elta-havens moeten binnen viji'^en jaar sterk groeien Commissie zeehavenoverleg stelt regering voor keus In januari 150.000 werklozen Startschot voor Britse mijnstaking gegeven Drs. Boersma verwerpt eis van vakcentrales „Prijswijzer" wekt nog meer verbittering' op dan er al leeft Kerncentrale in Zeebrugge toeristisch aantrekkelijk Rijksdaalder boete per kilometer bij overschrijding nieuwe maxima Het voorjaar kondigt zich aan ANDERS TREKKEN JONGEREN WEG Rundvlees in Italië misschien op de bon CHU-kamerlid: Waarom vallen MIDDENSTANDSORGANIS A TIES: niet onder machtigingswet? Geen oproepen in de vakantie meer voor li n U\ B mi vti - Groei Joegoslavië- Spanje op t.v. Hoogtepunt nog niet bereikt Z.-Vlaanderen Na zaterdag wordt geen steenkool meer gedolven STIL Vandaag gesprek in stichting Verre van objectief E.B.E.S. reageert op acties: Studie Geen nadeel Schijntje n WOENSDAG 6 FEBRUARI 1974 Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx iacteur: L. Leijendekker n«iactie- en administratie-adres: Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (01150)-79 20 Abonnementsprijs 23,1$ pei kwartaal: f 7,83 per maand. Losse mummers 40 cent. Gironummer 1114111 t.n.v. Uitgeversmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda VR i_ Jy 27e jaargang Nr. 8281 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG In het rapport arbeidsmarktbeleid zeeliavengebieden tot 1990 dat minister Westerterp van Verkeer en Waterstaat vandaag aan de Tweede Kamer beeft aangeboden pleit de commissie zeehavejioverleg vooreen extra stimulans voor de jonge zeeha* engebiedenMidden - Zeeland, Zeemvsch-Y Iaauderen, De Eemsmond en West-Brabant. Indien de regering echter tot die extra-stimulans jpou be sluiten, zal na enige tijd in deze jonge zeeliavengebieden een spanning op de arbeidsmarkt ontstaan met alle gevol gen van dien. U- De commissie verwacht in dat geval een groei van de migratie naar deze gebieden en de noodzaak extra-structurele wijzigingen aan te brengen. Het alternatief is echter het wegtrekken van de merendeels jongere beroepsbevolking. En ook dat heeft conse quenties: ongunstige, zo concludeert de commissie, die het kabi net daarmee wel voor een moeilijk dilemma plaatst. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Vanaf van daag zullen forse boetes wor den opgelegd voor elke kilo meter, dat er harder wordt gereden dan de wettelijke voorgeschreven maxima van 100 km op autosnelwegen en autowegen en van 80 km op overige wegen buiten de be bouwde kom. Ook als met personenauto's langzamer ge reden wordt dan het voorge schreven minimum van 70 km op autosnelwegen ris keert men een fikse boete. De boetes die worden opge legd zullen ongeveer een rijksdaalder per kilometer bedragen boven wettelijk voorgeschreven maxima en minima. Het Ministerie van Justitie zal vandaag de juiste bedragen bekend maken, om dat de verkeerscommissie van het Openbaar Ministerie hierover nog overleg voert. De vijf Nederlandse procu- -eurs-generaai pogen zoveel ogelijk eenheid te brengen in het strafbeleid. Met een boete van een rijksdaalder per km over schrijding kan een overtre ding nog behoorlijk in de papieren lopen. Wordt met een personenauto 100 km ge reden waar men verplicht is 80 km te rijden dan riskeert men een boete van 20 maal een rijksdaalder. Het is niet de bedoeling dat men bij aanhouding de boete contant kan betalen. Bij herhaling van de overtreding zijn de boetes steeds zwaarder. Men riskeert dan zelfs voorwaar delijke opzegging van het rijbewijs of intrekking er van. REGEN. Aan de kust krachtige wind. Maximumtemperatuur: