REGENACHTIG Vliegreizen 33 tot 81 gulden duurder REMIER DEN UYL OVER OLIESITUATIE: e zijn uit de gevarenzone a Vandaal/ ZWEVERIG, MAAR GEZOND Lubbers nog milder voor winkeliers Voor nog geen vier IM* VMM 74! naar Duitsland Tanden nog even op elkaar KVP-CVP-commissie gaat MOORD IN LIFT BRANDSTOFTOESLAG landbouwprijzen dit jaar wellicht 9 procent omhoog in Kanaalzone bestuderen rouw uit 1eventer gewurgd LAAT H E HR0 51360 Vluchteling uit Spanje in Sluis terug gestuurd "flakkee) JAAR VAN DE VROUW (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG - „We zijn uit de gevarenzone, maar de mach tigingswet blijft van kracht". Steun onze jaarlijkse eldinzameling Niet normaal Stuur gr oej> Kapitaaltje geen beletsel voor bijstand Initiatief KVP-voorzitter De Zeeuw KLEINKUNSTBOUTIQUE I indicapten ;en wlj: paviljoens voor n. bijv. ima A verpleeg, of kinderbe- gen initiatief ge- eden werken bouw is. tv -cteur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker »actie- en administratie-adres: pauwstraat 9. Terneuzen, tel. (01150)-<9 20 ■honneinentsprijs W23,15 pei kwartaal; f 7,83 per maand. BpssÈ nummers 40 cent. ^fcronummer 1114111 tn v Uitgeversmaatschappij De Stem B. v, ■sigerstraat 16, Breda ZATERDAG 9 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr. 8284 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze weerkundige medewerker) DE BILT. Aan de hardnekkige periode van grote de pressie-activiteit leek in het midden van de week een einde te komen door aanvoer van koude lucht. Het kwam voora in Zeeland, Brabant en Limburg tot wat sneeuwval, maa: een winterperiode zat er niet achter. Een nieuwe depressie aanval tekent zich inmiddels op de weerkaart af. Een een trnni trekt vandaag via Noord-Schotland naar Zuid-Noor wegen waardoor wij in de afgelopen nacht al in belangrijl zachtere lucht zijn gekomen, waarbij de temperatuur var rond drie naar acht tot negen graden is gestegen. Een vol gende storing bereikt vandaag Zuidwest-Engeland en za! tijdens het weekeinde eveneens met regen passeren, waarbi een krachtige zuidwesten wind. De temperatuur blijft ook de komende dagen flink boven normaal met af en toe regen. De sneeuw, die hier en daar in de hogere delen vau België en Duitsland is gevallen, zal door de zachte lucht weer wegdooien, een vorstperiode of koude poollucht met buien zit er ook voor de komende dagen niet in. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Voor de perio de van 1 maart tot 15 oktober 1974 worden brandstoftoesla gen voor vakantievliegreizen op charterbasis van kracht. Deze variëren van 33 tot 81 gulden afhankelijk van de plaats van bestemming. De toeslagen zijn door de luchtvaartmaatschappijen vast gesteld en zij houden zich het recht voor een tussentijdse verhoging, resp. verlaging toe te passen als de situatie op de brandstofmarkt zich extreem wijzigt. De toeslagen van 33 gulden voor de volgende bestemmin gen: Cork, Genève, Genua, Klagen- furt, Milaan, München, Salz burg, Verona en Zürich; een toeslag van 44 is ver schuldigd voor chartervluchten naar Alicante, Barcelona, Ge- rona, Iblza, Nice, Oslo, Palma, Pulla, Ryeka, Rimini, Split en Taragona; 54 extra moet betaald wor den voor vluchten naar Al giers, Almelru, Dubrovnik, Lissabon, Malaga, Monastir, Napels en Tunis; een toeslag van 70 geldt voor vluchten naar Boekarest, Burgos, Constanza, Djerba, Le ningrad, Moskou en Varna; bestemmingen met een toeslag van 81 zijn Athene, Cairo, Izmir, Korfoe, Kos, Las Pal- mas, Rhodos, Saloniki en Te- nerife. In deze toeslagen zijn de ln december ingevoerde prijsver hogingen, variërend van 10 tot 25, die eveneens op de hogingen, variërend van 10 prijzen waren gebaseerd, ver werkt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De minister raad heeft gisteren besloten, een nationaal comité in het leven te roepen voor de Ne derlandse deelneming aan het internationale jaar van de vrouw 1975. Dat jaar zal op initiatief van de Verenigde Naties gewijd zijn aan inten sieve acties over de gehele wereld ter bevordering van de gelijkstelling van mannen en vrouwen en van de volledige Integratie van vrouwen in alle sectoren van de samenle ving. v (Van onze redactie binnenland). [DEVENTER Zes recher- lenrs