OPLOSSING PlIZZEL DE AUGIASSTAL IN HOLLANDS MILIEU Zuiderlingen vluchten naar kust Pret voor duizenden kinderen Ook vissers in Breskens willen vergoeding schade bij afsluiting van Oosterschelde ER- IN pE ELD FT 30ENDE LGIE Diepgaande analyse van huidige sitimtie door ETI: toch in herdruk Minder geld geven voor industrialisatie meer voor welzijnszorg Lezing over familieonder zoek in Goes Cineast Jo van Dijk komt praten over vogels van de Zaanstreek ian voor ulst stad streék ('ytaw—mbm Droog STELLINGEN OMVANG Van Waterschoot correspondent) Maandagmiddag t gemeenschapscen- rtus het limonade- de schoolgaande ouden. Ruim 500 erzamelden zich in mnastiekzaal en in 5r was een orkest mtng erin te bren- gim-gen honderden e vloer op als de ïlagers gespeeld ast de vele kinde er ook veel moe- ïa's diie de vrolijk kinderen kwamen >e raad van elf had ruk met het aan- n de limonade. Bo uwden de kinderen op ijsjes, lolly's, zoetigheden. Ook kind een ballon, der attractie was Schoenmakers, die verjaardag vierde. Kriek I werd on- 's Avonds was er talrijk waren de ie er lustig op los carnavalsdag voor buitengewoon ge- New Angels ver- muziek. izer verslaggevers) Politiek oommcn- lr. G. B. J. Hilter- gisteren tijdens een van de ZLM- t in Den Duliaert in feite de wereld voende energiebron- ct, daarbij zelfs het rebrulk van zonnc- ergie buiten be- latend. •spelde mr. fiilitei 1e prijs, die in de oor energie betaald an, ten opzichte van prijs hoog tot zeer Jjn. De heer Hilter- erop dait Europa en 'de Staten zich op olijke manier afhan- en gemaakt van de uit het Midden- ar zijn mening zal t tien jaar kosten aer onafhankelijk te andere energiebron aar te maken. Wat orandstof betreft zal lening steenkool be erden. an volgens hem de gslanden straks de door hen te 1«- dstoffen gaan vra- zijn mening zullen comst West-Europa yt de armoedzaaiers reld gerekend gaan die bevolking hier slaagt wat tecbnl- kkeling en kennis ro-p te blijven lopen arband. Deze geble- ikken volgens de man namelijk over nergiebronnen en frondstoffen. ring van mr. Hilter- nd een interessante waarbij uiteraard landbouwproblemen werden gesitedd. lag zijn onze te Goes, Hulst rneuzen vanaf jr gesloten. Dinsdag 26 februari 1974 HELP DIENSTENSECTOR (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De betrekkelijk zwakke positie van de Zeeuwse dienstensector maakt een bewust stimulerings- en wer vingsbeleid noodzakelijk. De dienstensector gaat in onze natio nale economie een steeds belangrijkere rol spelen. Er zullen bij zondere activiteiten en bijzondere steunmaatregelen nodig zijn teneinde te verzekeren dat Zeeland een redelijk deel van de kwantitatieve en vooral de kwalitatieve groei in deze sector krjjgt. Dit is wel de belangrijkste conclusie c.q. aanbeveling van de studie „dienstensector in Zeeland" welke het econo- misch-technologisch instituut (Van een onzer verslaggevers). KRABBENDIJKE- YERSEKE De PPR- Reimerswaal brengt waarschijnlijk deze week nog een tweede druk uit van „De lief desbrieven van Pijl Ho- geweg". Vorige week werd al gemeld, dat do eerste druk totaal uit verkocht was. De Reimerswaalse ra dicalen zagen er toen een beetje tegenop, zich opnieuw aan het stencil- len te zetten, maar dat gaat er nu toch van ko men, Wel zijn twee blj- lages geannuleerd: het historisch overzicht van uit de kranten en de ci taten uit de Reimers waalse raadsnotulerin- gen. Daarvoor in de plaat» is een extra-bijla ge aan het rapport toe gevoegd met een per soonlijke reactie van de burgemeester op „zijn" liefdesbrieven, de