vijf graden. STAD EN STREEK Protest tegen gras drogerij. Pagina 3 Rijschoolhouders vragen zekerheid. Pagina 5 BINNEN- EN BUITENLAND EEG -ministers proberen gezicht te redden. Pagina 9 Lip-arbeiders geven klokjes terug. Pagina 10 DE KLEINE STEM Twee Rijense zusjes sjoelkampioenen. Pagina 11 SPORT Ajacieden willen tachtig mille. Pagina 13 FINANCIëN EN ECONOMIE ^^fcderlander nogal te vreden over zijn salaris. Pagina 14 RADIO EN TELEVISIE lock-historie in collages. Pagina 15 Voor wat betreft de ontwik keling van de arbeidsmarkt in het recente verleden in de zee havengebieden concludeert de commissie dat de spanning op de arbeidsmarkt steeds een ge volg was van vraag naar hoger gekwalificeerd personeel, zoals in de dienstensector veel ge vraagd is. Aan deze vraag kan echter betrekkelijk eenvoudig worden voldaan (betere oplei dingen). De spanning komt dan ook vooral tot uiting in de meer ambachtelijke beroepen, zoals de scheepsbouw. Het te kort hier was alleen door bui tenlandse arbeidskrachten op te vangen. Verder blijkt uit het rapport dat de groei van de werkgele genheid in de zeehavengebie den tezamen achterblijft bij de ontwikkeling van de werkgele genheid in Nederland als ge heel. In de zeehavengebieden stijgt de groei met ruim M pro cent, in heel Nederland met HILVERSUM (ANP) De NOS-televisie zendt woensdag 13 februari een rechtstreekse reportage uit van de tweede helft van de voetbalwedstrijd Spanje - Joegoslavië, die in Frankfort wordt gespeeld. Aan (leze directe reportage gaat een samenvatting van tien mi nuten van de eerste helft vooraf. Span en Joegoslavië moe ten een beslissingswedstrijd spelen om een plaats bij de laatste landen, die in juni en jula m Duitsland zullen gaan strijden om het wereldkampi oenschap voetbal. Beide lan- cten paren in hun groep in de voorronde gelijk geëindigd. (Van onze parlementaire redactie). DEN KAAG Nederland telt op dit moment al 150.000 werklozen. Sinds 20 jaar is dit een record aantal. Verleden maand steeg het aantal werk lozen met 12.000 personen. Minister Boersma (Sociale Zaken) heeft dit nieuwe cijfer vrij gegeven. Morgen publi ceert zijn ministerie het maandverslag over januari met gedetailleerde gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt. In januari van verleden jaar bedroeg het aan tal werklozen 143.000. Alge meen wordt verwacht dat het aantal werklozen nog zal toe nemen, omdat het cijfer over januari nog gunstig is hein- vloed door de zachte winter. ruim 18 procent. Daarbij ver tonen het IJmond- en Rijn mondgebied een groei beneden dat landelijk gemiddelde, ter wijl de andere gebieden een ho gere groei zullen meemaken. Bij het onderzoek is de com missie uitgegaan van een aan tal alternatieven. Als meest ex treme alternatieven zijn in het rapport uitgewerkt „stopzet ting van de groei" en „uitvoe ring van alle zeehavenprojee- ten". Vrij vertaald komt dat neer op een gelijkblijven van de werkgelegenheid, respectie velijk een verdrievoudiging. Ten aanzien van de arbeids marktsituatie merkt het rap port op dat voor Midden-Zee land, Zeeuwsch-Vlaanderen en het Eemsmondgebied maatrege len ter stimulering van de mi gratie nodig zouden zijn, om een versterkte groei van de zeehavenindustrieën mogelijk te maken. Voor West-Brabant biedt de ruime arbeidsmarkt de moge lijkheid een versterkte econo mische ontwikkeling in gang te zetten. Voor het Nieuwe-Waterweg- gebied bestaat een licht ovef- schot aan arbeid. Deze onver wachte ontwikkeling kan wor den verklaard door een scherpe daling van de vraag in de sec toren zeescheepvaart, binnen vaart en scheepsbouw, terwijl de