Tweede Kamer verdeeld over iluor in drinkwater TANDARTSEN TREKKEN PER JAAR }K MILJOEN TANDEN EN KIEZEN Vandaas KINDERCARNAVAL KLOOSTERZANDE GEEN DUIDELIJK REELD OVER DE GRENSPENDEL neme... Zuidvruchten Raad van State steunt fluor-verzet Liga-groep Roosendaal samen met Belgische General Biscuit Paarde- vlees in snacks Israëlische PTT herdenkt februari-staking Minister Boersma: EERSTE TOMATEN IN PRINSENBEEK Jongeman maakt dodelijke val van carnavalswagen HORECAPERSONEEL Wil OOK F 15 Kamervragen over strijd tegen clandestiene stokerijen Onverwacht Weg vrij Voorstanders Hagenaar (41) steekt zijn vrouw neer Zeeland Veel doden tijdens carnaval van Rio Beroep op minister pjrecteur: Dr. W. A. J. M. Harkx jjoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: fjjeuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)-79 2u Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. gironummer 1114111 l.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B, I/, Reigerstraat 16, Breda VRIJMEUW DINSDAG 26 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr, 8296 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. ver= (Van onze sedactie binnenland). RIJSWIJK Levens middelenwinkels e.d. mogen vanaf vandaag met paardevlees bereide snacks, kokswaren, loempia's, nasi en ba- miprodukten soepen en gerede maaltijden aan hun klanten anbieden. Tot nu toe konden fabri kanten die dit soort produken met paarde- vlees maken ze alleen maar kwijt aan de hore- casector. Het produkt- schap voor vee en vlees heeft die beperking nu laten vallen. Wat blijft is de bepa ling dat de fabrikanten het paardevlees alleen maar mogen verwerken als ze uitsluitend de hier genoemde sooren pro- dukten maken en geen .gewone" vleeswaren. Voor de fabrikanten van „gewone" vleeswaren hiijft het verwerken van paadevlees verboden, met de al bestaande uit sondering voor rookvlees Als moief voor he verbod blijft gelden da de be langrijke buitenlandse af nemers geen paardevlees in de vleeswaren wensen en dat men de export niet in gevaar wil brengen. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De KVP- Kamerleden Cornelissen en Nootenboom vragen zich af of df betrokken diensten vol doende zijn uitgerust voor een succesvolle opsporing van clandestiene jeneverstokerij en. Zij hebben de ministers van Justitie en van Financiën vra- gesteld naar aanleiding van berichten dat er de laatste maanden vrij regelmatig vrachtwagens met suiker ver dwijnen en dait het vermoeden bestaat dat deze suiker vooral gebruikt wordt door clande stiene stokerijen. De beide Ka merleden informeren of achter de diefstallen een of meer goed georganiseerde organisa ties) schuil gaat of gaan. Ook villen zij weten in hoeverre or verschil bestaat tussen de Belgische en Nederlandse wet geving en praktijk, voor zover van belang voor het optreden tegen clandestiene stokerij en. I OOR de vierde keer in zes weken hebben Russische bur gers van Duitse afkomst giste ren in Moskou betoogd voor visa voor vertrek naar de Bondsrepubliek. De betoging vun de zeven mannen en vijf vrouwen werd gehouden voor be Duitse ambassade. De elf demonstranten werden gearres teerd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De grote partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over wel of geen fluor in het drinkwater ter bestrijding van tandbederf. De PPR is een uitgesproken tegenstander van fluoridering. Bin nen de PvdA, KVP, ARP en VVD zijn de meningen verdeeld. Wel is de Tweede Kamer het er unaniem over eens dat het wets ontwerp over fluoridering van het drinkwater sterk moet worden gewijzigd. Deze wel, a'« ze wordt aan genomen, maakt toevoeging van fluor aan water voor drie jaar mogelijk. In bepaalde ste den en gebieden is momenteel ad water gefluorideerd. In Am sterdam is dit onlangs stopge zet. De standpunten in de Twee de Kamer werden gisteren duidelijk tijdens een kleine opiniepeiling bij de verschil lende fracties, nadat voor- en tegenstanders van fluor in drinkwater tijdens een hoor zitting hun visie hadden gege ven. Deze hoorzitting is niet