep snel om zich heen. De schade loopt in de miljoenen Belgi sche francs. De oorzaak werd gisteren aan kortsluiting toe geschreven. (Van onze correspondent) AARDENBURG Een vrachtauto, vermoedelijk met aanhangwagen is maandag morgen tegen een lichtmast gereden op de hoek Oude Kerkstraat-Boogaartstraat t.e Aardenburg. De bestuurder is na de aanrijding doorgereden- De lichtmast werd flink be schadigd. Zaalvoetbal (Van onze correspondent) TERNEUZEN Lijstaan- voerder Terneuzen-veteranen behaalde in het zaalvoetbal een krappe 76 overwinning op Philips. In een aantrekke lijke partij leek het er lange tijd op dat de veteranen de punten zouden moeten de len. Van der Poel en HKC ble ven dt leiders, zij het op af stand, volgen door overwin ningen op respectievelijk NSM (91en Mistirappers (31). CHD en DOW was een wed strijd van zwakke aanvallen tegen sterke verdedigingen. DOW won met 21. Stand: Terneuzen-veteranen 8-16: Van der Poel 8-11: HKC 8-11; Mietrappers 8-8: DOW 8 7; Philips 8-7; CHD 8-3; NSM 8-1. Programma voor 25 februa ri: CHD - Philips, Mistrappers - Van der Poel, HKC - Ter neuzen-veteranen DOW NSM. (Van onze correspondente) MIDDELBURG Op 9 no vember vorig jaar sneed de Terneuzenaar A. C. een auto bij het rechtsaf slaan de pas af. Hij had pech, want die auto bleek er een van de Ter- neuzense politie te zijn. Hij werd prompt aangehouden. De politie rook verdachte alcohol dampen, maar C. weigerde een bloedproef. Wel gaf hij ruiter lijk toe negen glazen sherry te hebben gedronken. De officier van, justitie ken de donderdagmorgen geen par don, Een week gevangenisstraf onvoorwaardelijk en negen maanden ontzegging zou de straf moeten Zijn voor dit ver grijp. Hij kan niet zonder zijn rijbewijs, liet zijn advocaat, mr. Haars aan de politierech ter weten. Dat zou rampzalige gevolgen hebben voor zijn be drijf. De politierechter veroor deelde de man dientengevolge tot tien dagen onvoorwaarde lijke gevangenisstraf, zes maanden ontzegging uit de rij bevoegdheid. maar geheel voorwaardelijk, twee jaar proeftijd, en de toezegging dat hij de eerste zes maanden van de proeftijd nooit op zondag in zijn auto gezien mag war den. BERGEN OP ZOOM Luxor, geen filmvoorstellin gen. Roxy, geen filmvoorstel lingen. Tweede hal stadhuis, kunst werk van de maand van de heer L. Matthijs, Woensdrecht (t.m. 28 febr.). Ma. t.m. vrijd. van 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.30 uur. GOES Grand, 20.00 uur: De langste dag. HENGSTDIJK P. van Dijk, 18.30 uur: Car- navalsschieting op twee wip pen. KLOOSTERZANDE Het Witte Huis, 16.00 uur: discotheek „El Capone". MIDDELBURG City, 20.00 uur: Vuistvech ters van Fort Chu, 14 j. I Vleeshal stadhuis, expositie „Kunst uit Rotterdam", met werken van een dertigtal kun stenaars (t.m. 4 maart). Rijks- irchief, St.-Pietersstrata, ex positie „Schipper mag ik over varen" (t.m. 9 maart). Ma. t.m. vrijd. van 9.00-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur, zat. van 9.30-12.30 uur. OOSTBURG Ledel Theater, 20.00 uur: MASH. ROTTERDAM De Doelen (kleine zaal), 20.15 uur: Arnold van Mill, bas. Schouwburg, 20.15 uur: Nederlands Danstheater. Hof plein Theater. 