inter nog niet in zicht lö km autowegen MBS SPELEN BONDSCOACH: KIES 22 STERKSTE VOETBALLERS UT VMM 74 Vandaag Zeker 116 doden bij brand Sao Paulo Vierde miljoen komt in zicht Weinig nieuws in „Stormnota" BEDRIJF IN OSS DICHT: 110 MAN ZONDER GELD OP STRAAT MEER MACHT OVERHEID BIJ STADS VERNIEUWING Hondje terug, baas (90) kan weer eten AANVOER VAN OLIE WEER VERBETERD PtKLITIE ZAL STRENG OPTREDEN TEGEN SNELHEIDS OVERTREDERS Vanaf woensdag niet harder dan löö km MENSEN SPRINGEN DOOD TEGEMOET (L™ kom f 16)5(1 K8ST keukens kijken lllvKv metten-leur 3x5 - 15 ACTIE TOT BESPARING BENZINE Veiligheid Drie manieren Regering wil: 0, z! Premier Den Uyl: EUROSCREEN Directeur: Dr. W. A. J. M. Harkx Hoofdredact. L. Leijendekker Redactie- ea ai^linlstratie"f^refnil50)-79 20 Nieuwstraat 9, Terneuzen, tel. (0115U) rszu 23ni5epe:! kwartaal; f 7,83 per maand. Losse Bnrae re 40 cent. flironu&mcr 1114111 _1 _r t.n.v. Uit fe'.'ersmaatschappij De Stem B.V, Reigerstraat 16, Breda ZATERDAG 2 FEBRUARI 1974 27e jaargang Nr. 8278 Uitgeefster Uitgeversmaatschappij De Stem B.V. (Van onze weerkundige medewerker) DE Bll.i Nadat januari er in is geslaagd bii de drie warmsten van deze eeuw te komen, „ecft februari te kennen dit voetspoor voor lopig «blijven volgen. Via de Britse Eilanden bereikt ons tijdens het weekeinde tijdelijk iets onstabielere lucht met enkel? buien. In Zuid-Engeland werd daarbij' ook hagel waargenomen. Het is echter niet hel begin van een belangrijk kouder weer type, war* via het midden van de oceaan nadert er alweer een depressie, die regen zon dagavond met regen de Noordzee zal bereiken. De eerste week van februari zal daardoor een aanhouden van het zachte en sterk wis- seïvallige weer te zien geven. ï)e kou in Rus- land is ook wat verder teruggedrongen, even als in Lapland. In geheel Zuid. en Midden-Europa liggen de temperaturen ook llink boven normaal; in het Alpengebied werd gistermiddag plaatselijk 16 graden gemeten, ook hier en daar in Beieren, (Van onze parlementaire redactie) ,G Het kabinet lieeft de Tweede Kamer giste ren peribrief laten weten dat behalve een maximumsnel heid ook een minimumsnelheid op autowegen en autosnel wegen wordt ingevoerd: 70 kilometer per uur. Tot deze maatregel is gesloten uit oogpunt van de veiligheid. Op snelwegen zijn „kruipauto's" een gevaar. Minister IVestcrterp maakt in dezelfde brief aan de Kamer ook meif g van de invoering van de maximumsnelheid van 100 kilometer p- r uur op autowegen en autosnelwegen en van 80 kiiometrf per mr op andere wegen. Tot deze maatregel was veriedenrweek al besloten als alternatieve vorm van benzine- bespazing. De verplichte snelheden gaan woensdag 6 februari in. Op èe nalevinir van de snel- ipidsl ifeieten zal een effectieve controle worde:; uitgeoefend, aldus nnister Westerterp. De Algemene Verladers- en Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) heeft risteren een beroep ge daan op chauffeurs en bedrij ven om de snelheidslimieten in acht te nemen. De EVO zegt te verwachten dat de politie zeer streng zal gaan optreden. De minimumsïielheid van 70 km geldt niet voor vrachtauto's, autobüsscn en motorvoertuigen met fcnhangers. Daarvoor wordt» een minimum-snelheid van 6Q kilometer per uur voor geschreven Voor deze voertui gen golden al maximum-snelhe den. De invoering van de snelheids limieten zal gepaard gaan met een actie tot vrijwillige beper king van het benzineverbruik, waarin onder het motto „3 x 5 15'j de automobilisten wor- denBkeroeiif' n vijftien procent te besparen op het benzinever bruik.'Deze actie wordt gevoerd door de ANWB, de horeca, de Bovag, het centraal bureau voor de afgifte van rijvaardigheids bewijzen, het Nationaal bureau voor toerisme, de RAI en het departement van verkeer en waterstaat Deze actie gaat dins dag 5 februari van start. Na het besluit do distributie te beëindigen hebben deze or ganisaties het standpunt inge nomen, dat geen nieuwe auto loze zondagen nodig zijn om het bestaande benzinetekort van 15 pet. te overbruggen. Zij zegden li? Bewerking toe aan een ache .tot vrijwillige beperking van het benzineverbruik. 