Les uw carnavalsdorst met frisdrank of koffie Zeeland krijgt 25 niljocn extra tegen werkloosheid België belooft overleg over Zelzate Literprijs benzine blijft onder de dulden Vandaag NOS BOOS OVER KRITIEK H l PARLEMENT Vrachtwagens op elkaar EEG-top over goudprijzen in Amsterdam Fruittelers willen maatregelen tegen appel crisis WESTERSCHELDE IN 1972 VIJF KEER ZO RADIO-ACTIEF ALS DE REJN Bakkers willen per april weer hogere prijs voor brood Oliemaatschappijen in West-Duitsland maximum snelheden niet meer nodig NEDERLANDSE GEHEELONTHOUDERS BOND: WEER RAVAGE OP RIJKSWEG 27 Hogere prijzen op 1 maart Twee radicalen terug in PPR „Partijpolitiek speelt rol" Autonoom Partijpolitiek NVJ Vrije markt pjreeteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: Hieuwstraat 9, Temeuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda DINSDAG 19 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr. 8291 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Dat velen zich geen feest en zeker geen carnavalsviering kun nen voorstellen zonder het gebruik van alcoholhoudende dranken, is een begripsver nauwing die in de huidige gemotoriseerde wereld ern stige gevaren inhoudt. Dit zegt de Algemene Neder landse Geheelonthouders Bond (ANGOB) in een op roep waarin het hoofdbestuur alle carnavalsvierders drin gend vraagt „hun dorst in sterkere mate dan tot nu toe te lessen met vruchtensap, frisdrank of koffie, en het gebruik van bier en andere alcoholhoudende dranken zo veel mogelijk te beper ken". „Zorg dat het een feest blijft. Voor iedereen", aldus ANGOB. „Vecht-, steek- en schietpartijen worden door alcoholgebruik een begelei dend verschijnsel van de feestvreugde". Op deze ma nier vonden vorig jaar vol gens de ANGOB vijf mensen een gewelddadige dood, ter wijl er enkele tientallen ge wonden vielen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Van het to tale bedrag van 665 miljoen gulden tot bestrijding van de werkloosheid, waarvan het restant bedrag van 355 mil joen gulden door de regering versneld ter beschikking wordt gesteld krijgen Noord- Brabant 110 miljoen en Zee land 25 miljoen. Van het versneld ter be schikking gestelde bedrag van 355 miljoen is 150 miljoen be stemd voor projecten in de bouwnijverheid. Daarvan krij gen Noord-Brabant 25 miljoen en Zeeland 5 miljoen. Binnenkort zullen aan de provinciale commissies voor de werkgelegenheid zgn. keu zepakketten worden voorge legd. Het is ds bedoeling dat de verschillende projecten binnen twee maanden in uit voering worden genomen. De regering heeft hiervoor een versnelde procedure inge steld. Een en ander heeft minister Boersma van Sociale Zaken gisteren in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Behalve de 150 miljoen van de 355 miljoen voor projecten in de bouwnijverheid is het res tant verdeeld in 105 miljoen voor energie-extensieve pro jecten, 60 miljoen voor stimu lering van vestiging en uit breiding van bedrijven, 10 miljoen voor hulp aan bedrij ven in de sector agrarische handel en industrie en 40 mil joen voor verschillende lande lijk werkende regeringen, waarvan weer 10 miljoen voor werkgelegenheid op architec tenbureaus en 20 miljoen voor projecten van woningisola- tie. Comité „Recht door Zeeland (Van een onzer verslaggevers) VHSSINGEN Het water van de Westerschelde was in 1972 vijf keer zo radioactief als dat van de Rijn. Dit zegt het comité „Recht door Zee land" in een brief aan de voorziteter van de Tweede Kamer. Deze gegevens heeft het comité gekregen uit een geheim rapport van het Rijks, instituut voor de zuivering van Afvalwater (RIZA). Het comité beschikt over een pagi na uit dit rapport. Waarop de •laargemiddelden van de be- smelting van oppervlaktewate ren staan vermeld. Hieruit blijkt dat de Wes terschelde in alle opzichten al in 1972 (dus voor de in ge- bmiksteliling van de kerncen trale Borsele) zeer ongunstig afsteekt bij de