overslag minder arbeidsin tensief wordt. De verwachte ontspanning zal echter beslist niet optreden als de werving van buitenlandse gastarbe ders m de nabije toekomst zou wor den stopgezet. (Vervolg op pagina 9) (Zie ook pagina 3) 0 Ze staan natuurlijk wel op een beschutte plaats, deze tul pen, maar ze bloeien dan toch maar! Ondanks alle voorspel lingen van een strenge winter, kondigt het voorjaar zich nu reeds aan. Alleen jammer, dat een huisvrouw er niet altijd van kan genieten (Van onze correspondent) ROME Er bestaat een grote kans dat binnenkort behalve de benzine, ook het rundvlees in Italië gerantsoeneerd zal worden. Die vérstrekkende maatregel zou dan genomen worden in verband met de enorm hoge tekorten op de Italiaanse handelsbalans. Italië moet per dag voor ruim 12 miljoen gulden aan vlees importeren. Ook de consump tie vara olie en olieprodukten is grotendeels afhankelijk van de import. Olie en vlees be zorgen de Italiaanse regering nu enorme problemen. De regering heeft de Italianen gevraagd om de vleescon sumptie te matigen, maar in de praktijk sorteert dat weinig effect. Alleen de snelstijgende prijzen van vooral rundvlees drukken die consumptie enigs zins, maar dat heeft het nega tieve bij-effect, dat tal van kleinere slagerijen bij gebrek aan voldoende klandizie hun winkels moeten sluiten. (Van onze correspondent) LONDEN. Het startschot voor de Britse mijnstaking is ge geven. Er wordt na zaterdag geen steenkool meer gedolven. Vakbondspresident Joe Gorm- ley voelde zich gisteren sterk genoeg om minister van arbeid William Whitelaw kortweg te laten weten dat verder overleg met de regering niet op prijs werd gesteld. De minister had Gormley dringend uitgenodigd nog een keer te komen praten voordat de 27 leden van hel bondsbestuur hun beslissende vergadering hielden- Aanvankelijk kon deze invita tie zelfs niet worden bezorgd; de vakbondsman hield zich onbereikbaar en zijn personeel weigerde de door een departe mentale bode bezorgde brief in ontvangst te nemen. Indu striële chaos is in Groot-Brit- tannië du op komst. De bond hoopt binnen een maand de hele economie zodanig te heb ben verlamd dat de conserva tieve regering toegeeft de strijd tegen de looninflatie te hebben verloren. Vliegende staklnspiketten zul len op allerlei vitale plaatsen het transport en gebruik niet (Van onze parlementaire redactie) DEN IIAAG Vandaag start het overleg tussen rege ring, werkgevers en werkne mers over het loonbeleid dat na 10 april moet worden ge voerd. De vergadering van van daag moet een vergadering van de Stichting van de Arbeid voorbereiden. Op 1 april loopt de eerste termijn van de mach tigingswet af. De vakcentrales hebben nu al aangekondigd dat zij een loonstijging van gemiddeld 2,5 procent zullen eisen zoals eer der voor de oliecrisis in het centraal akkoord was overeen gekomen. Minister -dirs. Boersma zei gisteravond dat hij die 2.5 procent niet ziet zitten. Uit- gangspun voor het kabinet blijft, zo zei hij, dat de laagst betaalden er niet op achteruit mogen gaan. Wat de verdere eisen van de vakcentrales be treft liet de bewindsman weten al vorig jaar met vakbeweging en Tweede Kamer te hebben afgesproken vroegtijdig over leg te zullen plegen over de loonpolitiek als de economische situatie zou verbeteren. Dat die verbetert staat nu wel vast maar de sterke stijging van de werkeloosheid noopt het ka binet tot uiterste voorzichtig heid, aldus de bewindsman. alleen van steenkool, maar van elke brandstof proberen te verhinderen. Op de eerste plaats wordt gepoogd de elek trisehe centrales stil te leggen. Een staking