5 pet. door zich te houden aan de aangekondigde maximum snelheden van 100 en 80 km. 5 pet. door een zuiniger rij stijl, waarvoor de ANWB de no dige tips heeft opgesteld. 5 pet. door de auto een en kele keer te laten staan (se lectief rijden). Dinsdag verschijnt in alle Ne derlandse dagbladen een adver tentie van een hele pagina, waarin uiteengezet wordt hoe men betrekkelijk gemakkelijk 15 pet. op het benzineverbruik kan besparen. In de loop vnn de week begint de verspreiding van 2 miljoen vouwbladen van de ANWB via benzinestations, garagebedrijven, ANWB-kanto- ren en technostations, WV- kantoren en horecabedrijven. Het thema „3x5 15" ver wijst naar drie manieren om de benodigde besparing van 15 pet te bereikt n In zijn nota aan de Tweede Kamer maakt minister Wester terp melding van een onder zoek van de snelheidslimieten, ingesteld door de Stichting We tenschappelijk Onderzoek Ver keersveiligheid. Dit onderzoek, aldus de nota, heeft niet in di recte zin kunnen aantonen dat een snelheidslimiet de veilig heid bevordert. Het heeft wel aangetoond, dat de gemiddelde reistijd daardoor niet noemens waard behoeft te worden be- invloed. Bij het onderzoek is gebleken Hat doordat snelheidslimie ten de gereden snelheden dich ter naar elkaar brengen, een meer gelijkmatig en daardoor voor de weggebruiker overzich telijker verkeersbeeld ontstaat De SWOV is van mening dat een overzichtelijker verkeer pok een veiliger verkeer bete kent. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Minister Gruijters en staatssecretaris Schaefer hebben de Tweede Kamer een voorontwerp van de wet aangeboden op de stadsvernieuwing. Daarnaast bieden ze een begeleidende nota aan waarin beide be windslieden duidelijk verder gaan dan de werkgroep van prof. mr. J. Wessel, die het voorontwerp heeft opgesteld. Het stuk geeft rijk en ge- meenten de juridische instru menten om werkelijke stads vernieuwing door te zetten. Gemeenten kunnen plannen sneller vaststellen op financië le steun rekenen en uitvoe ringsbesluiten vaststellen, die maatregelen bevatten voor verbetering van het leefmi lieu. In de begeleidende nota wil len de bewindslieden over heidslichamen het voorkeurs recht geven op de koop van onroerend goed, dat betekent dat de overheid het recht van eerste koop heeft als iemand onroerend goed wil verkopen. Gemeenten moeten verder, niet allen in stadsvernieu wingsgebieden. de bevoegd heid hebben huiseigenaren aan te sporen verbeteringen aan hun woningen aan te bren gen. DE Russische kerngeleerde en dissident Andrei Sacharv is voorgedragen voor de Nobel prijs voor de vrede van 1974 door een groep liberale leden van het Zweedse parlement. (Van een onzer verslag geefsters) LEIDSCHENDAM De 90- jarige heer A. de Kooper uit Leidschentlam kon gisterena vond, na bijna een week niet gegeten en bijna voortdurend gehuild te hebben, weer la chen. Hij was een kwartier lang uit/invan vreugde toen de politic hem kwam pmi* ,1 dat z'in poedeltje V, zon<|agavond werd geroofd, eindelijk was terug gevonden De oude man. die uoor deze gebeurtenis ernstig z'ek was geworden, leefde weer helemaal op. Zondagavond, toen dé heer De Koop., m,.t 7jjn hondje aan het wandelen was, werd hii neergeslagen door een on bekende man die daarna vluchtte en Polly met zich meetrok. Dit gebeuren heeft de 90-jarige man zo aangegre pen dat gisteren zelfs voor zijo leven werd gevreesd. Gisterenavond om kwart voor negen vond de politie, na ec" anonieme tip, het witte poedeltje. ongedeerd, vastge- bonden aan een boom nabii de psychiatrische inrichting ..hcliakenbosch" in Leidschen- dam. Vóór die tijd had de politie, op aanraden van een ingescha kelde helderziende, een inval gedaan in een nabijgelegen woonwagenkamp, waar men niet Polly, maar wel een man vond die bekende het hondje gehad te hebben, maar zei het inmiddels al weer kwijt te zijn geraakt. In de afgelopen dagen heeft de Stichting Amivedi, die zich bezig houdt met het opsporen van zoekgeraakte