andere rivie ren. Volgens het comité is de h°ge radioactiviteitsgraad van het Westerscheldewater te wijten aan een fabriek die ra dioactieve afvalstoffen ver werkt. Om te wijzen op de dringende noodzaak onmiddel- hjk nieuwe metingen te doen, onder toezicht van de Tweede Kamer, overhandigt het comité „Recht doo. Zeeland" vandaag Kamervoorzitter Vonde- bng een fles radioactief Wes terschelde water anno 1974. V HKi' -j?:' T.Ti":i""'-iliBIIBr •S~ (Van een onzer verslaggevers) RAAMSDONKSVEER Voor de tweede maal binnen een paar weken is op rijksweg 27 een grote ravage ontstaan doordat twee vrachtwagens op elkaar botsten. Bij de botsing gistermorgen raakte de chauf feur van een van de vrachtwa gens, C.L. uit Baarn, zwaar gewond. De chauffeur van een Belgi sche vrachtauto, H.T.P. uit Ganshoornhad zijn vrachtau to, geladen met vlees, wegens pech geparkeerd op de vlucht strook. Door nog onopgehel derde oorzaak reed C.L. rond kwart voor tien gistermorgen op de stilstaande vrachtwagen in. Zijn vrachtauto, geladen met thermoskannen en sier kandelaars, raakte bij deze aanrijding total-loss, terwijl de stilstaande Belgische auto eveneens zware schade opliep. Beide wagens belandden ge deeltelijk in een naast de weg gelegen sloot. Grondpersoneel van de fir ma De Koning uit Genderen, dat naast de weg werkzaam heden uitvoerde, haalde de he vig bloedende chauffeur, die in de sloot was geraakt, op het droge. L. werd naar het zie kenhuis in Raamsdonksveer vervoerd. Hij is inmiddels buiten levensgevaar (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Als de Bel gische plannen om bij Zel zate (vlak bij de Zeeuwsch- vlaamse grens) een olieraf finaderij te bouwen vastere vorm krijgen zal de Belgi sche regering met Nederland overleg plegen over het mi lieuvraagstuk. De Belgische regering heeft lat beloofd, zo zegt de Neder landse regering in antwoord op vragen van het Tweede- Kamerlid Waltmans (PPR). De regering bevestigt, dat uit van Belgische autoriteiten verkregen inlichtingen valt af te leiden, dat België inderdaad denkt aan een raffinaderij bij Zelzate, maar van echte plan nen zou nog geen sprake zijn. De regering weet dan ook niets over een mogelijke ter mijn van twee weken, waar binnen België zou moeten be sluiten of de plannen al dan niet moeten worden verwezen lijkt. De Nederlandse regering zegt het Kamerlid toe er alles aan te zullen doen om schade lijke milieu-effecten voor Zeeuwsch-Vlaanderen binnen aanvaardbare perken te hou den. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De prijzen van de aardolieprodukten gaan per 1 maart omliooig. De olie maatschappijen hebben van het ministerie van Economi sche Zaken in principe al toe stemming gekregen per 1 maart de prijs van een ton ruwe olie te verhogen. Momenteel zijn besprekingen gaande tussen het ministerie en de maat schappijen over de verdeling van die verhoging over de verschillende raffinageproduk- ten, zoals benzine, huisbrando lie, stookolie enz. De accijnzen zullen gelijk blijven. Dit valt af te leiden uit uitlatingen van minister Lub bers (Economische Zaken) maandagavond in het NOS-ra- dioprogramma „Vrijspraak" en van een woordvoerder van het ministerie. In het programma zei de minister dat de benzi neprijs zeer binnenkort, waar schijnlijk per 1 maart, omhoog zou gaan en dat de literprijs waarschijnlijk wel beneden de een 'gulden zou blijven. De woordvoerder bevestigde dit en voegde eraan toe dat daaro ver nog met de oliemaatschap pijen onderhandeld wordt. Me dedelingen over dat overleg zijn niet binnen enkele dagen te verwachten, zo zei hij. ROERMOND De Neder landse bakkers willen met in gang van 1 april weer een verhoging van de broodprijs. Dit heeft voorzitter J. Hurk- mans van de katholieke vere niging van ondernemers in het nakkersbedrijf gisteren in loermond meegedeeld. Tijdens een vergadering van .iet gewest Limburg van de KVOB in de Roermondse