Kinderen op jacht DAG VAN HET KIND IN HULST Uitslag optocht Clinge Optochten Limonadebal in Kapellebrug Frites- bonnen Carnaval in Zuiddorpe THOR activiteiten 85-jarig bestaan WERELD HEEFT VOLDOENDE ENERGIE KINDER PRET IN CLINGE Lls-ers snoeiden wilgen in öostbnrg stad streek 2-literpot Sherry 12,98 Ausimm WSSSiW Hilterman voor Z LM-Hulst T.H.-RAPPORT KATTENDIJKE ONDERWERP VAN GESPREK OP HEARING Dinsdag 26 februari 1974 2 Vanmiddag zijn onze kantoren te Goes, Hulst en Terneuzen vanaf 12.30 uur gesloten. Drankenhandel BROER PLUYM Hemelstr. 13, St.-Jansteen Telefoon 01140 - 2635 (Van een onzer verslaggevers) HULST De jeugd van Hulst vierde gisteren carnaval. Bijna driehonderd kinderen verzamelden zich gistermiddag voor de Koning van Engeland waar zij deelnemersformulie ren konden ophalen voor de traditionele vossejacht. Deze jaarlijkse speurtocht door de hele stad eindigde om drie uur op de Grote Markt waar door de hofdames van het prinse lijk gevolg maar liefst twee- honderdzevenzestig prijzen werden uitgereikt. Daarna trok de feestelijke stoet ondier leiding van prins Toon en zijn hofhouding naar nieuw Hulst waar in de zaal van café Vogel een limonade bal werd gehouden voor kin deren uit die buurt. Maar zo als bij carnaval gebruikelijk is, naimen ook andere kinderen aan het feest deel, zodat de zaal binnen de kortste keren volgepropt was met uitgelaten, springende kinderen die be slist niet onderdeden voor de hossende oudere garde. De kinderen die door de drukte niet meer in de zaal konden, raakten hun carnavalsenergie kwijt dn de aan het café gren zende speeltuin waar de schommels en draaimolens di rect in beslag genomen wer den dloor talrijke Indiaantjes, boertjies, Arabiertjes en Zor- rootjes. De Hulster dansmariekes begeleidden vervolgens de prinselijke hofhouding en een hele sleep kinderen via de Grote Markt en langs het mo nument van de met blauwe kiel en zwarte klak getooide Reynaert, naar hotel Van Ooa- terom waar de kinderen uit de buurt van de statie aan hun oamavalstrokken kwamen. De band de Kiezels, de jonge toe komstige opvolgers van de huidige boerènkapel, tetterden er daar lustig op los. Hier en daar zat weliswaar een klein boertje dat door het gehos in de verdrukking was gekomen met dooi- tranen uitgelopen schmink zielig in een hoekje, maar hij werd er door de an dere feestgangers al weer gauw uitgehaald. Jos Kerck- haert ontving door zijn mooie clownskostuum de titel mister statie terwijl Mireille Hage- man, in prinsessetenu, tot miss statie werd uitgeroepen. Boe- rinneke Marian Cojet kreeg de tweede prijs. In het bestuur van de Hulster camavalsstich- ting is men van plan om vol gend jaar nog meer aandacht te besteden aan carnavalsfees ten voor de jeugd tussen de dertien en de vijftien jaar. Men hoopt op medewerking van de verschillende scholen in Hulst, zodat plannen voor feesten voor de jongeren in die leeftijdsgroep betere reali seerbaar worden. De uitslag van de optocht die eergisteren in Hulst heeft plaatsgevonden was als volgt: Bij de wagens werd eerste: de buurtvereni ging Zandberg met het circus Zandberg, 2 de voorbeeldige pa van de buurtvereniging Bok- kenpolder te Sint-Jansteen, 3 Den Uil zit in den olie van de buurtvereniging Molenstraat te Clinge, 4 Het ijzeren paard carnavalsvereniging De Plak kers te Sint Jansteen, 5 Touw getrek om Reintje, carnavals vereniging de Meulen te Hulst, 6 Vader Abraham met het hn- remlied, buurtvereniging de Putters te Sint-Jansteien, 7 carnaval in Rio Kamiavalsco- mité 'dAnnwuitens te Kapel- lenbrug 8 Moei ter oe nie mee, carnavalsvereniging De Vrije Vogels te Hulst. Clinge: Uitgelaten kinderen. (Van onze correspondent) CLINGE Aan de optocht in Clinge werd door negen wagens deelgenomen. De uit slag was: 1. Den Uil in de olie 355 punten (wijk Molen straat), 2. Harem van vader Abraham 355 punten. 3. De zestigvoet 300 punten. 