kan in Engeland met onvoorstelbare hardheid worden doorgezet- Algemeen secretaris Len Murray van het TUC heeft al gezegd dat alle vakbonden de raad krijgen de stakingsposten niet te doorbre ken. De mijnwerkershond betaalt geen stakingsuitkering. Het bestuur heeft echter onmiddel lijk een fonds gesticht voor vervoer en voeding van de stakingspiketten. Maatschap pelijke bijstand krijgen de stakers niet, doch voor hun vrouwen en kinderen zullen ongetwijfeld wel nooduitkerin- gen ten laste van de schatkist beschikbaar zijn, al willen som mige conservatieve politici dat dit deze keer niet het geval is. Ook kan bij veel winkeliers in de mijnstreek in het uiterste geval maandenlang op de pof worden gekocht. De leveran ciers kunnen de meerderheid van hun klanten niet in de steek laten. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM Prijsbewust winkelen loont de moeite, zo bleek gisteren overduidelijk uit het eerste programma van „Prijswijzer", een co-produktie van de KRO, VARA, NCRV, de Consumentenbond en het Konsumenten Kontakt. In het eerste optreden werden tips gegeven over de laagste en hoogste prijzen van gelijk soortige artikelen. Gisteren kwamen op deze wijze aan de orde de prijs van brood (veel goedkoper in de supermarkt dan bij de bakker», melk, au toverzekeringen, pindakaas, ooerenkool, pils en stookkos ten bij subsidiehuizen. „Prijswijzer" noemde man en paard, dat wil zeggen de be drijven waar genoemde pro- dukten het goedkoopt en het duurst zijn, werden met name genoemd. De prijsverschillen bleken soms dramatisch hoog. Zoals het verschil van 16 cent voor een pijpje pils- „Prijswijzer" waarschuwde de consument altijd goed te con troleren of de premies voor de WA en de all risk verzekerin gen van de auto wel correct berekend worden en adviseer de de bewoner van een subsi diehuis bij de huiseigenaar te informeren of hij de subsidie van de stookkosten al aange vraagd had, c.q. niet in eigen zak had gestoken. Het programma duurde onge veer acht minuten en zal voor baan elke dinsdag op beide netten van de tv gebracht worden. Indien hier behoefte aan is zal „Prijswijzer" ook mgevoegd worden in de radi oprogramma's „Van 12 tot 2" /an de KRO op donderdag en „Zo, zo" van de VARA op saterdag. De informatie wordt donder dag in onze krant geadver teerd. „Dit programma zal bij de kleine middenstanders nog meer verbittering opwekken dan er al leettAldus een reactie van de heer H. Pors,| voorzitter van het Overlegor-1 gaan voor de middenstandsor ganisaties. „Prijswijzer is le gaal, maar verre van objectief. Het team is een eenzijdig op sporingsapparaat. dat wel reë ie prijsverschillen signaleert maar niet ver genoeg door denkt. Er worden wei inciden tele artikelen getoond, maai niet het gehele huishoudpak ket. Er Ls ook niet gelet op het feit dat de middenstander nog vaak aan huis bezorgt, waar door zijn kosten hoger zijn", aldus de heer Pors. (Van onze parlementaire redacteur). DEN HAAG De beroe ring rond de Nederlandse deelname aan de wereldkam pioenschappen voetballen deze zoiner in West-Duitsland gaat ook aan het parlement niet onaangeroerd voorbij. Met na me het CHU-kamerlid mr. W. Scholten volgt de ontwikkelin gen in de beroepsvoetballerij op de voet en heeft daar over gisteren ook vragen gesteld aan minister Boersma (Sociale Zaken) en diens collega van Doorn (CRM). Het kamerlid wil weten of de beloningen vast en pre mies die zullen worden toe gekend door de KNVB aan Nederlandse beroepsvoetbal lers die aan de wereldkampi oenschappen gaan deelnemen onder de machtigingswet val len. Als dat zo is wil het kamerlid