motie van afkeuring die de raad unaniem aannam, en een persoonlijke, éch te liefdesverklaring aan de PPR-Reimerswaa] van het Tweede Kamer lid Leo Jansen, die in een komische brief de werkelijke Reimerswaal se liefdesverhoudingen analyseert. De PPR-Reimerswaal hoopt de eerste exem plaren van de tweede druk zaterdag aan de man te brengen in het RAI-congreseentrum in Amsterdam, op de jaar vergadering van de lan delijke Vereniging tot Behoud van de Wadden zee. Weersvooruitzichten in cijfers dag en donderdag opgesteld door het KNMI op maandag om 18.00 uur: Overwegend droog met zon nige perioden en plaatselijk lichte vorst in de nacht. W'eersvooruitzihten in cijfers gemiddeld over Nederland. Voor woensdag: Aaltal uren zon: 15, min. temp: om streeks nul. max. temp. om streeks 5. Kans op een droge periode van minstens 12 uur: 95 procent, kans op een geheel droog etmaal: 80 procent. Voor donderdag: aamtal uren zon: 2 tot 7, min. temp: omstreeks nuil, max. temp: omstreeks 5. Kans op een dro ge periode van minstens 12 uur: 95 procent, kans op een geheel droog etmaal 80 pro cent. De waterhoogten van maan dagmorgen, meegedeeld door Rijkswaterstaat: Konstanz 291 min 1. Rheinfelden 223 min 3. Straatburg 200 min 8. Plitters- dorf 381 plus 3. Maxau 445 plus 15. Plochingen 183 min 12. Mannheim 282 plus 6. Steinbach 195 plus 21. Mainz 309 plus 13. Bingen 181 plus 123. Kaub 222 plus 15. Trier 321 plus 10 Koblenz 241 plus 15. Keulen 206 min 2. Ruhrort 362 min 10. Lobith 1000 min 10. Pannerdense kop 965 min 7 Nijmegen 795 min 12. IJssel- kop 366 min 7. Eefdc IJssel 410 min 10. Deventer 286 min 10. Monsin 5464 onv. Borgha ren 3973 min 9. Belfeld 1154 min 6. Grave beneden de sluis plus 1. Morgen, woensdag 27 febr. Bergen op Zoom 6.46 en 19.06 Hansweert 5.54 en 18.19 Terneuzen 5.15 en 17.41 Vlissingen 4.47 en 17.09 Wemeldinge 6.36 en 18.56. voor Zeeland (ETI) gisteren heeft gepubliceerd. In de Zeeuwse dienstensector waren in 1972 ongeveer 35000 man nen en 16500 vrouwen werk zaam Dat komt neer op 42 procent van de totale werkge legenheid voor mannen en 73 procent van de totale werkgele genheid voor vrouwen. Daar mee wordt volgens de studie het grote belang van de dien stensector voor de Zeeuwse economie duidelijk onder streept. De ETI-studie heeft een diepgaande analyse van de huidige situatie in de Zeeuwse dienstensector gemaakt. Mede op grond daarvan worden eni ge voorspellingen gedaan wat betreft de ontwikkeling in de ze sector tot 1980. De studie verwacht dat in 1980 ongeveer 38.150 mannen en 18.600 vrou wen in de dienstensector in Zeeland werkzaam zullen zijn. Deze cijfers waren voor 1972 respectievelijk 35000 en 16520. De sterkste groei wordt ver wacht voor Middelburg. Bij zijn voorspelling gaat de ETI-studie uit van vier veron derstellingen: dat de huidige in Zeeland aanwezige rijks diensten blijven, dat enige uit breiding van onderwijsinstel lingen zal plaatsvinden, dat de commerciële havenfunctie een krachtige impuls zal krijgen en dat de aanbodzijde van de ar beidsmarkt zonder grote wrijf punten zal reageren op veran deringen in de vraag naar de verschillende soorten arbeids krachten. Verondersteld is verder dat in de kantorensec tor een zekere concentratie zal plaatsvinden in Middelburg. In die richting wijzen zowel de ontwikkelingen van de laatste jaren als verkregen vertrouwelijke informatie, al dus het rapport. De ETI-studie zegt verder geen grote verschuivingen in de structuur van de werkgele genheid te verwachten bij de bestaande bedrijven en