20.15 uur: Fons Jansen met „Kwartetten". Luxor Theater, 20.00 uur: „Wat een planeet" van Annie M. G. Schmidt. Theater de Lantaren, 12.45 uur: Lunchthe- ater, 20.30 uur: C.C.C.Inc. (pop). Ahoy, van 11.00-17.00 en van 19.00-22.30 uur: „Bin nenhuis", internationale beurs voor woninginrichting. TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur: Dokter Zjivago. Gem. Museum, Burg. Geill- straat, expositie van het mate riaal van het Uitleencentrum voor Beeldende Kunst in Zee land (t.m. 28 febr.). Open di. t.m. zat. van 14.00-17.00 uur. VLISSINGEN Alhambra, 20.00 uur: Op de Hollandse toerj a.l. ZIERIKZEE 's Lands Kamer, Havenpark, 20.00 uur: „De geschiedenis van de waterschappen lezing door ir. G. Kloosterboer voor de Vereniging Stad en Lan de. 't Lange Uus, Havenpark 28, overzichtsexpositie Miems van Citters (t.m. 2 maart). Di. t.m. zat. van 9.00-12.00 uur en van 13.30-18.00 uur. ANTWERPEN Kon. Vlaamse Opera, 20.00 uur: Belcantoconcert. Volkenkundemuseum, Gilde- kamerstraat, expositie Volks republiek China (t.m. 17 maart). Alle dagen behalve 's maandags van 10.00-17.00 uur. ASSENEDE (B) Galerie Marg. de Boevé, ex- oositie van de fotografen Jean Marie Bottequin en Heinrich Lukas Lindenmaier (t.m. 28 febr.). BRUGGE Stadsschouwburg, 20.00 uur: „Vossejacht" van Hugo Claus door K.V.S. Brussel. GENT Kon. Opera, 19.30 uur: Bal let Astrid. (Van een onzer verslaggevers) AARDENBURG Voor het zerst heeft Aardenburg carna val gevierd. Het initiatief ging uit van het Aardenburgs Evenementen Comité. Onder aanvoering van kroonprins Kwak liepen en reden 300 deelnemers mee in de stoet. Voorop liepen twee kikkers, want Aardenburg is niet voor niets sinds kort de Kikker- stad. Drieduizend oliebollen werden gebakken voor de kin deren, die ervan smulden in de Schaapskooi en De Roode Leeuw. Dinsdag 26 februari 1974 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN - Wie straks als vreemdeling Terneuzen binnenkomt zal geen moeite meer hebben om de weg naar de belangrijkste openbare voorzieningen te vinden. De gemeente gaat namelijk zo spoedig mogelijk bij de in valswegen en op tien plaatsen in de bebouwde kom borden plaatsen die de weg wijzen naar onder andere het stad huis, het ziekenhuis, het ver pleegtehuis Ter Schorre, het dierenasiel, de kinderboerde rij, de sporthal, het sportpark, het zwembad, het Zuldland- theater, de jachthaven en het museum. De nieuwe bewegwijzering in Terneuzen wordit ingevoerd naar aanleiding van wensen geuit door de VVV en de wijk raad voor de binnenstad. Het is de bedoeling diat de weg wijzers nog voor het begin vain de zomer worden ge plaatst. Bij twee invalswegen, de Schepenöijk en de rotonde in Driewegen, komen twee palen met een aanta'l verza-melbor- den in verschillende kleuren Boven deze verzamelborden komt een verlicht bord met de aanduiding Informatie. De herhalingsborden worden re flecterend en in dezelfde kleur uitgevoerd als de daarmee cor responderende boiden aan de hiform-atiepalen op de invals wegen. Om de weg naar het gewenste gebouw of andere accommodatie te vinden hoeft met slechts de borden van de zelfde kleur te volgen. Bij de twee informatiepal en op de invalswegen zullen par keerhavens worden aangelegd om het de automobilist ge makkelijk te maken de barden te raadplegen. (Van een onzer verslaggevers) ZELZATE Na vergeefse pogingen om door de Belgi sche overheid flinke groengor- dels te laten aanleggen tussen woonkernen en industriegebie den langs de oevers van de Gentse kanaalzone, is het ge westelijk comité kanaalzone Gent van plan om zelf maar bomen te gaan planten. Er is door het comité nu een z.g.Ti. groenplan samengesteld voor Zelzate omdat deze ge meente het zwaarst door de lucht- en waterverontreiniging wordt getroffen. In verband met het groenplan is het de bedoeling dat op 16 maart tus sen de bebouwing van Zelzate en 't terrein van Sidimar - op een vlakte