5 VRUEZfEUW Benzinetekort verwacht in de zomer Vandaag GEORGE BEST STAL MI JN BONTMANTEL Stemmen staken over spoortarieven Nog jaar geduld voor plaatsen zonder eigen bus „WE LATEN ONZE BEJAARDEN NIET DEPORTEREN" STOCK HANDELAREN: „KRAPTE NU AL MERKBAAR" Raffinaderijen ia Antwerpen halveren olieproduktie Wim Sonneveld met hart aanval in het zii O Economische zaken: hoge prijs drukt verbruik Margarine- prijs zal fors dalen RUND ONTVLUCHT SLACHTBANK KAMER WIL TOCH NAVO-POSTZEGEL TELEFOONSTORING IN ZEELAND VERMOUTH id. Benzine-situatie in België verslechtert Kanaalzone Slachtoffers Eis Meer auto's NIET aanwezig. MAN KOMT OM BIJ BRAND Beschuldiging miss World: Ministeriële documenten weer terecht Kamerleden worden actiever Verontwaardiging in Oostburg: Twee weken Tegenvoorstel DRIE VAN BREDA Den Uyl beraadt zich nog op antwoord aan Duitse kerk Ook verhoging prijs zivare olie en huisbrandolie Hoogseizoen voor zomerhuisjes mag niet verlengd worden puur, met ijs, als longdrink, erg lekker... hoe dan ook! af importeur, incl. BTW chrysler) SIMCA 1 MATRA su- itie ige oil jen ■v'j- tei- :er ee. bij lens er ks ten 3,4 15,3 prijs het 800 half mag wor- irine kan Den Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Hieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs f 23,15 pei kwartaal; 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 tn.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda VRIJDAG 22 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr. 8294 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De olie- en benzinesituatie in België ver slechtert. Drie oliemaatschap pijen hebben ronduit bekend gemaakt dat ze geen olie meer Invoeren, Seca, Total, en BP. de andere maatschappijen zeg gen dat ze zich nog beraden over te nemen acties, maar Intussen is vastgesteld dat drie van de vijf raffinaderijen in het Antwerpse nog maar op halve kracht, of nog minder werken. Bij de SIBP in Antwerpen, de raffinaderij die voorname lijk BP, Fina en Shell van geraffineerde produkten voor ziet, heeft men nog maar voor een week werk. De tankers die voor deze raffinaderij moeten arriveren, worden doorgestuurd naar elders. Bij de raffinaderij Albatros, die voornamelijk Aral bevoor raadt, doet zich dezelfde situa tie voor. Bij de RBP, die Oxy, Mobil en Seca bevoorraadt werkt men og maar voor een kwart van de normale capaci teit. De helft van de tankauto chauffeurs heeft men daar an der werk gegeven. De enige raffinaderij in het Antwerpse die normaal schijnt ie draaien, is die van Esso. Over de Texaco-raffinaderij ln de Gentse kanaalzone en de Chevron-raffinaderij in Feluy m Wallonië zijn geen gege vens bekend. Zoals bekend knijpen de oliemaatschappijen langzaam de aanvoer af om de regerng te dwingen hogere prijzen vest te stellen voor de oliepro- dukten. Oe eerste slachtoffers van taktiek van de maat schappij dreigen de werkne mers in de raffinaderijen en de beheerders van de pomp stations te worden. Donderdag was er al een bijeenkomst in Antwerpen van de beambten van de raffinaderijen. Daar werd geëist dat de regering de accijnzen op de olie en benzi- he zou verlagen en de prijzen van deze produkten verho gen. Een van de grote maat- scnappijen in België, BP heeft gisteren in een telegram aan ae regering geëist dat de rege- r®g vrijdag besluit tot prij- verhogingen voor de olie en olieprodukten. De maatschap- P'l aegt dat ze sinds 1 januari van dit jaar al 17,5 miljoen gulden verloren heeft, als ge- V0'S van het feit dat de Belgi sche regering weigerde de Pri.izen te verhogen. BP is een *an de drie grootste maat schappijen in België. De maat schappij heeft gezegd dat als i ,re"ering morgen geen be- "wt tot prijsverhoging neemt, ss „een ernstige beslissing*' ®1 moeten nemen. Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Het ministerie van Economische Zaken durft nog niet zover vooruit te kijken als de voorzitter van het Verbond van Handelaren in Kolen en Aardolieprodukten, die tegen de zomer weer spanningen op de benzinemarkt verwacht. Voorzitter Roza van het Ver bond zei gisteren, dat deze spanningen al merkbaar zijn. „Het ergste is weliswaar voor bij, er is bepaald geen sprake meer van een crisissituatie, maar binnen enkele maanden zullen we toch wel weer met een tekort worden geconfron teerd. Ik verwacht absoluut een zekere krapte". De woordvoerder van minis ter Lubbers onderschrijft die uitspraak nog niet. „Het is dui delijk, dat we op dit moment nog niet in een overvloedige situatie zitten. We kunnen niet gaan smijten met benzine. De olieboycot duurt nog voort. Wat de toekomst brengt is on zeker. We teren nog in". Het Verbond van Handelaren meent echter, dat met het na deren van de zomer meer auto's zullen gaan rijden. Het minis terie van Economische Zaken tekent hierbij echter aan, dat de komende benziin-eprijsstijging toch wel enige invloed zal heb ben op het verbruik. Van de zijde van de olie maatschappijen werd geen com mentaar geleverd op een mo gelijke krapte aan benzine in de zomer. Dat is moeilijk voor spelbaar. Er zijn teveel onzeke re factoren, aldus werd van die zijde gezegd. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De margari neprijs zal tegen de zomer fors dalen. Dit hebben top mensen uit de vetten- en olien- industrie gisteren laten we ten tijdens de honderdste be stuursvergadering van het pro- duktschap voor margarine, vetten en oliën. „De ongekende prijsstijgin gen van margarine in het af gelopen jaar (van 47 cent per pakje tot 87 cent) zullen geen blijvend karakter hebben", zei drs. A. Caron vice-voorzitter van de raad van bestuur van Unilever. Prijsverlaging tot rond de zeventig cent per pak je wordt waarschijnlijk ge acht, omdat de wereldprijzen voor sojabonen de belang rijkste grondstof voor de ver vaardiging van margarine stevig aan het dalen zijn. MIST EN REGEN Aan de kust krachtige zuidwester. Maximumtemperatuur Acht graden STAD EN STREEK Tweederde van Middelburgse zieken leden onder niet-lichamelijke moeilijkheden Pagina 3 Terneuzen heeft minder over voor jeugdbibliotheek Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Laatste Israëliër uit Afrika Pagina 11 De eerste fWee pagina's van Goelag Archipel Pagina 13 SPORT Belgische wielervedetten bij DE STEM Pagina 15 Biljarter Theo Tas gaat de zaken energiek aanpakken Pagina 14 RADIO EN TELEVISIE Tips voor niet-carnavallers Pagina 17 FINANCIëN EN ECONOMIE Lanser wil commissarissen en werknemers in één raad Pagina 9 (ADVERTENTIE) Aan onze adverteerders Maandagmiddag 25 febr. zijn we i.v.m. carnaval Voor het opgeven van fa milieberichten welke dins dag 26 februari moeten worden geplaatst, kunt u .ins wel maandagavond tus sen 7 en 9 uur bellen. Advertentie-afdeling HOOGEVEEN In Lutten (gem. Hardenberg) is gister morgen door nog onbekende oorzaak een woning afgebrand. Een 31-jarige invalide man is hierbij om het leven gekomen. Zijn broer en zuster zijn zwaar gewond in een ziekenhuis op genomen. (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Wim Son neveld heeft een hartaanval gehad. Hij ligt momen teel in het VU-ziekenhuis in Amsterdam. De hartaanval werd als „niet te zwaar" om schreven. De cabaretier ver keert niet in levensgevaar. In de kring rond Sonne veld wordt verondersteld dat de hartaanval iets heeft te maken met het tegengevallen resultaat van de film „Op de Hollandse toer". Wim Sonne veld had zeer hoge verwach tingen van deze voor hem belangrijke produktie. (Van onze redactie buitenland) LONDEN George Best, enfant terrible van het Engel se voetbal is beschuldigd van diefstal van een peperdure bontmantel. Gisteren werd hij in alle vroegte door de politie uit een nachtclub in Manches ter gehaald omdat hij verdacht werd de bontjas (waarde ruim dertien mille) van de negen tienjarige Amerikaanse „miss world", Marjorie Wallace te hebben gestolen. De stervoet baller verbleef enkele uren in een cel en werd daarna voor ondervraging naar Londen ge bracht. Nog dezelfde dag stond hij voor de rechter, die hem op borgtocht van 37.000 gulden los liet. Vorige week vrijdag bracht Best een avondje door in de Londense woning van Marjorie Wallace en vanaf dat moment was de bontjas zoek. De playboy van Manchester United ontkende bij hoog en bij laag dat hij iets met de diefstal te maken had en hij vond het belachelijk dat hij verdacht werd. Miss world, die behalve haar bontjas ook nog haar pas poort mist, kende George Best pas drie weken. Zij is ver loofd met de Amerikaanse coureur Peter Revson, en was al enkele malen samen met de Ierse voetballer ln nachtclubs gesignaleerd. George Best Het was overigens niet de eerste maal dat George Best in aanraking kwam met de politie. Vorig jaar werd hij in januari schuldig bevonden aan het slaan van een meisje in een nachtclub. Hij kreeg toen een boete van zes mille. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De Tweede Kamer zal volgende week opnieuw moeten stemmen over een motie van PvdA, PPR, DS'70 en D'66 waarin de regering wordt gevraagd de spoorwegtarieven niet eer der dan 1 september te verhogen en dan met een percentage dat onder het niveau van de prijsstijging ligt. Bij de hoofdelijke stemming gistermiddag staakten dé stemmen (mede door afwezig heid van nogal wat kamerle den). Het werd 6262. Bij de herstemming zal de motie overigens zo goed als zeker worden verworpen, want de voorstemmers (PvdA, DS'70, PPR, D'66, CPN, BP en PSP) teilen maximaal 74 ka merleden. De Kamer aanvaardde gisteren wel de motie-Cornelissen, waar in een verhoging van de tarie ven met 12% per 1 mei onjuist wordt genoemd. De vrees dat dit gaat gebeuren is ingegeven door uitgelekte berichten hier over. Volgens minister Wester terp staat het percentage nog allerminst vast. De regering stelt zich op het standpunt, dat de spoorwegtarieven één DEN HAAG (ANP) De documenten over controle op kernwapens en kernenergie voor vreedzame doeleinden, die waren zoekgeraakt op het ministerie van buitenlandse zaken, waren niet geheim. Zij zijn ook niet meer vermist. De behandelende ambtenaar heeft ze geretourneerd. Dat heeft minister Van der Stoel van buitenlandse zaken het Twee de-Kamerlid De Koster (WD) geantwoord. keer per jaar verhoogd moeten worden met een percentage gelijk aan de stijging van de kosten van levensonderhoud. Een motie van de PSP'er Van der Lek om de tarieven helemaal niet te verhogen werd met 110 tegen 14 stem men verworpen. Voor waren PSP, PPR, CPNen BP. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De GPV'ei Jongeling heeft gisteren ln de Tweede Kamer een meerder heid achter zich gekregen met betrekking tot de motie waar in de regering wordt gevraagd alsnog een postzegel uit te ge ven ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van de NA VO. Van de uitgifte van deze zegel had staatssecretaris Van Huiten afgezien, omdat de NAVO een controversieel on derwerp in Nederland is. Hoewel deze argumentatie ook de PvdA niet erg aan sprak, zoals P. Roels het ver woordde, stemde deze fractie samen met D'66, PPR. PSP en CPN toch tegen de motie. Steun kreeg de heer Jongeling van de VVD, de drie confessi onele fracties, DS'70 en de rechtse splinterpartijen. (Van een onzer verslaggevers) TILBURG De TiIburgse politie heeft gisteren tot twee maal toe jacht moeten maken op een van de slachtbank weggevlucht rund. De jacht kostte een van de dieren het leven. Rond het middaguur snelde het loeiend door de straten van Tilburg achter volgd door slachters en poli tiemensen per auto met loei ende sirenes. Nietsvermoeden de wandelaars vluchtten in portieken en dat deed tenslot te ook het rund: op de binnen plaats van houthandel Key aan de Bossche weg vond het een rustplaats, die erg definitief werd, toen een politieman het met één schot uit de karabijn tussen de ogen trof. Eerder op de dag hadden zich soortgelij fee taferelen afgespeeld. Het toen ontvluchtte dier kon ech ter met lasso's gevangen wor den en alsnog ten slachtbank geleid worden. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Kamerleden zijn actiever geworden. In een paar jaar tijd werden er bijna tweemaal zoveel vragen ge steld. De gemiddelde leeftijd van de kamerleden zakt dui delijk (vooral bij PvdA, KVP en VVD) en het succespercen tage van de ingediende amen dementen nadert steeds meer de 50 pet. Dit is gebleken uit een we tensehappelijk onderzoek van drs. M. van Schendelen uit Rotterdam, die het Nederland se parlement en met name de Tweede Kamer op de korrel heeft genomen. Hij noemt zijn onderzoek „parlementologie". Daarvoor heeft hij 165 publi- katies geanalyseerd. De resul taten van het onderzoek zijn gepubliceerd in „Intermediair" een weekblad voor leidingge vende functionarissen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De gemeen ten die hun lokale vervoer aan particuliere busbedrijven uitbesteden moeten tot het volgend jaar geduld hebben voor ze hun subsidies op de zelfde manier door het