instel lingen aangaande de kwali teit van de arbeidsplaatsen. De studie verwacht meer uitbrei dingen in de breedte: bijvoor beeld meer chauffeurs, haven arbeiders en winkelperso neel. Gezien deze verwachting zal volgens de studie de lijn van het verleden doorzetten, dat in kwalitatief opzicht de vraag naar arbeidskrachten onvol doende zal aansluiten bij het aanbod van de Zeeuwse jonge ren voor zover ze een functie ambiëren in de dienstensector. Zij zullen buiten de provincie hun heil moeten zoeken. Re den te meer voor een actief acquisitiebeleid, stelt de ETI- studie. Naar verhouding is de werkgelegenheid in de Zeeuw se dienstensector omvangrijk, zegt het ETI. Dit zowel in verhouding tot de totale werk gelegenheid als de verhouding tot totale bevolking. In kwali tatief opzicht zijn er echter zwakke plekken. Er zijn veel kleine bedrijven, te weinig stuwende diensten, veel ver zorgende bedrijven zijn afhan kelijk van de kleine Zeeuwse schaal en er zijn te weinig gekwalificeerde functies. Ook is er te weinig aansluiting op de zeehavenindustrialisatie met uitzondering van de ver voerssector. En tenslotte is er steeds de dreiging dat bepaal de verzorgende functies uit de randregio Zeeland naar el ders worden verplaatst. Vol gens de ETI-studie „diensten sector in Zeeland" zal ook in de komende tien tot vijftien jaar de naar verhouding kleine Zeeuwse schaal het beeld in dezen voor Zeeland blijven be palen. De toekomstige ontwikke ling wordt volgens de studie voor een belangrijk deel be paald door de autonome groei van sectoren als onderwijs. (para)medische verzorging en maatschappelijke zorg. Impul sen kunnen verder worden verwacht van de industriële en commerciële zeehavenfunc tie en wellicht van de toeristi sche functie. Tot een actief stimulerings- en wervingsbeleid rekent de ETI-studie naast regelmatige contacten met de rijksoverheid ook een uitbreiding van de commerciële havenfunctie. Zo wel Terneuzen als Vlissingen bieden daartoe aantrekkelijke mogelijkheden. Dit zal ook de expansie in het wegvervoer bevorderen. En ook kan de handels-opslagfunctie worden uitgebouwd in samenhang met de uitbreiding van de com merciële havenfunctie. De stu die zegt uitbouw van het toe-, risme wenselijk te achten. Ze - ziet daarbij even voorbij aan planologische en andere over wegingen en baseert zich zui ver op economische motie ven. I (Van onze correspondente) VLISSINGEN Zeeland heelt zich tijdens de carnavals dagen van zijn beste kant laten zien. De vele Brabanders en Limburgers die het carna val ontvlucht zijn en hun rust hebben gezocht in Zeeuwse zomerhuisjes aan de kust, blij ken het bijzonder naar hun zin te hebben. Vooral de jonge gezinnen ge nieten met volle teugen van de zon, de zee en het strand. Vanuit deze hoek zijn de reacties onverdeeld gunstig. Er wordt veel gewandeld en ge luierd. Diverse zomerwoningen zijn voor vier dagen ook het domein van studenten en vele andere jongelui, die ze met een man of zes tot acht bewo nen. Voor hen blijkt het car- navalvieren beslist niet aantrekkelijk. Maar onder de vele bezoekers in Zeeland zijn er ook die zo op het eerste gezicht heel beslist nee zeggen tegen het carnaval maar die na even praten toch weer be vangen worden door de carna- vaiskoorts. Zover gaat het de familie Hoboken uit Eindhoven, het zijn geboren en getogen Bos schenaren. „We sloegen niet een carnaval over. Ieder jaar gingen we naar Den Bosch", vertelt' mevrouw met een beetje weemoed. Maar er is zoveel veranderd. Vroeger deed je je boerenkiel aan, of