uit Deventer zoeken, jsteund door een provinciaal Hitieteam van 16 man, naar j dader van de moord op de B-jarige schoonmaakster Hen- Mka Engelgeer. De vrouw berd donderdagavond dood ngetroffen op haar kamer ill Cventer. Ze was gewurgd en hi ernstige messteken in hals tn buik. I De patholoog-anatoom dr. J ^Wdenrust heeft vrijdagmor- fen sectie verricht op het lijk. vaarbij is nog niet gebleken de moordenaar voor of na i moord geslachtsverkeer et de jonge vrouw heeft ge- ■d- Zij is ontkleed op haar l gevonden door een kamer- leoner van het zelfde pensi- Wel kon worden geconclu- erd dat de moord moet zijn pleegd tussen 20.00 en 22.30 Ut. Uit een op de kamer aan- Jtroffen portemonnee met pld is gebleken, dat roof larschijnlijk niet het motief geweest. Hert meisje had en vaste vriend. Wel had zij elvuldig wisselende contac- met Turkse gastarbeiders. De schoonmaakster werkte bij het pension voor buitenlandse Wc-rknemers „De Leeuwen- Jrug" in Deventer. Het onder- Ipek van de politie gaat mede deze richting. (ADVERTENTIE) Voor f 10,-drinkteenondervoed kindl maandlang melk 25,-wordtbijeenmelaatsede ziekte tot staan gebracht 50,-deelt u voedsel uit F: ineenhongergebied 300,- schenkt u een huis apotheek 10.000,- bouwt u ergens een klein ziekenhuis j Voor medische hulp waar ook ter wereld fMemisa jrwi Rotterdam j«ndrachtsweg 49, Tel. 010-144 888 Dat zei minister-president J. den Uyl gisteravond na afloop van de wekelijkse vergadering van de mi nisterraad. In de afgelopen drie weken is de olie-aanvoer weer 80 procent van de normale aanvoer geweest. „Nu kunnen we ons weer redden" zei de minister-president. De benzinebe- perkende maatregelen blijven echter van kracht, De minister-president ont hulde, dat liet internationale olieconcern Chevron begin de cember op het punt heeft ge staan zijn grote raffinaderijen in de Rijnmond te sluiten we gens gebrek aan olie. Ook an dere oliemaatschappijen heb ben het in die tijd bijzonder moeilijk gehad. Na de „desastreuze terug gang van de olieaanvoer in november is echter een gelei delijke verbetering opgetre den", aldus de premier. In de vorige periode van drie weken was de olieaanvoer zowel voor het binnenlands verbruik als voor de export al 60 procent van normaal en in de laatste drie weken al weer 80 pro cent. Ook de voorraden ruwe olie zijn weer een eind geste gen Mede als gevolg van de verbruiksbeperkingen en van de zachte winter. De situatie, aldus de minis ter-president, is nog niet nor maal en daarom blijft enige voorzichtigheid geboden, ook met het benzineverbruik, maar er is in ieder geval geen ge vaar meer voor acute moei lijkheden tengevolge van olie- schaarste. Het Centraal Plan bureau zal nu onderzoeken, wat de gevolgen van deze ver beterde situatie zullen zijn voor onze economie in verge lijking met het einde van het vorig jaar, toen de regering een ernstige economische cri sis vreesde en daarom de machtigingswet door het par lement liet aannemen. Profiel Minister Lubbers van Eco nomische Zaken hoopt in de zomer van dit jaar een eerste energienota aan het parlement te kunnen aanbieden. Deze no ta zal een profiel geven van het in de toekomst te voeren energiebeleid. De nota zal enerzijds bestaan uit een op somming van beleidsvoorne mens met mogelijke alterna tieven en voorts uit een aantal vraagpunten, waarover in de Kamer een discussie kan wor den gevoerd. mttissen heeft de munster- raad gisteren ook besloten om een landelijke stuurgroep in te «tellen voor wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van de energie. De resultaten Van dit onderzoek zullen ten dienste staan van de energie- ontwikkeling op langere ter mijn. De stuurgroep zal niet alleen aandacht moeten beste den aan technische moeilijkhe den, maar ook rekening moe ten houden met de sociaal- economische aspecten, zoals veiligheid, milieu, werkgele genheid en kosten. REGENACHTIG Aan de kust harde wind. Maximumtemperatuur negen graden. STAD EN STREEK Bonden laten van wel- zijnsnota geen spaan heel. Pagina 3 Zwemles voor Axelse peutertjes. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND Zwartrijders gaan duistere tijden tegemoet. Pagina 11 Russische rebel Sacharow is rustig, zijn vrouw bang. Pagina 13 SPORT Fedor den Hertog eindelijk prof. Pagina 27 VRIJUIT Als er wat gebeurt is honderd hard zat Noordhollanders hebben hun privé-gasbel. Denksport. PEILINGEN Overleving in Ethiopië hangt af van twee pollepels tarwe. KUNST EN CULTUUR Bredase actrice brak los uit isolement van Prinsenbeek. 0 Een Skylab-astronaut, enigszins zweverig maar kerngezond, in de zwartgeblakerde capsule, die hem veilig op aarde had te ruggebracht. De komende dagen worden CarrPogue en Gibson uigtebreid onderzocht om na te gaan of ze nadelige gevolgen hebben ondervonden van hun verblijf van drie maanden in de ruimte. (Zie ook pagina 17.) (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De minister en de staatssecretaris van Econo mische Zaken, de heren Lubbers en Hazekamp, hebben nader overleg gevoerd met de centrale organisaties voor het midden- en kleinbedrijf en met de raad voor het grootwinkelbedrijf over het samenvallen van de verscherping van het prijsbeleid en van de invoering van het minimum jeugdloon met ingang van 1 ja nuari 1974. DEN HAAG De minister raad heeft gisteren besloten om kleine vermogens van ge wezen zelfstandigen en lang durig werklozen buiten be schouwing te laten, wanneer dezen een beroep doen op de bijstandswet. Het gaat om oud-zelfstandigen en langdurig werklozen, die ouder zijn dan 50 jaar en die geen aanspraak hebben op pensioen of lijfren te, maar die wel een klein vermogentje opzij hebben ge zet voor de oude dag. Zij mogen een bedrag, oplopend van circa 11.000 gulden op 50- jarige leeftijd tot 30.000 gul den op 64-jarige leeftijd af zonderen als oudedagsvoorzie ning. De vermogensvrljiatlng, die hier wordt bedoeld, komt bo venop de vrijlating van het zogenaamde „bescheiden ver mogen", dat is het bedrag van bv. 6.000 gulden voor een echtpaar zonder kinderen, dat buiten beschouwing wordt ge laten, wanneer men bijstand aanvraagt. Men behoeft dat bedrag dus niet eerst op te maken, voordat men voor een bijstandsuitkering in aanmer king komt. Als gevolg van dit overleg zal er een wijziging komen in de prijzenbeschikking goede ren en diensten 1973. Deze wijziging is van toe passing op handelaren voor wie alleen al de invoering van het minimum jeugdloon een stijging van de totale loonkos ten betekent met 10 of meer procent. Aan deze handelaren is toegestaan de op 1 januari 1974 geoorloofde verruiming van de geidmairge te verhogen van 7 naar 8%. Deze handelaren hebben bo vendien vrijstelling verkregen van de plicht tot het inaehtne- men van een periode van vier weken, alvorens gestegen in koopprijzen in de verkoopprij zen tot uitdrukking mogen worden gebracht. DM (Van een onzer 1 p'aggevers) SLUIS Gisu i - „rd op het stadhuis van Sluis een 48- jarige Spaanse vluchteling ge bracht, die een doorreisver gunning naar een van de Scandinavische landen wilde hebben. Hij was in het bezit van een Frans vluchtelingen- paspoort, waarmee men buiten Frankrijk niet terecht kan, en een Franse verblijfsvergun ning tot 1982. De man, die in Poitiers had gewerkt, was het Franse werkklimaat wat beu en wilde in één van de noordelijke lan den zijn geluk gaan beproe ven. Bij Duinkerken was hij de Frans-Belgische grens overge stoken, waarna hij in Oosten de werd aangehouden en het bevel kreeg België te verlaten. Een niet geheel juiste proce dure, want binnen Benelux- verband bestaat de afspraak, dat dergelijke reizigers buiten de Benelux worden verwe zen. Op het Sluise stadhuis had men contact gezocht met Vreemdelingendienst en mi nisterie en ook met België. In de namiddag werd de man op gehaald door de Rijkswacht in Knokke, die hem vermoe delijk de Belgisch-Franse grens weer zal overzetten. Over enkele maanden begint in West-Duitsland de strijd om het wereldkampioenschap voetbal voor lan denteams. De Stem is erin geslaagd voor enkele wed strijden een zodanig arrangement te maken, dat een aantal lezers deze wedstrijden voor een sterk geredu ceerde prijs kan bijwonen. Het betreft hier de wedstrijden Nederland-Zweden (woensdag 19 juni, aanvang 19.30 uur) en Neder. land-Bulgarije (zondag 23 juni, aanvang 16 uur). Vervoer per luxe touringcar en entreebewijs kosten te za- men slechts 37,50. Wie met ons naar Dortmund wil, kan zich van maandag a.s. af