4. Olie (276 punten) 5. De Clingse tram 253 punten, 6. De mij nenveger 250 punten, 7. Den uil in de olie 245 punten, 8. Benzine op laat je rijden 240 punten, 9. Politiewagen 180 punten. Na de optocht werd er oen kroegentocht gehouden, waarvoor grote belangstelling bestond. De grootste dweil kreeg een extra prijs. (Van onze correspondent) SAS VAN GENT De gymnastiek- en turnvereniging T.H.O.R. te Sas van Gent hield haar algemene ledenver gadering in hotel „Royal" te Sas van Gemt. Voorzitter C. Faas zei in zijn openingswoor den dat komend jaar de te or ganiseren evenementen in het teken zullen staan van het 85- jarig bestaan van de vereni ging. De aftredende bestuursleden waren Mevr. Kalfsvel, de heer Verplanken en de heer Van de Graaf. In hun plaats werden op voordracht van het bestuur mej. Moelker en de heer P. Seits met algemene stemmen benoemd. De voorzitter overhandigde een kleine attentie aan de ac tieve leden, mevrouw Verman- dal, mevr. Kalfsvel, mevr Seits, mevr. Van Aartsen en mevr. en de heer De Roos. Verder maakte hij bekend dat de heer Vermandei geslaagd was voor de cursus keurturn- trainer van het K.N.G.V. Het programma voor 1974-75 van de T.H.O.R. is als volgt: 4 mei demonstratie te Zelza- te, 18 mei Kringverenigings wedstrijden 12 jaar en ouder 8 juni jeugddag Zebra, wordt gehouden in het Braakmange bied. 26 oktober kringvereni «ings wedstrijden tot en met 11 jaar. 16 november huisvrou wenwedstrijden te Sas van Gent. 23 november kringturn- kampioenschappen. 21 januari kringkampioenschappen jon gens en meisjes. (Van een onzer verslaggevers) NIEUW NAMEN-LAMS- WAARDE-GRAAUW Onze redactie werd zondagavond overspoeld met foto's van al lerlei carnavalsgebeurtenissen. Het aantal foto's wtas zo groot diat we er in de maandagkrant te weinig ruimte voor hadden. Zo zijn in deze kramt die foto's van de optochten van Niieuw- Namen, Graauw en Lams- waairdie achterwege gebleven. Vandaar dat wij deze foto's vandaag afdrukken. Zoals uit de foto's blijkt trokken er in deze plaatsen fraaie optochten door de straten. Men had aan de voorbereiding van de op tocht meer aandacht be steed dan vorig jaar en dit leverde ritstekende resultaten op, die de duizenden mensen, die langs de kant stonden be slist hebben weten te waarde ren. (Van een onzer verslaggevers) HULST Politiek commen tator mr. dr. G. B. J. Hilter man beeft gisteren tijdens een vergadering van de ZLM- kring Hulst in Den Dullaert betoogd dat in feite de wereld over voldoende energiebron nen beschikt, daarbij zelfs het eventuele gebruik van zonnc- en kernenergie buiten be schouwing latend. Wel voorspelde mr. Hilitet man dat de prijs, die in de toekomst voor energie betaald moet warden, tem opzichte van de huidige prijs hoog tot zeer hoog zal zijn. De heer Hilter- main wees erop dat Europa en de Verenigde Staten zich op een belachelijke marnier afhan kelijk hebben gemaakt van de olietoevoer uit het Midden- Oosten Naar zijn mening zal het vijf tot tien jaar kosten om zieh weer onafhankelijk te maken en andere energiebron nen bruikbaar te maken. Wat de fossiele brandstof betreft zal naar zijn mening steenkool be langrijk worden. Ook zullen volgens hem de ontwikkelingslanden straks meer voor de door hen te le veren grondstoffen gaan vra gen. Naar zijn mening zullen in de toekomst West-Europa en Japan tot de armoedzaaiers van de wereld gerekend gaan worden als die bevolking hier er niet in slaagt wat techni sche ontwikkeling en kennis betreft voorop te blijven lopen n wereildverband. Deze gebie den beschikken volgens de deer Hilterman namelijk over veinig energiebronnen ®b raast geen grondstoffen. Na de lezing van mr. Hilter- iran ontstond een interessante discussie, waarbij uiteraard diverse landbouwproblemen ran die orde werden gesteld. (Van onze oorrespondent) CLINGE Maandagmiddag werd in het gemeenschapscen trum Malpertus het limonade bal voor de schoolgaande jeugd gehouden. Ruim 