je gekke pak, en dan zwaaide je met je armen en benen, en iedereen deed gek terug. Met carnaval werden ruzies weer bijgelegd, en je dweilde eens gezind door de kroegen. Maar de laatste jaren ging voor ons de lol er een beetje af. Den Bosch, Maastricht en Bergen op Zoom en al die plaatsen worden overstroomd met mensen uit Amsterdam en Rotterdam, en noem maar op. In je oude stamcafé zag je niet een bekende meèr. „Car naval is een folkloristisch feest", vult de heer Hoboken aan. „Drie dagen lang kwamen de mensen uit hun vakjes. Mensen die zich normaal als bloedserieus beschouwden, dreven dan drie dagen lang mild de spot met zichzelf en met anderen. En dat misten we de laatste jaren. Het is zo commercieel aan het worden", zegt hij. „De carnavalsoptoch ten waren vroeger lollig. De idiootste kleren waren het mooist. Nu moet alles duur en groots zijn. Maar dat is het niet. Veel van onze oude vrienden trekken naar de klei nere plaatsen met carnaval. Daar heb je soms nog wel die echte oude sfeer". „Volgend jaar gaan we het misschien toch weer proberen", zeggen ze gniffelend tegen eikaar. De verhuur van zomerwo ningen zal er beslist niet min der om worden, denkt ad junct-directrice van de provin ciale VVV, mej. Hovestadt in Middelburg. Bijna alle wonin gen die ingeschreven staan bij de provinciale bemiddel ingscen trale waren verhuurd. In som mige gevallen hebben we zelfs door moeten verwijzen naar de plaatselijke mej. Hovestadt. ders zelf zijn tevreden. VVV's zegt De verhuur- ook bijzonder Mevr. Wondergem uit Oost- kapelle, bezitster van tien zo merhuizen, vertelt: „Wij wa ren al heel vlug volgeboekt We hebben zelfs nog huizen van kennissen kunnen verhu ren. De sfeer hier is bijzonder leuk. De mensen gingen veel fietsen en verder werd er veel gewandeld en gezond". „Voor ons brengt zó'n vier daagse verhuurpartij wel ex tra werk mee. We zijin dagen bezig geweest de zaken orde te brengen. De mensen gaan Zeeland blijkbaar als rustoord ontdekken, want met Kerstmis hebben we helemaal vol gezeten". Een- eigenaar van 17 zomerhuizen in Koudcker- ke, zit zelfs voor de komende paasvakantie al helemaal vol Veel van deze carnaval-ont- vluchfers hebben al laten we ten volgend jaar weer terug te zullen komen naar Zeeland. (Van een onzer verslaggevers) HULST KLOOSTER- ZANDE Zeeland heeft weer een drukke carnavalsdag ach ter de rug. Na de vele carna valsoptochten van het week einde, werd gisteren vooral carnaval gevierd door duizen den kinderen. In hotel Van Leuven in Kloosterzanide lieten de leer lingen van de lagere school zien dat ze wat carnavalsvie- ren betreft, niet zoveel meer van prins Wannes hoeven te leren (zie foto). Dit dan op de tonen van de Koeter-kapel, en begeleid door de majorettes an Kloosterzande. Gistera vond onitstond in Kloosterzan de een spannende strijd bij het vergaren van stukjes van een puzzel. t)e deelnemers kregen een uur de tijd om her en der die stukjes op te gaan alen. Na de wedstrijd volgde een boermaltijd en met een kroegentocht werd hier gister avond de voorlaatste carna valsavond besloten-. Ook in Hulst kwam de kin deren gisteren tijdens twee carnavalsmiddagen aan hun trekken. Ln Nieiuw-Hulst be zochten diverse gekostumeerde kinderen ter -afwisseling even de speeltuin op. (zie foto). WEEKHOOFDPRIJZEN Een auto PEUGEOT 104: Mevrouw Rosmalen, Seipgenstr. 