en Benzine dubbeltje duurder NIEUWBOUW IN '75 BpER GEÏSOLEERD DIT JAAR MOETEN EB 5000 MAN WEG UIT CONEECTIE-INDIISTRIE Zendmast opgeblazen: Bretagnc t.v.-!oos Vandaag Solzjenitsyn vandaag naar Zwitserland Schelde moet vier bonden betalen ®es"ot BEDRIJFSAUTO Drieduizend mazelenprikken I 1.95 _2.25 7.95 &1.50 -19.- 32.50 42.50 65.- _175.- _245.- _398.- _285.- 3.- 8.75 6.- 39 L14.95 .15.25 i. 5.50 n.12.50 6.95 h. 12.50 ARTSENACTIE IN BELGIË: BEPERKT SUCCES BROODPRIJS MAANDAG 3 TOT 6 CENT HOGER Tweederde AR vóór CDA Andriessen: Belastingen kunnen nu omlaag J4// Tilburgse kwam, zag en overwon Parijs Zacht weer Brood Secretaris confectie fabrikanten BIJNA HELE TWEEDE KAMER WIL FEL PROTEST TEGEN SOVJETREGERING Skandinavië VROUW SLAAT MAN MET BIJL Bond hoger personeel: a9 Bi8L!0r«^ Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactie- en administratie-adres: [fieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,15 per kwartaal; f 7,83 per maand. Losse nummers 40 cent. Gironummer 1114111 tn.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B. V, Reigerstraat 16, Breda VRIJDAG 15 FEBRUARI 1974 VRUE ZEEUW 27e jaargang Nr. 8288 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van een onzer verslaggevers) PARIJS Ze heet Connie Bitrer, komt uit Tilburg en werkt sinds juli vorig jaar als mannequin bij Carven, een van de grote modehuizen in Parijs. Zij kwam daar, zag en overwon. Luister naar haar zelf: „Ik was met vakantie in Corsica en aan de Cöte cl'Azur, Op de terug weg wandelde ik in Parys over de Champs Elysées. Ik zag Car ven en ik ben naar binnen ge gaan. Ik werd meteen aangeno men". Haar ambities wijzen intus sen in de richting van theater en film. Zij belde reeds enkele filmproducers. Die gaven haar vooralsnog adressen van lera ren in dramatische kunst. (Van onze correspondent) GENT De „zondagsdienst", een verlaagde activiteit van de artsen, die de Belgische ziekenhuizen gisteren moest treffen, is een zeer gedeeltelijk succes geworden. Er kon zeker niet van een landelijke actie gesproken wor den, In het academisch zie kenhuis te Gent, waar de oor zaak van de actie ligt, was de staking algemeen. De artsen willen niet dat geldmiddelen afkomstig van hun honoraria, worden aangewend om aan het einde van het jaar premies uit te keren aan alle pei-soneelsle- van de rijksuniverteit te Gent. In vele andere klinieken kon- ken patiënten die het erop waagden, terecht. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een verhoging van de benzineprijs van tien cent per liter met ingang van 1 maart lijkt vrijwel zeker. Als de olieprijzen op de vrije markt niet verder dalen, ver wachten de oliemaatschappijen, dat minister Lubbers van Economische Zaken de knoop zal doorhakken en toestem ming zai geven voor een verhoging ineens van tien cent per liter. Ook andere olieprodukten, met uitzondering van zware stookolie zullen dan per 1 maart drastisch omhoog gaan. Volgens welingelichte kringen wil minister Lubbers per 1 maart een forse verhoging (tien cent) liever dan enkele lagere verhogingen uitge smeerd over enkele maanden. Bij een verhoging per 1 maart verwachten de oliemaatschap pijen dat het in de rest van 1974 „redelijk rustig" zal kun nen zijn aan het olieprijzen- front. Zoals gemeld hebben de grote oliemaatschappijen de regering rond de jaarwisseling al toe stemming voor een prijsverho ging gevraagd. Zij willen die verhoging in verband met de sterk gestegen olieprijzen in de Arabische landen en de ge stegen kosten van transport. Begin dit jaar bereikten de olieprijzen een recordhoogte. Voor een ton gasolie (huis brandolie en dieselolie) werd toen een prijs van 705 gulden genoteerd. Inmiddels is die prijs gedaald tot ongeveer 300 gulden per ton. De prijs van benzine daalde van 480 gulden per ton naar 415 gulden per ton vorige week, maar