van beide bewinds lieden horen hoe ze dat dan denken uit te voeren. (Van een onzer verslaggevers), ZEEBRUGGE „Het uit zicht van een kerncentrale kan best in de haveninstallatie van Zeebrugge worden opgenomen en zal er nooit storend wer ken. Bovendien zijn in andere gebieden kerncentrales een echte toeristische attractie ge worden". Dit stelt de Belgische (par ticuliere) Eelktriciteitsmaat- schappij E.B.E.S. in een rap port, waarin wordt gereageerd op het verzet langs de Belgi sche kust tegen de vestiging van een dergelijke centrale in Zeebrugge. Zoals gemeld is een bouw- aanvrage van E.B.E.S. bij het stadsbestuur van Brugge, door het college met een nega tief advies doorgezonden. Ook vanuit de specifieke toeristen plaatsen langs de Belgische kust zijn grote bezwaren ge opperd, omdat men zich niet- kan voorstellen dat een vakan tieganger gaat recreëren onder de rook van een kernenergie centrale. Ondermeer burgemeester Desutter van Knokke had be zwaren tegen de zware boven grondse leidingen die voor het transport van de opgewekte elektriciteit moet zorgen- „Een visuele verontreiniging van het landschap", zo was zijn mening. Geen nood, aldus É.- B-E.S. in zijn rapport. „Ook deze kant van het probleem wordt grondig bestudeerd. Proeven in Canada en de .Scandinavische landen laten hopen dat het minder estheti sche aanzicht van talrijke bo vengrondse leidingen sterk kan worden verbeterd". Gerefereerd wordt voorts aan een principiële beslissing door een ministerieel comité in 1966 genomen, waarbij kerncentrales werden voorzien in Doel, Lihange (Wallonië) en Zeebrugge. Beide eerste zijn gebouwd. Zeebrugge is nu aan de beurt. „Gekozen", al dus E.B.E.S. „vanwege de aan wezigheid van massa's zee koelwater". Volgens de Bel gische elektriciteitsmaatschap pij zullen flora en fauna geen nadeel van het (warme) koel water ondervinden. Bovendien, zb wordt in het rapport gesteld, zal de bouw van een kerncentrale in Zee brugge gedurende meer dan vijr jaar werk scheppen voor lokale bedrijven en talrijke werknemers. De kerncentrale is voorts nodig om België ge lijke tred te laten houden met de andere westerse landen- Deze vragen zijn actueel ge worden, nu de meeste Ajacie- len in het Nederlandse elftal ireigen voor de eer te bedan- cen, omdat ze „slechts" 25.000 ulden bruto krijgen, als het federlands elftal de finale laait. Naar de mening van het iamerlid zou dat bedrag ge zien de machtigingswet al veel te hoog zijn. De elftalspelers van Ajax echter trouwens ook enkele van Feijnoord en PSV willen voor dat „schijntje" niet mee doen. (Van onze redactie binnenland) RIJSWIJK Sinds kort is het uiet meer mogelijk dat kandidaten tijdens hun vakan tie voor een herexamen rij vaardigheid worden opgeroe pen. Zij moeten het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewij zen (CBR) dan wel tijdig vau hun vakantieplannen op de hoogte stellen. Het CBR heeft onlangs met de commissie overleg autorij scholen een sluitende afspraak kunnen maken om aan het veelvuldig voorkomende sa menvallen van een herexamen en de vakantie van de kandi daat een eind te maken. Wel blijft de regeling van kracht, dat binnen drie (prak tisch herexamen) respectieve lijk twee weken (theoretisch herexamen moet worden inge- herexamen moetword en inge diend. Maar als bij de aan vraag, de vakantieperiode van de kandidaat op het geleide- :i!jet wordt vermeld, zorgt het 1BR ervoor dat de kandidaat jdens deze vakantieperiode niet wordt opgeroepen. Die vakantie mag dan niet langer dan vier weken duren, aldus het CBR.

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1