rijk vergoed krijgen ais de ge meenten met een eigen ver voerbedrijf hun tekorten. Dat is een van de uitspra ken die de Tweede Kamer in het voortgezette debat over Verkeer en Waterstaat heeft gedaan. De VVD, de AR, de BP en de SGP hebben tegen deze motie gestemd. De Partij van de Arbeid deed een po ging het „gelijke monniken, gelijke kappen" al dit jaar in te laten gaan, maar de meer derheid van de Kamer was het met minister Westerterp eens dat dit nog niet haalbaar was. De uitspraak van de Kanier is van belang voor gemeen ten als Vlissingen, Goes, Ber gen op Zoom, Roosendaal, Breda en Tilburg, waar niet de gemeente zelf maar een on afhankelijk bedrijf het lokale vervoer verzorgt, waarbij de gemeente een subsidie ver leent. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG „Blijkbaar schrikt men voor deportatiemetho den niet terug". „Hoe moeten we onze bejaarde familie-leden die allemaal uit deze streek komen nu opzoeken in Terneu zen?" „Is dat nou dat veel groemde moderne bejaardenbeleid dat „patiënt-gericht" moet zijn, zoals dat heet?" Het zijn maar een paar re acties op het voornemen van de provincie veertig bejaarden uit het Oostburgse bejaarden pension „Sint-Antonius" over te plaatsen naar het verleeg- huis „Ter Schorre" in Terneu zen. Dit als gevolg van de omstandigheid dat het brand gevaarlijke paviljoen van „St.- Antonius", waar deze ouden van-dagen verblijven, moet worden gesloten. Dit werd door het provinci aal bestuur van Zeeland mee gedeeld tijdens een bespreking die de Gedeputeerden Sten- vert en Van de Bos, hebben gehad met een afvaardiging van het Oostburgse ziekenhuis bestuur. Het .Oostburgse zieken huisbestuur voelde in eer ste instantie niets voor het overplaatsen van de aan zijn zorgen toevertrouwde bejaar den, en vroeg of het met een tegenvoorstel zou mogen ko men. Hiervoor werd van de zijde van de provincie twee weken de tijd gegeven. Het tegenvoorstel ls inmid dels gereed en behelst het aanpassen van het nu leeg staande oude ziekenhuis voor huisvesting van de betrokken veertig bejaarden. Naar ver luidt zouden de aanpassings- kosten geen grote sommen vergen. Binnenkort zal over dit voorstel een bespreking plaatsvinden op het Oostburg se gemeentehuis. Het provinciaal bestuur oe fent toezicht op de bejaarden tehuizen en -pensioens. Het verpleegtehuis in Oostburg heeft geen officiële erkenning en is volgens de wet een pen sion. Bepalingen rond de brandveiligheid in deze wet zijn dan ook van toepassing op St.-Antonius, reden dat bevo len werd het brandgevaarlijke pension te sluiten. Na aanpas sing van het voormalige zie kenhuis zou deze voldoen aan de eisen die inzake de brand veiligheid in deze wet zijn gesteld. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Premier Den Uyl beraadt zich nog steeds op een antwoord aan de Duitse Evangelische Kerk, die in een 17 december gezonden brief aan de minister-president de vrijlating van de drie oorlogs misdadigers Aus der Füenten, Kotalla en Fischer („de drie van Breda") heeft geëist. De rijksvoorlichtingsdienst bevestigde gisteren dat de brief van de Duitse kerk was ontvan gen. fVan een onzer verslaggevers) GOES Een kortsluiting in de semi-elektronische tele fooncentrale van de PTT te Goes heeft er toe geleid, dat tussen 17.20 en 19.15 uur tele foneren vanuit Nederland met Goes nagenoeg onmogelijk was. Naar de oorzaak van de kortsluiting wordt een onder zoek ingesteld. DEN HAAG Ook de prijs van de zware olie en huis brandolie gaat per 1 maart om hoog. Dit heeft minister Lub bers van Economische Zaken donderdag in de Tweede Ka mer gezegd tijdens het monde ling vragenuurtje. Er is nog overleg gaande over de verde ling van de verhoging over de diverse olieprodukten. DEN HAAG (ANP) Het hoogseizoen voor het verhuren van recreatiewoningen en zo merhuisjes mag dit jaar niet verlengd worden. Dit seizoen, waarin de huurprijzen hoger liggen dan in het voor- en na seizoen voor en na de drukke vakantieperiode) moet even lang zijn als het vorige jaar. Dit is het gevolg van het be sluit huurmatiging, getroffen op grond van de machtigings wet, aldus staatssecretaris Van Dam van Volkshuisvesting donderdag in de Tweede Ka mer tijdens het mondeling vra genuurtje. (ADVERTENTIE) BIANCO ROSSO DRY

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1