melden bij een van de kantoren van ons blad en meteen het bedrag voldoen. Hij (of zij) ontvangt daarvoor een betalingsbewijs. Alle gegevens over de reis (zoals plaats en tijd van ver trek) worden daarna tijdig aan de deelnemers verstrekt. Nog vijf puzzels en de grote klap gaat vallen. Nog even en de eindhoofdprjjzen, de extra eindhoofdprijzen en de bijzondere hoofdprijzen zullen als rijpe appels van de boom vallen. En dat is nogal wat50.000,30.000,twee maal 20.000,een auto plus caravan, een stacaravan, rei zen, een keuken, filmapparatuur, een jaar Skolbier enz., enz. Deze week steeg de thermometer weer hoger, namelijk naarf 3.423.550,44. Het moet mogelijk zijn de vier miljoen ruimschoots te overschrijden. Daarom nog even de tanden op elkaar. Plak eens iets extra's boven de (verplichte) 1,— voor Aktie Natuur. De prijzen zijn het meer dan waard. De nieuwe puzzelpagina in Vrijuit. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG De minister raad van de EEG zal wellicht besluiten de landbouwprijzen voor het komende seizoen met gemiddeld negen procent te verhogen. Dit heeft het Twee de-Kamerlid C. Laban (PvdA), ondervoorzitter van de landbouwcommissie van het Europese parlement, giste ren in Den Haag verklaard. De Europese Commissie heeft voorgesteld de prijzen met gemiddeld 7,2 procent te verhogen. De CO PA, de orga nisatie waarin de Westeurope- se boerenorganisaties zijn ver enigd, wil een prijsverhoging met 12,4 procent. (Van een onzer verslaggevers) LEWEDORP KVP-voorzitter dr. ir. De Zeeuw wil samen met de Belgische CVP een commissie gaan vormen, die in eerste instantie de grote milieuverontreiniging in de Zeeuwsch-VIaamse en Gentse kanaalzone gaat bestuderen en daarna voorstellen gaat doen aan zowel de Belgische als Nederlandse regering om in de toestand verbetering te brengen. BRUSSEL (ANP). In de lift van het Antwerpse „Kroon"- ,ebouw, een groot kantoor van diamanthandelabrs, is gisteren een 75-jarige man vermoord. Het is de diamanthandelaar dr. Jandor Egri, doctor in de rechten en Hongaar van geboorte. Het lijk van de man werd gevonden in de lift. De daders zijn nog voortvluchtig. De bejaarde man is met zeven of acht messteken omgebracht. Hij werd gevonden door Walter Janssens, die onmiddellijk de politie waarschuwde. De man vermoedt dat roof het motief voor deze moord was. Op het lichaam van de man werd overigens een tas met diamanten gevonden. Men denkt dat de moordenaar of moordenaars bij hun werk gestoord zijn en de vlucht hebben genomen De heer De Zeeuw, die deze commissie zelf wil gaan leiden, denkt volgende week al een commissie gevormd te hebben, die dan snel aan het werk kan gaan. De commissie zal volgens lem moeten bestaan uit drie eden van de CVP en drie le den van de KVP. Behalve de heer De Zeeuw zal die KVP- delegatie waarschijnlijk bestaan uit een KVP-Kamerlid en een KVP-lid uit de streek. De heer De Zeeuw, die deze plannen gisteravond ontvouw de tijdens een KVP-vergade- ring in Lewedorp, heeft op deze manier snel gereageerd op een brief, die drs. W. Dusarduijn, burgemeester van Sas van Gent, hem maandag stuurde, ongerust als hij was over de mogelijke gevolgen voor de be volking van Sas van Gent van de bouw van de raffinaderij van Zelzate. „Die hele zaak ln Zeeuwsch- Vlaanderen zat me al geruime tijd dwars. Toen ik die brief van de heer Dusarduijn kreeg heb ik meteen het besluit ge nomen om in samenwerking met de CVP er wat aan te gaan doen. Het probleem is dat de kanaalzone al verzadigd is wat de milieuvervuiling betreft. We moeten ons nu bezinnen op maatregelen om die vervuiling te doen ophouden en verder moeten we kijken wat in dat gebied nog meer kan gebeuren. Als er een raffinaderij zou ko men, dan moeten er wel hele strenge eisen worden gesteld, zodat er geen sprake is van mi lieuhinder," deelde de heer De Zeeuw ons gisteravond mee. (Vervolg op pagina 3) (ADVERTENTIE) Wegens vertrek naar buiten land ter overname aangeboden moderne in antiek pandje in centrum van stad in Noord-Brabant. Zeer la ge huur, hoge omzet. Overname goodwill plus voorraad tegen in- koopwaarde. Brieven onder no. 4934, Reel. Adv, Bur. Hftrte, Postbus 3300. Rotterdam^

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1