Oranjerie zei landelijk voor zitter Hurkmans geenszins verheugd te zijn met de huidi ge broodprijsverhoging van 3 tot 6 cent. „Waar gaan we heen, ik weet het waarachtig niet meer", zo verzuchtte hij, daar aan toevoegend dat een nieuwe verhoging in april welhaast niet kan uitblijven in verband met de gestegen loon kosten. DROOG EN NEVELIG Maximumtemperatuur Vijf graden STAD EN STREEK Belastingvoordeeltje voor provincie Pagina 3 Woningbouw in Hof-Zeldenrust Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Wantrouwen over sluiting Philips Helmond Pagina 13 BINNEN- EN BUITENLAND Chilenen passen zich goed aan in Nederland Pagina 9 RADIO EN TELEVISIE Stortvloed carnavalsplaten Pagina 12 SPORT Bekende oud-keeper Otto Roffel assistent van Rinus Michels Pagina 11 IN DE TRADITIONELE TOETER DIT -AAR HET GROOT-J' ^.Kx-SPEL (Van onze redactie buitenland) BONN De oliemaatschap pijen in West-Duitsland heb ben de regering maandag laten weten dat handhaving van de huidige maximum-snelheden voor het wegverkeer vanuit het oogpunt van de olie bevoorrading niet meer nood zakelijk is. De regering zal waarschijnlijk morgen beslui ten of de maximum-snelheden van 100 km op de autowegen en 80 km op de overige wegen gehandhaafd veranderd, of op geheven zullen worden. De Westduitse minister van verkeer. Lauritzen, wil de nog steeds geldende snelheidsli miet van 100 kilometer op de Autobahnen verhogen tot 120 kilometer. De minister stelde dit voor in een fractievergade ring van de SPD. DEN HAAG (ANP) De lieren C. V. Lafeber uit Til burg en A. Q. C. van Ruiten uit Gouda, die in 1970 uit de PPR stapten, zijn thans op nieuw tot de partij toegetre den. De beide heren behoor den tot de radicalen van het eerste uur. In 1970 verlieten zij de partij, omdat deze zich volgens hen teveel bezig hield met een weinig constructief activisme. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De Nederlandse Omroep Stichting (NOS) meent dat bij het CRM-debat vorige week in de Tweede Kamer „de grenzen van het aanvaardbare" zijn overschre den. Dit zei de heer C. Enkelaar, hoofd NOS-televisiepro- gramma's, gistermiddag op een persconferentie van de NOS in Den Haag. Aanleiding voor deze persbijeenkomst was vooral de motie van het VVD-Kamerlid Van Dijk, die ge steund werd door de fracties van de ARP, KVP, CHU en DS '70. In deze motie werd de mi nister van CRM gevraagd zijn invloed aan te wenden om een ongewenste en polariserende ontwikkeling tussen de NOS en de omroepverenigingen te gen te gaan, die zich zou voor doen als de NOS ook achter grondinformatie en nieuwsana- lyse zou gaan verzorgen. De heer Enkelaar bestreed die opvatting dat de NOS ta ken en functies zou aantrek ken, die niet tot haar opdracht horein. Hij noemde het geven van analyses en achtergronden door de NOS een noodzaak, omdat de NOS het podium is waar de verschillende stro mingen uit de maatschappij elkaar treffen. Mr. W. Wagenaar, program macommissaris van de NOS (radio) wees erop dat in het kamerdebat de vrijheid van meningsuiting in het geding was. De NOS is even auto noom als een omroeporganisa tie, zei hij en als een parle mentslid bezwaren heeft, moet hij zich, als iedere staatsbur ger wenden tot de instanties die daarvoor zijn aangewezen: de programmaraden voor radio en televisie. De NOS is geen verantwoor ding schuldig aan de overheid. De minister kan zich alleen met radio- en televisiepro gramma's bemoeien, ais de veiligheid van de staat, de openbare orde of handhaving van goede zeden in hét geding zijn. De heer Wagenaar toonde zich verheugd over het ant woord van CRM-minister Van Doorn in de Tweede Kamer. „De vrijheid van een autono me NOS is bij deze minister eeilig", zei hij. De heer Wagenaar was van mening dat bij de debatten in de Tweede Kamer partijpoli tieke elementen een rol speel den. De VVD heeft bij monde van het kamerlid K. van Dijk herhaaldelijk geklaagd