steeg deze week op de „vrije" markt weer naar 420 gulden per ton. Hoewel deze prijsdaling op de vrije markt niet onaanzienlijk is blijven de prijzen voor huisbrandolie nog altijd boven de maximumprijs die de rege ring heeft vastgesteld, 265 gul den per ton.Volgens oliehande laren heeft het zachte winter weer tot dusver mede gezorgd voor de daling van de olieprij zen op de „vrije" markt. Men rekent er overigens niet op dat de prijzen nog verder zul len dalen, waardoor een ver hoging van de benzineprijs niet nodig zou zijn. Ook verwachten de vrije olie handelaren niet dat er weer „gestunt" zal kunnen worden met benzineprijzen. De winst marges zijn daarvoor op dit moment veel te klein. Wat de broodprijsverhoging betreft- Voor de meer eenvoudige broodsoorten bedraagt de toe gestane verhoging per heel brood met een gewicht van 800 gram ten hoogste 3 cent, indien de prijs op donderdag 14 februari, dus gisteren, in de winkel minder dan f 1,15 of in de bezorging minder dan f 1,19 bedroeg. Indien de prijs gisteren in de winkel f 1,15 of meer, resp. in de bezorging f 1,19 of meer was, bedraagt, de toegestane verhoging ten hoogste 6 cent per brood van 800 gram. DEN HAAG (ANP) Waarschijnlijk al met ingang van volgend jaar zullen nieuw te bouwen woningen voorzien moeten worden van dubbele ramen, kleinere ramen of van een tochtwering. Het raamop- pervlak zal, bij toepassing van ramen met enkele ruiten en zonder tochtstrippen per wo ning niet meer dan 35 procent van het totale vloeroppervlak mogen bedragen. Bovendien zullen de spouwmuren van el ke nieuwe woning, gesubsidi eerd of niet, een isolerende vulling en de daken een dik kere isolatielaag moeten heb ben. Dit zal het gevolg zijn van een bij de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten in voor bereiding genomen verscher ping van de voorschriften voor de warmte-isolatie in de mo del-bouwverordening en een verscherping van de voor schriften en wenken van het ministerie van Volkshuisves ting op dit punt. Nagenoeg alle gemeenten hanteren deze verordening. DE Spaanse politie heeft veer tien leden van de verboden Baskische afscheidingsbewe ging ETA gearresteerd, onder wie de leider van de beweging in het gebied van Bilbao. ,-r. Deze pomphouder in Philadelphia bedient zijn klanten met het pistool in de holstervorige week is benzine by hem gestolen (Van onze correspondent) PARIJS Bretonse autono- misten hebben in de nacht van woensdag op donderdag een tweehonderd meter hoge radio- en televisiemast in Roc-Trébu- don (West-Brctagne) opgebla zen, waardoor ruim een mil joen kijkers wekenlang van televisie verstoken zullen zijn. Ook de FM-radiorelaisinstalla- ties die op dezelfde, op een heuvel van 370 meter gebouw de mast gemonteerd waren- zijn vernield. Tenslotte is de mast bij zijn val op een nabijstaande PTT zend- en ontvangstmast geval len, die eveneens beschadigd is, en daardoor zijn de via Herz-stralen functionerende telefoonverbindingen met Pa rijs verbroken, evenals een aantal transatlantische verbin dingen en de telefoonverbin dingen met Noordwest Afrika. In de voormiddag werden door de PTT noodinstallaties in ge bruik genomen. Over enkele weken hoopt men een nood- zendinstallatie voor de televi sie in bedrijf te hebben, waar door het westen van Bretagne weer televisie kan ontvangen, maar de bouw van een nieuwe mast, die ruim vier miljoen gulden zal kosten, zal vermoe delijk een jaar in beslag ne men. De chef van de radio-afde ling van de mast is enkele uren na de aanslag overleden AMSTERDAM (ANP) - „Bij veel directies is de schrik om het hart gesla gen. Er zullen dit jaar nog meer bedrijven moe ten sneuvelen. Als er zich geen bijzondere omstan digheden meer voor doen en de overheid be reid is zekere maatregelen te nemen, zal dit jaar het aantal arbeidsplaatsen in de