officieel, omdat zij niet werd georganiseerd door de Tweede Kamercommissie voor Volks gezondheid. De WD in de Tweede Kamer had deze hea ring voorbereid. Leden van PvdA en KVP woonden deze ziting alleen als toehoorders bij omdat zij volgens het regle- (Van onze correspondent) TEL AVIV De Israëlishe posterijen zullen de 35ste ver jaardag van de Amsterdamse februari-staking met een bij zondere stempel gedenken. Dat heeft de actieve voorzitter van het Israëlische dankbaar- heidscomité, Hiltel Seidel gis teren aangekondigd. Het is een gebaar om op nieuw Israël's erkentelijkheid voor de morele steun van het Nederlandse volk tot uitdruk king te brenigen. In de zelfde geest zal het ministerie van Onderwijs en Cultuur vanmor gen een aan Nederland gewijd boekje op alle scholen in het land verspreiden. Dit werkje behandelt de Ne derlandse geschiedenis vanaf de 16de eeuw en geeft een beeld van de verstandhouding tussen het Nederlandse en het. Joodse volk door de eeuwen heen. ment te laat toestemming had den gevraagd voor deelname aan de hoorzitting. De tegenstanders van fluor-i- derinig (gisteren in Den Haag 19 organisaties en actiecomi tés) hebben in hun strijd on verwacht steun gekregen van de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering Dit college heeft fundamentele kritiek op hel wetsontwerp van minister Vorrink (Volks gezondheid en Milieuhygiëne). Volgens de Raad van State houdt de bewindsvrouwe in haar ontwerp te weinig reke ning met juridische en princi piële bezwaren. Het wetsont werp mag pas naar de kamer worden gestuurd, aldus dit or gaan, wanneer het is verbe terd. Die wet moet mogelijk heden aangeven, hoe aan gewe tensbezwaarden kan worden tegemoetgekomen, aldus dit college, waaraan een minister in laatste instantie om vrijblij vend advies vraagt. Ook de gezondheidsaspecten vindt de Raad van State niet voldoen de. De weg is ook vrij om ande re niet-medische stoffen aan het water toe te voegen, aldus het hoogste adviesorgaan, wanneer de plannen van mr. Vorrink worden aanvaard. Ook wordt te weinig rekening gehouden met de kans op overgevoeligheid voor deze stof, aldus het commentaar van de Raad van State en met de gevolgen van het eventueel jaren lang achtereen gebrui ken van deze stof. De voorstanders van fluor in drinkwater, zoals de Neder landse Maatschappijen tot Be vordering der Geneeskunst en het Tandheelkundig Centrum in Tiel, hebben o.a. gewezen op de grote voordelen voor het (kinder)gebit na het drinken van gefluorideerd water. Stop zetting van drinkwaterfluori- dering zou ongeveer 1,6 mil joen meer gaatjes veroorzaken in tanden enkiezen van kinde ren in de leeftijd van 2Vz tot 16 jaar. Tandheelkundige zorg zal bij geen fluoridering jaar lijks ongeveer 50 miljoen gul den meer kosten aldus de maat schappij tot Bevordering der Tandheelkunde. DEN HAAG De tand artsen in ons land trekken jaarlijks ongeveer V/z mil joen tanden en kiezen. Daar naast worden ieder jaar 150.000 kunstgebitten ge maakt. Deze alarmerende cijfers heeft gisteren de Nederland- sche Maatschappij tot Bevor dering der Tandheelkunde bekend gemaakt op de hoor zitting in de Tweede Kamer over fluoridering van drink water. Andere minder op wekkende cijfers, die giste ren werden verstrekt zijn: Van de 18-jarigen heeft bijna 5 een kunstgebit. Eenderde van de Neder landers beneden de 40 jaar moet een kunstgebit dra gen. In de leeftijdsgroep van 45-jarigen heeft 50 geen eigen gebit meer. Volgens de Maatschappij is het moeten dragen van een kunstgebit een psychisch trauma. Vooral bij oudere mensen bij wie dit gebit niet zo goed meer functioneert, kunnen psychische proble men ontstaan, ook de angst van ouders voor de tandarts, die weer wordt overgebracht op de kinderen, kan psychi sche spanningen veroorzaken, aldus deze organisatie. Ons land telt momenteel 4 mil joen mensen, die voor tand heelkundige hulp niet zijn verzekerd, naast 9 miljoen ziekenfondsverzekerden. Van de ziekenfondsverzekerden die nog geen kunstgebit heb ben, is slechts een kwart ge saneerd (tandheelkundig min of meer gezond). De tandartsenorganisatie