van ongeveer zeven- hectaren - in totaal 60.000 bo men worden geplant. Om dit karwei te klaren doet het ac- tieoamité een beroep op de in woners van Zelzate en ook op de schooljeugd. „We streven hierbij naar het principe: De bevolking neemt zelf zijn ei gen milieuzorg in handen, zo zal de overheid zeker moeten volgen," is de mening van de hoe" Laureys. t (Van onze correspondent) HOOFDPLAAT Het car naval fancy-falr programma, georganiseerd door het evene mentencomité te Hoofdplaat in de schuur van de heer P. Sturm, is erg geslaagd. De kinderen hebben zich volop geamuseerd met het kegelen, ringwerpen, balwerpen, touw trekken, pistoolschieten en sjoelen. Bij de oliebollenkraam was een enorme belangstel ling. 's Middags werd het pro grammaonderdeel rad van avontuur erbij gevoegd. Het hoogtepunt van de dag was de kindercarnavalsoptocht, die om 4 uur begon. Prins Toon 1, vergezeld met zijn beide hof dames stond aan het hoofd van de stoet in zijn fraaie boot. Daarnaast waren ver schillende minipraalwagens vervaardigd door de school kinderen. Uiteraard liepen alle schoolkinderen verkleed in de stoet. De muziekvereniging O.B.K. uit Hoofdplaat verzorg de de muzikale omlijsting van deze optocht. Aan het eind van de optocht werden door de ze fanfare enkele liedjes ge speeld op het schoolple n spe ciaal voor de schoolkinderen. Uitgave: Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Editie Zeeland: RATUNKANTOREN: TERNEUZEN ,-lieuwstraat 9, tel. 01130-7920 (4 lijnen); HULST: Steenstraat 14 tel 01140-3751 (3 lijnen); GOES Klokstraat 1, tel 01100-8030 <3 lijnen). kantooruren. Maandag t.m vrijdag 8.15-12 30 en 13.30-17.00 uur. buiten kantooruren: advertentie exploitatie: Breda: maandag tm vrijdag 19 00-21 00 uur, tel. 01600-22341; zaterdag DUO-12.00 uur tel. 01600-49900; zondag 20.00-22.00 uur, tel 01600-22341. bezorgklachten: Zeeuwsch-Vlaanderen tel. 01140-3751 of 01150-6297; Midden- Zeeland 01100-4944 huis a an sluitingen: REDACT US: Chef Zeeuwse redactie S C Augustijn, Kantooi Meuwstraat 9. Terneuzen tel 01150-7920 privé tel 01150-5745 algemeen redac teur Zeeland A f Koopman Kantoor Kromme Weele 4. Mid- felburg tel 01180-7764 Drivé tel 01180-7438 redacteur Midden- iepland drs J Bouwmans. tel 01100-3405 .tam Klokstraat 1, Joes tel 01100 8030 onvé Coliinshol 35 Goes redacteur te erneuzer en Kanaalzone G van Rerkel kan'noi Nteuwstraat 9, Terneuzen tel 01150-7920 privé tel 01150-4888; -"dacreur W Z -Vlaanderen R van der Helm Melkweg 40 Oostburg tel 01170-3370; sportredactie '.eeiand I KoomPn '=1 01155 2594 fotojournalist zeeland C J de Bopr Trumanlaan 10 Axel tel 01155-2237. abonnementen exploita iie: Inspecteur Zeeland: p Konings tel 01150-6297. advertentie-exploitatie: fnspecteur Zeeland' C Menu tel. 01100 - 4316 Secretaris Strijbos begrootte de bouw van een met aardgas gestookte verwarmingsinstalla- tie voor 312 woningen op 605.000 gulden. Per woning zou dat neerkomen op onge veer f 18 pe-r maand. Wanneer op individuele verwarming met aardgas wordt overgegaan kost dit de huurder f 734,pei jaar. Volgens de heer Strijbos is dat een besparing van f 11,80 per woning per maand bij een gebruik van 3500 ku bieke meter aardgas per jaar. in vergelijking met het huidi ge blokverwarmingKsysteem. j Uit de reacties van de aan wezigen bleek overigens dat niet iedereen zonder meer voorstander is van een indivi duele verwarmin-gsinstallatie in zijn woning. Naast oliestook en gasverwarming waren er ook huurders die als alterna tief een combinatie van olie- en gasverwarming verkozen. (Van onze correspondent) Sas van Gent: Onderscheiding voor mevrouw Vermeulen.Ducarmonol. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT —Onge veer duizend kinderen hebben maandag in de prachtig ver sierde Vlaanderenhal met vol le teugen genoten van een in ieder opzicht daverend carna valsprogramma. De Sasse ear- navalsstichting De Betekoppen was er in geslaagd de Con- ny Vink-show naar de suiker- stad te halen. De stemming zat er al direct in toen prins Dzjon den Twee de en de jeugdprins met hun gevolg hun opwachting in de volgepakte hal kwamen ma ken. Het orkest van oliesheiks had weinig moeite met het laten meezingen van alle be kende carnavalskrakers. Ook het gebodene op het toneel viel bij de menigte bijzonder goed in de smaak. Zangeres Conny Vink en haar medewer kenden hadden in de Sasse- naartjes en de talrijke ouders, die vanuit het restaurant het gebeuren gadesloegen een zeer dankbaar publiek. Ook elders in de Betekop- penstad was de carnavalsleut gisteren nog lang niet aan het tanen. De mini-kroegentocht telde tal van in de wonderlijk ste kostuums uitgedoste deel nemers en deelneemsters Stampendvol was het ook op het oudewijvenbal in hofel Rotterdam, waar eens te meer werd bewezen dat het vieren van carnaval aan geen enkele leefijd gebonden is. Op dit bal vielen mevrouw Vermeulen en de heer M. Kalfsvel een on derscheiding van de carnavals stichting ten deel omdat zij sins jaar en dag verkleed aan het traditionele oudewij venbal deelnemen. SLUIS Ruim 200 kinde ren namen deel aan het kin dercarnaval, dat door de Sluise Kaaispugers in de Raadskelder van het stadhuis te Sluis werd georganiseerd. Het was voor de jury, be staande uit leden van de afde ling Sluis van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrou wen dan ook geen eenvoudige zaak om uit deze bonte kin dermassa, de 30 prijswinnaars, die in aanmerking kwamen voor een prachtige eremedail le te kiezen. De eerste prijs bij de indivi duele deelnemers ging onbe twistbaar naar de 6-jarige In geborg Henderiksen, welke met een originele creatie van een kabouter op een padde stoel de show stal. Tweede werd Maria van Maanen en derde Nico Aernoudts. Bij de groepen was de eerste prijs voor het trio „Kameel met drijver" van Rudi Verdooren Edwin Smallegange en Jean- Paul van Westen. Tweede werden Albertina en Antonio van Westen. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van de echt genote van de Sluise burge meester mevr. F. van den Beld- Engelhard. Onder aanvoe ring van de Sluise carnaval- orins Camiel I, de Kaaispugers n hun speciale ga; len de car navalvereniging „De Sombre ro's" uit Oostende, muzikaal begeleid door het muziekge: zeischap „Apollo" en het ma- jorettenpeloton „Belfort" zorg den de jonge Sluise camaval- vierders voor een bonte op tocht door Sluis, welke veel belangstelling trok. Een van de aanwezigen uitte de wens, dat de voorlichting van de huurders door het be stuur van de woningbouwver eniging veel verbeterd kan worden. Hij stelde voor de verschillende oplossingen voor het verwarm ingsvraagstuk schriftelijk aan de huurders voor te leggen en daarna een enquête te houden om vast te stellen naar welk verwar- Kaarten Leden van de Terneuzense gemeentepolitie (Politie Sport Vereniging) speelden kaart tegen PZEM- personeel. De politie verloor met 3224. 1 A. Brecpocl, PSV. 2 Won- .terghem, 3 Vain Goethem, 4 P. Sinack, 5 Velleman, allen van de PZEM, 6 M. den Doelder, PSV.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 4