Nederlandse confectie- industrie zeker met 5000 verminderen. Dan pas zal ,er sprake kunnen zijn van een gesaneerde bedrijfstak". Dit heeft de .heer L. C. W. M. Kus- ters, algemeen secretaris van de Nevec (Neder landse economische ver eniging voor de confectie Industrie) meegedeeld. Aan het eind van het jaar zullen dan ongeveer 35.000 personen in de con- fectieindustrie werkzaam zijn in ongeveer 400 on dernemingen. In 1968 werkten nog 60.000 men sen in deze bedrijfstak. Volgens de Nevec, die on geveer 80 pet. van de om zet van de Nederlandse confectie-bedrijven ver tegenwoordigt, zal de ver mindering van de werk gelegenheid in deze in dustrie niet alleen tot stand behoeven te komen door ontslagen, maar ook door natuurlijk verloop. Als een van de structu rele oorzaken- van de moeilijkheden in de confectieindustrie noem de de hoe» Klisters de vrij forse inhaal van de loonachterstand door de invoering van hei mini mum-jeugdloon. Bij deze bedrijven die betrekke lijk veel jong personeel in dienst hebben, komt de ontrekking van het jeugdloon hard aan. TIJDELIJK REGEN Veel bewolking. Tijdelijk regen. Matige tot krach tige, aan de kust soms harde wind uit zuidwest tot zuid. Maximum tem peraturen rond 8 graden. STAD EN STREEK Met meer water minder stank bij Waarde. Pagina 3 Zeeuwse vrouwen spraken over woningproblemen. Pagina 5 FINANCIëN EN ECONOMIE Zeeuws protest tegen landbouwprijzen. Pagina 17 BINNEN- EN BUITENLAND Volgend jaar wellicht weer ouderwetse zomertijd. Pagina 11 SPORT Joegoslavische voet ballers in trek. Pagina 13 RADIO EN TELEVISIE Israël komt er toeristisch weer bovenop. Pagina 16 0 Een prik krijgen is niet altijd even leuk, maar er zijn altijd wel helpende handen in de buurt. Gisteren zijn in het Bredase Turfschip drieduizend kinderen massaal ingeënt tegen mazelen. Volgens de geneesheer-directeur van de GG en GD, de heer A. Smulders, is hier sprake van een voor Nederland uniek initiatief. Vrijwel alle Bredase kinderen onder de 5 jaar zijn sinds gisteren tegen matelen gewapend LANGENBROICIl Dc gedeporteerde Russische schrij ver Alexander Solzjenitsyn zal vandaag naar Zürich in Zwit serland vliegen, zo heeft zijn advocaat gisteravond bekend gemaakt. De juridische adviseur van de schrijver, dr. Fritz Heeb, een Zwitserse uitgever die Solz- jenitsyns auteursrechten voor het westen beheert, verscheen in de voordeur van Boll's boer derij en vertelde de wachtende verslagevers: „met het drin gende verzoek om hierna de he ren Solzjenitsyn en Böll een ongestoorde nachtrust te willen gunnen, zal ik u nu meedelen dat Solzjenitsyn en ik morgen naar Zürich zullen vliegen". Heeb weigerde verdere bij zonderheden te geven en wilde ook niet zeggen hoe laat ze morgen zullen vertrekken en hoe lang zij van plan zijn om in Zwitserland te blijven. Heeb heeft ook nog gezegd dat de Russische schrijver zich over enige tijd vermoedelijk in Skandinanië zal vestigen. Ken- kelijk wil hij zo dicht mogelijk in de buurt van zijn vaderland wonen. Ook Heinrieh Böll deelde mee dat Solsjenitsyn de Bonds republiek mogelijk spoedig zal verlaten. Van de Wfestduitse regering heeft de statenloos ge worden Solsjenitsyn inmiddels reeds een vreemdelingenpas, waarmee hij naar het buiten land kan reizen, gekregen. Met -de pas werd hem een verblijfs vergunning van een jaar ver strekt. Op de eerste dag van zijn verbanning naar het westen heeft een breeduit lachende Solzjenitsyn gisteren handteke ningen uitgedeeld aan mensen die met kopieën vain Goelag Archipel kwamen aandragen. Omgeven door meer dan 50 ver slaggevers en nieuwsgierigen kwam hij korte tijd uit Bölls boerderijtje in het dorp Lan- genbroich waar hij voorlopig onderdak heeft gevonden. Op vragen of hij bereid was te vertellen wat er was gebeurd sinds zijn arrestatie twee dagen geleden in Moskou, zei hij in 'n mengselmoes