wees er gisteren op, dat ondanks de goede methoden voor het vroegtijdig opsporen van aantastingen nog veel gaatjes verborgen blijven: gemiddeld 8 gaatjes, die nog moeten worden geboord. Bij niet- verzekerden is de situatie meestal niet veel beter. De tandartsen in ons land kun nen tegenwoordig als gevolg van overbezette praktijken niet meer dan een zesde doen dan wat nodig is. Dit zesde deel kost 540 miljoen gulden per jaar. „Als wij al in staat zouden zijn om vol doende tandheelkundige man kracht in te schakelen door sterke uitbreiding van het on derwijs, voor tandartsen en hulpkrachten (kost al 80 mil joen per jaar) dan nog zou den de kosten voor de totale verzorging stijken tot wei 2,5 a 3 miljard per jaar" aldus de tandartsenorganisatie. DROOG Droog. Veel wolken velden. Af en toe zon. Zwakke tot matige noord oostelijke wind. Maxi mum temperaturen rond 4 graden. STAD EN STREEK Het E.T-I. vindt dat dien stensector steuntje in de rug moet hebben. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE De peilstok gaat weer in vrachtwagentanks aan de Duitse grens. Pagina 6 BINNEN- EN BUITENLAND Chinees protest tegen Franse film. Pagina 7 Helft van Nederlanders lijdt aan stress. Pagina 8 SPORT Italië-West Duitsland: prestigestrijd- Pagina 9 RADIO EN TELEVISIE Nieuw pleidooi voor vier de radiozender. Pagina 11 (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De 41-jarige ambtenaar H. H. S. in Den Haag heeft gisteren zijn 42- jarige echtgenote Elsje S.-S. met wie hij in een echtschei dingsprocedure is gewikkeld, na een woordenwisseling op straat neergestoken met een duikersmes met een lemmet van twintig centimeter. De vrouw, moeder vtan drie kinderen, werd in die nier streek getroffen. Voor haar le ven wordt in het West'eiinde- ziekenhuis in de residentie ge vochten. De mian, die al ge scheiden van zijn gezin woon de, is ingesloten. Z(Van een onzer verslagge vers) ROOSEND AAL-HEREN TALS De raad van beheer van General Biscuit Company n.v. in het Belgische Herentals en de raad van bestuur van de Ligagroep te Roosendaal heb ben besloten een fusie tussen hun groepen tot stand te bren gen. De Roosendaalse Liga- groep zal haar activiteiten fi nancieel en operationeel onder de huidige Ligadirectie auto noom voortzetten. In de fusie zullen de Liga-activiteiten een afzonderlijke divisie vormen die heet: dieet- en kindervoed- sei prod uk ten. De Ligafabrieken, producen ten van de Liga-kindervoeding en Sanovite beschikken over produktiecentra in Nederland, België en Spanje, alsmede over eigen verkooporganisaties :n zeven Europese landen. De General Biscuitgroep is een van de belangrijkste Euro. pese producenten van biscuit, banket en chocoladeprodukten. Het concern zette in 1973 540 miljoen gulden om. De rede nen van de fusie zijn van bedrijfseconomische. techni sche en commerciële aard, waarbij een van de aspecten is dat beide bedrijven samen in ternationaal sneller kunnen uitbreiden dan elk bedrijf af zonderlijk. De heren W. Neutelings en drs. J. Boels van de Ligagroep zullen op de eerstkomende al gemene vergadering van aan deelhouder van General Bis cuit Company n.v. worden voorgedragen als leden van de raad van beheer van deze ven nootschap. Zij zullen ook deel gaan uitmaken an het directie comité. De heer Neutelings zal tevens de titel krijgen van vi ce-president van de General Biscuit Companygroep n.v. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Boersma van Sociale Zaken kan pas na liet verstrijken van het winterseizoen een meer omlijnd begld geven van de ontwikkeling van de grenspendel, met name op de Westduitse bouwmarkt. Wel deelt hij mee in ant woord op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Bremen, dat volgens de laatste cijfers van het CBS de daling geringer is geweest dan aan vankelijk is verondersteld. Volgens het CBS bedroegen de aantallen in oktober 34.500, in november 34.400 en in de cember 33.500. In december stonden bij de arbeidsbureaus 8400 personen ingeschreven, die in Duitsland hadden ge werkt, onder wie 5602 bouw vakkers, 1X84 