honden, aan biedingen uit het hele land ontvangen van mensen die de dader in ruil voor het hondje geld en goederen aanboden. De totale waarde van de aan biedingen beliep f 4000. Zo schonk een mevrouw uit Den Haag haar antieke zilve ren horloge, terwijl een dame uit Apeldoorn het geld dat zij voor haar begrafenis had gere serveerd. beschikbaar wilde stellen. ZEIST Acht dagen voor de eerste wedstrijd van de eindronden moet ieder land dat is doorge drongen tot de laatste zestien van het wereld kampioenschap, een lijst van 22 spelers samenstel len, waaruit het elftal tij dens het toernooi mag worden samengesteld. Al leen deze 22 spelers zijn dus gerechtigd aan de wedstrijden van de eind ronden deel te nemen. Wij willen de Stem-Ie- zers nu ook eens de kans geven om als bondscoach te fungeren. Welke spe lers zijn volgens u de strekstc 22 van Neder land. Schrijft u voor 15 februari een briefkaartje aan de sportredactie van deze krant met de 22 spe lers van uw keus; 3 kee pers. 7 verdedigers, 6 middenvelders en 6 aan vallers. Ook Nederlandse spelers die voor buiten landse verenigingen in actie komen (b.v. Johan Cruyff, Lippens en Kob Rensenbrink) komen na tuurlijk voor de selectie in aanmerking. Kort na 15 februari zullen wij de selectie van onze lezers publiceren. De kans voor u om ook eens bonds coach te spelen. Fadrhonc is ook niet onfeilbaar, wellicht kan hij nog le ren van uw adviezen. ZON EN BUI Zonnig met plaatselijk een bui. Matige tot krachtige wind uit zuidoost tot oost, ruimend naar zuid tot zuidwest. Maximum temperaturen rond 8 graden. STAD EN STREEK Vijfjarenplannen voor zuivering Westerschelde. Pagina 3 FINANCIëN EN ECONOMIE Oliemaatschappijen komen onder druk te staan. Pagina 15 BINNEN- EN BUITENLAND Feisal wacht af. Pagina 11 De afzetting van een Amerikaanse president. Pagina 13 SPORT Cees van lerssel over FC Twente en Oranje. Pagina 27 RADIO EN TELEVISIE Weekendprogramma op pagina 29 VRIJUIT Politie overweldigd door geweld. Mgr. De Vet: vergeten bisschop van Breda? Bloedige berichten uit de goede oude tijd. Ontmoeting met Arabische cultuur. Denksport - Tussen de Wielen. 9 Een man springt hier (zie pijl) vün het brandende flatgebouw naar benedenzijn dood tegemoet. (Van onze redactie buiten land) SAO PAULO Zeker 116 mensen zijn gisteren omgeko men bij een brand in een hoog flatgebouw van 21 verdiepin gen in Sao Paulo, Braziliës op een na grootste stad. Ge vreesd wordt dat het aantal slachtoffers nog veel groter zal zijn, omdat veel van de gewon den stervende zouden zijn en er mogelijk nog 40 doden liggen in het nasmeulende gebouw. Ruim veertig mensen werden met helikopters gered van het dak. In panische angst sprongen sommige mensen uit de ra men een zekere dood tegemoet. Anderen zochten een toevlucht op het dak van het brandende gebouw waarin kantoren en ga rages zijn gevestigd. Er zouden een paar honderd mensen in het gebouw zijn toen de brand kort na 9 uur in de ochtend uitbrak. Tal van mensen in het gebouw klampten zich schreeuwend vast aan de spon ningen van de ramen. Meer dan honderd mensen zijn naar ziekenhuizen overge bracht, velen met ernstige brandwonden. Pas na enkele uren slaagden helikopters in door de zware rook heen op het dak te landen. De brand ontstond op de twaalfde verdieping, volgens de brandweer vermoedelijk in een buis van de luchtver versingsinstallatie. Tijdens het hoogtepunt van de brand hielden brandweer lieden en politie grote horden omhoog met de oproep tot dc ingesloten mensen kalm te blijven. „De brandweer is hier" en „blijf kalm mensen". Een hoge politiefunctionaris be klaagde zich er echter over dat men feitelijk niet liet noodza kelijke materieel heeft om dit soort branden te bestrijden. Alle brandweerwagens van de stad hielpen bij de bestrij ding van het vuur. De gouver neur van de staat Sao, Paulo had ook hulp van legereenhe den ingeroepen. Helikopters voerden melk aan voor de mensen die naar het dak ge vlucht waren en op hun red ding wachtten, omdat melk .bestanddelen bevat tegen gif stoften. Op