18, Geleen (L); PHILIPS kleurentelevisie: Mevrouw v. d. Velden, Griendstraat 20, Geldrop; SUNFLOWER zeilboot plus voor 300,- luxe en gebruiksvoorwerpen: A. M. Küs- ters-de Neef, Bcrkelkade 7, Zutphen; voor 850,- BAU- KNECHT-apparaten: Mevrouw Ekkebus, Begoniastraat 23, Hilversum; CARNIELLI hometrainer roeiapparaat: C. "van Gelder, Leidsevaart 308 rd, Haarlem; SINGER naaimachi ne: W. Smits, Schubertplein 210, Schiedam. ANDERE WEEKPRIJZEN ILFORD diaprojector: B. v. Gastel-Blom, Henry Dunant- straat 77, Kruiningen (Zld). ILFORD electronenflitser: A. Rentmeester, Piataanweg 10 Ove ande. IDEM: J. Broos, Haagweg 345, Breda. KINSBERGEN herenpols- horlo-ge: J. C. M. Thijs, Mar grietstraat 21, Bosschenhoofd N.B. V en D cadeaubon f 100 (4 prijzen Mej. C. Goorman Noordz. Zoom 80, Bergen op Zoom. DE GRUYTER levensmidde len: M. Romeijn, Rozenstraat 130 Terneuzen. PAK STILBEPAN produk- ten: C. J.G. M. Hazen, Rou- wenhorst, Harednbro-eikstraat 14, Breda. REVLON set: J. Reunnic- kers, Mechelenstraat 12, Bre da. SET 5 paar JOVANDA kousen: Mevr. H. Frijters- Ruytem, Molenstraat 25, Kruisland. A. W. J. Eggebeen, Papeweg 6, Wolf aartsdijk. F. Bogers, Borgvlietsedreef 81, Bergen op Zoom. Setje ORLANE oogmake-up: mej. P. Neusel Bree II Middel burg. J. W. Dieleman Wilhelminastr. 86, Axel. C. J. Mooyman, Nwe Free- landsedijk 1 Baarland. J. Rouw, Meijer Crocusstraat 18 Terneuzen. ABN spaarbankboekje me f 500,-: P. E. M. Wentzler, Vier Ambachtenstraat 34, Hulst. ABN spaarboekje met f 100: Mevr. C. W. Filius-Joosse, Margrietstraat 5, Oost-Sou burg. BRESKENS Tijdens de vergadering van de visserij vereniging Ons Belang in Breskens heeft voorzitter Jan de Winde gezegd dat de vis sers in Breskens bij een even tuele afsluiting van de Ooster schelde ook schadevergoeding moeten kunnen krijgen op ba sis van de Deltaschadewet. Ook de vissers van Breskens hebben belang bij een open Oosterschelde in verband met diens functie ais kinderkamer voor de vis. De heer A.L.S. Lockefeer, voorzitter van Ze- vibel, zei te hopen dat de commissie Klaaesesz voor het open houden van de Ooster schelde zial adviseren. Tijdens deze vergadering maakte wethouder J. Vergou we van Oostburg zich ongerust over de geringe belangstelling van jonge vissers uit Breskens voor de cursussen van de Zeeuwe visserij school. Naar (Van onze correspondent) HEINKENSZAND Op een dit weekeinde in Hein- kenszand gehouden PPR-ver- gadering heeft het Zeeuwse statenlid Van Waterschoot ge zegd, dat afremming van de Zeeuwse industrialisatie meer geld vrijmaakt voor de wel zijnszorg. „In Zeeland wordt er uitge gaan van het idee „eerst economische groei, dan komen er algemene middelen en uit die algemene middelen kan geld geput worden voor de welzijnssector". Van Water schoot wil deze heersende ten dens omkeren. Zijn motivatie: „Als je alle investeringen 111 bijvoorbeeld het Sloe bij el kaar opteld en je maakt een kosten- en batenanalyse dan kan afremming van de indus trialisatie wel eens voordeliger voor het nationaal inkomen zijn". AÏs investeringen noem de hij de vestigingspremies voor de basisindustrieën en het geld voor groengordels en luchtverontreinigingsmeet- netten. Hij rekende de aanwe zigen voor hoe een arbeids plaats bij Total de gemeen schap op driehonderdduizend gulden kwam te staan. Eerder op de avond had het PPR-raadslid van Borsele, de heer J, de Koster, de op stapel staande 380 kv lijn en de lei dingstraat door Zuid-Beveland een gevaarlijke ontwikkeling genoemd: „Je ziet als het wa re Sloe twee al afgetekend, de 380 kv lijn is de begrenzing" De gang van zaken met het Ganzegebied ten zuiden van Goes heeft bij de PPR Zee land ernstige bezwaren opge roepen. Men is er tegen dat het gebied uit het