500 kinderen verzamelden zich in de grote gymnastiekzaal en in de foyer. Er was een orkest om de stemming erin te bren gen. Telken» gingen honderden kindieren de vloer op als de camavalsschlagers gespeeld werden. Naast de vele kinde ren waretn er ook veel moe ders en oma's diie die vrolijk gestemde kinderen kwamen gadeslaan. De raad van elf had het zeer diruk met het aan sjouwen van de limonade. Bo vendien wenden de kinderen getracteerd op ijsjes, lolly's, en andere zoetigheden. Ook kreeg ieder kind een ballon. Een bijzonder attractie was dat Anniek Schoenmakers, die haar tiende verjaardag vierde, door prins Kriek I werd on derscheiden. 's Avonds was er een bal en talrijk waren de jongeren die er lustig op los dansten. De carnavalsdag voor de jeugd is buitengewoon ge slaagd. The New Angels ver zorgden die muziiek. i Hulstt Jeugd foi feestzaal van café De Vogel, Kapellebrug; Limonade en confetti. (Van onze correspondent) KAPELLEBRUG Op het feest van de carnavalsvereni ging De Annewuitens in de zaal Fabie was de jeugd van Kapellebrug uitgenodigd en op dit z.g. limonadebal waren 200 kinderen aanwezig. Hierbij wa ren zeker 50 Belgische carna valsvierders. Tijdens het limo nadebal reikte de prins van de carnavalsvereniging De Anne wuitens de onderscheiding uit van de Orde van de Anne wuitens aan Prins Carna- vi il van Steen die hier met zijn raad van elf aanwezig was. (Van een onzer verslaggevers) KATTENDIJKE Op maandag 4 maart belegt het gemeentebestuur van Goes in 't Blokhuis in Kattendijke een hoorzitting, waarop het rap- oort, dat door studenten van de Technische Hogeschool helft werd uitgebracht over deze woonkern, ter discussie zal worden gesteld. De hoor zitting begint om 19.30 uur. De inwoners blijken trou wens veel belangstelling te hebben voor dit rapport, zo maakt de voorlichtingsambte naar van Goes bekend. Tij dens een gehouden tentoon stelling in het verenigingsge bouw in Kattendijke van ma teriaal aangaande het onder zoek, werden 60 exemplaren van het rapport verkocht. (Van een onzer verslaggevers) HULST Vele kinderen, die gisteren aan de vossen jacht in Hulst hebben meege daan, hebben als beloning een bon gekregen, die goed was voor een zakje frites. De or- gasators vergaten er echter bij te vertellen dat de bonnen bij griteszaak Messagie er echter markt konden worden ingele verd. Vandaar dat in andere friteskramen kinderen een grote teleurstelling te vermer ken kregen toen ze voor hnn bon geen frites kregen. Deze tleugestelde kinderen kun nen nu alsnog bij Message hun bonnen voor een zakje frites omwisselen. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG Ongeveer vijftien leerlingen van de l.t.s. In Oostburg hebben zaterdag bij het Grote Gat knotwilgen gesnoeid. Het karwei duurde van 's morgens half negen tot 's middags kwart voor vier. In die tijd werden met behulp van handzagen en één motor- zaag vijftien bomen behan deld. Het werk verliep wat traag omdat men maar één motor- zaag had. De l.t.s.ers willen in samenwerking met leerlingen I van andere scholen in Oost burg het snoeien tijdens zater dagen voortzetten, maar dan wil men wel graag meer mo- torzagen hebben. (ADVERTENTIE) (Van een onzer verslaggevers) ZUIDDORPE Kinderen uit Zuiddorpe die van carna val houden kunnen vandaag terecht in het parochiehuis van Zuiddorpe waaro om twee uur een kindercarnavalsfeest begint, compleet met een ver kiezing van prins(je) carnaval en de kinderraad van elf. Na het feest is er een optocht van kinderen met zelf versierde (ietsen. De drumband Ons Ge noegen uit Zuiddorpe zal een rondrit maken door het dorp en op verschillende plaatsen, o.a. n het bejaardentehuis, enkele nummers weggeven. Dinsdaga vond is er voot de volwasse nen een gekostumeerd bal. eveneens in het parochiehuis, waaran de Belgische band The Three Birds medewerking zal verlenen.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 2