van Russisch en Duits: „Nee vrienden, geen in- teriews". DEN HAAG (ANP) Bij de ARP is een ruime tweederde meerderheid geconstateerd voor de verdere samenwer king van de drie chris ten democratische partijen K.V.P., C.H.U. en A.R.P. in het Christen Democratisch Appel (C.D.A.). Dit is gebleken uit een schrif telijke stemming onder Anti- Revolutionaire plaatselijke af delingen. UTRECHT (ANP) In De Bilt is de 42-jarige G. B. le- vensgevaarliik gewond ge raakt, toen dc vrouw met wie hij samenwoonde, hein met de botte kant van een bijl op het hoofd sloeg. Aan de klap was een hevige vechtpartij vooraf gegaan, waarbij de man enkele ribben en de kaak van de vrouw had gebroken, aldus de Biltse ge meentepolitie. Beiden zijn in het ziekenhuis opgenomen. De auteur maakte een ont spannen indruk en liet weten dat zijn vrouw en kinderen in Moskou hef goed maken. Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer op de heren Bakker (CPN) en Van der Lek (PSP) na hebben gisteren aangedrongen op een scherp protest van de Nederlandse regering bij de Russische re gering tegen de recente behan deling van de schrijver Solz jenitsyn. Schriftelijk hebben de frac tervoorzitters gesteld dat zij de beslissing van het presidium van de Opperste Sovjet in strijd achten met de verklaring van de Verenigde Naties inzake de rechten van de mens. Ook werd gevraagd of de re gering bij een eventueel pro test blijk heeft gegeven van haar opvatting, dat door een dergelijke handelwijze de op zichzelf gewenste ont- spanningspolitiek tussen oost en west nadelig kan worden be- invloed. (Van onze correspondent) UTRECHT Dat de Indus triebond CNV het proces tegen de koninklijke maatschappij De Schelde in Vlissingen heeft gewonnen, betekent niet dat alleen de leden van deze bond alsnog hun loon krijgen over de dagen waarop er in februa ri 1972 bij de scheepswerf is gestaakt. Dit heeft' de Neder landse bond van middelbaar en hoger personeel NBT mee gedeeld. Het ging bij het proces om doorbetaling van het loon aan werknemers, die niet hebben deelgenomen aan de staking vann de Industriebond NVV, maar die toch niet konden werken, omdat de stakers de poorten hadden gebarrica deerd. De NBT tekent hierbij aan, dat hiervan vooral de vier bonden (industriebond NKV en CNV, Unie BLHP en NBT*) het slachtoffer waren, omdat zij aan hun leden stakingsuit keringen hebben moeten beta len. De vier organisaties heb ben in onderling overleg be sloten, om de beurt tegen de verschillende ondernemingen waar zich dezelfde situatie heeft voorgedaan een proces aan te spannen. De uitspraak van de kanton rechter in Middelburg houdt daarom volgens het NBT in, dat De Schelde aan alle leden van alle vier bonden alsnog het salaris moet betalen. De industriebond CNV heeft medegedeeld dat er nog soort gelijke procedures zullen vol gen namens vakbondsleden die werkzaam zijn bij de Amster damse Droogdokmaatschappij in Amsterdam, IHC-Gusto in Schiedam, IHC-Verschure in Amsterdam, de NDSM in Am sterdam, Thomassen Motoren- fabriek in De Steeg, Verolme in Alblasserdam en in IJssel- monde en Wilton-Fijenoord in Schiedam. ROERMOND (ANP) Een tijdelijke belastingverlaging, met name in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting, past volgens KVP-fractievoor- zittcr Andriessen in het huidige economische beeld. In een gisterenavond te Roer mond gehouden spreekbeurt zei mr. Andriessen dat de taak thans is: Het voorkomen van onderbesteding, van het aantas ten van de koopkracht en van de vermindering van de werk gelegenheid, en het zoveel mo- iijk afremmen van de inflatie omdat deze de concurrentiepo sitie en de werkgelegenheid aantast. (ADVERTENTIE) atsted, JJ0 Gewijzigde openingstijden: 10-19 uur toegang f5.- Trein-toegangsbiljetten bij NS stations.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1