ruilverkave lingsplan wordt gelicht de ge meente Borsele heeft hiertoe plannen. De PPR meent dat er dan van het natuurgebied niet veel over zal blijven en heeft bezwaarschriften onder de be volking van Borsele verspreid. Tijdens de vergadering in De Stenge in Heinkenzand liet ook he Borele CHU-raadlid H. Eversdijk nog even zijn neus zien. Hij was het oneens met de manier waarop de PPR de zaak van het Ganzegebied aanpakte maar wilde er we gens tijdgebrek niet verder op Ingaan. (Van onze correspondent). GOES Stadsarchieven en hun betekenis voor de genea logie, dat was het onderwerp van een lezing die de heer H. Uil, archiefambtenaar van de gemeente Goes hield voor de Nederlandse genealogische vereniging, afdeling Zeeland. De afdeling hield de bijeen komst in slot Ostende in Goes. De heer Uil had zijn lezing toegespitst op het archief van de gemeente Goes. Met enkele voorbeelden verduidelijkte hij voor de ongeveer veertig aan wezigen-, dat genealogie door iedereen bedreven kan wor den. De heer F. Huber, burge meester van Goes en voorzit ter van de afdelinig Zeeland van de genealogische vereni ging wees in zijn openings woord op de toenemende po pulariteit van het familieon derzoek. De heer Huber: „Je hoeft niet van adel te zijn om lid te zijn, iedereen kan mee doen. Het gaat bovendien sa men met streekoraderzoek en het is een boeiende vrijetijds besteding". De Zeeuwse afdeling heeft honderd elf leden en heeft ook een eigen verenigingsblad Zeeuwse Stam. Hierin kunnen onder meer vragen gesteld worden over eigen afkomst en over het doen en laiten van- onze voorouders. zijn mening zou deze school veel meer door mensen uit Breskens moeten worden be zocht. De wethouder deelde mee dat 1 et E.T.I. een onderzoek gaait instellen naar de uitbrei ding va-n de vismijn, een pro ject ci-at ongeveer ƒ750.000 gaat kosten. Het is de bedoe ling d*- vismijn uit te breiden met een loods van twee ver diepingen, die 56 lang is. De bovenste eta-ge za-1 d'an door de visserij coöperatie worden ge bruikt. Verder deel-de de heer Vergouwe mee dat mogelijk al in mei aan de uitbreiding van de jachthaven wordt begon nen. Ook dit jaar zal er ln Bres kens weer een visserijfeest word-en gehouden. Tegelijker tijd houdt de Zevibel dan in Breskens een reünie. De visse rij vereniging van Breskens zorgt dian tijdens de feesten voor een vlootahow, een vis restaurant en voor een visse rij koningin, terwijl een speci aal feestcomité zorgt voor tal van andere activiteiten. Tijdens deze vergadering werd de heer A. de Munck als nieuw bestuurslid gekozen. Hij volgt de heer R. Clement op, die na negentien jaar lid te zijn geweest van' het be stuur zich niet meer herkies baar stelde. Het aftredende bestuurslid J, Walhout werd herkozen. (Van onze correspondente)! AXEL De Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit heeft in samenwerking met het Cultureel Contact Axel en de vereniging „De Steltkluut" voor donderdag -a.s. in de Hal- Ie te Axel een lezing met films door de beroemde cine ast Jo van Dijk uit Oostzaan georganiseerd. Het onderwerp van deze lezing, die om 8 uur begint, is „Vogels van de Zaanstreek". De film laat zien, dat het Oost-Zijderveld, het Westzij - der- en ook het Ilperveld door hun bonte mengeling van wa ter-weide en moerasvogels één van de rijkste vogelgebiedem van Europa zijn. Niet alleen bekende vogels zoals fuut en grutto, maar ook dodaars» steltikluut en kiekendief beho ren tot de broedvogels van deze unieke polders.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 3