de eerste tien verdiepin gen van het gebouw waren automatische parkeerruimten gevestigd. Het overige deel her bergde het hoofdkantoor van de Crefisual investeringsbank. De vorige 'grote brand in Sao Paulo deed zich voor op 24 februari 1972 toen een ander Kantoorgebouw een prooi van vlammen werd. Er kwamen 16 mensen om en er werden 400 mensen met helikopters vam het dak gered (ADVERTENTIE) ^VAKANTIE-GENIETER^ Bent U nog niet in het bezit van da allernieuwste reisgids van STER- reizen met de veie prijsvoordelen en buitengewoon aantrekkelijke aanbiedingen? VERRASSINGSREIZEN 20V^voordeeUVLliGGÊRT JHS~ 2S .lAiR Ikorting GETROUWD f BRUIDS- 10% korting. I PAARTJES """aRANTIEI 10% Korting. Ga hem dan gauw halen bij Uw ANVR reisburo of... stuur onder staande bon in! I Naam: - 1 Adres:, QJ i i Bon opzenden in geflankeerde envelop naar STERreizenv Bacrle'-'raat 103, Vlaardingen./l STERREIZEN Inlichtingen en boekingen bij Uw ieisagent "ANVR of bij STERreizen otterdam. Botersloot 44, tel 010-142044. Vlaardingen. v. Baerlestr.103, tel.010-349444 DEN HAAG Weer werd een forse stap gezet op weg naar het vierde miljoen, in de nationale puzzelactie ten bate van de Aktie Natuur. Puzzel 19 van zaterdag 26 ja nuari bracht de stand op 3.296.339,23. Ook deze week weer geweldige prijzen zoals de Peugeot 104, de kleurentelevisie, de afwasmachine, een volledige Oosthoek encyclopedie in luxe editie ter waarde van maar liefst 1100 gulden, een hometrainer, een Singer-naaima- chine en talloze andere weekprijzen. De nieuwe puzzelpagina vindt U in Vrijuit, (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Westerterp (Verkeer en Water staat) heeft de Tweede Kamer de enige weken geleden toe gezegde nota „beveiliging van het land tegen stormvloeden" toegestuurd. Deze nota bevat na het uitvoerige kamerdebat over de stormvloed van 14 december verleden jaar nau welijks nog nieuws. Westerterp zet nog eens uit een diait over de afsluiting van de Oosterschelde beslist zal worden na de verschijning van het rapport-Klaasesz (od 15 februari red.) In de nota staat ook dat in Zeeland beperkte dijkbewa king wordt ingesteld, als de waterstand in Vlissingen 3,10 meter boven NAP ligt en uit gebreide bewaking bij 3,50 meter boven NAP. Deze ge tallen zijn richtsnoer. Er kan van worden afgeweken als dat nodig lijkt. DEN HAAG (ANP) Vol gende week komen nieuwe cijfers beschikbaar over dc olievoorraden in ons land, maar reeds nu kan gesproken worden van een verdergaande verbetering in de aanvoer van ruwe olie. Minister-president Den Uyl zei dit gisteravond, na afloop van het wekelijkse kabinets beraad. Het kabinet stelde tijdens deze zitting de richtlijnen vast die de Nederlandse delegatie naar de komende energiecon ferentie in Washington zal hanteren. Voorkomen moet worden, aldus de premier, dat de conferentie een frontvor ming wordt van olieproduce rende landen ten opzichte van de consumerende landen. OSS (ANP) Het winkel- inrichtingsbedrijf Metinos- Meprof nv te Oss is vrijdag gesloten. Daarvoor zijn de 110 werknemers van het bedrijf op straat komen te staan. Voor het bedrijf is faillissement aangevraagd. Er is geen geld voor een afvloeiingsregeling. Ook om alle salarissen uit te betalen was niet voldoende geld meer aanwezig. De vakbonden zijn pas woensdag j.l. ingelicht. Toen viel er niets meer te regelen voor de werknemers, aldus districtsbestuurder Van Dijk van de industriebond CNV. Volgens hem heeft het bedrijf grote schulden. De terughoudendheid van winkeliers om hun winkels te vernieuwen een gevolg van de oliecrisis heeft het be drijf, dat geen enkele finan ciële reserve had, de nekslag toegebracht zo heeft de direc teur Soppers meegedeeld. Overigens heeft het bedrijf al jaren moeite gehad het hoofd boven water te houden, aldus de heer Van Dijk. (ADVERTENTIES) Winkelcentrum stickers Penning weg 1 Etten-Leur Tel.01608-4930 3-dimensionaaI drukwerk zelfklevende letters premiums transfers reklameborden affiches showcards displays v

Krantenbank Zeeland

de Vrije Zeeuw | 1974 | | pagina 1