metaalbewer kers en 722 losse arbeiders. Van de 209 vrouwelijk inge schreven ex-pendelaars waren 172 woonachtig in Limburg. Van die mannelijke pendelaars 17.109 zijn er momenteel 1904 werkloos. Dat is 11 procent. In Noord-Brabant is dat percen tage 70 procent, in Zeeland-5 procent, in Gelderland 36 pro cent. Het sterke seizoen matige karakter van de pendel komt vooral tot uitdrukking in Noord-Brabant, de drie noor delijke provincies en delen van Gelderland. In alle provincies, behalve Utrecht en Zeeland is de werkloosheid van grens- pendelaars in december 1973 hoger dan een jaar tevoren aldus minister Boersma. JEAN-Paul Sartre, Eugene Eunesco en vier nobellprils- winnaars zijn onde de ikna driehonderd schrijvers, artsen en andere intellectuelen die hebben geprotesteerd tegen de veranning uit de Sovjet-Unie van de schrijver en Nobel prijswinnaar Alexander Solz- jenitsyn. Kloosterzande heeft gisteren zijn kindercarnaval gevierd in zaal van Leuven. Sommige kleintjes hadden, getuige deze fotomeer belangstelling voor serpentines dan voor de prijs uitreiking. Foto Cor de Boer). (Van onze redactie buitenland) RIO DE JANEIRO Tij dens de viering van het carna val van Rio hebben in de peri ode van zaterdag 0 uur tot naandag 12 uur al 99 mensen de dood gevonden. De betrokkenen kwamen om als gevolg van ongelukken, in cidenten, moord, en zelf moord. ("Van een onzer verslaggevers) PRINSENBEEK Op de veiling van de rooms-katholie- ke Boeren- en Tuindersbond te Prinsenbeek werd maan dagmorgen de eerste partij to maten van dit seizoen aangv- oerd. Tuinder J. S. de Groot uit Zevenbergen bracht twee bak jes (twaalf kilo) ter veiling, die voor f 4,50 per kilo wer den gekocht door de groente en fruithandelaar W. Lens uit de Populiemstnaat in Breda. (Van een onzer verslagge vers) HEIJTHUIJSEN De 21-ja- rige J. Luyten uit het Limburg se Heijthuijzcn heeft maan dagmiddag een dodelijke val gemaakt van een carnavalswa gen. De jongeman stapte in een poging om zijn afgewaaide hoedje te grijpen van het dak van de auto en brak zijn nek. UTRECHT De voorzitter van de Nederlandse Bond van Hotel-, café- en Restaurant geëmployeerden (NW), de heer J. A. Wagener, heeft mi nister Boersma van Sociale /Zaken maandag in een tele gram namens de drie vakbon den om een onderhoud op zeer korte termijn gevraagd. De bonden zijn er zeer ontstemd over, dat de horecawerkgevers weigeren, de in het kader van de machtigingswet vastgestel de toeslag van f 15 per maand uit te betalen aan personeel dat onder het bedieningsgeld- systeem werkt. Dit systeem geldt nog voor naar schatting 15.000 werknemers, bijna de helft van het totale personeel in het horecabedrijf. De vak organisaties heebben de toe slag de afgelopen weken al verscheidene keren aan de <<pde gesteld bij de werkgevers, hetgeen tenslotte leidde tot een soort „ultimatum" per 25 februari. Maar maandagmor gen lieten de werkgevers we ten, dat zij bij hun weigering blijven. Zij menen dat uitke ring van de f 15 in strijd zou zijn miet het bedieningsgeM- systeem, dat is gekoppeld aan een „juridisch salaris" van maar f 1 per week. De heer Wagener zei maandag, dat een beroep op de minister nu de laatste mogelijkheid lijkt. EEN Britse leger-patrouille heeft in de rooms-katholieke wijk Creggan in Londonderry het aan handen en voeten ge bonden lijk van een jonge man gevonden. (ADVERTENTIE) voor 6a8 personen 5 sneden oud brood (zonder korst) - 70 gr. rozijnen - een glaasje rum - 5 bananen - 7 eieren - 7/2 liter melk - wat boter - 2 repen chocolade Bananenomelet met rozijnen. Het brood in beboterde vuurvaste schaal leggen, besprenkelen met boter, dan laag om laag plakken banaan en in rum geweekte rozij nen, bovenste laag banaan, daarop nog wat rum en de met suiker en melk losgeklopte eieren. In een voorverwarmde oven ca. 25 min. laten bakken. Warm opdienen, bestrooid met geraspte chocolade. Smulpapen kunnen een boekje met de nieuwste Zuidvruchten recepten aanvragen bij antwoord nummer 3212, Amsterdam (geen postzegel nodig). Gedroogde

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1