dat de NOS en met name de rubriek „Den Haag Vandaag" niet ob- ;eetief zou zijn. Het VVD-kamerlid Van Dijk zei over de NOS-verklaring, dat de NOS wei erg emotio neel had gereageerd. „Het is niet zo dat de NOS geen com mentaar mag leveren, maar de NOS moet zich wel evenwich tig en onpartijdig opstellen". Mr. C. A. Steketee, pro grammacommissaris van de NOS (televisie) zei, dat als de omroeporganisaties bezwaren hebben tegen de opvatting dat de NOS aan nieuwsanalyse moet dpen, het toch mogelijk moet zijn dat er met elkaar als redelijke mensen gepraat wordt. Hij voegde hier overi gens aan toe: „Aan die moge lijkheid begin ik in de om roepwereld te twijfelen". De heer Enkelaar deelde mee dat zowel de samenwer kende vakorganisaties voor omroeppersoneel als het be stuur van de Nederlandse Ver eniging van Journalisten zich achter de NOS-joumalisten hebben geplaatst in hun pro test tegen de kritiek uit de Tweede Kamer. Het NVJ-be- stuur heeft dit in een verkla ring aan alle leden van de Tweede Kamer laten weten. (Van onze redactie buitenland) BRUSSEL De ministers van financiën van de negen EEG-landen zullen waarschijn lijk op 25 en 26 maart in Amsterdam een informele bij eenkomst houden. Daar zal over de situatie van het goud de prijs van dit edelmetaal bereikte gisteren in Londen het record van 150 dollar per ounce, 1.10 dollar meer dande officiële prijs van vrijdagmid dag gesproken gaan wor den. Nederland is met zo'n goud- top akkoord gegaan, aldus de Nederlandse minister van Fi nanciën, dr. W. Duisenberg, gisteravond. Maar dan moeten niet alleen de Europese Com missie en het Monetaire Comi té aanwezig zijn, maar ook de gouverneurs van de Centrale Banken. „Ik heb er bij aangetekend", aldus Duisenberg, „dat Neder land, ieder voorstel dat er komt, wil bezien in het licht van de discussies van het IMF en de Groep van Twintig (de rijke industrielanden)". In Amsterdam, zo verluidde gisteravond in kringen van de Europese ministerraad, zou het besluit genomen kunnen wor de om een deel van de goud reserves bijeen te brengen en die centraal en geleidelijk op de vrije markt te verkopen. Daarmee zou voorkomen wor den dat iedere lidstaat op ei gen gelegenheid een deel van zijn goudreserves omzet in li quide middelen en dat, bij on verwachte en plotselinge ver kopen de goudprijs aanzienlijk zou dalen. DE Westduitse contraspionage dienst heeft een groep gehei me agenten ontmaskerd die voor de Oostduitse staatsvei ligheidsdienst spioneerden bij het Westduitse leger. (Van onze redactie binnenland) UTRECHT Door de grote appeioogst in de EEG-landen in 1973 zijn de Nederlandse fruittelers in groie moeilijkhc den gekomen. Vooral door de 'eer grote appeloogsten in frankrijk en West-Duitsland (200.000 ton en 800.000 ton groter dan 1972) bevindt de Nederlandse fruitteelt zich sinds januari in een crisissitu atie. Het dagelijks bestuur van de Nederlandse fruittelersor ganisatie constateerde dit maandag op een vergadering in Utrecht. Men zal zo snel mogelijk contact opnemen met minister Van der Stee van Landbouw en Visserij en hem enkele dringende maatregelen voorstellen, aldus de organisa tie. Het bestuur van de fruitte lersorganisatie vindt dat de minister een aantal maatrege len natiotiaal moet nemen of moet bevorderen dat zij in EEG-verband worden afgekon digd. Zo is het noodzakelijk dat Nederland exportrestitu ties verleent op de appeluit- voer naar Oost-Duitsland, zo dra een van de andere EEG- tanden die ook verleent, moet de EEG-rooipremieregeling opnieuw worden ingesteld om een beter evenwicht tussen lan bed en vraag te krijgen en moet op korte termijn de im port van appels uit Australië en Argentinië w rden be- oerkt. Ook wil de organisatie dat er een stelsel komt, waarbij jonge fruittelers gesubsidieerd worden door de staat bij over name of uitbreiding van hun bedrijf. b

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1